Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ phân tích và đánh giá chiến lược của agribank sài gòn

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. phân tích và đánh giá chiến lược của agribank sài gòn

  MỤC LỤC Trang
  CHƯƠNG 1: MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU------------------------------------------------- 1
  1.1. Lý do chọn đề tài ----------------------------------------------------------------------------- 2
  1.2. Mục tiêu và phạm vi nghiên cứu ----------------------------------------------------------- 2
  1.3. Kết qủa nghiên cứu--------------------------------------------------------------------------- 2
  1.4. Bố cục của đồ án------------------------------------------------------------------------------ 2
  CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ LÝ THUYẾT -------------------------------------------- 4
  2.1. Tổng quan về chiến lược và quản trị chiến lược kinh doanh --------------------------- 4
  2.2. Các lý thuyết quản trị chiến lược ---------------------------------------------------------- 6
  CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ------------------------------------------- 11
  3.1. Phương pháp nghiên cứu -------------------------------------------------------------------- 11
  3.2. Những khó khăn gặp phải trong quá trình nghiên cứu ---------------------------------- 12
  CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC CỦA AGRIBANK SÀI GÒN----------- 13
  4.1. Giới thiệu Agribank Sài gòn ---------------------------------------------------------------- 13
  4.2. Phân tích cấu trúc ngành--------------------------------------------------------------------- 14
  4.3. Phân tích môi trường bên trong Agribank Sài gòn--------------------------------------- 16
  4.4. Chương trình hành động -------------------------------------------------------------------- 19
  4.5. Kế hoạch thực hiện--------------------------------------------------------------------------- 22


  CHƯƠNG 5: ĐÁNH GIÁ CHIẾN LƯỢC AGRIBANK SÀI GÒN-------------------- 23
  5.1. Sự gắn kết giữa sứ mệnh và qúa trình thực thi chiến lược------------------------------ 23
  5.2. Tính hiệu quả của chiến lược trong mối quan hệ với môi trường bên trong và bên ngoài
  của Agribank Sài gòn------------------------------------------------------------------------------ 23
  5.3. Những khó khăn khi triển khai chiến lược của Agribank Sài Gòn -------------------- 28
  CHƯƠNG 6: ĐỀ XUẤT CHIẾN LƯỢC CỦA AGRIBANK SÀI GÒN GIAI ĐOẠN
  2010 - 2015----------------------------------------------------------------------------------------- 29
  6.1. Các chiến lược và giải pháp thực hiện chiến lược --------------------------------------- 29
  6.2. Các kiến nghị---------------------------------------------------------------------------------- 32
  CHƯƠNG 7: KẾT LUẬN ---------------------------------------------------------------------- 33
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  PHỤ LỤC


  TÓM TẮT ĐỀ TÀI
  Agribank Sài Gòn là chi nhánh cấp I thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển
  Nông thôn Việt Nam. Với gần 20 năm tồn tại và phát triển của mình, Agribank Sài Gòn
  đã đạt được những thành tựu nhất định và có bước đi vững chắc trên con đường hội nhập
  quốc tế. Trong quá trình tồn tại và phát triển của mình Agribank Sài Gòn đã xây dựng
  chiến lược kinh doanh trong từng giai đoạn cụ thể, qua đó có những giải pháp để thực
  hiện chiến lược thành công. gần đây khi mà hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng thì hơn
  bao giờ hết để tồn tại và phát triển Agribank Sài Gòn đã xây dựng chiến lược phát triển
  trong giai đoạn 2011-2015.
  Việt Nam đã là thành viên của Tổ chức thương mại thế giới và đang dần thực hiện
  các cam kết trong quá trình hội nhập, trong đó có lĩnh vực tài chính ngân hàng. Do đó,
  cạnh tranh về lĩnh vực dịch vụ tài chính ngân hàng ngày càng quyết liệt, các NHTM Việt
  Nam phải chuẩn bị đương đầu với các tập đoàn tài chính nước ngoài. Nhận thực được sự
  sống còn trong tương lai Agribank Sài Gòn đã không ngừng xây dựng và điều chỉnh
  chiến lược cho phù hợp với từng giai đoạn cụ thể. Chính vì vậy, việc nghiên cứu chiến
  lược hiện hữu qua đó có những đánh giá, phân tích tìm ra những tồn tại trong chiến lược
  để đề xuất chiến lược và giải pháp thực hiện đó là lý do chính để tôi thực hiện đồ án này.
  Đồ án đã sử dụng phương pháp điều tra xã hội học thông qua việc khảo sát thực tế
  để thu thập dữ liệu sơ cấp, đồng thời đồ án cũng sử dụng các nguồn dữ liệu thứ cấp để
  phục vụ cho việc so sánh, phân tích. Để có những đánh giá, phân tích cùng với việc sử
  dụng các kỹ thuật phân tổ thống kê và sử dụng các công cụ xây dựng chiến lược để phân
  tích, đánh giá chiến lược của Agribank.
  Và đưa ra những kết luận sau:
  Thứ nhất, sản phẩm dịch vụ chưa đa dạng và chất lượng chưa cao.
  Thứ hai, dư nợ tín dụng tăng qua các năm, nợ xấu có giảm, song chưa tiếp cận
  được các doanh nghiệp mới có thương hiệu mạnh trên thị trường.


  Thứ ba, công tác tự kiểm tra, kiểm soát các hoạt động nghiệp vụ đã góp phần ngăn
  ngừa các sai phạm.
  Đồng thời qua phân tích đánh giá chiến lược của Agribank, đồ án cũng đã đề xuất
  các chiến lược trong tương lai là thực hiện chiến lược thâm nhập thị trường và chiến lược
  phát triển thị trường, qua đó đồ án đưa ra các giải pháp để thực hiện chiến lược, cụ thể là:
  - Nâng cao công tác huy động vốn.
  - Nâng cáo chất lượng dịch vụ tín dụng.
  - Đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ.
  - Tăng cường xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật.
  - Phát triển mạng lưới hoạt động kinh doanh.
  - Nâng cao chất lượng nhân sự.
  Thứ tư, đẩy mạnh hoạt động marketing.
  Thứ năm, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ.
  Để Agribank Sài Gòn phát triển đúng tầm là ngân hàng hàng đầu tại Việt Nam thì
  việc xây dựng chiến lược và điều chỉnh chiến lược cũng như đề xuất các giải pháp cho
  phù hợp với từng giai đoạn cụ thể là vấn đề sống còn của doanh nghiệp.

  CHƯƠNG 1: MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU
  1.1. Lý do chọn đề tài
  “Tầm nhìn chiến lược” đó không chỉ là lời nói sáo rỗng, vô nghĩa. Nó có vai trò rất
  quan trọng trong sự phát triển lâu bền của bất kỳ một doanh nghiệp nào. Mỗi một doanh
  nghiệp muốn có sự phát triển đúng hướng đều ý thức thực tế. Để vươn tới thành công,
  phải nỗ lực để đạt được kết quả tốt nhất. Những kết quả này tạo ra thử thách đối với
  người lãnh đạo và các nhân viên. Tuy nhiên, đạt mục tiêu đáp ứng ở mức cao nhất nhu
  cầu khách hàng và làm gia tăng lợi nhuận, nhiều doanh nghiệp lại bỏ qua tầm nhìn chiến
  lược mà chỉ tập trung vào hoàn thành các mục tiêu ngắn hạn. Điều này làm cho việc kinh
  doanh trở nên trì trệ và kém phát triển.
  Nếu bạn cũng là một chủ doanh nghiệp, yếu tố nào sẽ giúp bạn nhận biết được đây
  là một ngành kinh doanh lý tưởng. Khách hàng mục tiêu của bạn là những ai? Lợi tức bạn
  có thể kiếm được là bao nhiêu? Và bằng cách nào bạn đảm bảo rằng chiến lược kinh
  doanh của mình sẽ khả thi.
  Bằng cách sáng tạo ra chiến lược kinh doanh, doanh nghiệp đó sẽ kiểm soát được
  ngành kinh doanh của mình. Chiến lược kinh doanh doanh nghiệp về cơ bản là hướng
  tiếp cận tiên phong đối với lĩnh vực kinh doanh mà doanh nghiệp đang theo đuổi. Khi
  hoạch định chiến lược kinh doanh và phổ biến nó tới các nhân viên cũng như cộng đồng,
  doanh nghiệp sẽ giúp các khách hàng và bản thân doanh nghiệp đó tin tưởng và hành
  động theo những niềm tin đó. Sớm hay muộn, doanh nghiệp đó cũng sẽ phát triển theo
  hướng cung cấp và đáp ứng được những gì mà khách hàng mong muốn tìm kiếm. Vì thế
  việc xây dựng một chiến lược kinh doanh có hiệu quả và có định hướng để giúp cho
  doanh nghiệp phát triển để đạt được mục tiêu chung là vấn đề rất quan trọng đối với mỗi
  doanh nghiệp nào tham gia vào hoạt động kinh doanh.
  1


  1.2. Mục tiêu và phạm vi nghiên cứu
  Về không gian: Đề tài sẽ phân tích các số liệu thống kê báo cáo về tình hình xây
  dựng chiến lược và thực hiện chiến lược của Agribank Sài gòn phân tích và đánh giá
  chiến lược và cuối cùng là đưa ra những giải pháp nhằm xây dựng chiến lược cho
  Agribank Sài Gòn trong thời gian tới.
  Về thời gian: Nghiên cứu về chiến lược kinh doanh của Agribank Sài gòn được
  vạch ra từ năm 2005 và việc thực hiện chiến lược kinh doanh trong giai đoạn 2005-2010.
  1.3. Kết qủa nghiên cứu
  Mục tiêu đầu tiên và cũng là quan trọng nhất của luận văn này là đưa ra những giải
  pháp cụ thể nhằm giúp cho Agribank Sài gòn xây dựng chiến lược kinh doanh của mình
  trong giai đoạn 2010-2015.
  Mục tiêu thứ hai, đưa ra những hạn chế và tìm ra những nguyên nhân của hạn chế
  đó trong việc hoạch định chiến lược kinh doanh của Agribank Sài gòn.
  Mục tiêu thứ ba, đóng góp về mặt lý thuyết và thực tiễn cho mô hình Delta, mô
  hình bản đồ chiến lược SM, mô hình chiến lược tuyến tính, mô hình chiến lược thích ứng,
  từ đó đưa ra căn cứ khoa học để phân tích và đánh giá chiến lược của Agribank Sài gòn
  và đóng góp những phương pháp giúp cho việc xây dựng chiến lược kinh doanh của
  Agribank Sài gòn trong giai đoạn 2010 - 2015.
  1.4. Bố cục của đồ án
  Đồ án được kết cấu thành 7 chương; danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục; nội
  dung đồ án được trình bày từ chương 2 đến chương 7.
  Chương 2: Tổng quan về lý thuyết.
  Chương 3: Phương pháp nghiên cứu.
  Chương 4: Phân tích chiến lược của Agribank Sài gòn.
  2


  Chương 5: Đánh giá chiến lược Agribank Sài gòn.
  Chương 6: Đề xuất chiến lược của Agribank Sài gòn giai đoạn 2010 - 2015.
  Chương 7: Kết luận.


  ̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃ ̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃ ̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃ ̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃ ̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃


  Xem Thêm: phân tích và đánh giá chiến lược của agribank sài gòn
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu phân tích và đánh giá chiến lược của agribank sài gòn sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status