Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ của bệnh cầu trùng do Eimeria spp gây ra ở thỏ nuôi tại một số đị

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ của bệnh cầu trùng do Eimeria spp gây ra ở thỏ nuôi tại một số đị

  Luận văn thạc sĩ năm 2011
  Đề tài: Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ của bệnh cầu trùng do Eimeria spp gây ra ở thỏ nuôi tại một số địa điểm thuộc Thành phố Hà Nội và biện pháp phòng trừ
  Mô tả bị lỗi font vài chữ, tài liệu thì bình thường

  MỤC LỤC
  Lời cam ñoan i
  Lời cảm ơn ii
  Mục lục iii
  Danh mục các chữ viết t ắt v
  Danh mục các bảng, hình vẽ, biểu ñồ vi
  1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ðỀ TÀI. 1
  1.1 ðặt vấn ñề: 1
  1.2 Mục tiêu nghiên cứu 2
  1.3 Ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn 2
  2 TỔNG QUAN TÀI LIỆU 3
  2.1 Cơ sở khoa học của ñề tài 3
  2.2 Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước. 32
  3 ðỊA ðIỂM, ðỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP
  NGHIÊN CỨU. 35
  3.1 ðối tượng nghiên cứu. 35
  3.2 Vật liệu nghiên cứu 35
  3.3 Nội dung nghiên cứu. 36
  3.4 Phương pháp nghiên cứu. 37
  4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 47
  4.1 Kết quả xác ñịnh thành phần loài cầu trùng thỏ nuôi tại một
  số ñịa ñiểm thuộc Thành phố Hà Nội. 47
  4.2 Xác ñịnh tỷ lệ nhiễm các loại cầu trùng ñã ñượcphát hiện. 49
  4.3 Nghiên cứu một số ñặc ñiểm dịch tễ của bệnh cầutrùng thỏ. 50
  4.3.1 Kết quả xác ñịnh thời gian xuất hiện Oocyst trong phân của thỏ
  sớm nhất. 50
  4.3.2 Kết quả xác ñịnh tỷ lệ nhiễm cầu trùng trên 3 giống thỏ
  California, New Zealand và thỏ Nội nuôi tại một số ñịa ñiểm
  thuộc Thành phố Hà Nội. 52
  4.3.3 Kết quả xác ñịnh cường ñộ nhiễm cầu trùng trên các giống thỏ
  nuôi tại một số ñịa ñiểm thuộc Thành phố Hà Nội. 55
  4.3.4 Kết quả xác ñịnh tỷ lệ và cường ñộ nhiễm cầutrùng theo lứa tuổi 57
  4.3.5 Tỷ lệ và cường ñộ nhiễm cầu trùng theo mùa vụ. 63
  4.3.6 Tỷ lệ và cường ñộ nhiễm cầu trùng theo tình trạng vệ sinh thú y. 66
  4.3.7 Tỷ lệ và cường ñộ nhiễm cầu trùng thỏ theo trạng thái phân. 70
  4.4. Kết quả nghiên cứu một số triệu chứng lâm sàngvà bệnh tích ở
  thỏ mắc bệnh cầu trùng. 74
  4.4.1 Kết quả theo dõi các biểu hiện lâm sàng của thỏ mắc bệnh cầu trùng. 74
  4.4.2 Bệnh tích của thỏ mắc bệnh cầu trùng. 76
  4.5. Kết quả thử nghiệm phác ñồ ñiều trị và hướng dẫn ñiều trị
  bệnh cầu trùng thỏ. 78
  4.5.1 Thử nghiệm phác ñồ ñiều trị bệnh cầu trùng thỏ. 78
  4.5.2 Kết quả hướng dẫn sử dụng thuốc ñiều trị bệnhcầu trùng cho thỏ. 82
  4.6 ðề xuất quy trình phòng bệnh cầu trùng cho thỏ. 83
  5 KẾT LUẬN, TỒN TẠI VÀ ðỀ NGHỊ 85
  5.1 Kết luận 85
  5.2 Tồn tại 88
  5.3 ðề nghị 88
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 89

  1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ðỀ TÀI.
  1.1. ðặt vấn ñề:
  Với xu thế phát triển kinh tế, xã hội, ñất nước theo hướng giao lưu, hội
  nhập khu vực và quốc tế, nước ta ñã có nhiều chính sách khuyến nông nghiệp phát
  triển như: Giao ñất, giao vườn, khuyến khích nông dân làm kinh tế VAC,
  VACR nhờ vậy mà nông nghiệp ñã và ñang ñạt ñược nhiều thành tựu to lớn,
  góp phần không nhỏ vào công cuộc xây dựng, phát triển ñất nước. Ngành chăn
  nuôi nói chung, chăn nuôi thỏ nói riêng là một ngành còn khá mới mẻ, nhưng
  chiếm một vị trí quan trọng góp phần làm phong phú thêm cho chăn nuôi. Chăn
  nuôi thỏ cung cấp thực phẩm bổ dưỡng cho con người,ñồng thời là nguồn cung
  cấp các sản phẩm phụ như mỡ, da, lông, .cho ngành công nghiệp chế biến.
  Với mô hình trang trại hay gia trại, chăn nuôi thỏ giữ vai trò quan trọng
  trong việc xoá ñói giảm nghèo cho bà con nông dân. Nhiều hộ gia ñình ñã
  vươn nên làm giàu bằng nghề chăn nuôi thỏ. Song, trong nhiều năm qua bệnh
  dịch vẫn là yếu tố gây thiệt hại ñáng kể cho ngành chăn nuôi này. Là một
  nước nằm trong khu vực khí hậu nhiệt ñới nóng ẩm, Việt Nam có khu hệ ký
  sinh trùng ñộng vật phong phú và ña dạng, gây ra nhiều bệnh ký sinh trùng
  cho ñàn gia súc, gia cầm, gây thiệt hại ñáng kể chongười chăn nuôi trong
  ñó có bệnh cầu trùng (Eimeriosis) ở thỏ. Thỏ bị nhiễm cầu trùng thường bị
  tiêu chảy và mở ñường cho các nguyên nhân bệnh khácxâm nhập. Ở Việt
  Nam, cho ñến nay ñã có một vài công trình nghiên cứu về tình hình nhiễm các
  loại cầu trùng này và mức ñộ nguy hại cho chúng gây ra.
  Xuất phát từ thực tế ñó, chúng tôi tiến hành ñề tàikhoa học “ Nghiên cứu
  một số ñặc ñiểm dịch tễ của bệnh cầu trùng do Eimeria spp gây ra ở thỏ
  nuôi tại một số ñịa ñiểm thuộc Thành phố Hà Nội và biện pháp phòng trừ”
  1.2. Mục tiêu nghiên cứu
  Xác ñịnh thực trạng tình hình nhiễm bệnh cầu trùng ở thỏ, một số ñặc
  ñiểm bệnh lý học từ ñó có cơ sở khoa học ñể xây dựng biện pháp phòng trừ
  bệnh cầu trùng có hiệu quả, góp phần hạn chế những thiệt hại do cầu trùng
  gây ra.
  1.3. Ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn
  * Ý nghĩa khoa học
  ðây là ñề tài nghiên cứu một cách có hệ thống về bệnh cầu trùng thỏ ở
  các ñịa ñiểm thuộc thành phố Hà Nội.
  * Ý nghĩa thực tiễn của ñề tài
  Xây dựng ñược lịch phòng bệnh cho thỏ có hiệu quả. Từ ñó, góp phần
  hạn chế tỷ lệ và cường ñộ nhiễm cầu trùng ở thỏ, góp phần nâng cao năng
  suất chăn nuôi.

  2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
  2.1. Cơ sở khoa học của ñề tài
  2.1.1. Cầu trùng giống Eimeria ký sinh ở thỏ
  2.1.1.1. Thành phần loài cầu trùng thỏ
  Theo Kolapxki.N.A, Paskin.P.I, (1980) vị trí của cầu trùng trong hệ
  thống ñộng vật nguyên sinh như sau:
  Ngành: Apicomplexa
  Lớp: Conoidasida
  Bộ: Eucoccidiorida
  Họ: Eimeriidae
  Giống: Eimeria Loài gồm 10 loài :
  - Eimeria exigua - Eimeria iresidua - Eimeria coecicola
  - Eimeria perforans - Eimeria stiedae - Eimeria magna
  - Eimeria piriformis - Eimeria intestinalis
  - Eimeria flavescens - Eimeria media
  2.1.1.2. ðặc ñiểm, hình thái, kích thước các loài cầu trùng thỏ ñã ñược
  nghiên cứu.
  Eimeria stiedae: Các nang trứng hình bầu dục hay hình elip mầu vàng
  nâu, vỏ nang trứng trơn nhẵn, có lỗ noãn ở phần hẹpcủa nang trứng. Sau giai
  ñoạn sinh sản bào tử trong nang trứng và trong bào tử có những thể cặn. Kích
  thước nang trứng 30 - 48 x 16 - 25 micromet, trung bình là 37,5 x 24,5
  micromet. Sinh bào tử kéo dài tối ña là 3 - 4 ngày.Chu kỳ nội sinh tiến triển
  trong biểu mô ống dẫn mật (Fidamann, 1865; Kisskalfvà Hartmann, 1970).
  Eimeria perforans:Nang trứng có dạng elip hay tròn. Lỗ noãn trông rõ
  ở những nang trứng lớn, còn nang trứng bé thì không rõ. Vỏ nang trứng
  không mầu, kích thước 13,3 - 30,6 x 10,6 - 17,3 micromet, trung bình là 20,3
  - 24,5 x 12,4 - 15,3 micromet. Loài cầu trùng này thường hay gặp nhất trong
  ruột thỏ. Sau thời kỳ sinh bào tử các thể cặn hình thành trong nang trứng và
  trong bào tử. Thời gian sinh bào tử 24 - 48 giờ. Theo tài liệu của
  E.M.Khâyxin (1967) chu kỳ phát triển nội sinh của loài cầu trùng này xảy ra ở
  biểu mô nhung mao và các khe thuộc phần dưới ruột non và cả trong ruột già
  (Leuckart, 1879; Sluiter và swllengrebel 1912).
  Eimeria media: Nang trứng hình bầu dục nhưng có thể có dạng elip. Lỗ
  noãn trông rất rõ có thể thấy bề dầy lớp vỏ ngoài. Vỏ nang trứng mầu vàng
  sáng hay nâu vàng, kích thước: 18,6 - 33,3 x 13,3 -21,3 micromet. Sau thời
  kỳ sinh bào tử hình thành các thể cặn trong nang trứng và trong bào tử. Thời
  gian sinh bào tử 2-3 ngày. Cầu trùng phát triển nộisinh trong tá tràng và phần
  trên ruột non (Kessel, 1929).
  Eimeria magna:Nang trứng hình bầu dục, lỗ noãn trông rất rõ, trong lỗ
  noãn thấy ñược vỏ ngoài ñầy. Vỏ nang trứng mầu vàngda cam hay nâu. Sau
  thời kỳ sinh bào tử có thể cặn trong nang trứng và bào tử. Kích thước nang
  trứng 26,6 - 41,3 x 17,3 - 9,3 micromet, trung bìnhlà 32,9 - 37,2 x 21,5 - 25,5
  micromet. Sinh sản bào tử từ 3 - 5 ngày. Phát triểnnội sinh ở phần giữa và
  phần dưới ruột non. ðôi khi các bào tử loài này cònthấy trong manh tràng và
  trực tràng (Perard, 1925).
  Eimeria irresidua: Các nang trứng hình elip hay bầu dục, phần cuối
  nang trứng mở rộng ở ñó có lỗ noãn. Nang trứng mầu nâu sáng hay nâu tối.
  Kích thước 25,3 - 47,8 x 15,9 - 27,9 micromet, trung bình là 35 - 40 x 20 - 23
  micromet, sau thời kỳ sinh sản bào tử chỉ trong bàotử có thể cặn. Sinh sản
  bào tử 3 - 4 ngày. Chu kỳ phát triển nội sinh sở phần giữa ruột non (Kessel và
  Jankiewiez, 1931).

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  I.TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT
  1. ðinh Xuân Bình, Nguyễn Kim lan (2003). Kỹ thuật chăn nuôi thỏ ngoại,
  Nhà xuất bản Nông Nghiệp, Hà Nội, tr 79-81.
  2. Trần Tích Cảnh, Hoàng Hưng Tiến, Võ Huy Tạng (1996). Nghiên cứu sản
  xuất vắc xin chống bệnh cầu trùng gà bằng phương pháp chiếu xạ vật lý
  và kỹ thuật hạt nhân, Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật, Hà Nội.
  3. Phạm Văn Chức (1981). Bệnh cầu trùng bê ghé và biện pháp phòng trị,
  Thông báo khoa học tại hội nghị Thú y Nha Trang 198.
  4. Phạm văn Chức và cs (1989). Nghiên cứu và thử nghiệm sản xuất vaccin
  phòng chống cầu trùng gà bằng phương pháp chiếu xạ gamma, Báo cáo
  khoa học kỹ thuật thú y các tỉnh phía Nam.
  5. Nguyễn Chu Chương (2001). Hỏi ñáp về nuôi thỏ, Nhà xuất bản Nông
  nghiệp, Hà Nội, tr 106-111.
  6. Bạch Mạnh ðiều (2004). Bệnh cầu trùng gia cầm và các giải pháp phòng
  trị cầu trùng cho gà, bồ câu nuôi tại một số khu vực thuộc các tỉnh phía
  Bắc, Luận án tiến sỹ nông nghiệp.
  7. Trần Mạnh Giang (2006). Sổ tay cán bộ thú y cơ sở, Nhà xuất bản Nông
  nghiệp, Hà Nội, tr 131-134.
  8. ðào Lệ Hằng (1996). Hỏi ñáp kỹ thuật chăn nuôi thỏ ở hộ gia ñình, Nhà
  xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ, tr 119-120.
  9. Nguyễn Hữu Hưng, Nguyễn Thị Mỹ An, (2008). Tình hình nhiễm cầu
  trùng thỏ tại thành phố Cần Thơ và tỉnh Sóc Trăng, Tạp chí khoa học thú
  y, Hội thú y Việt Nam, tập XV số 6-2008, tr 73-78.
  10. Lương Văn Huấn, Lê Hữu Khương (1997). Ký sinh và bệnh ký sinh ở gia
  súc, gia cầm, Nhà xuất bản ðại học Quốc gia, Thành phố Hồ Chí Minh,
  tr 369-375.
  11. Nguyễn Thị Kim Lan, Nguyễn Văn Quang, Nguyễn Quang Tuyên (1999).
  Giáo trình ký sinh trùng thú y, tr 215-219.
  12. Nguyễn Thị Kim Lan, Nguyễn Thị Lê, Phạm Sỹ Lăng, Nguyễn Văn
  Quang (2008). Giáo trình ký sinh trùng học thú y (dùng cho bậc cao
  học), Nhà xuất bản Nông Nghiệp, Hà Nội, tr 85.
  13. Phan ðịch Lân, Nguyễn Thị Kim Lan, Nguyễn Văn Quang, (2002). Bệnh
  ký sinh trùng ở ñàn dê Việt Nam, Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội, tr
  207.
  14. Phan ðịch Lân (1993). Nghiên cứu dịch bệnh và ứng dụng tiến bộ khoa
  học thú y vào sản xuất phục vụ chương trình lương thực, thực phẩm,
  Công trình nghiên cứu khoa học kỹ thuật thú y 1990-1991, Nhà xuất bản
  Nông nghiệp Hà Nội.
  15. Nguyễn Ngọc Lanh (1982). Tìm hiểu miễn dịch học (tập 1), Nhà xuất bản
  Y học, Hà Nội.
  16. Phạm Sỹ Lăng, Tô Long Thành (2006). Bệnh ñơn bào ký sinh ở vật nuôi,
  Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội, tr 143-148.
  17. Lê Văn Năm (2006). Bệnh cầu trùng ở gia súc, gia cầm, Nhà xuất bản
  nông nghiệp, Hà Nội, tr 7-12, 65-76.
  18. Thanh Nguyên (2009). Bệnh cầu trùng thỏ, Báo kinh tế nông thôn,
  19. Phan Thanh Phượng, Phạm Công Hoạt, Trương Văn Dung, Vũ Dũng Tiến
  (2007). Miễn dịch học thú y và ứng dụng, Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà
  Nội, tr 123-127.
  20. Phạm Văn Khuê, Phan Lục (1996). Ký sinh trùng thú y, Nhà xuất bản
  Nông nghiệp, Hà Nội, tr 24-25.
  21. Nguyễn Quang Sức (1994). Tình hình bệnh ký sinh trùng, phương pháp
  phòng trừ bệnh ghẻ và bệnh cầu trùng của giống thỏ New-Zealand white
  nuôi ở Việt Nam, Luận án phó tiến sỹ, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt
  Nam.

  Xem Thêm: Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ của bệnh cầu trùng do Eimeria spp gây ra ở thỏ nuôi tại một số đị
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ của bệnh cầu trùng do Eimeria spp gây ra ở thỏ nuôi tại một số đị sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status