Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Đánh giá năng suất sinh sản của các tổ hợp lai giữa lợn nái F1 (Landrace x Yorkshire) phối với lợn đ

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Đánh giá năng suất sinh sản của các tổ hợp lai giữa lợn nái F1 (Landrace x Yorkshire) phối với lợn đ

  Luận văn thạc sĩ năm 2011
  Đề tài: Đánh giá năng suất sinh sản của các tổ hợp lai giữa lợn nái F1 (Landrace x Yorkshire) phối với lợn đực Duroc và Pidu tại Hợp tác xã Chăn nuôi dịch vụ tổng hợp Hòa Mỹ, Ứng Hòa, Hà Nội
  Mô tả bị lỗi font vài chữ, tài liệu thì bình thường

  MỤC LỤC
  LỜI CAM ðOAN i
  LỜI CẢM ƠN ii
  MỤC LỤC iii
  DANH MỤC CÁC BẢNG v
  DANH MỤC BIỂU ðỒ vi
  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii
  1. MỞ ðẦU 1
  1.1 Tính cấp thiết của ñề tài 1
  1.2 Mục ñích của ñề tài 3
  1.3 Ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn 3
  2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 4
  2.1 Cơ sở khoa học về di truyền giống 4
  2.2 Cơ sở khoa học về sinh sản của lợn 9
  2.3 Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước 25
  3. ðỐI TƯỢNG, ðỊA ðIỂM, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN
  CỨU 29
  3.1 ðối tượng nghiên cứu 29
  3.2 ðịa ñiểm và thời gian nghiên cứu 29
  3.3 ðiều kiện nghiên cứu 29
  3.4 Nội dung và các chỉ tiêu nghiên cứu 30
  3.5 Phương pháp nghiên cứu 31
  4. KẾT QUẢ THẢO LUẬN 34
  4.1 Năng suất sinh sản của lợn nái F
  1(L×Y) phối với lợn ñực Duroc
  và Pidu 34
  4.2 Năng suất sinh sản của lợn nái F
  1(L×Y) phối với lợn ñực Duroc và
  Pidu qua các lứa ñẻ. 42
  4.3 Tương quan giữa các chỉ tiêu sinh sản 66
  4.4 Tăng khối lượng từ sơ sinh ñến cai sữa của lợn nái F
  1(L×Y) phối với
  lợn ñực Duroc và Pidu 71
  4.5 Tiêu tốn thức ăn/kg lợn cai sữa 73
  4.6 Hiệu quả kinh tế nuôi lợn nái F
  1(L ×Y) phối với lợn ñực Duroc và Pidu 76
  5. KẾT LUẬN VÀ ðỀ NGHỊ 79
  5.1 Kết luận 79
  5.2 ðề nghị 80
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 81

  1. MỞ ðẦU
  1.1 Tính cấp thiết của ñề tài
  Chăn nuôi Việt Nam sẽ có nhiều cơ hội phát triển trong thời kỳ tới, do
  xu thế của chăn nuôi thế giới sẽ phát triển mạnh vềkhu vực Châu Á Thái
  Bình Dương, theo ñánh giá của Tổ chức Nông Lương Thế giới (FAO) chăn
  nuôi ñang hướng tới năm 2020 như một cuộc cách mạngvề thực phẩm trong
  mối phát triển tương quan về mức thu nhập, môi trường, gia tăng dân số và y
  tế cộng ñồng . Châu Á sẽ trở thành khu vực sản xuất và tiêu dùng các sản
  phẩm chăn nuôi lớn nhất, sự thay ñổi về chăn nuôi ở khu vực này có ảnh
  hưởng quyết ñịnh ñến “cuộc cách mạng” về chăn nuôi trên toàn cầu. Thị
  trường và ñịnh hướng chăn nuôi khu vực Châu Á Thái Bình Dương trùng
  hợp với chăn nuôi Việt Nam.
  Các nước ñang phát triển nhu cầu tiêu thụ thịt, sữa/người ngày càng
  tăng nhanh, ước tính giai ñoạn 2006-2010 tăng trưởng về nhu thực phẩm ở
  khu vực này sẽ tăng khoảng 7-8%/năm. Việt Nam thị trường các sản phẩm
  chăn nuôi còn rất nhiều tiềm năng, nhu cầu thực phẩm và nguyên liệu cho
  công nghiệp chế biến trong nước tăng mạnh, bình quân thời kỳ 2008 - 2020
  tăng khoảng trên 8%/ năm. Cơ cấu tiêu thụ thực phẩmthịt lợn vẫn chiếm vị trí
  cao 75 – 80%, thịt gia cầm 15 – 16%, thịt trâu bò 7– 8% (Cục chăn nuôi, năm
  2007)[4].
  ðứng trước yêu cầu ngày càng cao của thị trường trong nước và thế
  giới về số lượng và chất lượng thịt lợn, ñồng thời theo ñịnh hướng, chiến lược
  phát triển chăn nuôi ñến năm 2020 của Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông
  thôn về chăn nuôi lợn, phát triển nhanh quy mô ñàn lợn ngoại theo hướng
  trang trại, công nghiệp, duy trì ở quy mô nhất ñịnhhình thức chăn nuôi lợn
  lai, lợn ñặc sản phù hợp với ñiều kiện chăn nuôi của nông hộ và của một số
  vùng. Mục tiêu tăng tổng ñàn lợn bình quân 2,0% năm, ñạt khoảng 35 triệu
  con, trong ñó ñàn lợn ngoại nuôi trang trại, công nghiệp 37%. Sản lượng thịt
  xẻ các loại: ñến năm 2010 ñạt khoảng 3.200 ngàn tấn, trong ñó thịt lợn chiếm
  68%; ñến năm 2015 ñạt khoảng 4.300 ngàn tấn, trong ñó thịt lợn chiếm 65%;
  ñến năm 2020 ñạt khoảng 5.500 ngàn tấn, trong ñó thịt lợn chiếm 63%(Cục
  chăn nuôi, năm 2008)[5].
  ðể ñạt ñược mục tiêu trên, nhà nước có chính sách củng cố và phát
  triển hệ thống giống lợn, xây dựng và mở rộng quy mô ñàn lợn giống ở các
  ñịa phương tạo mô hình tháp giống cho các vùng sản xuất lớn. Tiếp tục triển
  khai chương trình nạc hoá, mở rộng mạng lưới thụ tinh nhân tạo, sử dụng
  công thức lai ba máu Yorkshire, Landrace, Duroc tạivùng ñồng bằng sông
  Hồng, ðông Bắc, Bắc Trung bộ, Nam Trung bộ, công thức lai bốn máu
  Yorkshire, Landrace, Duroc và Pietrain tại các vùng ðông Nam bộ, ñồng
  bằng sông Cửu Long và một số tỉnh có ñiều kiện phát triển chăn nuôi lợn
  ngoại. Cho ñến nay ñã có nhiều công trình nghiên cứu về các tổ hợp lai cho
  tốc ñộ sinh trưởng nhanh, tiêu tốn thức ăn thấp, tỷ lệ nạc cao. Tuy nhiên, ñể
  ñáp ứng yêu cầu phát triển toàn diện, tăng nhanh tổng sản lượng thịt và nâng
  cao chất lượng thịt phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng và xuất khẩu, thì việc xác
  ñịnh các cặp lai phù hợp với ñiều kiện sản xuất ở các trang trại chăn nuôi ở
  ñịa phương là rất cần thiết.
  Xuất phát từ thực tế trên, chúng tôi tiến hành ñề tài “ðánh giá năng
  suất sinh sản của các tổ hợp lai giữa lợn nái F1(Landrace x Yorkshire)
  phối với lợn ñực Duroc và Pidu tại Hợp tác xã Chăn nuôi dịch vụ tổng hợp
  Hòa Mỹ - Ứng Hòa – Hà Nội”
  1.2 Mục ñích của ñề tài
  - ðánh giá năng suất sinh sản của tổ hợp lai Duroc x F
  1(L×Y) và Pidu x
  F
  1
  (LxY) tại Hợp tác xã Chăn nuôi dịch vụ tổng hợp HòaMỹ - Ứng Hòa – Hà Nội.
  - ðánh giá khả năng tăng khối lượng từ sơ sinh ñến cai sữa của tổ hợp
  lai Duroc x F
  1(L×Y) và Pidu x F1
  (LxY).
  - Xác ñịnh tiêu tốn thức ăn/ kg lợn cai sữa của tổ hợp lai Duroc x
  F
  1(L×Y) và Pidu x F1
  (LxY).
  - Xác ñịnh hệ số tương quan giữa các chỉ tiêu sinh sản.
  - ðánh giá hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi của cáctổ hợp lai Duroc x
  F
  1(L×Y) và Pidu x F1
  (LxY).
  1.3 Ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn
  1.3.1 Ý nghĩa khoa học
  ðánh giá năng suất sinh sản của các tổ hợp lai Duroc x F
  1(L×Y) và
  Pidu x F
  1
  (LxY) tại Hợp tác xã chăn nuôi dịch vụ tổng hợp HòaMỹ - Ứng Hòa –
  Hà Nội.
  1.3.2 Ý nghĩa thực tiễn
  Cung cấp một số thông tin kỹ thuật – kinh tế giúp người chăn nuôi lựa
  chọn giống lợn phù hợp ñể phát triển chăn nuôi trong ñiều kiện hiện nay.

  2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
  2.1 Cơ sở khoa học về di truyền giống
  2.1.1 Tính trạng số lượng và các yếu tố ảnh hưởng
  Tính trạng số lượng là những tính trạng ñược quy ñịnh bởi nhiều cặp
  gen có hiệu ứng nhất ñịnh. Tính trạng số lượng bị tác ñộng rất lớn bởi các yếu
  tố môi trường (Handerson C.R, 1963 [29]). Sự sai khác giữa các cá thể là sự
  sai khác về mức ñộ hơn sự sai khác về chủng loại, ñó là bản chất của tính
  trạng ña gen.
  Các tính trạng sản xuất của vật nuôi là các tính trạng số lượng do nhiều
  gen ñiều khiển, mỗi gen ñóng góp một mức ñộ khác nhau vào cấu thành năng
  suất của con vật. Giá trị kiểu hình của các tính trạng sản xuất có sự phân bố
  liên tục và chịu tác ñộng nhiều bởi yếu tố ngoại cảnh. Phần lớn các tính trạng
  có giá trị kinh tế của vật nuôi ñều là các tính trạng số lượng.
  Hệ số di truyền là một trong những thành phần quan trọng trong chọn
  lọc giống. Hệ số di truyền là tỉ lệ của phần do bản chất di truyền qui ñịnh
  trong việc tạo nên giá trị kiểu hình. Hệ số di truy ền ñược Wright S. ñề cập ñến
  từ năm 1921 (Nguyễn Văn Thiện, 1995) [18], giá trị kiểu hình (P) của bất kì
  một tính trạng nào ñó ñều chịu ảnh hưởng bởi 2 yếu tố di truyền (G) và môi
  trường (E) tác ñộng ñến tính trạng quy ñịnh theo công thức:
  P = G + E
  P: Giá trị kiểu hình
  G: Giá trị kiểu gen
  E: Sai lệch môi trường
  Giá trị kiểu gen (G)
  Nhiều cặp gen quy ñịnh giá trị kiểu gen của tính trạng số lượng. Giá trị
  kiểu gen bao gồm các thành phần khác nhau: giá trị cộng gộp A hoặc giá trị
  giống, sai lệch trội D và sai lệch tương tác gen hoặc sai lệch át gen I.

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  I.Tài liệu tiếng Việt
  1. ðặng Vũ Bình (1999), Phân tích một số nhân tố ảnh hưởng tới các
  tính trạng năng suất sinh sản trong một lứa ñẻ của lợn nái ngoại, Kết quả
  nghiên cứu KHKT Khoa Chăn nuôi thú y (1996 - 1998), NXB Nông nghiệp,
  Hà Nội, Tr. 5 - 8.
  2. ðinh Văn Chỉnh, ðặng Vũ Bình, Nguyễn Hải Quân, Phan Xuân
  Hảo, Hoàng Sĩ An (1999), “Kết quả bước ñầu xác ñịnhkhả năng sinh sản của
  lợn nái L và F
  1
  (LY) có các kiểu gen halothan khác nhau nuôi tại xínghiệp
  thức ăn chăn nuôi An Khánh”, Kết quả nghiên cứu khoa học kỹ thuật khoa
  Chăn nuôi-Thú y (1996-1998), Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội, tr. 9-11.
  3. ðinh Văn Chỉnh, Phan Xuân Hảo, ðỗ Văn Chung (2001),"ðánh giá
  khả năng sinh sản của lợn Landrace và Yorkshire nuôi tại trung tâm giống
  Phú Lãm - Hà Tây", Kết quả nghiên cứu KHKT khoa Chăn nuôi thú y (1991 -
  1995), Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội, NXB Nông nghiệp.
  4. Cục chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (2007), Báo
  cáo tình hình chăn nuôi giai ñoạn 2001 - 2006, Hà Nội.
  5. Cục chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (2008),
  Chiến lược phát triển chăn nuôi ñến năm 2020,Hà Nội.
  6. Trần Trọng Dũng (2010), “ðánh giá khả năng sinh sản, sinh trưởng
  của tổ hợp lai giữa lợn nái F1 (Landrace x Yorkshire) và F1 (Yorkshire x
  Landrace ) với ñực Pidu (Pietrain x Duroc) nuôi tạitrại chăn nuôi Giang Huy -
  Bắc Ninh”, Luận văn thạc sĩ Nông nghiệp, trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội.
  7. Lê Thanh Hải (2001),"Nghiên cứu chọn lọc, nhân thuần chủng và
  xác ñịnh tổ hợp lai thích hợp cho heo cao sản ñể ñạt tỷ lệ nạc từ 50-55%",
  Báo cáo tổng hợp ñề tài cấp Nhà nước KHCN 08-06, Hà Nội.
  8. Phan Xuân Hảo (2006), "ðánh giá khả năng sản xuất của lợn ngoại
  ñời bố mẹ và con lai nuôi thịt", Báo cáo tổng kết ñề tài khoa học và công nghệ
  cấp bộ, Hà Nội.
  9. Phan Xuân Hảo, ðinh Văn Chỉnh, Vũ Ngọc Sơn (2001), " ðánh giá
  khả năng sinh sản và sinh trưởng của lợn nái Landrace và Yorshire tại Trại
  giống ngoại Thanh Hưng - Hà Tây", Kết quả nghiên cứu Khoa học kỹ thuật
  Khoa Chăn nuôi -Thú y (1999 - 2001), NXB Nông nghiệp Hà Nội, tr.65 - 69.
  10. Phan Xuân Hảo và Hoàng Thị Thúy (2009), Năng suất sinh sản và
  sinh trưởng của các tổ hợp lai giữa nái Landrace, Yorkshire và F1 (Landrace x
  Yorkshire) phối với ñực lai giữa Pietrain và Duroc (Pidu)", Tạp chí khoa học
  và phát triên 2009, tập VII, số 3: 269 - 275.
  11. ðặng Hữu Lanh, Trần ðình Miên, Trần ðình Trọng (1999), Cơ sở
  di truyền chọn giống ñộng vật, NXB Giáo dục, Hà Nội.
  12. Trần ðình Miên, Nguyễn Hải Quân, Vũ Kính Trực (1997), Chọn
  giống và nhân giống gia súc,NXB Nông nghiệp, Hà nội.
  13. Nguyễn Quang Phát (2009), "ðánh giá năng suất sinh sản của lợn
  nái lai F1(Landrace x Yorkshire) phối với lợn ñực Duroc, Pidu và Pietrain tại
  trại Việt Tiến - tỉnh Bắc Giang", Luận văn thạc sĩ nông nghiệp, Hà Nội.
  14. Nguyễn Hải Quân, ðặng Vũ Bình, ðinh Văn Chỉnh, Ngô Thị
  ðoan Trinh (1995), Giáo trình chọn giống và nhân giống gia súc, Trường ðại
  học Nông nghiệp I - Hà Nội.
  15. Nguyễn Văn Thắng, ðặng Vũ Bình (2005), “So sánh khả năng
  sinh sản, của lái nai F1(Landrace x Yorkshire) phối với lợn ñực Duroc và
  Piétrain” Tạp chí khoa học kỹ thuật nông nghiệp - Trường ðại học Nông
  Nghiệp I, Tập III(2), tr. 140 -143.
  16. Nguyễn Văn Thắng, ðặng Vũ Bình (2006), “Năng suất sinh sản,
  sinh trưởng, chất lượng thân thịt của các tổ hợp lai giữa lợn nái F1(Landrace x

  Xem Thêm: Đánh giá năng suất sinh sản của các tổ hợp lai giữa lợn nái F1 (Landrace x Yorkshire) phối với lợn đ
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đánh giá năng suất sinh sản của các tổ hợp lai giữa lợn nái F1 (Landrace x Yorkshire) phối với lợn đ sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status