Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu ảnh hưởng của khoảng cách và thời vụ trồng đến sinh trưởng, phát triển,năng suất và chất

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu ảnh hưởng của khoảng cách và thời vụ trồng đến sinh trưởng, phát triển,năng suất và chất

  Luận văn thạc sĩ năm 2011
  Đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của khoảng cách và thời vụ trồng đến sinh trưởng, phát triển,năng suất và chất lượng lá cây Cỏ ngọt Morita 3 (M3) tại Gia Lâm, Hà Nội
  Mô tả bị lỗi font vài chữ, tài liệu thì bình thường

  MỤC LỤC
  LỜI CAM ðOAN .i
  LỜI CẢM ƠN ii
  MỤC LỤC iii
  DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT vii
  DANH MỤC BẢNG .viii
  Phần I MỞ ðẦU . 1
  1.1. ðặt vấn ñề . 1
  1.2. Mục ñích và yêu cầu của ñề tài 2
  1.2.1. Mục ñích 2
  1.2.2. Yêu cầu của ñề tài 2
  1.3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của ñề tài . 2
  1.3.1. Ý nghĩa khoa học 2
  1.3.2. Ý nghĩa thực tiễn 2
  1.4. Phạm vi nghiên cứu và giới hạn của ñề tài . 2
  Phần II TỔNG QUAN TÀI LIỆU . 3
  2.1 Cơ sở khoa học và thực tiễn bố trí khoảng cách,thời vụ trồng 3
  2.1.1 Cơ sở khoa học 3
  2.1.2 Cơ sở thực tiễn 4
  2.2. Nguồn gốc, phân loại Cỏ ngọt . 5
  2.2.1. Nguồn gốc 5
  2.3 ðặc ñiểm thực vật học 6
  2.3.1 Thân 6
  2.3.2 Rễ 6
  2.3.3 Lá 6
  2.3.4 Hoa 6
  2.3.5 Quả và hạt . 7
  2.4 Yêu cầu ñiều kiện sinh thái của cây 7
  2.4.1 Nhiệt ñộ . 7
  2.4.2 Nước và ñộ ẩm 7
  2.4.3 Ánh sáng . 7
  2.4.4 Dinh dưỡng khoáng . 8
  2.4.5 ðất trồng . 8
  2.5 Giá trị y học 8
  2.5.1 Thành phần hoá học 8
  2.5.2 Tính vị, công năng . 11
  2.5.3 Tác dụng dược lý . 11
  2.6 Tình hình sản xuất và nghiên cứu trên thế giới . 12
  2.6.1. Tình hình sản xuất trên thế giới 14
  2.6.2 Các nghiên cứu về Cỏ ngọt trên thế giới 15
  2.7 Tình hình nghiên cứu và sản xuất trong nước . 16
  2.7.1 Tình hình sản xuất trong nước . 16
  2.7.2 Tình hình nghiên cứu trong nước . 18
  Phần III ðỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 23
  3.1. ðối tượng nghiên cứu 23
  3.2. Nội dung nghiên cứu . 23
  3.3. Phương pháp nghiên cứu và bố trí thí nghiệm . 23
  3.4. Các chỉ tiêu theo dõi 25
  3.4.1. Các chỉ tiêu sinh trưởng 25
  3.4.2. Mức ñộ nhiễm sâu bệnh 26
  3.4.3. Các chỉ tiêu năng suất . 27
  3.4.4. Chỉ tiêu ñường tổng số . 27
  3.5. Phương pháp xử lý số liệu . 27
  Phần 4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN . 28
  4.1. Kết quả thí nghiệm 1: Nghiên cứu ảnh hưởng củakhoảng cách trồng ñến sinh
  trưởng, phát triển, năng suất và hàm lượng ñường tổng số của cây cỏ ngọt 28
  4.1.1 Ảnh hưởng của khoảng cách trồng ñến chiều caothu hoạch giống Cỏ ngọt
  M3 ở các lứa cắt . 28
  4.1.2. Ảnh hưởng của khoảng cách trồng ñến tổng sốcành của giống Cỏ
  ngọt M3 .30
  4.1.3. Ảnh hưởng của khoảng cách trồng ñến số cặp lá trên cây Cỏ ngọt M3 qua
  các lứa cắt 31
  4.1.4. Ảnh hưởng của khoảng cách trồng ñến chỉ số SPAD trong lá Cỏ ngọt M3 32
  4.1.5. Ảnh hưởng của khoảng cách trồng ñến chỉ số diện tích lá (LAI) Cỏ ngọt
  M3 . 34
  4.1.6. Ảnh hưởng của khoảng cách trồng ñến khả năngtích lũy chất khô của
  giống Cỏ ngọt M3 35
  4.1.7. Ảnh hưởng của khoảng cách trồng ñến mức ñộ nhiễm sâu bệnh của giống
  Cỏ ngọt M3 37
  4.1.8. Ảnh hưởng của khoảng cách trồng ñến năng suất cá thể và năng suất lý
  thuyết cây Cỏ ngọt M3. 39
  4.1.9. Ảnh hưởng của khoảng cách trồng ñến năng suất thực thu cây Cỏ ngọt M3. 42
  4.1.10. Ảnh hưởng của khoảng cách trồng ñến hàm lượng ñường tổng số trong lá
  Cỏ ngọt M3 44
  4.2. Kết quả thí nghiệm 2: Ngiên cứu ảnh hưởng của thời vụ trồng ñến sinh
  trưởng, phát triển, năng suất và hàm lượng ñường trong lá cỏ ngọt 45
  4.2.1 Thời tiết khí hậu vùng ðồng bằng sông Hồng . 45
  4.2.2 Ảnh hưởng của thời vụ ñến chiều cao thu hoạchgiống Cỏ ngọt M3 ở các
  lứa cắt 47
  4.2.3. Ảnh hưởng của thời vụ trồng ñến tổng số cành của Cỏ ngọt M3 49
  4.1.4 Ảnh hưởng của thời vụ trồng ñến số cặp lá trên cây Cỏ ngọt M3 qua các
  lứa cắt 50
  4.2.5. Ảnh hưởng của thời vụ trồng ñến chỉ số SPAD trong lá Cỏ ngọt M3 52
  4.2.6. Ảnh hưởng của thời vụ trồng ñến chỉ số diện tích lá (LAI) Cỏ ngọt M3. 53
  4.2.7. Ảnh hưởng của thời vụ trồng ñến ñộng thái tích lũy chất khô của giống Cỏ
  ngọt M 3 . 55
  4.2.8. Ảnh hưởng của thời vụ trồng ñến mức ñộ nhiễm sâu bệnh của Cỏ ngọt M3 .58
  4.2.9. Ảnh hưởng của thời vụ trồng ñến năng suất cáthể và năng suất lý thuyết
  cây Cỏ ngọt M3 60
  4.2.10. Ảnh hưởng của thời vụ trồng ñến năng suất thực thu giống Cỏ ngọt M3 63
  4.2.11. Ảnh hưởng của thời vụ trồng ñến hàm lượng ñường tổng số và hàm
  lượng Stevioside trong lá Cỏ ngọt M3 67
  4.2.12. Hiệu quả kinh tế . 69
  Phần V KẾT LUẬN VÀ ðỀ NGHỊ . 71
  5.1 Kết luận 71
  5.2 ðề nghị . 72
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 73
  PHỤ LỤC 77

  Phần I
  MỞ ðẦU
  1.1. ðặt vấn ñề
  Cỏ ngọt (Stevia rebaudianaBertoni) còn ñược gọi là cây Cỏ ñường, Cỏ mật
  hay Cúc ngọt, có nguồn gốc ở thung lũng Rio Monday nằm giữa Paraguay và
  Brasil. Năm 1888, nhà thực vật học người Paraguay là Moises Santiago Bertoni
  mới phân loại và chính thức ñặt tên gọi nó là Stevia rebaudianaBertoni. Thổ
  dân Guarani ở Paraguay gọi cỏ này là Caá-êhê có nghĩa là Cỏ ngọt.
  Cỏ ngọt là một chi có khoảng 240 loài thảo mộc và cây bụi thuộc họ Cúc
  (Asteraceae). Những loài khác nhau của cỏ ngọt có chứa chất ngọt tự nhiên,
  songStevia rebaudianañược chứng minh là chất có ñộ ngọt cao nhất. Chất chiết
  xuất từ cây Cỏ ngọt có ñộ ngọt gấp 300 ñến 400 lần so với vị ngọt của ñường,
  Cỏ ngọt ñã gây ñược sự chú ý rất lớn không chỉ với các ñối tượng có ít nhu cầu
  hoặc buộc phải hạn chế lượng carbodrate như các bệnh nhân tiểu ñường, mà còn
  có thể ñiều trị bệnh béo phì và chứng huyết áp cao.
  Ngày nay, Cỏ ngọt ñang ñược trồng rất nhiều nơi trên thế giới và ñược ñánh giá
  là cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao, phục vụ cho ngành công nghiệp thực
  phẩm và giải khát. Nhu cầu của ñường stevia ñang làvấn ñề xôn xao và rất nhiều
  cuộc hội thảo quốc tế ñã ñược tổ chức ñể mở ra những thách thức ñối với các nhà
  khoa học nghiên cứu và khoa học ứng dụng. Cỏ ngọt là cây lưu niên bán nhiệt ñới,
  rất dễ canh tác và ñem lại hiệu quả kinh tế cao trên thế giới và Việt Nam.
  Tuy nhiên, ñến nay vẫn chưa có một công trình nghiên cứu ñầy ñủ về quy
  trình kỹ thuật trồng trọt cây Cỏ ngọt giống Morita 3 này tại Việt Nam. Vì vậy,
  nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật về trồng trọt nhằm xây dựng quy trình sản
  xuất cỏ ngọt tại Việt Nam. ðáp ứng nhu cầu sử dụng trên trị trường Việt Nam và
  xuất khẩu là vấn ñề hết sức cần thiết.
  Xuất phát từ lý do ñó chúng tôi tiến hành nghiên cứu ñề tài: “Nghiên cứu
  ảnh hưởng của khoảng cách và thời vụ trồng ñến sinh trưởng, phát triển,
  năng suất và chất lượng lá cây Cỏ ngọt Morita 3 (M3) tại Gia Lâm – Hà Nội”
  1.2. Mục ñích và yêu cầu của ñề tài
  1.2.1. Mục ñích
  Xác ñịnh khoảng cách và thời vụ trồng thích hợp cho sinh trưởng, phát
  triển, năng suất và chất lượng cao của cây Cỏ ngọt M3 tại Gia lâm Hà Nội
  1.2.2. Yêu cầu của ñề tài
  - ðánh giá ảnh hưởng của khoảng cách trồng ñến sinhtrưởng phát triển, năng
  suất và hàm lượng ñường trong lá cây cỏ ngọt.
  - ðánh giá ảnh hưởng của thời vụ trồng ñến sinh trưởng phát triển, năng suất và
  hàm lượng ñường trong lá cây cỏ ngọt.
  1.3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của ñề tài
  1.3.1. Ý nghĩa khoa học
  Xác ñịnh cơ sở khoa học của khoảng cách trồng, thờivụ trồng góp phần
  xây dựng quy trình kỹ thuật sản xuất cỏ ngọt cho năng suất cao, chất lượng tốt.
  Là tài liệu tham khảo trong trồng trọt và nghiên cứu, giảng dạy về cây Cỏ
  ngọt ở Việt Nam.
  1.3.2. Ý nghĩa thực tiễn
  Nâng cao năng suất, chất lượng cây Cỏ ngọt phục vụ xuất khẩu và nhu
  cầu trong nước, góp phần hình thành một loại cây trồng mới trong cơ cấu cây
  trồng nước ta, góp phần ña dạng hóa và nâng cao hiệu quả kinh tế trong xuất
  nông nghiệp của bà con nông dân.
  1.4. Phạm vi nghiên cứu và giới hạn của ñề tài
  ðề tài ñược tiến hành trong ñiều kiện vụ Thu 2010 và vụ Xuân 2011 trên
  vùng ñất huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.

  Phần II
  TỔNG QUAN TÀI LIỆU
  2.1 Cơ sở khoa học và thực tiễn bố trí khoảng cách,thời vụ trồng
  2.1.1 Cơ sở khoa học
  Khoảng cách và thời vụ trồng là hai yếu tố ảnh hưởng nhiều ñến năng suất
  Cỏ ngọt. Giải quyết tốt vấn ñề về khoảng cách mật ñộ tức giải quyết tốt mối
  quan hệ giữa sinh trưởng và phát triển của các cá thể làm cho quần thể cây Cỏ
  ngọt khai thác tốt nhất khoảng không gian (không khí, ánh sáng) và mặt ñất
  (khai thác nước, dinh dưỡng trong ñất) nhằm thu ñược sản lượng cao nhất trên
  một ñơn vị diện tích.
  Khoảng cách trồng càng dày thì sự cạnh tranh diễn ra càng quyết liệt.
  Dưới ñất, Cỏ ngọt cạnh tranh về dinh dưỡng, nguồn nước, ñể phát triển bộ rễ ñể
  nâng ñỡ cây và nuôi cây. Trên khoảng không gian, ñểcó thể lấy ñược ánh sáng
  khi phải cạnh tranh với các cây khác cây sẽ phải tăng trưởng chiều cao một cách
  tối ña chính vì vậy sẽ làm cho thân nhỏ, cây yếu, số cành ít, nhỏ, số cặp lá trên
  cành giảm, sức chống chịu kém trước các ñiều kiện ngoại cảnh, khả năng chống
  ñổ kém.
  Khi trồng ở khoảng cách trồng thưa cây sẽ không phải cạnh tranh nhau
  nhiều do vậy cây sẽ có ñiều kiện phát triển tốt chonăng suất cá thể cao nhưng
  năng suất quần thể lại giảm, bên cạnh ñó cây sẽ bị ảnh hưởng nhiều bởi ñiều
  kiện ngoại cảnh do tính quần thể bị giảm, khả năng chống chịu với ñiều kiện
  ngoại cảnh bất thuận cũng bị ảnh hưởng, cỏ dại tăng. Khoảng cách trồng thích
  hợp sẽ giúp cho cây sử dụng ñược tối ña các ñiều kiện của ñồng ruộng từ ñó
  giúp cây sinh trưởng phát triển tốt, khả năng tích luỹ của cây tăng từ ñó có thể
  tăng năng suất và tăng sản lượng cũng như hiệu quả kinh tế.
  Thời vụ trồng ảnh hưởng trực tiếp ñến sinh trưởng, phát triển, năng suất
  cây trồng. Thời vụ trồng thích hợp cho phép cây trồng ñược sinh trưởng phát
  triển trong ñiều kiện tốt nhất về ánh sáng, nhiệt ñộ, ñộ ẩm, lượng mưa và cho
  năng suất cao nhất. Thời vụ trồng không thích hợp sẽ làm cho cây trồng sinh
  trưởng phát triển kém, trong những ñiều kiện nhất ñịnh dẫn tới giảm năng suất.
  Cỏ ngọt là cây trồng có xuất xứ nhiệt ñới, là cây lưu niên và phản ứng chặt
  chẽ với yếu tố quang chu kì. Ở Việt Nam từ trước tới nay, giống như phần lớn các
  loại cây trồng khác, Cỏ ngọt (giống ST88) chủ yếu ñược trồng vào vụ Xuân khi có
  nhiệt ñộ cao, ẩm ñộ cao, cây sinh trưởng mạnh và cho năng suất cao. Tuy nhiên,
  trong một số ñiều kiện về ñất ñai, khí hậu, ñặc tính lưu niên và phản ứng với ánh
  sáng ngày ngắn Cỏ ngọt có thể ñược trồng ở nhiều thời vụ khác nhau trong năm.
  Do ñó, xác ñịnh ñược thời vụ trồng thích hợp ñể Cỏ ngọt sinh trưởng, phát triển tốt,
  khắc phục ñược hạn chế của ñặc tính ra hoa nhằm thunăng suất cao, chất lượng tốt
  là yêu cầu quan trọng trong sản xuất cây Cỏ ngọt hiện nay.
  2.1.2 Cơ sở thực tiễn
  Những kết quả nghiên cứu trước về mật ñộ khoảng cách trồng ñã chỉ ra: Mỗi
  loài cây, giống cây trồng có một mật ñộ, khoảng cách trồng thích hợp. Mật ñộ ảnh
  hưởng rất lớn ñến sinh trưởng, phát triển, năng suất và phẩm chất của cây trồng.
  Theo Nguyễn Hữu Tề và cộng sự, 1989 – 1993, nghiên cứu về mật ñộ cấy
  ñối với giống lúa CR203 cho thấy mật ñộ cấy phổ biến thích hợp với giống lúa
  này là 50 – 55 khóm/m
  2
  cho năng suất cao nhất. Mật ñộ cấy phụ thuộc vào các
  ñiều kiện như ñất ñai, phân bón, thời vụ và tuổi mạ[10]
  Nghiên cứu về khoảng cách trồng trên cây Bạch chỉ cũng chỉ ra khoảng
  cách trồng 25x15 cm (27cây/m
  2
  ) cho năng suất củ Bạch chỉ cao nhất. Nếu tăng
  khoảng cách trồng dày hơn (25 x 5cm – 60 cây/m
  2
  ) hoặc thưa hơn ( 35 x 20 cm -
  9 cây/m
  2
  ) ñều cho dẫn ñến giảm năng suất Bạch chỉ so với khảng cách khoảng
  cách 25 x15 cm.
  Từ những kết quả nghiên cứu về mật ñộ của một số loại cây trồng phổ
  biến ta có thể thấy việc nghiên cứu mật ñộ trồng làrất cần thiết với mỗi loại cây
  trồng nói chung và với cây Cỏ ngọt nói riêng.

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  I. TIẾNG VIỆT
  1. Mai Phương Anh và CS. Chọn tạo giống Cỏ ngọt. Kết quả nghiên cứu khoa
  học Nông nghiệp năm 1993. Nhà xuất bản Nông nghiệp Hà Nội, 1994.
  2. Mai Phương Anh, Trần ðình Long, Liakhovkin, A.G và CS. Giống Cỏ ngọt
  ST88. Kết quả nghiên cứu khoa học Nông nghiệp năm 1994. Nhà xuất bản
  Nông nghiệp Hà Nội, 1995
  3. Hoàng Chung. Thực nghiệm trồng Cỏ ngọt trên ñất vườn ñồi trung du Bắc
  Thái (Báo cáo tóm tắt). ðại học Sư phạm Việt Bắc 1991
  4. Nguyễn Thị Hải. Nghiên cứu một số dặc ñiểm sinh trưởng phát triển và năng suất
  cây Cỏ ngọt trên ñất ñồi trung du Bắc Thái. ðại học sư phạm Bắc Thái. 1991
  5. Trần ðình Long, Mai Phương Anh, Liakhovkin, A.G. Cây Cỏ ngọt. Nhà xuất
  bản Nông nghiệp Hà Nội, 1992.
  6. Trần ðình Long, Mai Phương Anh, Liakhovkin, A.G. Một số kết quả nghiên
  cứu về cây Cỏ ngọt ở Việt Nam. Tạp chí Nông nghiệp Công nghiệp thực
  phẩm” trang 29. Tháng 1 năm 1993.
  7. Trần ðình Long, Mai Phương Anh, Liakhovkin, A.G. Sản xuất và sử dụng
  Có ngọt. Nhà xuất bản Nông nghiệp Hà Nội, 1996
  8. ðinh Thế Lộc (1997), Giáo trình cây lương thực tập II cây màu, Nhà xuất
  bản Nông nghiệp
  9. ðỗ Tất Lợi. Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam. Nhà xuất bản KHKH. 1986
  10. ðoàn Thị Thanh Nhàn (1996), Giáo trình cây công nghiệp, Nhà xuất bản
  Nông nghiệp
  11. Phạm Song - Nguyễn Hữu Quỳnh. Bách Khoa thư bệnh học.Nhà xuất bản
  Giáo Dục, 2009.
  12. Stevia Ventures Corporation. Hanbook. 2010
  II.TIẾNG NƯỚC NGOÀI
  13. Brandle, J. E. and Rosa, N., Heritability for yield, leaf : stem ratio and
  stevioside content estimated from Landrace cultivarof Stevia rebaudiana.
  Can. J. Plant Sci., 1992, 72, 1263–1266
  14. J. E. Brandle, A. N. Starratt, and M. Gijzen. Stevia rebaudiana: Its
  agricultural, biological, and chemical properties. Received 3 October
  1997, accepted 28 April 1998.
  15. Brandle, J. E.; Starratt, A. N.; Gijzen, M. Can.J. Plant Sci. 1998, 78, 527-536
  16. Donalisio, M. G. R., Duarte, F. R., Pinto, A. J. D.A. and Souza, C. J.,Stevia
  rebaudiana. Agronomico., 1982, 34, 65–68
  17. Goenadi, D. H.,Water tension and fertilization of Stevia rebaudiana Bertoni
  on Oxic Tropudalf (English abstr.). Menara Perkebunan., 1983, 51, 85–90.
  18. Kennelly, E. J. In Stevia: the Genus Stevia. Medicinal and Aromatic PlantsIndustrial Profiles, Vol. 19; Kinghorn, A. D., Ed.; Taylor and Francis:
  London, 2002; Chapter 4, pp 68-85
  19. Kinghorn, A. D. In Stevia: the Genus Stevia. Medicinal andbAromatic
  Plants-Industrial Profiles, Vol. 19 ; Kinghorn, A. D., Ed.; Taylor and Francis:
  London, 2002; Chapter 1, pp 1-17. (b) Kinghorn, A. D.; Soejarto, D. D. In
  Economic and Medicinal Plant Research; Wagner, H., Hikino, H., Farnsworth,
  N. R., Eds.; Academic Press: London, 1985; Vol. 1, Chapter 1, pp 1-52.
  20. Lee, J. I., Kang, K. K. and Lee, E. U., Studies on new sweetening resource
  plant Stevia (Stevia rebaudiana Bert.) in Korea. I. Effects of transplanting
  date shifting by cutting and seeding dates on agronomic characteristics and
  dry leaf yields of Stevia (English abstr.) Res. Rep. ORD, 1979, 21, 171–179.
  21. Li, Y.-C.; Kuo, Y.-H. Chem. Pharm. Bull. 2002, 50, 498-500
  22. Mohammed Salim Uddin1, Mohammad Shaheed Hossain Chowdhury, M.
  Muoztaba Mahfuzu Haque Khan, Mohammad Belal Uddin, Romel Ahmed,
  Md. Azizul Baten. In vitro propagation of Stevia rebaudiana Bert in
  Bangladesh. Accepted 28 March, 2006
  23. Robinson, B. L., Contributions from the Gray Herbarium of Havard
  University. The Gray Herbarium University, Cambridge, 1930
  24. Pure CircleSdnBhd. Stevia Plantation Training for Thailand Farmer.
  (Report). Thailand 2009.
  25. Pure CircleSdnBhd. Hanbookpic.American, 2010
  26. Saxena, N. C. and Ming, L. S., Preliminary harvesting characteristics of
  Stevia. Phys. Prop. Agric. Mar. Prod., 1988, 3, 299–303.
  27. Shock, C. C., Experimental cultivation of Rebaudi’s Stevia in California.
  Univ. California, Davis Agron. Prog. Rep., 1982, p.122.
  28. Silverstein, R. M.; Webster, F. X. Spectrometric Identification of Organic
  Compounds, 6th ed.; John Wiley & Sons: New York, 1998;p 227.
  29. Soejarto, D. D., Kinghorn, A. D. and Farnsworth, N.R.,Potential sweetening
  agents of plant origin. III. Organoleptic evaluation of Stevia leaf herbarium
  samples for sweetness.J. Nat. Prod., 1982, 45, 590–599.
  30. Soejarto, D. D. In Stevia: the Genus Stevia. Medicinal and Aromatic PlantsIndustrial Profiles, Vol. 19; Kinghorn, A. D., Ed.; Taylor and Francis:
  London, 2002; Chapter 2, pp 18-39)
  31. Wahlberg, I.; Karlsson, K.; Curvall, M.; Nishida, T.; Enzell, C. R. ActaChem.
  Scand. Ser. B 1978, 32, 203-215.
  III. INTERNET
  32. Http://Steviaventures.com
  33. http://en.wikipedia.org/wiki/Stevia
  34. http://www.stevia.com/
  35. http://www.steviainfo.com/page=articles
  36. http://www.naturalnews.com/stevia.html
  37. http://www.youtube.com/watch
  38. http://www.vista.vn/
  49. FoodNavigator.com
  40. http://sdh.tnu.edu.vn/download

  Xem Thêm: Nghiên cứu ảnh hưởng của khoảng cách và thời vụ trồng đến sinh trưởng, phát triển,năng suất và chất
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu ảnh hưởng của khoảng cách và thời vụ trồng đến sinh trưởng, phát triển,năng suất và chất sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status