Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Xác định mức ăn thích hợp cho lợn cái hậu bị dòng ông bà VCN11, VCN12 nuôi tại Trạm nghiên cứu và ph

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Xác định mức ăn thích hợp cho lợn cái hậu bị dòng ông bà VCN11, VCN12 nuôi tại Trạm nghiên cứu và ph

  Luận văn thạc sĩ năm 2011
  Đề tài: Xác định mức ăn thích hợp cho lợn cái hậu bị dòng ông bà VCN11, VCN12 nuôi tại Trạm nghiên cứu và phát triển giống lợn hạt nhân Tam Điệp
  Mô tả bị lỗi font vài chữ, tài liệu thì bình thường

  MỤC LỤC
  Trang
  LỜI CAM ðOAN . i
  LỜI CẢM ƠN ii
  MỤC LỤC iii
  DANH MỤC CÁC BẢNG . v
  DANH MỤC CÁC HÌNH . vi
  DANH MỤC CHỮ CÁI VIẾT TẮT vii
  1. MỞ ðẦU . 1
  1.1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ðỀ TÀI 1
  1.2. MỤC ðÍCH VÀ YÊU CẦU CỦA ðỀ TÀI 2
  1.3. Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ðỀ TÀI 2
  2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU . 3
  2.1. CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ SINH TRƯỞNG VÀ SINH SẢN
  CỦA LỢN 3
  2.1.1. ðặc ñiểm sinh lý sinh trưởng và sinh sản 3
  2.1.2. Nhu cầu dinh dưỡng của lợn . 15
  2.2. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC . 25
  2.2.1. Tình hình nghiên cứu ngoài nước . 25
  2.2.2. Tình hình nghiên cứu trong nước 27
  3. ðỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 29
  3.1. ðỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 29
  3.2. ðỊA ðIỂM VÀ THỜI GIAN NGHIÊN CỨU 29
  3.3. NỘI DUNG VÀ CÁC CHỈ TIÊU THEO DÕI 30
  3.3.1. Nội dung nghiên cứu 30
  3.3.2. Các chỉ tiêu theo dõi . 30
  3.4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 31
  3.4.1. Thiết kế thí nghiệm . 31
  3.4.2. Phương pháp tiến hành theo dõi các chỉ tiêu . 35
  3.4.3. Phương pháp xử lý số liệu 36
  4. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 37
  4.1. KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, PHÁT DỤC VÀ SINH SẢN
  LỨA 1 CỦA LỢN VCN11 . 37
  4.1.1. Khả năng sinh trưởng phát dục của lợn VCN11 . 37
  4.1.2. Khả năng sinh sản ở lứa 1 của lợn nái VCN11 . 41
  4.1.3. Tiêu tốn thức ăn cho lợn VNC11 47
  4.1.4. Chi phí thức ăn . 50
  4.2. KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, PHÁT DỤC VÀ SINH SẢN
  LỨA 1 CỦA LỢN VCN12 . 53
  4.2.1. Khả năng sinh trưởng phát dục của lợn VCN12 . 53
  4.2.2. Khả năng sinh sản ở lứa 1 của lợn nái VCN12 . 57
  4.2.3. Tiêu tốn thức ăn của lợn VCN12 61
  4.2.4. Chi phí thức ăn . 64
  5. KẾT LUẬN VÀ ðỀ NGHỊ 68
  5.1. KẾT LUẬN 68
  5.1.1. ðối với dòng lợn ông bà VCN11 68
  5.1.2. ðối với dòng lợn ông bà VCN12 68
  5.2. ðỀ NGHỊ . 69
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 70

  1. MỞ ðẦU
  1.1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ðỀ TÀI
  Trong những năm gần ñây, ngành chăn nuôi lợn giống ngoại ở nước ta
  phát triển rất mạnh, nhất là chăn nuôi công nghiệp theo quy mô trang trại với
  quy mô lớn từ một vài trăm ñến hàng nghìn nái ñể sản xuất lợn thương phẩm
  nuôi thịt. Theo số liệu của Cục Chăn Nuôi (2008)[4], ñàn lợn tăng trưởng
  nhanh, trung bình 6,0%/năm, tỷ lệ nái ngoại tăng từ5% năm 2001 lên 9,6%
  năm 2005.
  Trong khuôn khổ dự án “Nâng cao chất lượng và phát triển giống lợn ở
  các tỉnh phía Bắc”thuộc chương trình giống cây trồng vật nuôi, tháng7 năm
  2001, Viện Chăn Nuôi ñã tiếp nhận những lợn giống có chất lượng tốt của Anh
  quốc từ Trại lợn giống của công ty PIC (Pig Improvement Company). Trong số
  những giống lợn ñó, có hai dòng lợn ông bà nổi tiếng là C1050 và C1230. Do
  yêu cầu chuyển ñổi của Công ty PIC, năm 2007, hai dòng lợn ông bà C1050 và
  C1230 của PIC ñược ñổi tên thành VCN11 và VCN12. Hai dòng lợn ông bà
  này là nguồn nguyên liệu chính ñể sản xuất ñàn lợn cái bố mẹ.
  Nhu cầu của các chất dinh dưỡng có sự khác nhau rấtlớn theo từng ñối
  tượng lợn (Vũ ðình Tôn, 2009)[15]. Mặc dù lợn của PIC vào Việt Nam từ năm
  1997, nhưng chưa có các nghiên cứu công bố về chế ñộ dinh dưỡng cho từng
  dòng nuôi tại ñây. Các dòng lợn có nguồn gốc PIC nuôi tại Trạm Nghiên cứu
  và phát triển giống lợn hạt nhân Tam ðiệp ñược nuôichung theo một quy trình
  và sử dụng cùng một loại thức ăn. Theo Nguyễn Nghi và ctv[13] tùy theo từng
  giống, ñộ tuổi, hướng sản xuất, trạng thái sinh lý và ñiều kiện môi trường mà
  nhu cầu về dinh dưỡng có khác nhau Vì vậy, ñể ñược góp phần vào công tác
  nuôi dưỡng ñàn lợn ông bà VCN11 và VCN12 một cách tốt hơn nhằm mang
  lại năng suất và hiệu quả cao hơn, chúng tôi chọn ñề tài nghiên cứu “Xác ñịnh
  mức ăn thích hợp cho lợn cái hậu bị dòng ông bà VCN11, VCN12 nuôi tại
  Trạm nghiên cứu và phát triển giống lợn hạt nhân Tam ðiệp”.
  1.2. MỤC ðÍCH VÀ YÊU CẦU CỦA ðỀ TÀI
  Mục tiêu chung:
  ðề tài luận văn ñưa ra ñược mức ăn phù hợp cho lợn cái hậu bị của 2
  dòng ông bà VCN11 và VCN12 nuôi tại Trạm nghiên cứuvà phát triển giống
  lợn hạt nhân Tam ðiệp.
  Mục tiêu cụ thể:
  - ðánh giá khả năng sinh trưởng của lợn cái hậu bị2 dòng VCN11 và
  VCN12 ñược nuôi dưỡng bằng các mức ăn khác nhau.
  - ðánh giá ñặc ñiểm sinh lý ñộng dục của lợn cái hậu bị 2 dòng VCN11
  và VCN12 ñược nuôi dưỡng bằng các mức ăn khác nhau.
  - ðánh giá khả năng sinh sản lứa ñầu của lợn nái 2dòng VCN11 và
  VCN12 ñược nuôi dưỡng bằng các mức ăn khác nhau trong giai ñoạn hậu bị.
  - ðề xuất chế ñộ dinh dưỡng phù hợp cho lợn cái hậu bị 2 dòng VCN11
  và VCN12 trong ñiều kiện chăn nuôi của Trạm Tam ðiệp.
  1.3. Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ðỀ TÀI
  Ý nghĩa khoa học:
  - Bổ sung một số tư liệu khảo sát về khả năng sinh trưởng, sinh lý phát
  dục và khả năng sinh sản của 2 dòng lợn ông bà theocác mức ăn khác nhau
  nuôi ở miền Bắc Việt Nam.
  - Những số liệu này có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo trong giảng
  dạy và nghiên cứu về lĩnh vực chăn nuôi lợn ông bà giống ngoại.
  Ý nghĩa thực tiễn:
  - Cung cấp một số thông tin kỹ thuật - kinh tế giúp người chăn nuôi có
  thể áp dụng ñể nuôi dưỡng, chăm sóc ñàn nái ông bà VNC11 và VCN12 tốt
  hơn trong ñiều kiện sinh thái miền Bắc Việt Nam.

  2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
  2.1. CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ SINH TRƯỞNG VÀ SINH SẢN CỦA LỢN
  2.1.1. ðặc ñiểm sinh lý sinh trưởng và sinh sản
  2.1.1.1. Cơ sở sinh lý sinh trưởng của lợn
  Sinh trưởng là quá trình tích luỹ các chất hữu cơ do cơ thể thực hiện sự
  ñồng hoá và dị hoá. ðó là sự tăng lên về chiều cao,chiều dài, bề ngang và
  khối lượng các bộ phận của toàn bộ cơ thể con vật trên cơ sở ñặc tính di
  truyền sẵn có. Do vậy các giống gia súc khác nhau thì có quá trình sinh
  trưởng khác nhau, chủ yếu là quá trình tích luỹ protein.
  Hai yếu tố tăng khối lượng cơ thể (gr/ngày) và tiêu tốn thức ăn cho
  01kg tăng khối lượng là những chỉ tiêu quan trọng nhất. Tiêu tốn thức ăn cho
  tăng 01kg khối lượng cơ thể chính là tỷ lệ chuyển hoá thức ăn của cơ thể ñể
  ñạt ñược tốc ñộ tăng khối lượng, cũng chính là kết quả chuyển hoá thức ăn.
  Trong chăn nuôi chi phí thức ăn thường chiếm 60 – 70% giá thành sản phẩm,
  do vậy chỉ tiêu tiêu tốn thức ăn càng thấp thì hiệuquả kinh tế càng cao.
  Hiểu biết về quá trình sinh trưởng, nhất là quá trình tạo nạc và mỡ sẽ
  giúp cho người chăn nuôi lợn lợi dụng ñược các ñặc tính sẵn có của chúng.
  Sinh trưởng là một quá trình tích luỹ liên tục của các mô nạc và mô mỡ, tốc
  ñộ tăng trưởng của các giai ñoạn phát triển thường khác nhau, tỷ lệ của các
  phần mỡ, cơ, xương trên lợn cùng lứa tuổi, lợn có khối lượng khác nhau hay
  bằng nhau ñều phụ thuộc vào chế ñộ dinh dưỡng. Căn cứ quy luật sinh trưởng
  không ñồng ñều của lợn, có thể chia quá trình sinh trưởng ở lợn thành hai giai
  ñoạn chính:
  Giai ñoạn từ sơ sinh ñến 4 - 5 tháng tuổi, giai ñoạn này của lợn chủ yếu
  là tích luỹ cơ và khoáng chất, ñặc biệt là phải kể ñến sự phát triển của cơ vì có
  những nét ñặc trưng và tầm quan trọng riêng. Mô cơ bao gồm một số sợi cơ
  nhất ñịnh liên kết với nhau thành bó, có vỏ liên kết bao bọc. ở giai ñoạn còn
  non có nhiều mô cơ liên kết và sợi cơ, nhưng càng lớn thì tỷ lệ cơ giảm, các
  mô thai ñều chứa nhiều nước, giai ñoạn mới sinh thớcơ mỏng, do ñó bó cơ
  cũng như cấu trúc của thịt tốt, khi khối lượng cơ thể tăng theo tuổi thì sợi cơ
  dày thêm và bó cơ trở lên lớn hơn.
  Giai ñoạn cuối, từ 65-70kg trở ñi, khả năng tích luỹ cơ giảm dần, tốc
  ñộ tích luỹ mỡ tăng lên, do vậy hiệu quả của việc chuyển hoá thức ăn giảm
  nhanh chóng (Hitoshi Mikami, 1994) [38].
  Mức ñộ tăng tích luỹ mỡ tuỳ thuộc chủ yếu vào sự tích luỹ mỡ dưới da
  vì lượng mỡ dưới da chiếm gần 2/3 tổng số mỡ trong cơ thể. Lượng mỡ trong
  cơ thể lợn thay ñổi rất lớn theo khối lượng cơ thể lợn. Ở lợn 10kg lượng mỡ
  chỉ chiếm 10% khối lượng cơ thể, trong khi ñó lợn 100kg lượng mỡ lên tới
  gần 30% khối lượng cơ thể (Vũ ðình Tôn, 2009) [15].
  Do vậy nắm vững các quy luật sinh trưởng và phát dục ñể có tác
  ñộng kỹ thuật phù hợp cho vật nuôi phát huy hết tiềm năng di truyền vốn
  có và thúc ñẩy sự thành thục sớm, ñảm bảo thể trạnggiống khi phối giống
  là rất cần thiết.
  2.1.1.2. Một số ñặc ñiểm sinh lý phát dục và sinh sản của lợn cái hậu bị
  Hoạt ñộng sinh dục của lợn cái ñược tính từ khi nó bắt ñầu thành thục
  về tính. Sự thành thục về tính mà ở ñó con ñực sản sinh ra tinh trùng, còn con
  cái ñược nhận biết bởi sự xuất hiện chu kỳ sinh dụcñầu tiên, khi ñạt tới tuổi
  và khối lượng nhất ñịnh. Quá trình này ñược ñiều khiển bằng các hocmôn của
  vùng dưới ñồi (Hypothalamus), tuyến yên và buồng trứng theo cơ chế ñiều
  hoà ngược. Sinh sản là quá trình mà ở ñó con ñực sản sinh ra tinh trùng và
  con cái sản sinh ra trứng, sau ñó tinh trùng và trứng ñược thụ tinh với nhau ở
  1/3 ống dẫn trứng, hình thành hợp tử và phát triển thành phôi thai trong tử cung
  của con cái, cuối cùng sơ sinh một thế hệ mới.
  Lợn cái hậu bị thường thành thục về tính dục lúc 6-8 tháng tuổi. Do vậy
  cần xác ñịnh ngày ñộng dục ñầu tiên trên mỗi cá thể, số ngày kéo dài của mỗi

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  I. Tài liệu tiếng Việt
  1. Nguyễn Tuấn Anh, 1998 “Dinh dưỡng tác ñộng ñến sinhsản lợn nái”,
  Chuyên san chăn nuôi, Hội chăn nuôi Việt Nam.
  2. Banne-Banadona (1995), ðặc ñiểm sinh lý sinh sản của gia súc
  (Nguyên lý sinh học của năng suất ñộng vật), NXB-KHKT Hà Nội.
  3. ðinh Văn Chỉnh, ðặng Vũ Bình, Trần Xuân Việt, Vũ Ngọc Sơn
  (1995), “Năng suất sinh sản của lợn nái Yorkhire vàL nuôi tại Trung
  tâm giống gia súc Hà Tây”. Kết quả nghiên cứu khoa học chăn nuôi –
  thú y (1991-1995), NXB Nông nghiệp, Hà Nội, trang 70-72.
  4. Cục Chăn nuôi, 2008. Tình hình chăn nuôi lợn giai ñoạn 2001-2005 và
  ñịnh hướng phát triển giai ñoạn 2006-2010 và 2015.
  5. Nguyễn Văn ðồng, Nguyễn Ngọc Phục, Phạm Duy Phẩm, Lê Thanh
  Hải, Phạm Thị Kim Dung, Trịnh Hồng Sơn, Lê Thế Tuấn, Nguyễn Văn
  Ngạn, 2003. “Khảo sát khả năng sinh trưởng, phát dục và khả năng sinh
  sản của lợn nái thuộc 2 dòng lợn ông bà C1230 và C1050 nuôi tại
  Trung tâm nghiên cứu lợn Thuỵ Phương” Tuyển tập các công trình
  nghiên cứu khoa học về các dòng lợn có nguồn gốc PIC, 2010.
  6. Dwane R. Zimmerman.; E. Dale; Jack W.P (2000) “Quảnlý lợn cái và
  lợn ñực hậu bị ñể sinh sản có hiệu quả”. Cẩm nang chăn nuôi lợn công
  nghiệp. NXB Nông nghiệp, Hà Nội.
  7. Tạ Thị Bích Duyên (2003), “Xác ñịnh một số ñặc ñiểmdi truyền, gía
  trị giống về khả năng sinh sản của lợn Y và L nuôi tại các cơ sở An
  khánh, Thuỵ phương và ðông á”. Luận án Tiến sỹ Nôngnghiệp, Viện
  Chăn Nuôi.
  8. Erick R. Cleveland, William T. Ahlschwede, Charles J. Christrians,
  Rodger K. Johnson, Allan P. Schinckel (2000), “Các nguyên lý di
  truyền và áp dụng”, Cẩm nang chăn nuôi lợn Công nghiệp, NXB Nông
  nghiệp, Hà Nội. Trang 121-124.
  9. Vũ Duy Giảng, 2007. Chuyên ñề ”Thu nhận thức ăn”, bài giảng dung
  cho chương trình cao học ðại học Nông nghiệp Hà Nội.
  10. Vũ Duy Giảng, Nguyễn Thị Lương Hồng, Tôn Thất Sơn.Dinh dưỡng
  và thức ăn gia súc, Nhà xuất bản Nông nghiệp, 1997.
  11. Phan Xuân Hảo, ðinh Văn Chỉnh, Vũ Ngọc Sơn (2001). “ðánh giá
  khả năng sinh trưởng và sinh sản của lợn Landrace và Yorkshire tại trại
  giống lợn ngoại Thanh Hưng – Hà Tây”. Kết quả nghiên cứu khoa học
  kỹ thuật – Khoa chăn nuôi thú y 1999-2001, Nhà xuấtbản nông nghiệp,
  Hà Nội.
  12. Nhu cầu dinh dưỡng của lợn - Nhà XB Nông nghiệp – 2000
  13. Nguyễn Nghi, Trần Quốc Việt, Bùi Thị Gợi, Nguyễn Thị Mai, Phạm
  Văn Lới và ctv. Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng năng lượng và
  protein trong khẩu phần ñến năng xuất của một số giống lợn ở miền
  Bắc Việt Nam. Tuyển tập công trình nghiên cứu khoa học kỹ thuật chăn
  nuôi (1969-1995). Nhà xuất bản Nông nghiệp.
  14. Vũ Văn Quang, 2010. “ðánh giá khả năng sinh trưởng của lợn cái hậu
  bị và năng suất sinh sản của hai dòng lợn ông bà VCN11 và VCN12
  nuôi tại Trạm nghiên cứu, nuôi giữ giống lợn hạt nhân Tam ðiệp ”,
  Luận văn Thạc sỹ Nông nghiệp.
  15. Vũ ðình Tôn, 2009. Giáo Trình Chăn nuôi Lợn. Nhà xuất bản Nông
  nghiệp.
  16. Thành phần và giá trị dinh dưỡng thức ăn gia súc,gia cầm Việt Nam -
  Nhà XB Nông nghiệp - Hà nội – 2001
  17. Trần Quốc Việt, Bùi Thị Gợi, Phùng Thị Vân, NguyễnKhánh Quắc,
  1996. Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng năng lượng, protein trong
  khẩu phần và chế ñộ nuôi dưỡng khác nhau ñến sinh trưởng và phẩm

  Xem Thêm: Xác định mức ăn thích hợp cho lợn cái hậu bị dòng ông bà VCN11, VCN12 nuôi tại Trạm nghiên cứu và ph
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Xác định mức ăn thích hợp cho lợn cái hậu bị dòng ông bà VCN11, VCN12 nuôi tại Trạm nghiên cứu và ph sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status