Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Đánh giá khả năng sinh sản, sinh trưởng của tổ hợp lai F1(landrace x Yorkshire) với đực Pietrain và

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Đánh giá khả năng sinh sản, sinh trưởng của tổ hợp lai F1(landrace x Yorkshire) với đực Pietrain và

  Luận văn thạc sĩ năm 2011
  Đề tài: Đánh giá khả năng sinh sản, sinh trưởng của tổ hợp lai F1(landrace x Yorkshire) với đực Pietrain và PiDu nuôi tại các trang trại huyện Phù Ninh và Thị Xã Phú Thọ, Phú Thọ
  Mô tả bị lỗi font vài chữ, tài liệu thì bình thường

  MỤC LỤC
  LỜI CAM ðOAN
  LỜI CẢM ƠN .
  MỤC LỤC .
  DANH MỤC CHỮVIẾT TẮT
  DANH MỤC CÁC BẢNG
  DANH MỤC CÁC BIỂU ðỒ

  1. MỞ ðẦU i
  1.1 Tính cấp thiết của ñềtài 1
  1.2. Mục ñích ñềtài .3
  2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU .4
  2.1 Cơsởkhoa học .4
  2.1.1 Tính trạng sốlượng và di truyền học sốlượng 4
  2.1.2 Các yếu tố ảnh hưởng ñến tính trạng sốlượng 5
  2.1.3 Giá trịkiểu hình của tính trạng sốlượng .8
  2.1.4 Lai giống và ưu thếlai 8
  2.2 Các chỉtiêu sinh sản và các y ếu tố ảnh hưởng ñến khảnăng sinh
  sản của lợn nái 13
  2.2.1 Các chỉtiêu sinh sản của lợn nái .13
  2.2.2 Các yếu tố ảnh hưởng ñến khảnăng sinh sản của lợn nái 14
  2.3 Các chỉtiêu ñánh giá sinh trưởng và các yếu tố ảnh hưởng 18
  2.3.1 Các chỉtiêu ñánh giá sinh trưởng .18
  2.3.2 Các yếu tố ảnh hưởng ñến sinh trưởng .18
  2.4 Tình hình nghiên cứu ởngoài nước và trong nước .21
  2.4.1 Tình hình nghiên cứu ởnước ngoài 21
  2.4.2 Tình hình nghiên cứu ởtrong nước .25
  3. ðỐI TUỢNG, ðỊA ðIỂM , NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP
  NGHIÊN CỨU 28
  3.1 ðối tượng nghiên cứu .28
  3.2 ðịa ñiểm nghiên cứu 28
  3.3 Thời gian nghiên cứu 29
  3.4 ðiều kiện nghiên cứu 29
  3.5 Nội dung và các chỉtiêu nghiên cứu .30
  3.5.1 ðánh giá năng suất sinh sản của các tổhợp lai .30
  3.5.2 ðánh giá khảnăng sinh trưởng và TTTĂcủa các tổhợp lai 30
  3.5.3 ðánh giá sơbộhiệu quảkinh tếcủa chăn nuôi lợn nái ngoại sinh sản 31
  3.6 Phương pháp nghiên cứu 31
  3.6.1. Theo dõi năng suất sinh sản theo các công tổhợp lai 31
  3.6.2 Theo dõi khảnăng sinh trưởng theo các tổhợp lai .32
  3.6.3. Xác ñịnh tiêu tốn thức ăn (kg thức ăn /kg tăng trọng) 32
  3.6.4 ðánh giá sơbộhiệu quảkinh tếcủa chăn nuôi lợn nái ngoại sinh sản 33
  3.6.5 Các tham sốthống kê 33
  3.6.6 Phương pháp xửlý sốliệu 33
  4. KẾT QUẢNGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 34
  4.1. Năng suất sinh sản của các tổhợp lai F
  1(L×Y) phối với lợn ñực
  PiDu và P 34
  4.1.1 Năng suất sinh sản của lợn nái lai F1(LxY) phối với lợn ñực giống
  PiDu và P tính chung 34
  4.1.2. Năng suất sinh sản của lợn nái F1(LxY) phối với lợn ñực PiDu và P qua
  các lứa ñẻ 41
  4.1.3. Năng suất sinh sản của lợn nái F1(LxY) phối với lợn ñực PiDu và P ở
  các trang trại .52
  4.1.4. Năng suất sinh sản của các tổhợp lai theo mùa vụ 67
  4.2 Khảnăng sinh trưởng và tiêu tốn thức ăn của các tổhợp lai .70
  4.2.1 Khảnăng sinh trưởng của các tổhợp lai PiDu x (LxY) và P x (LxY) 70
  4.2.2 Tiêu tốn thức ăn của các tổhợp lai .73
  4.3. ðánh giá sơbộhiệu quảkinh tếcủa chăn nuôi lợn nái sinh sản sau 1
  lứa ñẻ 74
  5. KẾT LUẬN VÀ ðỀNGHỊ .78
  5.1 Kết luận .78
  5.1.1. Sinh sản .78
  5.1.2 Khảnăng sinh trưởng 78
  5.1.3 Tiêu tốn thức ăn/kg tăng trọng .79
  5.1.4 Chăn nuôi lợn nái F
  1
  (LxY) phối với ñực P và PiDu ñã mang lại hiệu
  quảkinh tế. 79
  5.2 ðềnghị .79
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 80
  PHẦN PHỤLỤC 94

  1. MỞ ðẦU
  1.1 Tính cấp thiết của ñềtài
  Thời gian qua, các trang trại chăn nuôi nước ta có nhiều chuyển biến
  tích cực vềnăng suất, chất lượng, qui mô cũng nhưhình thức chăn nuôi. ðến
  ñầu năm 2008, cảnước có 17.721 trang trại chăn nuôi, tăng 10 lần so với năm
  2001.Trong ñó, trang trại chăn nuôi lợn có 7.475 trang trại chiếm 42,2%.
  Chăn nuôi trang trại phát triển mạnh cảvềsốlượng, chủng loại và qui mô ñã
  góp phần nâng cao năng suất, chất lượng tạo ra khối lượng sản phẩm hàng
  hóa, ñảm bảo vệsinh an toàn thực phẩm và nâng cao cạnh tranh trong tiến
  trình hội nhập kinh tếthếgiới.
  Tổng ñàn lợn tăng bình quân 4,9% /năm, từ21,8 triệu con năm 2001
  tăng lên 26,9 triệu con năm 2006. ðặc biệt là sản lượng thịt tăng nhanh hơn số
  lượng ñầu con, từ1,51 triệu tấn năm 2001 tăng lên 2,50 triệu tấn năm 2006,
  tăng 10,1%/năm. Chất lượng giống ñã ñược cải thiện một bước, nhiều giống
  mới có năng suất và chất lượng cao ñược nhập khẩu vào Việt Nam. Tỷlệlợn
  lai nuôi thịt tăng từ 60% năm 2001 lên 75% năm 2005, tỷ lệ thịt nạc từ
  khoảng 40-42% năm 2001 lên trên 46% năm 2006 (BộNông nghiệp &PTNT,
  2007)[3].
  Cơ cấu giống ở Việt Nam hiện nay ñã ñược cải thiện tích cực. Các
  giống lợn có năng suất và chất lượng cao ñã ñược nhập vào nước ta như
  Yorkshire, Landrace, Duroc, Piétrain ñểnuôi thuần chủng hoặc cho lai ñểtạo
  ra những tổhợp lai mới, có năng suất, chất lượng thịt cao, ñược ứng dụng rộng
  rãi và mang lại hiệu quảthiết thực.
  Phú Thọ là m ột tỉnh vùng trung du có diện tích 3519 km2, dân số
  1.261.500 người. Tỉnh Phú Thọcó thành phốViệt Trì, thịxã Phú Thọvà 09
  huyện thị. Là m ột tỉnh chỉcách Hà Nội gần 100 km, nằm dọc quốc lộ2 ñi các
  tỉnh vùng núi phía bắc nên giao thông ñi lại tương ñối thuận tiện. Mặt khác, là
  một tỉnh có nhiều khu công nghiệp, trình ñộdân trí cao ñã tạo ñiều kiện cho
  các hoạt ñộng sản xuất kinh doanh phát triển.
  Phù Ninh là huyện nằm phía ñông bắc tỉnh Phú Thọ, có ñiều kiện giao lưu
  với trung tâm kinh tế, văn hóa quan trọng là Hà Nội, với nhiều huy ện của tỉnh
  Phú Thọvà các tỉnh phía bắc. ðặc biệt huy ện Phù Ninh nằm trong tam giác công
  nghiệp Việt Trì – Lâm Thao – Bãi Bằng nên có nhiều lợi thếvềtiêu thụsản
  phẩm nông nghiệp.
  Trong những năm qua, chăn nuôi ởPhù Ninh phát triển khá toàn diện
  và ổn ñịnh, nổi bật là chăn nuôi lợn. Theo báo cáo chăn nuôi của phòng Nông
  nghiệp Phù Ninh (sáu tháng ñầu năm 2009)[2], ñàn lợn của Phù Ninh ñạt
  60.085 con ñạt ñạt 109,2% kếhoạch, tăng 11,9% so với cùng kỳnăm trước.
  Huyện có 40 trang trại chăn nuôi lợn ngoại với tổng 3.500 con lợn nái. Sốlợn
  thịt và lợn choai thường xuyên có trên 20.000 con.
  Các trang trại ñi theo hướng chăn nuôi lợn ngoại và lợn lai ñã mạnh dạn
  áp dụng các tiến bộKhoa học – kỹ thuật mới từviệc thiết kế chuồng trại,
  chọn lọc giống tốt (nuôi con lai thương phẩm 3, 4 máu ngoại), ñầu tưmua
  thức ăn và áp dụng chăn nuôi theo hướng công nghiệp. Từmột vài mô hình
  chăn nuôi ban ñầu, ñến nay huy ện Phù Ninh – Phú Thọ ñã hình thành hàng
  loạt các trang trại chăn nuôi lợn ngoại và lợn lai. Qui mô các trang trại này
  ngày càng tăng, ñem lại hiệu quảkinh tếcao.
  ðã có nhiều công trình nghiên cứu vềcác tổhợp lợn lai cho tốc ñộsinh
  trưởng nhanh, tiêu tốn thức ăn thấp, tỷlệnạc cao. Tuy nhiên, cho tới nay vẫn
  chưa có các nghiên cứu cụthểvềtổhợp lai giữa lợn nái F1(LxY) phối giống
  với ñực thuần Piétrain hoặc ñực lai như(Piétrain×Duroc) . ñược nuôi trong
  các trang trại tại Phù Ninh (mà các trang trại này phát triển vẫn còn mang tinh
  tựphát). Với mục tiêu phát triển nông nghiệp toàn diện, tăng nhanh tổng sản
  lượng thịt và nâng cao chất lượng thịt phục vụcho nhu cầu tiêu dùng và xuất
  khẩu, nghiên cứu các công thức lai nhằm xác ñịnh những cặp lai phù hợp là
  yêu cầu cấp thiết ñối với sản xuất hiện nay, ñặc biệt là phát triển chăn nuôi
  lợn ngoại ởcác trang trại chăn nuôi ở ñịa phương. Xuất phát từcơsởthực tế
  trên, chúng tôi tiến hành nghiên cứu ñềtài:
  “ðánh giá khảnăng sinh sản, sinh trưởng của tổhợp lai F1(landrace
  x Yorkshire) với ñực Pietrain và PiDu nuôi tại các trang trại huyện Phù
  Ninh và ThịXã Phú Thọ– Phú Thọ”.
  1.2. Mục ñích ñềtài
  - ðánh giá khả năng sinh sản của tổ hợp lai lợn nái F1(Landrace x
  Yorkshire) với ñực Pietrain và PiDu.
  - ðánh giá khả năng sinh trưởng của tổ hợp lai P x F1(landrace x
  Yorkshire), PiDu x F1(landrace x Yorkshire).
  - ðánh giá sơbộhiệu quảkinh tếcủa chăn nuôi lợn nái ngoại sinh sản
  - Trên cơsở ñó xác ñịnh công thức lai phù hợp và có hiệu quảtrong
  chăn nuôi lợn trang trại tại huy ện Phù Ninh và ThịXã Phú Thọ– Phú Thọ.

  2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
  2.1 Cơsởkhoa học
  Trong nhiều thập kỷqua, di truyền học ñã phát triển nhanh chóng, có
  ñiểm nhảy vọt và ñạt ñược nhiều thành tựu mới vềlý thuy ết cũng nhưthực
  tiễn. Các nhà khoa học ñã ñi sâu nghiên cứu các lĩnh vực cơbản của hiện
  tượng di tuyền trong sinh giới từvirus, vi khuẩn ñến thực vật, ñộng vật và con
  người, mởra những hướng ứng dụng mới có hiệu quả ñặc biệt hấp dẫn trong
  công nghệsinh học hiện ñại nhưcông nghệtếbào, công nghệgen, công nghệ
  cải tiến và nâng cao chất lượng vật nuôi .
  Trong lĩnh vực chăn nuôi, di tuyền học là cơsởkhoa học của chọn và
  nhân giống. Các thành tựu vềdi truyền học ñược ứng dụng sớm, nhanh và
  nhiều hơn cảlà trong lĩnh vực chọn giống. Kiến thức di tuyền học là cơsở ñể
  xây dựng các phương pháp lai tạo và cải thiện giống.
  Bản chất sinh học của mỗi giống vật nuôi ñược thểhiện qua kiểu hình
  ñặc trưng riêng của nó. Kiểu gen, dưới tác ñộng của các yếu tốmôi trường cụ
  thểsẽbiểu hiện thành kiểu hình tương ứng của vật nuôi ñó. ðểcông tác chọn
  lọc giống vật nuôi ñạt kết quảtốt, trước hết cần có những kiến thức cơbản về
  di truyền, ñặc biệt là bản chất của di truyền và ưu thếlai của các tính trạng.
  2.1.1 Tính trạng sốlượng và di truyền học sốlượng
  Tính trạng sốlượng là những tính trạng mà ở ñó sựsai khác giữa các cá
  thểlà sựsai khác vềmức ñộ. Darwin ñã chỉrõ: sựkhác nhau này là nguồn vật
  liệu cho quá trình chọn lọc tự nhiên cũng như chọn lọc nhân tạo (trích từ
  Nguyễn Văn Thiện, 1995) [31].
  Tính trạng sốlượng có những ñặc trưng sau:
  - Các tính trạng sốlượng chịu ảnh hưởng bởi rất nhiều gen, mỗi gen chỉ
  có một tác ñộng nhỏ.
  - Các tính trạng số lượng chịu ảnh hưởng rất lớn bởi ñiều kiện môi
  trường.
  - Có thểxác ñịnh các giá trịcủa tính trạng sốlượng bằng các phép ño.
  - Các giá trịquan sát ñược của các tính trạng sốlượng là các biến biến
  thiên liên tục.
  Phần lớn các tính trạng có giá trịkinh tếcủa vật nuôi ñều là các tính
  trạng sốlượng (Nguyễn Văn Thiện, 1995) [31].
  Có hai hiện tượng di truyền cơbản có liên quan ñến các tính trạng số
  lượng mà mỗi hiện tượng di truyền này là một cơsởlý luận cho việc cải tiến
  di truyền các giống vật nuôi. Trước hết là sựgiống nhau giữa các con vật có
  quan hệhọhàng, ñó là cơsởcủa sựchọn lọc. Sau ñó là hiện tượng suy hóa
  cận huyết và ngược lại là hiện tượng ưu thếlai, ñây là cởsởcủa sựchọn phối
  ñểnhân giống thuần hoặc lai tạo.
  Cơ sở lý thuy ết của di truyền học số lượng ñã ñược thiết lập vào
  khoảng năm 1920 bởi các công trình của Fisher (1918), Wright (1926) và
  Haldane (1932). Cho ñến nay, di truyền học sốlượng ñã ñược nhiều nhà di
  truy ền học và thống kê bổsung, nâng cao và trởthành môn khoa học có cơsở
  khoa học vững chắc, ñược ứng dụng rộng rãi vào việc cải tiến di truyền các
  giống vật nuôi(Nguyễn Văn Thiện, 1995) [31], (Petrop, 1984).
  2.1.2 Các yếu tố ảnh hưởng ñến tính trạng sốlượng
  Theo Lasley (1974)[20] và (Nguyễn Văn Thiện, 1995) [31], biểu hiện
  bềngoài hoặc các ñặc tính khác của một sốcá thể ñược gọi là kiểu hình của
  cá thể ñó ñối với tính trạng sốlượng cũng nhưtính trạng chất lượng. Giá trị
  kiểu hình (P) của bất kỳtính trạng sốlượng nào cũng có thểphân chia thành
  giá trịkiểu gen (G) và sai lệch môi trường (E). Giá trịkiểu hình (P) ñược biểu

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  Tài liệu tiếng Việt
  1. Trần Kim Anh (2000), “Sựcần thiết mởrộng ứng dụng hệthống giống lợn
  hình tháp và sửdụng ưu thếlai trong chăn nuôi lợn”, Chuyên san chăn
  nuôi lợn, Hội chăn nuôi Việt Nam, trang 94-112.
  2. Báo cáo chăn nuôi, chăn nuôi trang trại 2008 – 2009(2009), Phòng Nông
  nghiệp huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.
  3. BộNông nghiệp & PTNT (2007), “ Chiến lược phát triển chăn nuôi ñến
  năm 2020”.
  4. ðặng VũBình (1999), “Phân tích một sốnhân tố ảnh hưởng tới các tính
  trạng năng suất sinh sản trong một lứa ñẻcủa lợn nái ngoại”, Kết quả
  nghiên cứu khoa học kỹthuật khoa Chăn nuôi- Thú y (1996-1998), Nhà
  xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội, tr. 5- 8.
  5. ðặng Vũ Bình, Nguy ễn Hải Quân (2000), Giáo trình chọn lọc và nhân
  giống vật nuôi, NXB Nông nghiệp, Hà Nội, tr. 17-18.
  6. ðặng VũBình (2002), Di truyền sốlượng và chọn giống vật nuôi, Giáo
  trình sau ñại học, Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội.
  7. ðinh Văn Chỉnh, ðặng Vũ Bình, Nguy ễn Hải Quân, Phan Xuân Hảo,
  Hoàng SĩAn (1999), “Kết quảbước ñầu xác ñịnh khảnăng sinh sản của
  lợn nái L và F1(LY) có các kiểu gen halothan khác nhau nuôi tại xí
  nghiệp thức ăn chăn nuôi An Khánh”, Kết quảnghiên cứu khoa học kỹ
  thuật khoa Chăn nuôi-Thú y (1996-1998), Nhà xuất bản Nông nghiệp,
  Hà Nội, tr. 9-11.
  8. Nguy ễn Văn ðức (2000), “Ưu thếlai thành phần của tính trạng sốcon sơsinh
  sống/lứa trong các tổhợp lai giữa lợn MC, L và Y nuôi tại miền Bắc và
  Trung Việt Nam”, Kết quảnghiên cứu KHKT 1969-1999, Viện Chăn nuôi,
  Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội, Tr. 40-46.
  9. Nguyễn Văn ðức, Lê Thanh Hải, Giang Hồng Tuyến (2001), “Nghiên cứu
  tổhợp lợn lai PxMC tại ðông Anh-Hà Nội”, Tạp chí Nông nghiệp và
  Phát triển nông thôn số6, tr. 382-384.
  10. Phạm ThịKim Dung (2005), Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới một số
  tính trạng vềsinh trưởng và cho thịt của lợn lai F
  1(LY), F
  1
  (YL), D(LY)
  và D(YL) ởmiền Bắc Việt Nam, Luận án TS Nông nghiệp, Viện chăn
  nuôi.
  11. Trương Hữu Dũng, Phùng ThịVân, Nguyễn Khánh Quắc (2003), Khảo sát
  khảnăng sinh trưởng, cho thịt của hai tổhợp lợn lai F1(LY) và F1(YL),
  Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số3, tr. 282-283.
  12. Trương Hữu Dũng, PhùngThị Vân, Nguy ễn Khánh Quắc (2004), “Khả
  năng sinh trưởng và thành phần thịt xẻ của tổ hợp lai Dx(LY) và
  Dx(YL)", Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (4), tr.471.
  13. Trần Tiến Dũng, Dương ðình Long, Nguy ễn Văn Thanh (2002), Sinh sản
  gia súc, Nhà xuất bản Nông nghiệp Hà Nội 2002.
  14. Trần Quang Hân (1996), Các tính trạng năng suất chủyếu của lợn trắng
  Phú Khánh và lợn lai F1 (Y x Trắng Phú Khánh), Luận án Phó tiến sỹ
  khoa học nông nghiệp Hà Nội, tr 22-29.
  15. Lê Thanh Hải (2001) Lê Thanh Hải và cộng sự(2001), Nghiên cứu chọn
  lọc, nhân thuần chủng và xác ñịnh công thức lai thích hợp cho heo cao sản
  ñể ñạt tỷlệnạc từ50-55%, Báo cáo tổng hợp ñềtài cấp nhà nước KHCN
  08-06.
  16. Phan Xuân Hảo (2006), “ ðánh giá khảnăng sản xuất của lợn ngoại ñời
  bốmẹvà con lai nuôi thịt”, Báo cáo tổng kết ñềtài nghiên cứu khoa học
  và công nghệcấp Bộ.

  Xem Thêm: Đánh giá khả năng sinh sản, sinh trưởng của tổ hợp lai F1(landrace x Yorkshire) với đực Pietrain và
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đánh giá khả năng sinh sản, sinh trưởng của tổ hợp lai F1(landrace x Yorkshire) với đực Pietrain và sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status