Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Kiểm soát nội bộ quy trình sản xuất tại Công ty cổ phần Đức Giang

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Kiểm soát nội bộ quy trình sản xuất tại Công ty cổ phần Đức Giang

  Luận văn thạc sĩ năm 2011
  Đề tài: Kiểm soát nội bộ quy trình sản xuất tại Công ty cổ phần Đức Giang

  MỤC LỤC
  LỜI CAM ðOAN . i
  LỜI CẢM ƠN ii
  MỤC LỤC . iii
  DANH MỤC BẢNG, BIỂU .vi
  DANH MỤC SƠ ðỒ . vii
  DANH MỤC TỪVIẾT TẮT .viii
  I. MỞ ðẦU 103
  1.1 Tính cấp thiết của ðềtài .1
  1.2. Mục tiêu nghiên cứu 3
  1.2.1. Mục tiêu chung .3
  1.2.2. Mục tiêu cụthể .3
  1.3. ðối tượng và phạm vi nghiên cứu của ñềtài 3
  1.3.1. ðối tượng nghiên cứu .3
  1.3.2. Phạm vi nghiên cứu 3
  II. C ƠSỞLÝ LUẬN .4
  2.1. Lý luận chung vềHTKSNB .4
  2.1.1. Kiểm soát trong hoạt ñộng quản lý .4
  2.1.2. Khái niệm vềhệthống KSNB .7
  2.1.3. Các y ếu tốcấu thành của hệthống kiểm soát nội bộ .12
  2.1.4. Mục ñích của hệthống kiểm soát nội bộ .19
  2.1.5. Hạn chếcủa HTKSNB 21
  2.1.6. Những yếu tốquan trọng ñểthực hiện thành công các biện pháp kiểm
  soát nội bộ 22
  2.2. Kiểm soát nội bộtrong quy trình sản xuất .22
  2.2.1 Cơsởlý luận vềquy trình sản xuất 22
  2.2.2 .Cơsởlý luận vềquản trịsản xuất .23
  2.2.3 Lý luận vềkiểm soát quy trình sản xuất sản phẩm .27
  2.2.4 Mục tiêu của hệthống KSNB trong quy trình sản xuất 33
  2.2.5 Vai trò chủyếu của Hệthống KSNB trong quy trình sản xuất .34
  2.2.6 Nội dung chủyếu KSNB trong quy trình sản xuất 35
  2.2.7. Biện pháp hoàn thiện hệthống KSNB sản xuất .37
  2.2.8. Nguyên tắc hoàn thiện hệthống kiểm soát nội bộ .38
  III. ðẶC ðIỂM CÔNG TY CỔPHẦN ðỨC GIANG VÀ PHƯƠNG PHÁP
  NGHIÊN CỨU . 41
  3.1. ðặc ñiểm công ty cổphần ðức Giang 41
  3.1.1. Lịch sửhình thành và phát triển của công ty .41
  3.1.2. Nhiệm vụ, ngành nghềkinh doanh chủyếu 44
  3.1.3. Cơcấu tổchức bộmáy quản lý của Công ty cổphần ðức Giang 46
  3.1.4. Kết quảhoạt ñộng sản xuất kinh doanh của công ty cổphần ðức Giang
  .55
  3.1.5. Phương pháp nghiên cứu 57
  IV. KẾT QUẢNGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 60
  4.1. Thực trạng của hệthống KSNB tại Công ty Cổphẩn ðức Giang .60
  4.1.1.Môi trường kiểm soát 60
  4.1.2. Hệthống kếtoán 64
  4.2. Kiểm soát nội bộtrong quy trình sản xuất .68
  4.2.1 Kết quảnghiên cứu, ñiều tra KSNB trong quá trình sản xuất c ủa công ty 68
  4.2.2 Kiểm soát nội bộtrong quy trình chuẩn bịsản xuất .73
  4.2.3. Kiểm soát nội bộtrong quy trình sản xuất và sau sản xuất 81
  4.3. ðánh giá thực trạng của hệthống kiểm soát nội bộ 86
  4.3.1 Những mặt tích cực của hệthống KSNB .87
  4.3.2 Những mặt hạn chếcủa hệthống KSNB 88
  4.4. Một sốgiải pháp hoàn thiện hệthống kiểm soát nội bộtrong quá trình sản
  xuất tại công ty ðức Giang 89
  4.4.1. Một sốgiải pháp hoàn thiện môi trường kiểm soát trong công ty 89
  4.4.2. ðiều chỉnh cơcấu tổchức và chú trọng công tác nhân sự .90
  4.4.3. Chuẩn hoá quy trình lập kếhoạch hoạt ñộng kinh doanh 91
  4.4.4. Xây dựng hệthống báo cáo kếtoán quản trị .93
  4.4.5. Hoàn thiện môi trường pháp lý cho việc thành lập bộmáy KTNB trong
  Công ty 94
  V. KẾT LUẬN VÀ ðỀNGHỊ 100
  5.1. Kết luận .100
  5.2. Kiến nghị .102
  TÀI LIỆU THAM KHẢO .103

  I. MỞ ðẦU
  1.1 Tính cấp thiết của ðềtài
  Ngày nay, kiểm soát nội bộ ñang ñóng một vai trò hết sức quan trọng
  trong quản lý các doanh nghiệp và tổchức. Kiểm soát nội bộgiúp các nhà
  quản trịquản lý hữu hiệu và hiệu quảhơn các nguồn lực kinh tếcủa công ty
  mình như: con người, tài sản, vốn .,góp phần hạn chếtối ña những rủi ro
  phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh, ñồng thời giúp doanh nghiệp
  xây dựng ñược một nền tảng quản lý vững chắc phục vụcho quá trình mở
  rộng, và phát triển ñi lên của doanh nghiệp.
  Ngày 7 tháng 11 năm 2006 ñã diễn ra một sựkiện quan trọng, có ảnh
  hưởng sâu sắc ñến toàn bộ ñời sống kinh tế- chính trịcủa ñất nước ta, ñó là
  việc Việt Nam chính thức trởthành thành viên thứ150 của Tổchức Thương
  Mại Thếgiới (WTO). Việc gia nhập WTO sẽmởra những cơhội lớn ñồng
  thời cũng ñem lại những thách thức cho các doanh nghiệp của Việt Nam.
  ðiều ñó ñòi hỏi m ỗi “doanh nghiệp” ñều phải có chiến lược phát triển hợp lý,
  có các biện pháp ngăn ngừa, giảm thiểu rủi ro nhằm ñạt ñược mục tiêu ñã ñề
  ra. ðể ñạt ñược thành công trên thương trường trong bối cảnh cạnh tranh ngày
  càng khốc liệt và gay gắt ñòi hỏi công tác quản lý, quản trịdoanh nghiệp nói
  chung và công tác kiểm tra - kiểm soát nói riêng cần phải ñược hết sức coi
  trọng. Chính vì vậy, việc xây dựng và hoàn thiện hệthống kiểm soát nội bộ
  (KSNB) trởthành một yêu cầu cấp thiết với các doanh nghiệp nói chung và
  công ty cổphần ðức Giang nói riêng.
  Với doanh nghiệp sản xuất kiểm soát nội bộquá trình sản xuất ñặc biệt
  có ý nghĩa quan trọng. Vì nó có ảnh hưởng sâu sắc ñến chất lượng sản phẩm,
  chi phí sản xuất và việc ñánh giá công tác tiêu thụsản phẩm của doanh nghiệp,
  cũng như ñảm bảo cung cấp kịp thời, chính xác và trung thực các thông tin sản
  xuất phục vụcho nhu cầu ra quy ết ñịnh của nhà quản trị.Vì vậy rất cần một hệ
  thống kiểm soát ñược xây dựng và tuân thủmột cách chặt chẽ, thống nhất từ
  trên xuống dưới ñể ñảm bảo tính minh bạch và hiệu quảhoạt ñộng.
  Tuy nhiên, một thực trạng khá phổ biến hiện nay tại Việt Nam là
  phương pháp quản lý của nhiều doanh nghiệp chưa thật hợp lý, hệthống kiểm
  tra, giám sát trong doanh nghiệp còn lỏng lẻo và chưa thực sự ñược tuân thủ
  nghiêm chỉnh. Có những doanh nghiệp chưa tách bạch giữa công tác quản trị,
  công tác ñiều hành và công tác kiểm soát nên sựkiểm tra giám sát hầu như
  không thực hiện ñược hoặc việc thực hiện chỉ mang tính chất lấy lệ, hình
  thức; có những doanh nghiệp thì việc kiểm tra, giám sát bịxem nhẹ, toàn bộ
  công việc phụthuộc quá nhiều vào năng lực chuyên môn cũng như ñạo ñức
  và tính chủquan của các cá nhân. Một hệthống kiểm tra giám sát yếu kém
  nhưvậy sẽrất dễgây ra hiện tượng sai sót và gian lận trong quá trình sản xuất
  của doanh nghiệp.
  Chính vì vậy em ñặc biệt quan tâm ñến các vấn ñềvềxây dựng, hoàn
  thiện hệ thống KSNB trong quá trình sản xuất của doanh nghiệp. Thực tế
  khảo sát bên cạnh những mặt ñược, còn một sốmặt hạn chếmà theo tôi cần
  phải cải thiện ñểcó thể ñảm bảo ñược tính bền vững và nâng cao hiệu quả
  hoạt ñộng của doanh nghiệp.
  Trong một doanh nghiệp thì xây dựng ñược một hệthống kiểm soát nội
  bộvững vàng sẽgiúp cho doanh nghiệp giảm bớt nguy cơrủi ro tiềm ẩm trong
  quá trình bán hàng , bảo vệtài sản khỏi bịhưhỏng m ột cách bất hợp lý, mất mát
  hao hụt, gian lận, trộm cắp .ðảm bảo tính chính xác của các sốliệu kếtoán và
  báo các tài chính, ñảm bảo mọi thành viên tuân thủnội quy, quy chế, quy trình
  hoạt ñộng của doanh nghiệp cũng như các quy ñịnh của pháp luật. ðảm bảo
  doanh nghiệp hoạt ñộng có hiệu quảsửdụng tối ưu các nguồn lực và ñạt ñược
  mục tiêu ñặt ra .
  Từnhững lý do trên, em ñã chọn ñềtài: “Kiểm soát nội bộquy trình
  sản xuất tại Công ty cổphần ðức Giang” làm ñềtài nghiên cứu luận văn
  Thạc sỹ ñể có cơ hội bày tỏ quan ñiểm của bản thân và góp phần ñưa ra
  những giải pháp nhằm hoàn thiện hơn hệ thống KSNB trong quá trình sản
  xuất tại doanh nghiệp.
  1.2. Mục tiêu nghiên cứu
  1.2.1. Mục tiêu chung
  ðánh giá hệthống kiểm soát nội bộtrong quy trình sản xuất tại công ty cổ
  phần ðức Giang. Từ ñó ñưa ra m ột sốgiải pháp nhằm hoàn thiện cho hệthống
  kiểm soát nội bộquy trình sản xuất của công ty.
  1.2.2. Mục tiêu cụthể
  - Hệthống hoá các vấn ñềlý luận vềhệthống kiểm soát nội bộtrong
  quy trình sản xuất
  - Trên cơsởlý luận trên, ñánh giá thực trạng hệthống kiểm soát nội bộ
  trong quy trình sản xuất tại Công ty cổphần ðức Giang
  - ðềxuất một sốbiện pháp nhằm hoàn thiện hệthống kiểm soát nội bộ
  trong quy trình sản xuất tại Công ty cổphần ðức Giang.
  1.3. ðối tượng và phạm vi nghiên cứu của ñềtài
  1.3.1. ðối tượng nghiên cứu
  ðềtài tập trung nghiên cứu vềhệthống KSNB quy trình sản xuất tại
  Công ty cổphần ðức Giang.
  1.3.2. Phạm vi nghiên cứu
  - Phạm vi thời gian: Từngày1/6 /2010 ñến ngày1 /6/2011.
  - Phạm vi không gian: Công ty cổphần ðức Giang.
  - Phạm vi nội dung: Thực trạng KSNB quy trình sản xuất tại Công ty
  cổphần ðức Giang.

  II. CƠSỞLÝ LUẬN
  2.1. Lý luận chung vềHTKSNB
  2.1.1. Kiểm soát trong hoạt ñộng quản lý
  Quản lý là một khái niệm khá quen thuộc, tuy nhiên cũng có nhiều khái
  niệm khác nhau vềquản lý. Có quan ñiểm cho rằng quản lý là quá trình nhằm
  ñạt ñược sựkhéo léo sửdụng các nguồn lực có hiệu quảhay hoạt ñộng quản
  lý là hoạt ñộng nhằm làm cho hệthống vận ñộng theo mục tiêu ñềra và tiến
  tới trạng thái chất lượng mới. Nhưvậy, nhìn chung lại quản lý là một quá
  trình ñịnh hướng và tổchức thực hiện các hướng ñã ñịnh trên cơsởnhững
  nguồn lực xác ñịnh nhằm ñạt hiệu quảcao nhất.
  Một quá trình quản lý bao gồm các giai ñoạn cơbản là giai ñoạn ñịnh
  hướng và giai ñoạn tổchức thực hiện những ñịnh hướng ñã ñịnh trên cơsở
  nguồn lực xác ñịnh. Trong giai ñoạn ñịnh hướng cần những dựbáo vềnguồn
  lực và xác ñịnh mục tiêu cần ñạt ñược. ðể ñảm bảo ñịnh hướng là ñúng ñắn
  và mục tiêu là khảthi, trước hết các nguồn lực cần ñược kiểm tra lại ñể ñảm
  bảo tính ñúng ñắn, phù hợp. Tiếp ñó, quá trình xây dựng mục tiêu cũng cần
  ñược kiểm tra ñể ñảm bảo mục tiêu ñược xây dựng mang tính khảthi và phù
  hợp. Trong giai ñoạn này, mục tiêu sẽ ñược cụthểhoá thông qua các chương
  trình kế hoạch. Chính vì vậy, kiểm tra tính khả thi và phù hợp của các kế
  hoạch, chương trình là vô cùng quan trọng, có ý nghĩa quyết ñịnh sựthành
  công của giai ñoạn tiếp theo.
  Trong giai ñoạn tổ chức thực hiện, các kếhoạch ñược thực hiện hoá
  thông qua việc kết hợp các nguồn lực theo phương án ñã ñược xây dựng. ðể
  ñạt ñược kếhoạch ñã ñềra, khâu tổchức thực hiện ñóng vai trò rất quan trọng
  và phải ñược gắn liền với hoạt ñộng kiểm tra, kiểm soát, thông qua hoạt ñộng
  kiểm tra, kiểm soát nhà quản lý sẽ ñược cung cấp thông tin vềquá trình thực
  hiện, vềkết quả ñạt ñược, kịp thời so sánh với các mục tiêu ñã ñặt ra trong kế
  hoạch ñể có những ñiều chỉnh các hoạt ñộng một cách phù hợp nhằm ñạt
  ñược mục tiêu ñềra một cách hiệu quảnhất.
  Do vậy, kiểm soát không phải là m ột giai ñoạn hay một khâu của quá
  trình quản lý mà nó ñược thực hiện ởtất cảcác giai ñoạn của quá trình quản
  lý. Thực chất có thểhiểu kiểm soát là một chức năng của quản lý. Kiểm soát
  là hoạt ñộng giám sát thực tiễn từ ñó cung cấp thông tin cho nhà quản lý, giúp
  các nhà quản lý ñánh giá tình hình thực tế ñểcó các quyết ñịnh phù hợp và
  kịp thời ñảm bảo tính khảthi của mục tiêu ñã ñềra.
  Một hệthống kiểm soát hữu hiệu hướng tới mục tiêu bảo ñảm rằng mọi
  hoạt ñộng ñược thực hiện theo những cách thức tốt nhất hướng tới mục tiêu
  của tổchức. Tuy nhiên, chức năng này cũng thểhiện rất khác nhau tuỳthuộc
  vào cơchếkinh tếvà cấp quản lý, vào loại hình hoạt ñộng cụthể, vào truy ền
  thống văn hoá cũng như những ñiều kiện kinh tế xã hội khác của mỗi nơi
  trong từng thời kỳlịch sửcụthể.
  Nhưvậy, kiểm soát là một chức năng của quản lý, gắn liền với quản lý,
  ở ñâu có quản lý thì ở ñó có kiểm soát. Xã hội càng phát triển cao thì vai trò
  của quản lý càng lớn, nội dung quản lý càng phức tạp nên công tác quản lý
  càng có những yêu cầu cao hơn ñối với kiểm soát. ðể ñảm bảo hiệu quảhoạt
  ñộng của mình trong tất cảcác khâu của quản lý, từ ñịnh hướng ñến tổchức
  thực hiện. Chức năng kiểm tra, kiểm soát trong tổchức sựnghiệp công ñược
  thực hiện bởi HTKSNB.
  Kiểm soát có thể ñược phân thành kiểm soát trực tiếp và kiểm soát tổng quát.
  Kiểm soát trực tiếp: Là các thủtục, các quy chếkiểm soát ñược xây
  dựng trên cơsở ñánh giá các yếu tố, các bộphận cấu thành hệthống quản lý.
  Kiểm soát trực tiếp bao gồm 3 loại hình cơbản là kiểm soát hành vi, kiểm
  soát xửlý và kiểm soát bảo vệ.
  Kiểm soát hành vi là việc kiểm soát các hoạt ñộng riêng lẻdo những
  nhân viên ñộc lập với người thực hiện hoạt ñộng tiến hành. ðây là biện pháp

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Phạm ThịMỹ Dung; (2009) : Bài giảng hệthống kiểm soát nội b ộcho Cao
  học . Quản trịkinh doanh Trường ðại h ọc nông nghiệp Hà Nội.
  2. Phạm ThịMỹDung; Bùi Bằng ðoàn, (2001): Giáo trình phân tích kinh
  doanh. Nhà xuất bản nông nghiệp.
  3. Nguyễn ðình Phan, (2005): Giáo trình quản lý chất lượng trong các tổ
  chức, Nhà xuất bản Lao ðộng – Xã Hội.
  4. ðồng Thị Thanh Phương, (2005): Quản trịsản xuất và dịch vụ, Nhà
  xuất bản Thống Kê.
  5. Nguyễn Kim Truy, Trần ðình Hiền, Phan Trọng Phức, (2002): Quản trị
  sản xuất, Nhà xuất bản Thống Kê
  6. Mekong Capital, (2004) : Giới thiệu vềkiểm soát nội bộ.
  7. Jacques De Guerny; Jean Claude Guiriec; Bùi ðức Tuân, (2005) : Kiểm
  soát quản lý từl ựa chọn chiến lược ñến ñiều hành tác nghiệp.
  8. Trang Web : www.mayducgiang.com.vn.
  9. Trang Web: http://ngcenter.wordpress.com (6/12/2007) Hệthống kiểm
  soát nội bộ.
  10. Trang Web: www.danketoan.com.vn(21/5/2008) Kỹnăng thiết lập hệ
  thống KSNB
  11. Trang web: www.kiến thức tài chính.com (22/5/2008) Giới thiệu chung
  vềKSNB
  12. Trang web: www.bookjob.vn Luận văn QTKD kiểm soát nội bộ
  nguyên vật liệu trong DN.
  13. Trang web: www.vndoc.com(2/8/2010) Giới thiệu vềKSNB và một
  sốví dụminh họa vềthủtục kiểm soát.
  14. Trang web: www.vndoc.com(18/3/2010) Giới thiệu vềKSNB.
  15. Trang web: www.vndoc.com (18/3/2010) Tìm hiểu về hệ thống
  KSNB.
  16. Trang web : www.vndoc.com (18/3/2010) Hướng dẫn xây dựng hệ
  thống KSNB DN.
  17. Tài liệu của công ty Cổphần ðức Giang ( 2010) : Sổtay hệthống quản
  lý.
  18. Võ Phước Tấn; Phạm Nhất Chi Mai ( 2006): Quản lý chất lượng trang
  phục.

  Xem Thêm: Kiểm soát nội bộ quy trình sản xuất tại Công ty cổ phần Đức Giang
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kiểm soát nội bộ quy trình sản xuất tại Công ty cổ phần Đức Giang sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status