Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Đo lường sự thỏa mãn của cán bộ công nhân viên đối với tổ chức tại công ty cổ phần gạch ngói Quảng T

  Linh Napie Linh Napie Đang Ngoại tuyến (4058 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Đo lường sự thỏa mãn của cán bộ công nhân viên đối với tổ chức tại công ty cổ phần gạch ngói Quảng T

  Khóa luận tốt nghiệp
  Đề tài: Đo lường sự thỏa mãn của cán bộ công nhân viên đối với tổ chức tại công ty cổ phần gạch ngói Quảng Trị


  MỤC LỤC
  PHẦN MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG 1: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG TẠI
  CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI QUẢNG TRỊ . 7
  1.1. Giới thiệu chung về Công ty . 7
  1.2. Chức năng và nhiệm vụ của công ty 7
  1.3. Cơ cấu tổ chức 8
  1.4. Tình hình về lao động v à quản lý lao động của công ty 11
  1.5. Những tồn tại v à thách thức về vấn đề con ng ười . 13
  CHƯƠNG 2: CƠ S Ở LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH ĐỀ XUẤT . 16
  2.1. Giới thiệu chung . 16
  2.2. Cơ sở lý thuyết. 16
  2.2.1. Lý thuyết về sự thỏa mãn của con người 16
  2.2.2. Một số nghiên cứu về nhu cầu của con ng ười. 19
  2.2.2.1. Thuyết cấp bậc nhu cầu của Maslow 19
  2.2.2.2. Lý thuyết về các nhu cầu của D. McClelland . 22
  2.2.2.3. Thuyết về sự công bằng c ủa John Stacey Adams . 24
  2.2.2.4. Thuyết thiết lập mục ti êu. 26
  2.2.3. Các thuyết động viên 26
  2.2.3.1. Thuyết kỳ vọng 26
  2.2.3.2. Thuyết hai nhân tố của F. Herzberg. 28
  2.2.4. Các thuyết nghiên cứu về động cơ thúc đẩy 30
  2.2.4.1. Động cơ thúc đẩy 30
  2.2.4.2. Thuyết X và thuyết Y . 32
  2.2.5. Các mô hình nghiên c ứu liên quan. 36
  iii
  2.2.5.1. Mô hình kh ảo sát sự h ài lòng của nhân viên trong các doanh
  nghiệp Việt Nam Công ty Navigos Group phối h ợp với ACNielsen
  (2006) . 36
  2.2.5.2. Mô hình v ề sự ảnh h ưởng của các nhân tố đến sự thỏa m ãn của
  cán bộ công nhân vi ên đối với tổ chức tại công ty trách nhiệm hữu hạn
  Long Shin (2009) . 37
  2.2.5.3. Mô hình các nhân t ố ảnh hưởng đến mức độ gắn bó của nhân
  viên đối với tổ chức tại Công ty Cổ phần Tân Việt -Khách sạn Sunrise
  Nha Trang (2008). 38
  2.3. Giả thuyết nghi ên cứu và mô hình đề xuất . 39
  CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C ỨU . 43
  3.1. Giới thiệu. 43
  3.2. Thiết kế nghi ên cứu 43
  3.3. Phương pháp nghiên c ứu 46
  3.3.1. Quy trình nghiên c ứu . 46
  3.3.2. Thủ tục phân tích . 47
  3.3.3. Các công c ụ phân tích trên phần mềm SPSS 47
  3.3.3.1. Phương pháp đánh giá đ ộ tin cậy thang đo Crombach’s Alpha.
  . 47
  3.3.3.2. Phương pháp phân tích nhân t ố 47
  3.3.3.3. Phương pháp h ồi quy bội. 48
  3.4. Xây dựng thang đo . 50
  CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU . 56
  4.1. Giới thiệu . 56
  4.2. Kết quả nghi ên cứu: . 57
  4.2.1. Xây dựng dữ liệu, làm sạch và xử lý dữ liệu 57
  4.2.2. Mô tả mẫu 57
  iv
  4.2.3. Các kết quả phân tích. 61
  4.2.3.1. Kết quả kiểm định thang đo. 61
  4.2.3.2. Kết quả kiểm định mô h ình 68
  4.2.3.2. Kết quả đo lường về sự thỏa mãn của người lao động đối với tổ
  chức . 73
  4.3. Tóm tắt: 80
  CHƯƠNG 5: ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ . 82
  5.1. Giới thiệu: 82
  5.2. Một số đề xuất: . 82
  5.3. Tính mới của đề tài 94
  5.3.1. So sánh v ới nghiên cứu của Công ty Navigos Group ph ối hợp với
  ACNielsen (2006): khảo sát sự hài lòng của nhân viên trong các doanh
  nghiệp Việt Nam 95
  5.3.2. So sánh v ới đề tài các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ gắn bó của
  nhân viên đ ối với tổ chức tại Công ty Cổ phần Tân Việt –Khách sạn
  Sunrise Nha Trang c ủa Phạm Thị Kim Ph ượng (2008) 96
  5.4. Kiến nghị: 97
  KẾT LUẬN 99
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 101


  PHẦN MỞ ĐẦU
  1. Sự cần thiết của đề t ài
  Trong xu th ế hội nhập v à toàn cầu hoá hiện nay, sự cạnh tranh giữa các
  tổ chức không chỉ đ ơn thuần là sự cạnh tranh về nguyên vật liệu, công nghệ
  về thị trường tiêu thụ sản phẩm, chất l ượng và giá cả sản phẩm mà sự cạnh
  tranh còn di ễn ra trên cả thị trường sức lao động. Với điều kiện n ày thì vị trí
  của các nguồn lực ng ày càng trở nên quan trọng, trong đó con ng ười được coi
  vừa là nguồn lực quan trọng nhất, vừa l à nguồn lực của mọi nguồn lực. Việc
  khai thác sử dụng và phát triển nguồn lực n ày trong mỗi doanh nghiệp sao cho
  có hiệu quả nhất l à điều kiện ti ên quyết bảo đảm cho sự th ành công trong k ế
  hoạch phát triển lâu d ài.
  Động lực lao động l à một trong những vấn đề đ ược các doanh nghiệp
  quan tâm hàng đ ầu bởi đây chính l à nguồn gốc thúc đẩy tăng năng suất v à
  hiệu quả lao động của doanh nghiệp. Quan tâm đến công tác tạo động lực lao
  động là doanh nghi ệp đã đầu tư đúng hướng về quản trị nhận lực góp phần tạo
  ra hiệu quả sản xuất kinh doanh, năng suất lao động cao, l àm tăng l ợi nhuận
  cho doanh nghi ệp. Con ngư ời lànhân tố quan trọng có ảnh h ưởng tới sự tồn
  tại và phát triển của một doanh nghiệp.
  Ngày nay, cùng v ới sự phát triển chung to àn thế giới, nền kinh tế đang
  có sự tăng trưởng ngày càng nhanh chóng. Đi ều này mang đ ến cho các doanh
  nghiệp Việt Nam những c ơ hội lẫn thách thức. Một trong số đó l à những
  thách thức về nguồn nhân lực nh ư: thiếu hụt nguồn lao động cấp trung v à cấp
  cao, chất lượng nguồn lao động, áp lực cạnh tranh nguồn lao động, việc tranh
  giành người tài ngày càng gay g ắt hơn.
  Để có thể đứng vững và thành công trên thương trư ờng đầy biến động,
  các doanh nghi ệp cần phải không ngừng cải tiến sản phẩm, công nghệ, hệ
  2
  thống phân phối, đặc biệt đ ào tạo và phát triển nguồn nhân lực đ ược xem là
  một trong những ưu tiên hàng đ ầu của các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay.
  Một khảo sát đ ược thực hiện bởi Careebuider -một website về lĩnh vực
  việc làm hàng đ ầu thế giới đ ã chỉ ra rằng sự bất m ãn đã tăng lên trong gi ới
  làm công: C ứ bốn người thì có một người đang cảm thấy chán nản với việc
  làm của mình, số người chánnản như vậy tăng trung b ình 20% trong hai n ăm
  gần đây, có sáu trong số m ười người được hỏi đều đang có ý định rời bỏ công
  việc hiện tại để t ìm đến một bến đổ khác trong v òng hai năm tới. Bên cạnh đó,
  trên thực tế hiện nay t ình trạng “chảy máu chất xám , nhảy việc”chiếm tỷ lệ
  cao, các vụ đình công c ủa người lao động không ngừng tăng qua các năm,
  năng suất và hiệu quả làm việc giảm sút
  Trước những thực trạng tr ên, thiết nghĩ việc t ìm lời giải cho b ài toán
  nhân lực quả là rất cần thiết đối với các nh à quản trị. Họ cần phải nghi ên cứu
  sự thỏa mãn của người lao động nhằm thu hút nguồn nhân lực, giữ chân ng ười
  tài, gia tăng s ự gắn bó của ng ười lao động đối với tổ chức.
  Kết quả nghi ên cứu của đề tài thực sự quan trọng đối với thực tiễn quản
  trị về sự động vi ên, sự thỏa mãn cho nhân viên. Nó cung c ấp cho các nh à
  quản lý công cụ phân tích, đánh giá mức độ thỏa m ãn của người lao động tr ên
  cơ sở khoa học, từ đó có biện pháp v à chính sách đ ộng viên hợp lý, đáp ứng
  nhu cầu và sự thỏa mãn của người lao động.
  Với đặc thù là một Công ty Cổ phần đang hoạt động trong lĩnh vực sản
  xuất và kinh doanh v ật liệu xây dựng. Công ty Cổ phần gạch ngói Quảng Trị ,
  trong th ời gian quacũng đã và đang có những bước phát triển mới về nguồn
  nhân lực cả về cơ cấu, số lượng lẫn chất l ượng. Công ty đã thực hiện nhiều
  chính sách qu ản lý, sử dụng lao động v à các chính sách khuy ến khích nhằm
  phát huy tối đa năng lực của cán bộ công nhân vi ên, thu hút nhân tài v ề làm
  việc tại công ty. Tuy nhi ên, vẫn còn nhiều bất cập diễn ra: không ít cán bộ
  3
  công nhân viêc có tư tư ởng ỷ lại, ý thức l àm việc chưa cao, các chính sách
  lương thư ởng, chế độ đ ãi ngộ nhiều lúc ch ưa sát và đúng v ới kết quả lao động
  của công nhân vi ên, cấp quản lý ch ưa nắm bắt kịp thời tâm t ư, nguyện vọng
  của công nhân vi ên để đặt ra cho họ những mục ti êu cụ thể trong công việc,
  chưa đưa ra nh ững đòi hỏi cao hơn về môi trường, động lực cho nhân vi ên có
  chí hướng phấn đấu, hăng say l àm việc hơn nữa.
  Đứng trước sự cạnh tranh ng ày càng gay g ắt trên thị trường lao động,
  sự di chuyển lao động giữ a các doanh nghi ệp có xu hướng gia tăng. Ng ười lao
  động sẽ chuyển tới những doanh nghiệp n ào theo họ là “hấp dẫn hơn”. Đây
  cũng chính là nguy cơ tiềm ẩn mà lãnh đạo công ty cần phải chú ý đến.
  Từ những vấn đề bất cập n êu trên, cộng với niềm đam m ê của bản thân
  em đã quyết định chọn đề t ài: “Đo lường sự thỏa mãn của cán bộ công
  nhân viên đối với tổ chức tại công ty cổ phần gạch ngói Quảng Trị”, làm
  đề tài cho luận văn tốt nghiệp của m ình. Mong muốn kết quả của đề t ài giúp
  cho công ty có cái nhìn sâu s ắc, chính xác hơn v ề các yếu tố chính tác động
  đến sự thỏa mãn của cán bộ công nhân vi ên đối với tổ chức tại công ty. Từ đó
  đưa ra các quyết định, chính sách quản lý, động vi ên, duy trì và phát tri ển đội
  ngũ cán bộ công nhân vi ên hợp lý giúp cho công ty hoạt động ngày càng có
  hiệu quả hơn.
  2. Câu hỏi nghiên cứu và mục tiêu nghiên c ứu
  Câu hỏi nghiên cứu: Những yếu tố n ào tác động đến sự thỏa m ãn của
  cán bộ công nhân vi ên đối với tổ chức tại Công ty Cổ phần gạch ngói Quảng
  Trị?
  Mục tiêu nghiên cứu chính của đề t ài là: Xác định những yếu tố n ào tác
  động đến sự thỏa m ãn của cán bộ công nhân vi ên (CBCNV) đối với tổ chức
  tại Công ty Cổ phần gạch ngói Quảng Trị.
  4
   Xác định các yếu tố tác động đến sự thỏa m ãn của CBCNV trong
  công ty đối với tổ chức của họ.
   Đo lường và xác định thứ tự ưu tiên của các yếu tố đối với sự thỏa
  mãn của cán bộ công nhân vi ên với tổ chức.
   Đề xuất một số kiến nghị nhằm ho àn thiện và nâng cao mức độ thỏa
  mãn cho CBCNV t ại công ty.
  3. Đôí tượng nghiên cứu
  Đối tượng nghiên cứu của đề t ài là cán bộ côngnhân viên hiện đang
  làm vi ệc tại Công ty Cổ phần gạch ngói Quảng Trị.
  Địa chỉ: Km 10, Quốc lộ 9, Cam Hiếu, Cam Lộ, Quảng Trị.
  Đề tài này đư ợc thực hiện tại Công ty Cổ phần gạch ngói Quảng Trị.
  4. Phương pháp nghiên c ứu
  Đề tài sử dụng phương pháp: Đưa ra m ô hình nghiên c ứu đo lường mức
  độ thỏa mãn của người lao động khi l àm việc dựa vào các tài li ệu thứ cấp v à
  các cơ sở lý luận của các nh à nghiên cứu được thế giới công nhận
  Thu thập dữ liệu qua bảng hỏi, sử dụng ph ương pháp nghiên c ứu định
  lượng để kiểm địn h thang đo và đo lư ờng mức độ thỏa m ãn của người lao
  động đối với tổ chức của họ.
  Phương pháp phân tích s ố liệu thông qua phần mềm SPSS 16.0
  Trên cơ sở các giả thuyết đ ã được nghiên cứu về người lao động ch ưa
  thỏa mãn về các điều kiện nh ư:
   Môi trường làm việc chưa đảm bảo
   Mức tiền lương và thu nh ập hiện tại ch ưa đáp ứng thỏa mãn công
  nhân viên
   Chưa công bằng trong đối xử (trợ cấp, khen thưởng, kỷ luật)
   Các mối quan hệ nội bộ có nhiều trục trặc
   Các nhu cầu cá nhân ch ưa được đáp ứng tốt
  5
   Cơ hội thăng tiến ch ưaphù hợp
   Văn hóa doanh nghi ệp, các hoạt động của tổ chức, ch ưa làm
  cho công nhân viên c ảm thấy h ài lòng.
  5. Nội dung của đề tài:
  Chương 1: Thực trạng công tác quản lý lao động tại Công ty Cổ phần
  gạch ngói Quản Trị
  Chương 2: Cơ s ở lý thuyết v à mô hình nghiên cứu
  Chương 3: Phương pháp nghiên c ứu
  Chương 4: Kết quả nghi ên cứu
  Chương 5: Đề xuất và kiến nghị.
  6. Đóng góp c ủa đề tài
  a. Về mặt lý thuyết
  Nghiên cứu này sẽ bổ sung nh ư một tài liệu tham khảo về sự thỏa m ãn
  của nhân vi ên đối với tổ chức, góp một p hần cơ sở lý thuyết cho các nh à
  nghiên cứu, học viên, sinh viên t ại Việt Nam trong các nghi ên cứu tiếp theo
  về lĩnh vực n ày.
  b. Về mặt thực tiễn
  Đo lường sự thỏa mãn của người lao động đối với tổ chức l à đề tài khá
  mới mẻ trong ngành công nghi ệp sản xuất vật liệu xây dựng nói chung v à
  Công ty Cổ phần gạch ngói Quảng Trị nói ri êng. Đề tài nghiên cứu này nhằm
  giúp cho công ty xác đ ịnh được những nhân tố cần quan tâm trong việc nâng
  cao sự thỏa mãn cho cán b ộ công nhân vi ên. Từ đó, tạo được sự trung th ành
  củanhân viên, đây là n ền tảng cho lợi thế cạnh tranh của công ty trong thời
  gian tới.
  Việc nhận biết đ ược mức độ quan trọng của từng nhân tố ảnh h ưởng
  đến sự thỏa mãn của người lao động v à mức độ thỏa mãn của từng nhân tố sẽ
  giúp cho công ty có nh ững biện ph áp cụ thể để năng cao sự thỏa m ãn của
  6
  người lao động đồng thời cung cấp những thông tin có giá trị cho các nh à
  quản lý nhân sự trong quá tr ình xây d ựng chính sách quản lý về nhân sự,
  chính sách v ề động viên khích lệ người lao động. Các doanh nghiệp sản xuấ t
  kinh doanh v ật liệu xây dựng (sản xuất gạch, ngói) có thể sử dụng kết quả
  nghiên cứu này để giải quyết các vấn đề quản lý nhân sự trong doanh nghiệp.
  7  CHƯƠNG 1: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG TẠI
  CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI QUẢN G TRỊ
  1.1. Giới thiệu chung về Công ty
  Công ty Cổ phần gạch ngói Quảng Trị l à tên gọi mới của Xí nghiệp
  gạch ngói Vĩnh Đại. Đ ược thành lập theo quyết định số 1397/QĐ -UB ngày
  08/06/1996 của UBND tỉnh Quảng Trị.
  Đến ngày 05/11/2001 Công ty đ ã đổi tên thành Công t y Cổ phần gạch
  ngói Quảng Trị theo quyết định số 2773/QĐ -UB Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng
  Trị. Nhằm ph ù hợp với tình hình kinh t ế trong nước, hội nhập với nền kinh tế
  khu vực và thế giới.
  Công ty Cổ phần gạch ngói Quảng Trị
  Trụ sở chính:Km 10, Quốc lộ 9, CamHiếu, Cam Lộ, Quảng Trị.
  Điện thoại: 053.3583344 –053.3584928
  Fax: 053.3583344
  Diện tích:36000 m
  2
  Xí nghiệp trực thuộc: Xí nghiệp gạch Tuynel Hải Chánh, Hải Lăng,
  Quảng Trị.
  Ngành nghề kinh doanh chủ yếu : Sản xuất và kinh doanh sản phẩm
  gạch nung Tuyn el theo dây chuyền công nghệ hiện đại.
  Công ty là một doanh nghiệp có t ư cách pháp nhân đ ấy đủ theo quy
  định của pháp luật Việt Nam, có con dấu ri êng, độc lập về t ài sản, hạch toán
  kinh tế độc lập. Công ty hoạt động theo luật doanh nghiệp Việt Nam v à điều
  lệ của công ty đ ã được Đại hội đồng cổ đông th ành lập thông qua.
  1.2. Chức năng và nhiệm vụ của công ty
  a. Chức năng
  Trong nền kinh tế thị tr ường để tồn tại v à phát triển như ngày hôm nay
  Công ty Cổ phần gạch ngói Quảng Trị đ ã thực hiện chức năng sản xuất và


  TÀI LIỆU THAM KH ẢO
  1. Nguyễn Hữu Lam (1998), Hành vi t ổ chức, Nhà xuất bản Giáo Dục.
  2. Hoàng Tr ọng -Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2005), Phân tích d ữ liệu nghiên
  cứu với SPSS, Nh à xuất bản Thống K ê.
  3. Trần Kim Dung (2005), Quản trị nguồn nhân lực, Nh à xuất bản Thống k ê.
  4. Phạm Thị Kim Phư ợng (2008), Các nhân t ố ảnh hưởng đến mức độ gắn bó
  của nhân viên đối với tổ chức tại Công ty Cổ phần Tân Việt -Khách sạn
  Sunrise Nha Trang, Khóa lu ận tôt nghiệp Đại học Nha Trang: Tr ường Đại học
  Nha Trang.
  5. Trương Th ị Tố Nga (2007), Đánh giá mức độ thỏa mãn của cán bộ công
  nhân viên với tổ chức tại Công ty Cổ phần Hải Sản Nha Trang, Khóa luận Tốt
  Nghiệp, Trường Đại học Nha Trang, Th ành Phố Nha Trang.
  6. Lê Hồng Lam (2009), Đo l ường sự thỏa mãn của cán bộ công nhân vi ên đối
  với tổ chức tại công ty trách nhi ệm hữu hạn Long Shin, Luận văn Thạc sỹ,
  60.31.13, Nha Trang: Trư ờng Đại học Nha Trang.
  7. Báo Kinh tế đô thị(15/04/2010), Cần sự đối xử công bằng với công nhân.
  8. Thời báo Việt (24/03/2010), L ãnh đạo phải biết cách khiến nhân vi ên "thoả
  mãn".
  9. Tạp chí Nh à quản lý: Thuyết nhu cầu của A.Maslow với việc phát triển kỹ
  năng khuyến khích nhân vi ên, TS. Nguyễn Thường Lạng.
  10. Các Website:
  http://www.veer.vn , Sự cân bằng giữa “Cho” v à “Nhận” Điểm hẹn Doanh
  nhân trực tuyến Việt Nam.
  http://www.quantritructuyen.com, Thuy ết nhu cầu của Maslow về kỹ năng
  động viên nhân viên.
  http://www.vietinbankschool.edu.vn , Lý thuyết kỳ vọng của VROOM -động
  lực khuyến khích l àm việc, TS. Nguyễn Hữu Hiểu .
  http://www.doanhnhan360.com.vn, Các lý thuy ết tạo động lực .

  Xem Thêm: Đo lường sự thỏa mãn của cán bộ công nhân viên đối với tổ chức tại công ty cổ phần gạch ngói Quảng T
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đo lường sự thỏa mãn của cán bộ công nhân viên đối với tổ chức tại công ty cổ phần gạch ngói Quảng T sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status