Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần thuỷ sản đà nẵng

  Mit Barbie Mit Barbie Đang Ngoại tuyến (2263 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần thuỷ sản đà nẵng

  Lời mở đầu
  Trong công tác quản lý doanh nghiệp, chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm là những chỉ tiêu quan trọng luôn được các nhà quản lý doanh nghiệp quan tâm, vì chúng gắn liền với kết quả hoạt động kinh doanh. Thông qua số liệu do kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm cung cấp cho lao vụ cũng như toàn bộ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp để phân tích. Đánh giá tình hình thực hiện các định mức dự toán chi phí tình hình sử dụng lao động, vật tư, tiền vốn có hiệu quả kịp thời hãy lãng phí. Từ đó đề ra các biện pháp hữu hiệu kịp thời nhằm hạ thấp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, đề ra các quyết định phù hợp cho sự phát triển sản xuất kinh doanh và yêu cầu quản trị doanh nghiệp.
  Do vậy tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm có ý nghĩa hết sức quan trọng và là yêu cầu cần thiết trong điều kiện nền kinh tế thị trường.
  Nhận thức được tầm quan trọng của công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. Với sự tìm hiểu và học hỏi của bản thân trong thời gian thực tập tại công ty Cổ phần Thuỷ sản, em xin chọn đề tài “HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ SẢN ĐÀ NẴNG”
  Chuyên đề gồm 3 phần:
  Phần I. Cơ sở lý luận về hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành trong doanh nghiệp sản xuất.
  Phần II. Tình hình hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần Thuỷ sản Đà Nẵng.
  Phần III. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần Thuỷ sản Đà Nẵng.
  Mặc dù đã cố gắng trình bày chuyên đề của mình thật ngắn gọn, súc tích, nhưng do thời gian còn hạn chế và trình độ còn hạn hẹp nên không tránh khỏi sai sót, kính mong thầy cô và các cô chú ở công ty đóng góp ý kiến chuyên đề được hoàn thiện hơn.


  MỤC LỤC
  Trang
  Lời mở đầu
  PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT
  VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT
  I. NHIỆM VỤ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH
  GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 1
  1. Chi phí sản xuất trong doanh nghiệp sản xuất 1
  1.1. Khái niệm chi phí sản xuất 1
  1.2. Phân loại chi phí sản xuất 1
  2. Giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất 2
  2.1 Khái niệm giá thành 2
  2.2 Bản chất của giá thành 2
  2.3 Chức năng của giá thành sản phẩm 3
  2.4 Phân loại giá thành 3
  2.5. Mối quan hệ giữa CPSX và giá thành sản phẩm 4
  3. Nhiệm vụ của kế toán tập hợp CPSX và tính giá thành sản phẩm 4
  II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN CPSX 4
  1. Đối tượng 4
  2. Phương pháp hạch toán CPSX 5
  2.1. Hạch toán và phân bổ chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 5
  2.2. Hạch toán và phân bổ chi phí nhân công trực tiếp 7
  2.3. Hạch toán và phân bổ chi phí sản xuất chung 8
  2.4. Hạch toán chi phí trả trước và chi phí phải trả 9
  III. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 11
  1. Đối tượng tính giá thành sản phẩm 11
  2. Mối quan hệ giữa đối tượng hạch toán chi phí sản xuất và đối tượng tính
  giá thành 11
  3. Các phương pháp tính giá thành 12
  3.1. Phương pháp trực tiếp (phương pháp giản đơn) 12
  3.2. Phương pháp phân bước 12
  3.3. Phương pháp loại trừ CPSX sản phẩm phụ 13
  3.4. Phương pháp hệ số 13
  3.5. Phương pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng 14
  3.6. Phương pháp tính giá thành theo phương pháp định mức 14
  IV. TỔNG HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM
  DỞ DANG CUỐI KỲ 14
  1. Tổng hợp chi phí sản xuất 14
  1.1. Tài khoản sử dụng 14
  1.2. Phương pháp hạch toán 15
  2. Đánh giá kiểm kê sản phẩm dở dang cuối kỳ 15
  2.1. Sản phẩm dở dang 15
  2.2. Phương pháp xác định sản phẩm dở dang 15
  PHẦN II: TÌNH HÌNH HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT
  VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM
  TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ SẢN ĐÀ NẴNG
  A. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ SẢN ĐN 17
  I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY 17
  1. Quá trình hình thành 17
  2. Quá trình phát triển công ty 18
  II. TỔ CHỨC SẢN XUẤT kinh doanh VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY
  QUẢN LÝ TẠI CÔNG TY 19
  1. Tổ chức sản xuất kinh doanh tại công ty 19
  2. Tổ chức bộ máy quản lý tại công ty 20
  III. TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY 23
  1. Tổ chức bộ máy kế toán 23
  2. Hình thức sổ kế toán và trình tự ghi sổ 24
  B. TÌNH HÌNH THỰC TẾ VÀ HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ
  TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ SẢN
  ĐÀ NẴNG 25
  I. HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT 25
  1. Đối tượng hạch chi phí sản xuất 25
  2. Nội dung chi phí sản xuất tại Công ty. 26
  3. Quá trình tập hợp chi phí sản xuấttại Công ty 26
  3.1. Chi phí Nguyên vật liệu trực tiếp 26
  3.2. Chi phí nhân công trực tiếp 30
  3.3 . Chi phí sản xuất chung 34
  II.TỔNG HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT, KIỂM KÊ VÀ ĐÁNH GIÁ SẢN
  PHẨM DỠ DANG 39
  1. Tổng hợp chi phí sản xuất 39
  2. Kiểm kê và đánh giá sản phẩm dỡ dang 39
  III. TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 40
  1. Đối tượng tính giá thành 40
  2. Phương pháp tính giá thành. 40
  PHẦN III.MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC
  HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH
  SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ SẢN ĐÀ NẴNG.
  I. NHẬN XÉT CHUNG VỀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN
  XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ
  PHẦN THUỶ SẢN ĐÀ NẴNG. 42
  II. MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN
  CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI
  CÔNG TY. 43
  1.Tính chi phí nguyên liệu trực tiếp 43
  2. Chi phí nhân công trực tiếp. 44
  3. Chi phí sản xuất chung. 45
  3.1 Chi phí nhân viên phân xưởng 45
  3.2. Chi phí công cụ dụng cụ 46
  3.3. Chi phí khấu hao TSCĐ. 46
  3.4. Chi phí dịch vụ mua ngoài 47
  3.5. Chi phí bằng tiền khác 48
  3.6. Chi phí vật liệu (vật tư) bao bì 48
  4. Tổng hợp chi phí sản xuất, kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang. 49
  4.1 . Tổng hợp chi phí sản xuất 49
  4.2. Kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang. 49
  5. Tiết kiệm chi phí sản xuất để hạ giá thành sản phẩm. 49
  5.1. Tiết kiệm chi phí sản xuất. 49
  5.2 .Đảm bảo đủ nguyên liệu cho sản xuất 50
  5.3. Tiết kiệm chi phí nguyên liệu 50
  Kết Luận

  Xem Thêm: Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần thuỷ sản đà nẵng
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần thuỷ sản đà nẵng sẽ giúp ích cho bạn.
  ♂ + ♂ = ✖:frown:
  ♀ + ♀ = ✔:eek:
  ♀ + ♂ = ✔:wink:
  ♂ + ♀ + ♀ = ✔✔:smoke: ( Best Choice !)
  ♂ + ♀ + ♂ = DP
  :rolleyes: (NO! Sword Crossing!)
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status