Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu khả năng sản xuất của vịt Star 76 nhập nội nuôi tại Trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu khả năng sản xuất của vịt Star 76 nhập nội nuôi tại Trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên

  Luận văn thạc sĩ năm 2011
  Đề tài: Nghiên cứu khả năng sản xuất của vịt Star 76 nhập nội nuôi tại Trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên
  Mô tả bị lỗi font vài chữ, tài liệu thì bình thường

  MỤC LỤC
  Lời cam ñoan i
  Lời cảm ơn ii
  Mục lục iii
  Danh mục các chữ viết tắt v
  Danh mục các bảng vi
  Danh mục các ñồ thị vii
  1 MỞ ðẦU 1
  1.1 Tính cấp thiết của ñề tài 1
  1.2 Mục ñích của ñề tài 2
  1.3 ðóng góp của ñề tài 2
  2 TỔNG QUAN 3
  2.1 Cơ sở lý luận của ñề tài 3
  2.2 Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước 34
  3 VẬT LIỆU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 39
  3.1 Vật liệu nghiên cứu 39
  3.2 Thời gian và ñịa ñiểm nghiên cứu 39
  3.3 Nội dung nghiên cứu 39
  3.4 Phương pháp nghiên cứu 39
  4 KẾT QUẢ VÀO THẢO LUẬN 47
  4.1 Trên ñàn vịt Star 76 ông bà 47
  4.1.1 ðặc ñiểm ngoại hình của vịt ông bà 47
  4.1.2 Tỷ lệ nuôi sống 49
  4.1.3 Khối lượng cơ thể vịt giai ñoạn 1 – 24 tuần tuổi 51
  4.1.4 Tuổi ñẻ và khối lượng vào ñẻ 54
  4.1.5 Tỷ lệ ñẻ, năng suất trứng, tiêu tốn thức ăn cho 10 quả trứng qua
  các tuần ñẻ. 55
  4.1.6 Một số chỉ tiêu chất lượng trứng 59
  4.1.7 Một số chỉ tiêu ấp nở 60
  4.2 Kết quả nghiên cứu trên ñàn vịt Star 76 bố mẹ 61
  4.2.1 ðặc ñiểm ngoại hình 61
  4.2.2 Tỷ lệ nuôi sống 62
  4.2.3 Khối lượng cơ thể vịt Star 76 bố mẹ giai ñoạn 1 – 24 tuần tuổi 63
  4.2.4 Tuổi ñẻ và khối lượng vào ñẻ 65
  4.2.5 Tỷ lệ ñẻ, năng suất trứng, tiêu tốn thức ăn cho 10 quả trứng qua
  các tuần ñẻ 66
  4.2.6 Một số chỉ tiêu chất lượng trứng 68
  4.2.7 Một số chỉ tiêu ấp nở 69
  4.3 Kết quả nghiên cứu trên ñàn vịt thương phẩm (ABCD) 71
  4.3.1 Tỷ lệ nuôi sống 71
  4.3.2 Khối lượng cơ thể, sinh trưởng tuyệt ñối và sinh trưởng tương ñối 72
  4.3.3 Tiêu tốn thức ăn và chỉ số sản xuất 75
  4.3.4 Khả năng cho thịt 77
  4.3.5 Số vịt thương phẩm loại I ñược sản xuất ra rừ một mái mẹ và
  năng suất thịt của chúng. 78
  5 KẾT LUẬN VÀ ðỀ NGHỊ 80
  5.1 Kết luận 80
  5.2 ðề nghị 81
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 87
  PHỤ LỤC 82

  1. MỞ ðẦU
  1.1 Tính cấp thiết của ñề tài
  Chăn nuôi thủy cầm là một nghề truyền thống có từ lâu ñời của người
  dân Việt Nam. Với ñịa hình nhỉều sông ngòi, ao hồ và nghề thâm canh lúa
  nước việc phát triển chăn nuôi thủy cầm ở nước ta có rất nhiều thuận lợi.
  Trong những năm gần ñây, Việt nam luôn là nước ñứngthứ 2 thế giới về chăn
  nuôi thủy cầm. Năm 2005 tổng ñàn thủy cầm cả nước là 60 triệu con, sản xuất
  216,3 nghìn tấn thịt và 1.364 triệu quả trứng, ñến năm 2009 tổng ñàn thủy cầm
  71,18 triệu con, năm 2010 là 84 triệu con (Hoàng Kim Giao, 2010) [8]. Ngành
  chăn nuôi thủy cầm luôn ñóng góp một phần quan trọng vào sự phát triển
  chung của nền nông nghiệp nói riêng và nền kinh tếquốc dân nói chung.
  Trong chăn nuôi thủy cầm của nước ta thì chăn nuôi vịt là chủ yếu và
  quan trọng nhất. Vịt là loài dễ nuôi, quay vòng vốnnhanh, tiêu tốn thức ăn
  cho 1 ñơn vị sản phẩm thấp, phát triển ñược ở mọi vùng sinh thái khác nhau
  và ñặc biệt là có thị trường rộng lớn và sản phẩm của nó như thịt, trứng, lông
  luôn ñược người dân ưa chuộng vì có chất lượng cao với giá thành rẻ do tận
  dụng ñược thóc rơi *** khi thu hoạch mùa và ñộng vật thuỷ sinh.
  ðể ñạt ñược mục tiêu phát triển nhanh ñàn thuỷ cẩmcả về số lượng và
  chất lượng, ngoài việc phát triển các giống vịt hiện có, phải nhanh chóng nhập
  nội các giống vịt ngoại có năng suất, chất lượng cao ñể cung cấp cho các nông
  hộ chăn nuôi vịt của nước ta. Với chủ trương ñó, ñược sự ñồng ý của BNN &
  PTNT, từ những năm 1989 Trung tâm nghiên cứu vịt ðại Xuyên ñã nhập nhiều
  giống vịt chuyên thịt từ Anh và Pháp ñể nghiên cứu và phát triển như CV
  Super M, SM2, SM2i, SM3, SM3SH, STAR 13, M14, M15 .Các giống vịt này
  ñã cho kết quả về khả năng sản xuất thịt và trứng cao, khả năng thích nghi tốt
  với các ñiều kiện sinh thái của Việt Nam, ñược pháttriển rộng rãi và thực sự
  ñem lại hiệu quả kinh tế cho người chăn nuôi. Tiếp tục ñi theo hướng này,
  tháng 6/2007 Trung tâm nghiên cứu vịt ðại Xuyên nhập giống vịt chuyên thịt
  STAR 76 ông bà từ hãng Grimaud cộng hòa Pháp và ñược nuôi tại Trung tâm.
  ñể ñánh giá khả năng sản xuất của giống vịt này trong ñiều kiện Việt Nam,
  chúng tôi tiến hành nghiên cứu ñề tài: “Nghiên cứu khả năng sản xuất của vịt
  Star 76 nhập nội nuôi tại Trung tâm nghiên cứu vịt ðại Xuyên”.
  1.2 Mục ñích của ñề tài
  - ðánh giá khả năng sản xuất của vịt STAR 76 ông bà, bố mẹ
  - ðánh giá khả năng sinh trưởng và cho thịt của vịt thương phẩm
  1.3 ðóng góp của ñề tài
  - Khi nhập và nghiên cứu vịt STAR 76 làm phong phúthêm cho bộ
  giống vịt hướng thịt của nước ta, góp phần ña dạng hoá sản phẩm thuỷ cầm
  trong nước.
  - Biết ñược khả năng sản xuất của giống vịt hướng thịt của Pháp.
  - Từ kết quả thu ñược sẽ giúp các nhà quản lý có cơ sở khoa học ñưa ra
  hướng phát triển của giống.
  - Nghiên cứu có hệ thống về giống vịt STAR76 từ ông bà, bố mẹ ñến
  thương phẩm.

  2. TỔNG QUAN
  2.1 Cơ sở lý luận của ñề tài
  2.1.1 Cơ sở lý luận về ñặc ñiểm ngoại hình của thủycầm
  * Màu sắc lông: Màu sắc lông của thủy cầm nói riêngvà gia cầm nói
  chung là ñặc ñiểm ngoại hình quan trọng ñể phân biệt giống, dòng. Hiện nay
  màu sắc lông ñối với một số gia cầm còn ñể phân biệt trống mái khi mới nở
  (auto***ing). Các giống gia cầm bản ñịa, nguyên thủy thường có màu sắc
  lông ña dạng, phong phú và pha tạp. Còn các giống gia cầm hiện ñại năng
  suất cao ngày nay thường có màu sắc lông thuần nhất, ñặc trưng. Các giống
  gia cầm và thủy cầm hướng thịt thường có màu lông trắng tuyền hoặc màu
  sáng và có giá trị hơn lông màu vì khi giết thịt không ñể lại gốc lông, không
  làm giảm sự hấp dẫn của thịt, giống gia cầm hướng trứng thì thường có màu
  lông nâu.
  * Hình dáng của vịt: hình dáng của vịt cũng là một yếu tố ngoại hình
  quan trọng ñể phân biệt tính năng sản xuất chuyên biệt của chúng. Vịt hướng
  thịt có hình dáng to, hình chữ nhật, dáng ñứng thường gần song song với mặt
  ñất; vịt hướng trứng thường có hình dáng nhỏ, gọn, thanh, mảnh và dáng
  ñứng thường tạo với mặt ñất một góc gần 90
  0
  . Vịt kiêm dụng thường có dáng
  tạo với mặt ñất một góc khoảng 45
  0
  .
  * Mỏ và chân: Mỏ và chân là sản phẩm của da, ñược tạo ra từ lớp sừng,
  tại ñó tập trung nhiều nhánh thần kinh, mạch quản. ðối với vịt, mỏ còn chứa
  nhiều xúc giác, nhờ ñó mà chúng có thể kiếm mồi dưới nước. Màng bơi là
  phần cấu tạo không có lông của da giữa các ngón chân. Màu của chân thường
  phù hợp với màu của mỏ, và chúng ñặc trưng cho từnggiống thủy cầm.
  2.1.2 ðặc ñiểm di truyền các tính trạng số lượng của thủy cầm.
  Tính trạng số lượng là các tính trạng có thể ño lường ñược bằng các
  ñơn vị ño lường và thường là các chỉ tiêu kinh tế quan trọng ñể ñánh giá phẩm
  chất của giống.
  Theo quan ñiểm di truyền học, hầu hết các tính trạng sản xuất của vịt
  ñều là các tính trạng số lượng, bao gồm: sinh trưởng, sản xuất thịt, sản xuất
  trứng, .Cơ sở di truyền của các tính trạng số lượng là do các gen nằm trên
  nhiễm sắc thể quy ñịnh và do nhiều gen có hiệu ứng nhỏ quy ñịnh.
  Theo Nguyễn Văn Thiện (1995)[29], các tính trạng sốlượng do giá trị
  kiểu gen và sai lệch môi trường quy ñịnh. Giá trị kiểu gen ( Genotype value)
  do các gen có hiệu ứng riêng biệt nhỏ, nhưng khi tập hợp nhiều gen thì có ảnh
  hưởng rõ rệt ñến tính trạng, chúng gây ra các hiệu ứng cộng gộp, trội và át
  gen. Tính trạng số lượng chịu tác ñộng lớn của các tác ñộng của ngoại cảnh.
  Theo ðặng Vũ Bình (1999)[2], ñể hiển thị ñặc tính của những tính
  trạng số lượng người ta sử dụng khái niệm giá trị, ñó là các số ño dùng ñể
  ñánh giá các tính trạng số lượng. Các giá trị thu ñược khi ñánh giá một tính
  trạng ở con vật gọi là giá trị kiểu hình. Các giá trị có liên hệ ñến kiểu gen gọi
  là giá trị kiểu gen ( genotype value) và giá trị cóliên hệ với môi trường gọi là
  sai lệch môi trường (environmental deviation). Như vậy, giá trị kiểu hình của
  con vật sẽ ñược biểu thị thông qua giá trị kiểu genvà sai lệch của môi trường:
  P= G + E
  Trong ñó: P : là giá trị kiểu hình (phenotype value)
  G : là giá trị kiểu gen ( genotypevalue)
  E : sai lệch môi trường ( environmental deviation)
  Trong một quần thể, sai lệch ngoại cảnh trung bìnhcủa toàn bộ các cá
  thể sẽ bằng không, do vậy giá trị kiểu hình trung bình của quần thể sẽ bằng
  giá trị kiểu gen trung bình. Như vậy, trung bình quần thể liên quan ñến giá trị

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  I. Tiếng Việt
  1. A. Brandsch, and H.Biilchel. Cơ Sở Của Sự Nhân Giống Và Di Truyền
  Giống Ở Gia Cầm. Dịch bởi: Nguyễn Chí Bảo, Cơ Sở Sinh Học Của
  Nhân Giống Và Nuôi Dưỡng Gia Cầm: NXB khoa học và Kỹ thuật,
  1978. Trang: 7, 129 – 191.
  2. ðặng Vũ Bình. "Di Truyền Số Lượng Và Chọn GiốngVật Nuôi." Giáo
  trình cao học, Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà nội(1999). Trang:16-25.
  3. Vũ ðức Cảnh. "Nghiên Cứu Khả Năng Sản Xuất Của Vịt Super Heavy
  Nhập Nội-Nuôi Tại Trạm Nghiên Cứu Gia Cầm Cẩm Bình." Luận văn
  thạc sỹ Nông nghiệp, 2009.
  4. Lê Sỹ Cương, Hoàng Văn Tiệu, Nguyễn ðức Trọng và Nguyễn Văn
  Duy. "ðặc ðiểm Sinh Trưởng Và Khả Năng Cho Thịt CủaVịt Lai 4
  Dòng." In Tạp chí Khoa học công nghệ chăn nuôi. Hà nội, 2009.
  Trang: 8 -15
  5. Bùi Hữu ðoàn. Ảnh hưởng của tia cực tím ñến khảnăng sản xuất của
  gà broiler 5 – 10 tuần tuổi. ðăng trên trang:
  http://www.hua.edu.vn:85/cnts/index.php?option=com_content&task=
  view&id=1447&Itemid=218. Ngày 30 năm 10 năm 2010.
  6. Lê Xuân ðồng. Nghiên cứu một số ñặc ñiểm của giống vịt cỏ và khả
  năng nhân thuần hai nhóm vịt cỏ có màu lông trắng, cánh sẻ. Luận án
  PTS khoa học nông nghiệp. Viện khoa học nông nghiệp Việt Nam,
  1994.
  7. H. Decarvill và A. Decroutle. Ngan-Vịt. Dịch bởi ðào Hữu Thanh, Dương
  Công Thuận và Mai Phụng, Ngan-Vịt: NXB Nông nghiệp, 1985.
  8. Hoàng Kim Giao. ðịnh hướng và mục tiêu phát triển chăn nuôi Gia
  cầm, 2010.
  9. Nguyễn Mạnh Hùng, Hoàng Thanh, Nguyễn Thị Mai và Bùi Hữu
  ðoàn. Chăn Nuôi Gia Cầm, Hà nội: NXB Nông nghiệp, 1994.
  10 Hutt.F.F. Di truyền học ñộng vật. Người dịch: Phan Cự Nhân. Nxb
  khoa học kỹ thuật, Hà nội. Trang 122-123, 170.
  11. Khavecman. Sự Di Truyền Năng Suất Ở Gia Cầm, Cơ Sở Di Truyền
  Năng Suất Và Chọn Giống ðộng Vật. Dịch bởi Phan Cự Nhân
  Johansson chủ biên, Trần ðình Miên, Trần ðình Trọng. tập 2: NXB
  khoa học và kỹ thuật, Hà nội, 1978.
  12. Hoàng Thị Lan, Hoàng Văn Tiệu, Nguyễn ðức Trọng, Võ Trọng Hốt,
  Phan Tùng Lâm, Võ Văn Sự, Doãn Văn Xuân và Nghiêm Thúy Ngọc.
  "Nghiên Cứu Chọn Tạo Hai Dòng Vịt Cao Sản SM (T5 & T6) Tại
  Trung Tâm Nghiên Cứu Vịt ðại Xuyên." In Tuyển tập các công trình
  nghiên cứu và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật chăn nuôi vịt- ngan. NXB
  Nông nghiệp. Hà nội, 2005.
  13. Hoàng Thị Lan, Nguyễn Văn Duy và Nguyễn ðức Trọng. "Khả Năng
  Sản Xuất Của Các Tổ Hợp Vịt Lai: T15, T51, T46 Và T64." In Tạp chí
  khoa học công nghệ chăn nuôi, trang: 17, tháng 4 năm 2009.
  14. Lê Viết Ly, Nguyễn Thị Minh, Phạm Văn Trượng và Hoàng Văn Tiệu.
  "Kết Quả Nghiên Cứu Một Số Tính Năng Sản Xuất Của Nhóm Vịt Cỏ
  Màu Cánh Sẻ Qua 6 Thế Hệ." In Kết quả nghiên cứu khoa học kỹ thuật
  chăn nuôi 1996-1997, trang : 109-116. Hà Nội, 1998.
  15. Bùi ðức Lũng và Lê Hồng Mận. Thức Ăn Và Nuôi Dưỡng Gia Cầm.
  Hà Nội: NXB Nông nghiệp, 1995.
  16. Bùi ðức Lũng và Lê Hồng Mận. Thức Ăn Và Dinh Dưỡng Gia Cầm:
  Nhà xuất bản Nông Nghiệp, 2001.
  17. Lê Hồng Mận, Lê Hồng Hải, Nguyễn Phúc ðộ và Trần Long. "Kết Quả
  Lai Tạo Gà Thương Phẩm Trứng Giữa Giống Rhode Island Red Với

  Xem Thêm: Nghiên cứu khả năng sản xuất của vịt Star 76 nhập nội nuôi tại Trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu khả năng sản xuất của vịt Star 76 nhập nội nuôi tại Trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Vịt grimaud star 76

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status