Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Ảnh hưởng của xuất khẩu lao động đến tình hình sản xuất và đời sống của hộ dân huyện Phú Xuyên, Hà N

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Ảnh hưởng của xuất khẩu lao động đến tình hình sản xuất và đời sống của hộ dân huyện Phú Xuyên, Hà N

  Luận văn thạc sĩ năm 2011
  Đề tài: Ảnh hưởng của xuất khẩu lao động đến tình hình sản xuất và đời sống của hộ dân huyện Phú Xuyên, Hà Nội
  Mô tả bị lỗi font vài chữ, tài liệu thì bình thường

  MỤC LỤC
  LỜI CAM ðOAN .i
  LỜI CẢM ƠN ii
  MỤC LỤC iii
  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT . v
  DANH MỤC CÁC BẢNG vi
  PHẦN I ðẶT VẤN ðỀ . 1
  1.1 Tính cấp thiết của vấn ñề nghiên cứu 1
  1.2 Mục tiêu nghiên cứu . 2
  1.3 ðối tượng và phạm vi nghiên cứu . 3
  1.3.1 ðối tượng nghiên cứu 3
  1.3.2 Phạm vi nghiên cứu . 3
  PHẦN II CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VẤN ðỀ
  NGHIÊN CỨU . 4
  2.1 Cơ sở lý luận của vấn ñề nghiên cứu 4
  2.1.1 Khái quát chung về hoạt ñộng xuất khẩu lao ñộng . 4
  2.1.2 Các hình thức xuất khẩu lao ñộng 7
  2.1.3 ðặc ñiểm của xuất khẩu lao ñộng. 8
  2.1.4 Vai trò của xuất khẩu lao ñộng 12
  2.1.5 Các nhân tố ảnh hưởng ñến xuất khẩu lao ñộng. 14
  2.1.6 Ảnh hưởng của xuất khẩu lao ñộng ñến tình hình sản xuất và ñời sống16
  2.2 Cơ sở thực tiễn của vấn ñề nghiên cứu: 21
  2.2.1 Kinh nghiệm của các nước 21
  2.3 Tình hình xuất khẩu lao ñộng ở Việt Nam 24
  2.3.1 Sự cần thiết của hoạt ñộng xuất khẩu lao ñộngtại Việt Nam . 24
  2.3.2 Tình hình xuất khẩu lao ñộng ở Việt Nam . 26
  2.3.3 Ảnh hưởng của xuất khẩu lao ñộng ñến tình hình sản xuất và ñời sống
  của người dân ở một số ñịa phương 32
  PHẦN III ðẶC ðIỂM ðỊA BÀN NGHIÊN CỨU . 35
  3.1 ðặc ñiểm ñịa bàn nghiên cứu . 35
  3.1.1. ðặc ñiểm tự nhiên 35
  3.1.2. ðiều kiện kinh tế - xã hội . 36
  3.2 Phương pháp nghiên cứu 45
  3.2.1 Chọn ñiểm nghiên cứu . 45
  3.2.2 Thu thập số liệu . 46
  3.2.2 Phương pháp phân tích số liệu . 47
  3.3 Hệ thống các chỉ tiêu 47
  PHẦN IV KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU . 49
  4.1 Thực trạng xuất khẩu lao ñộng ở huyện Phú Xuyên . 49
  4.1.1 Số lượng người ñi xuất khẩu lao ñộng . 49
  4.1.2 Các quốc gia nhập khẩu lao ñộng 51
  4.2 Ảnh hưởng của xuất khẩu lao ñộng ñến sản xuất và ñời sống của người
  dân trong huyện 53
  4.2.1 Khái quát ảnh hưởng của XKLð ñến sản xuất và ñời sống của người
  dân toàn huyện . 53
  4.2.2 Ảnh hưởng của XKLð ñến tình hình sản xuất và ñời sống của các hộ
  ñiều tra . 56
  4.2.3 Ảnh hưởng của XKLð ñến tình hình sản xuất củahộ . 76
  4.2.4 Ảnh hưởng ñến ñời sống của hộ .93
  4.2.5 Kết luận chung về ảnh hưởng của xuất khẩu laoñộng 104
  4.3 Giải pháp hạn chế những ảnh hưởng tiêu cực, phát huy ảnh hưởng tích
  cực của XKLð . 111
  PHẦN V: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 118
  5.1 Kết luận 118
  5.2 Khuyến nghị . 120
  5.2.1 ðối với chính quyền ñịa phương 120
  5.2.2. ðối với hộ gia ñình có lao ñộng tham gia XKLð . 121
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 122

  PHẦN I ðẶT VẤN ðỀ
  1.1 Tính cấp thiết của vấn ñề nghiên cứu
  Theo số liệu từ các cuộc ñiều tra về dân số và lao ñộng trong những năm
  gần ñây cho thấy nguồn nhân lực ở Việt Nam có quy mô lớn và ngày một gia
  tăng, ñiều này ñã ñang và sẽ tạo ra nguồn cung về nhân lực rất lớn ñể phát
  triển kinh tế ñất nước. Hàng năm số lượng người cầncó việc làm tăng thêm
  hơn 1,5 triệu người. Tuy nhiên, chất lượng nguồn lao ñộng chưa cao, ña số
  người lao ñộng ñều chưa qua ñào tạo, chưa có tay nghề, hầu hết chỉ là lao
  ñộng giản ñơn. Trong khi ñó, với trình ñộ phát triển kinh tế và cơ cấu kinh tế
  như hiện nay, cầu về nhân lực trong các ngành còn rất khiêm tốn so với cung
  lao ñộng, hơn nữa, cầu lao ñộng hầu hết lại tập trung vào những bộ phận lao
  ñộng có trình ñộ cao. Chính sự bất cân ñối này ñã ñặt ra vấn ñề là phải giải
  quyết việc làm cho người lao ñộng, ñặc biệt là lao ñộng trình ñộ phổ thông.
  Khi thị trường trong nước không ñủ ñáp ứng việc làm cho người lao
  ñộng thì xuất khẩu lao ñộng ñược coi là một trong các biện pháp hiệu quả
  nhất. Thực tiễn cho thấy xuất khẩu lao ñộng xuất hiện ở Việt Nam từ năm 90
  và cho ñến nay ñã và ñang thu ñược những kết quả quan trọng: Mỗi năm giải
  quyết việc làm cho hàng chục vạn lao ñộng, thu về hàng tỷ USD, ñời sống của
  gia ñình có người lao ñộng xuất khẩu ñược cải thiệnñáng kể, góp phần xóa
  ñói giảm nghèo, bản thân người lao ñộng sau khi laoñộng ở nước ngoài về lại
  có ñược một nghề mới, cơ cấu lao ñộng nói chung và cơ cấu lao ñộng nông
  thôn ở những ñịa phương có nhiều người ñi xuất khẩulao ñộng nói riêng có
  sự chuyển ñổi rõ rệt.
  Huyện Phú Xuyên, Hà Nội là một trong những ñịa phương có tỉ lệ
  người ñi xuất khẩu lao ñộng khá lớn. Nhìn một cách tổng quát, xuất khẩu lao
  ñộng ở Phú Xuyên là ñã giải quyết ñược mục tiêu trước mắt là tạo việc làm
  cho người dân trên ñịa bàn huyện. Tuy nhiên, xuất khẩu lao ñộng cũng ñã gây
  ra một số ảnh hưởng không nhỏ ñến ñời sống và sản xuất của người dân ñịa
  phương. Thời gian người lao ñộng ở nước ngoài là bao lâu? Sau khi trở về
  nước họ kiếm sống bằng những nghề gì? Sự thay ñổi trong ñời sống của
  người dân như thế nào? Kinh tế của hộ cũng như của huyện có những thay ñổi
  gì khi có xuất khẩu lao ñộng? Xuất khẩu lao ñộng cóñược coi là phát triển
  bền vững, là hướng ñi ñúng ñắn hay không? ðây là những câu hỏi ñang ñược
  ñược ñặt ra cho Huyện Phú Xuyên ñể có hướng phát triển nguồn nhân lực
  ñúng ñắn trong thời gian tới. Xuất phát từ thực tế ñó tôi ñi nghiên cứu ñề tài:
  “Ảnh hưởng của xuất khẩu lao ñộng ñến tình hình sảnxuất và ñời sống
  của hộ dân huyện Phú Xuyên, Hà Nội”.
  1.2 Mục tiêu nghiên cứu
  Mục tiêu chung của ñề tài là:
  ðánh giá ảnh hưởng của xuất khẩu lao ñộng ñến ñời sống và tình hình
  sản xuất kinh doanh của người dân ñể từ ñó ñưa ra giải pháp nhằm hạn chế
  những ảnh hưởng tiêu cực, phát huy những ảnh hưởng tích cực của xuất khẩu
  lao ñộng nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất và chất lượng ñời sống của người
  dân nơi ñây.
  Mục tiêu cụ thể của ñề tài bao gồm:
  - Góp phần hệ thống hóa cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn về ảnh hưởng
  của xuất khẩu lao ñộng.
  - Tìm hiểu thực trạng xuất khẩu lao ñộng ở huyện Phú Xuyên.
  - Phân tích ảnh hưởng của xuất khẩu lao ñộng ñến hoạt ñộng sản xuất
  kinh doanh và ñời sống của người dân huyện Phú Xuyên.
  - ðề ra những hướng giải pháp ñể hạn chế những ảnh hưởng tiêu cực,
  phát huy những ảnh hưởng tích cực của xuất khẩu laoñộng nhằm nâng cao
  chất lượng cuộc sống cho người dân.
  1.3 ðối tượng và phạm vi nghiên cứu
  1.3.1 ðối tượng nghiên cứu
  Các hộ dân có và hộ không có người ñi người ñi xuấtkhẩu lao ñộng.
  1.3.2 Phạm vi nghiên cứu
  - Phạm vi không gian: Huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
  - Phạm vi thời gian: Từ năm 2000 ñến 2011.
  - Phạm vi nội dung: Những ảnh hưởng của xuất khẩu lao ñộng ñến ñời sống
  hộ dân trước và sau khi ñi xuất khẩu, các hộ gia ñình có người ñi và các hộ
  không có người ñi xuất khẩu.

  PHẦN II
  CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VẤN ðỀ NGHIÊN CỨU
  2.1 Cơ sở lý luận của vấn ñề nghiên cứu
  2.1.1 Khái quát chung về hoạt ñộng xuất khẩu lao ñộng
  * Lao ñộng, Sức lao ñộng
  - Lao ñộng:
  Theo Từ ñiển Tiếng Việt, lao ñộng là hoạt ñộng cómục ñích của con
  người, nhằm tạo ra những của cải vật chất, tinh thần cho xã hội.
  Theo giáo trình kinh tế chính trị Mác – Lênin, lao ñộng là hoạt ñộng có
  mục ñích, có ý thức của con người nhằm thay ñổi vậtthể tự nhiên cho phù
  hợp với nhu cầu của con người.
  Như vậy, lao ñộng là hoạt ñộng có mục ñích, có ý thức của con người
  nhằm thay ñổi những vật thể tự nhiên, ñể phù hợp với lợi ích của mình. Lao
  ñộng là sự vận ñộng của sức lao ñộng, là quá trình kết hợp giữa sức lao ñộng
  và tư liệu sản xuất tạo ra của cải vật chất cho xã hội.
  Thành quả do con người tạo ra trong quá trình laoñộng ñể nuôi sống
  bản thân họ, gia ñình họ và ñảm bảo sự tồn tại của xã hội. Lao ñộng có năng
  suất, ñem lại hiệu quả cao là nhân tố quyết ñịnh sựphát triển của ñất nước. Vì
  vậy lao ñộng có một vị trí vô cùng quan trọng và không thể thiếu ñược trong
  bất kỳ một chế ñộ xã hội nào, một quốc gia nào. Mỗicon người ñến ñộ tuổi
  lao ñộng, có khả năng lao ñộng ñều mong muốn và có quyền ñược lao ñộng
  ñể nuôi sống bản thân, giúp ñỡ gia ñình và làm giàucho xã hội.
  - Sức lao ñộng : Là tổng hợp thể lực và trí lực của con người trong quá
  trình tạo ra của cải xã hội, phản ánh khả năng lao ñộng của con người, là ñiều
  kiện ñầu tiên cần thiết trong quá trình lao ñộng xãhội.
  Trên thị trường lao ñộng, sức lao ñộng ñược coi là hàng hóa - ðó là
  loại hàng hóa ñặc biệt vì con người có tư duy, tự làm chủ bản thân mình hay
  nói cách khác con người là chủ thể lao ñộng. Thông qua thị trường lao ñộng,
  sức lao ñộng ñược xác ñịnh giá cả, hàng hóa sức laoñộng cũng tuân theo quy
  luật của thị trường.
  - Nguồn lao ñộng : Là một bộ phận của dân cư bao gồm những người
  trong ñộ tuổi lao ñộng, không kể số người mất khả năng lao ñộng và những
  người ngoài ñộ tuổi lao ñộng (trên hoặc dưới tuổi lao ñộng) nhưng thực tế có
  tham gia lao ñộng. (Nước ta ñộ tuổi lao ñộng quy ñịnh từ 15-55 ñối với nữ và
  15-60 ñối với nam).
  - Thị trường lao ñộng: Thị trường là một phạm trùriêng của kinh tế
  hàng hoá. Thị trường là nơi diễn ra trao ñổi hàng hoá dịch vụ. Nội dung của
  thị trường ñược biểu hiện qua hai nhân tố có quan hệ mật thiết với nhau: cung
  và cầu hàng hoá.
  Thị trường lao ñộng là một lĩnh vực của nền kinh tế mà ở ñó diễn ra
  quá trình mua bán, trao ñổi, thuê mướn sức lao ñộng. Ở nơi nào có nhu cầu sử
  dụng lao ñộng và có nguồn cung cấp lao ñộng thì ở ñó sẽ hình thành nên thị
  trường lao ñộng. ðối tượng tham gia thị trường lao ñộng gồm những người
  lao ñộng và người sử dụng lao ñộng. Giá cả sức lao ñộng chinh là tiền công
  mà người sử dụng lao ñộng trả cho người lao ñộng.
  Khi cung và cầu lao ñộng gặp nhau và hoạt ñộng mua bán, trao ñổi hay
  thuê mướn sức lao ñộng diễn ra trong phạm vi biên giới một quốc gia thì ta có
  thị trường lao ñộng nội ñịa, khi diễn ra ngoài biêngiới quốc gia một nước thì
  ta có thị trường lao ñộng quốc tế.
  * Xuất khẩu lao ñộng
  Có rất nhiều khái niệm khác nhau về XKLð, dưới ñây là một số khái niệm
  cơ bản về XKLð:

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  A. SÁCH
  1. Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam – Nghị ñịnh số 152/1999/Nð/CP,
  ngày 20/09/1999
  2. Nguyễn Vân ðiềm, Nguyễn Ngọc Quân (2004), giáo trình quản trị nhân
  lực, Trường ðại học kinh tế quốc dân, NXB thống kê,Hà Nội.
  3. Nguyễn Thị Hồng Bích (2007), XKLð của một số nước ðông Nam Á kinh
  nghiệm và bài học, Trung tâm nghiên cứu quốc tế và khu vực.
  4. Trần Thanh Hải (2007), xuất khẩu lao ñộng của Việt Nam thực trạng và
  giải pháp, ðề án môn học, Trường ñại học kinh tế quốc dân.
  5. Viện chiến lược phát triển, cơ sở khoa học của một số vấn ñề trong chiến
  lược phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam ñến năm 2010 và tầm nhìn 2020,
  NXB Chính trị Quốc Gia, Hà Nội.
  B. TẠP CHÍ
  6. Th.S.Nguyễn Tiến Dũng. Phát triển thị trường XKLð Việt Nam hiện nay,
  Tạp chí phát triển kinh tế số 228.
  7. Th.S.Nguyễn Tiến Dũng. Một số giải pháp tăng cường quản lý người lao
  ñộng Việt Nam làm việc ở nước ngoài, Tạp chí nghiêncứu và trao ñổi số 221.
  8. Th.S.Nguyễn Thị Mỹ Hương. XKLð của Việt Nam sang thị trường khu
  vực ðông Bắc Á - một số hình thức hợp tác kinh tế quốc tế, Tạp chí Châu Á
  Thái Bình Dương số 292.
  C. LUẬN VĂN
  9. Hoàng Văn Nam (2010). Ảnh hưởng của xuất khẩu lao ñộng ñến ñời sống
  kinh tế xã hội ở xã Nghĩa ðạo, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.
  10. Lê Thị Hạnh (2009). Nghiên cứu ảnh hưởng của dicư lao ñộng nữ xã Yên
  Phượng – huyện Yên Lạc – tỉnh Vĩnh Phúc ñến nông hộ. Luận văn tốt nghiệp
  ðại học – trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội.
  11. Nguyễn Thị Thu Nga (2009). Nghiên cứu tác ñộng của một số hình thức di
  cư lao ñộng ñến ñời sống kinh tế - xã hội ở xã Hoằng ðạo – Hoằng Hóa – Thanh
  hóa. Luận văn tốt nghiệp ðại học – trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội.
  12. Nguyễn Thị Hương Lý (2009). Nghiên cứu hiện tượng ñi Xuất khẩu lao
  ñộng và những tác ñộng của xuất khẩu lao ñộng ñến hộ nông dân ở xã Tân
  Hội – huyện ðan Phượng – Hà Nội, luận án thạc sỹ, trường ðại học Nông
  nghiệp Hà Nội.
  D. BÁO CÁO TỔNG KẾT CÁC HỘI NGHỊ
  13. UBND huyện Phú Xuyên (2011), Dự thảo chương trình mục tiêu giải
  quyết việc làm của huyện Vũ Thư giai ñoạn 2005 – 2011.
  14. UBND huyện Phú Xuyên (2011), Báo cáo tình hình kinh tế xã hội của
  huyện giai ñoạn 2001 – 2010.
  15. UBND huyện Phú Xuyên (2011), Báo cáo giải quyếtviệc làm của huyện
  Phú Xuyên giai ñoạn 2001 – 2010.
  E. TÀI LIỆU MẠNG INTERNET
  1. Duyên Hải (2009)." Chuyện từ một gia ñình có 3 lao ñộng xuất khẩu sang
  Hàn Quốc".http://www.baohaugiang.com.vn/detailvn.as px?item=11643
  2. Hải Linh (27/02/2011) “Xuất khẩu lao ñộng vẫn là hướng làm giàu cho
  nông dân”
  http://hanoimoi.com.vn/newsdetail/Xa-hoi/458734/xuat-khau-lao-dong-vanla-huong-lam-giau-cho-nong-dan.htm
  3. Nguyễn Hoàng Anh (2007). "Tác ñộng của xuất khẩu lao ñộng tới cuộc
  sống gia ñình tại tỉnh Thái Bình".
  http://nguoithaibinh.vn/tintucquehuong/vanhoaxahoi/83-nghien-cuu.html
  4. Quang Phương (2008). " Phía sau bức tranh xuất khẩu lao ñộng: Thêm
  tiền, thêm mất mát!".
  http://tintuc.xalo.vn/00987752762/phia_sau_buc_tranh_xuat_khau_lao_dong_
  them_tien_them_mat_mat.html
  5. TS.NGUYỄN LƯƠNG TRÀO - Chủ tịch HIệp hội XKLð Việt Nam “Mấy
  giải pháp nhằm phát triển bền vững việc làm cho laoñộng Việt Nam”.
  http://www.vamas.com.vn/home/detail.php?iCat=64&iNew=354&module=news
  6. VMP (2009)."Thực trạng lao ñộng xuất khẩu tại Việt Nam giai ñoạn 2006
  – 2009".
  http://tsc.edu.vn/Pages/ArticleDetail.aspx?siteid=1&sitepa
  geid=57&articleid=92,
  7. Thanh Huyền (2009). "Xuất khẩu lao ñộng- một hướng ñể thoát nghèo
  nhanh".http://nhansuvietnam.vn/tintuc/xa_hoi/xuat-khau-lao-dong-mothuong-de-thoat-ngheo-nhanh/45389.html, ngày truy cập 20/03/2010.

  Xem Thêm: Ảnh hưởng của xuất khẩu lao động đến tình hình sản xuất và đời sống của hộ dân huyện Phú Xuyên, Hà N
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Ảnh hưởng của xuất khẩu lao động đến tình hình sản xuất và đời sống của hộ dân huyện Phú Xuyên, Hà N sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status