Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu lịch dùng vacxin cúm H5N1 cho ngan Pháp thương phẩm tại Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu lịch dùng vacxin cúm H5N1 cho ngan Pháp thương phẩm tại Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy

  Luận văn thạc sĩ
  Đề tài: Nghiên cứu lịch dùng vacxin cúm H5N1 cho ngan Pháp thương phẩm tại Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương
  Mô tả bị lỗi font vài chữ, tài liệu thì bình thường

  MỤC LỤC
  Lời cam ñoan .
  Lời cám ơn .
  Mục lục .
  Danh mục các bảng .
  Danh mục hình .
  1. MỞ ðẦU .i
  1.1. Tính cấp thiết của ñềtài 1
  1.2. Với mục tiêu ñềtài: .2
  2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU .3
  2.1. Bệnh cúm gia cầm 3
  2.2. Lịch sửbệnh cúm gia cầm và tình hình dịch cúm gia cầm 3
  2.2.1 Lịch sửbệnh cúm gia cầm 3
  2.2.2 Tình hình dịch cúm gia cầm trên thếgiới .5
  2.2.3 Tình hình dịch cúm gia cầm ởViệt Nam 6
  2.3. ðặc ñiểm sinh học của virus cúm týp A 8
  2.3.1 ðặc ñiểm vềhình thái và cấu trúc 8
  2.3.2. ðặc tính kháng nguyên của virus cúm týp A .12
  2.3.3. Thành phần hóa học và sức kháng của virus 14
  2.3.4. Quá trình nhân lên của virus 15
  2.3.5. ðộc lực của virus 16
  2.4. Dịch tễhọc bệnh cúm gia cầm 18
  2.5. Triệu chứng lâm sàng của bệnh cúm gia cầm 20
  2.5.1 Triệu chứng lâm sàng ñiển hình của bệnh cúm gia cầm chủng ñộc
  lực cao (HPAI) 20
  2.5.2 Triệu chứng lâm sàng ñiển hình của bệnh cúm gia cầm chủng ñộc
  lực thấp (LPAI) .21
  2.6. Bệnh tích .21
  2.7 Chẩn ñoán bệnh cúm gia cầm 22
  2.8. Miễn dịch cúm gia cầm .24
  2.8.1 Miễn dịch không ñặc hiệu 26
  2.8.2. Miễn dịch ñặc hiệu 26
  2.8.3. Một sốphương pháp ñánh giá ñáp ứng miễn dịch cúm gia cầm 28
  2.9. Vacxin .28
  2.9.1. Sựcần thiết của tiêm vacxin phòng bệnh cúm gia cầm .28
  2.9.2 Vacxin vô hoạt ñồng chủng: .30
  2.9.3 Vacxin vô hoạt dịchủng: 30
  2.9.4 Vacxin tái tổhợp: 30
  3. ðỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, NGUYÊN LIỆU VÀ 35
  PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 35
  3.1. ðối tượng 35
  3.2. Nội dung nghiên cứu .35
  3.2.1. Xác ñịnh kháng thểcúm gia cầm chủ ñộng ở ñàn ngan Pháp mẹvà
  thụ ñộng ở ñàn ngan con nuôi tại Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thuỵ
  Phương. 35
  3.2.2. Xác ñịnh thời ñiểm thích hợp ñểsửdụng liều vacxin cúm H5N1 lần
  1 cho ngan con 35
  3.2.3. Xác ñịnh hàm lượng kháng thểcủa ñàn ngan con sau khi sửdụng
  vacxin cúm H5N1 lần 2 35
  3.2.4. Xác ñịnh hiệu lực của vacxin cúm H
  5N1
  trên ñàn ngan bằng phương
  pháp công cường ñộc 35
  3.2.5. Khuyến cáo lịch dùng vacxin H5N1 phòng bệnh cúm cho ngan
  Pháp thương phẩm 35
  3.3. Nguyên liệu 36
  3.4. Phương pháp nghiên cứu .36
  3.4.1 Bốtrí thí nghiệm 36
  3.4.2. Phương pháp lấy máu ngan con: 38
  3.4.3. Phương pháp làm phản ứng HA 38
  3.4.4. Phương pháp làm phản ứng ngăn trởngưng kết hồng cầu gà (Phản
  ứng HI) .40
  3.4.5. Xửlý sốliệu 42
  4. KẾT QUẢVÀ THẢO LUẬN .43
  4.1. Kết qu ảkiểm tra kháng thểcúm gia cầm chủ ñộng ởngan mẹvà thụ ñộng ở
  ngan con nuôi tại Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thuỵ Phương 43
  4.1.1. Tương quan giữa hàm lượng kháng thể cúm gia cầm chủ ñộng ở
  ngan mẹvà thụ ñộng ởngan con .43
  4.1.2. Diễn biến kháng thểthụ ñộng ởngan con 47
  4.2 Xác ñịnh thời ñiểm thích hợp ñểsửdụng liều vacxin cúm H5N1 lần 1
  cho ngan con 54
  4.3. Kết quảxác ñịnh lượng kháng thểcủa ñàn ngan con sau khi sửdụng
  vacxin cúm gia cầm H5N1 lần 2 62
  4.4. Kết quảxác ñịnh hiệu lực của vacxin cúm H5N1 trên ñàn ngan bằng
  phương pháp công cường ñộc 68
  4.5. Khuyến cáo lịch dùng vacxin H5N1 phòng bệnh cúm cho ngan thương
  phẩm 77
  5 KẾT LUẬN VÀ ðỀNGHỊ 78
  5.1. Kết luận 78
  5.2 ðềnghị 79

  1. MỞ ðẦU
  1.1. Tính cấp thiết của ñềtài
  Dịch cúm gia cầm do virus cúm A (H5N1) thể ñộc lực cao (HPAI) ñã
  bùng phát ởViệt Nam cuối năm 2003, mặc dù ñã ñược khống chếnhưng dịch
  vẫn xẩy ra rải rác ởmột sốtỉnh. Biện pháp khống chế ñến 9/2004 là tiêu hủy
  toàn ñàn nhiễm bệnh và có tiếp xúc với nguồn bệnh. Biện pháp này ñã cho kết
  quảtốt nhưng tốn kém và gây thiệt hại kinh tếrất lớn cho người chăn nuôi.
  Mặt khác trong các ổdịch cúm gia cầm xảy ra gần ñây có nhiều ổdịch
  xảy ra trên thủy cầm (52,7%) và từnhiều ñàn không tiêm vacxin phòng cúm
  gia cầm ởngoài dân. ðặc biệt có nhiều ổdịch xảy ra ởmô hình chăn nuôi hỗn
  hợp (gà, vịt, ngan) và ñược báo cáo là phát ra trên thủy cầm trước sau ñó lây
  nhiễm cho gà.
  Trong chăn nuôi gia cầm, ngan cũng ñược nuôi rất phổ biến khắp cả
  nước. Do vậy nếu ngan không ñược tiêm phòng vacxin phòng virus cúm gia
  cầm sẽcó nguy cơnhiễm virus cúm, mắc bệnh, chết và lây lan mầm bệnh cho
  các ñối tượng gia cầm khác cũng nhưcon người. Biện pháp sửdụng vacxin
  cúm gia cầm là cần thiết ñểhạn chếsựphát tán mầm bệnh, giảm sựthải virus
  ra ngoài môi trường.
  Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương là nơi giữgiống gốc các
  dòng ngan Pháp, trước ñây Trung tâm sửdụng vacxin H5N9 phòng cúm gia
  cầm cho ngan nhưng sau ñó vacxin H5N9 không ñược nhập gây khó khăn
  trong việc phòng cúm gia cầm cho ngan, do vậy chưa có vacxin chính thức
  nào phòng cúm gia cầm dành riêng cho ngan. Do ñó, chúng tôi tiến hành
  nghiên cứu ñềtài “Nghiên cứu lịch dùng vacxin cúm H5N1 cho ngan Pháp
  thương phẩm tại Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương”
  1.2. Với mục tiêu ñềtài:
  + ðưa ra lịch sửdụng vacxin cúm H5N1 phòng bệnh cúm gia cầm cho
  ñàn ngan Pháp thương phẩm tại Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương.
  + An toàn cho ngan của Trung tâm và giảm chi phí nhập vacxin.

  2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
  2.1. Bệnh cúm gia cầm
  Bệnh cúm gia cầm (Avian influenza: AI) là bệnh truyền nhiễm gây ra
  bởi virus cúm týp A thuộc họOrthomyxoviridae với nhiều subtýp khác nhau,
  Ito, T and Y. Kawaoka, 1998 [48]
  Trước ñây bệnh còn ñược gọi là bệnh dịch tảgà (Fowl plague), nhưng
  từHội nghịQuốc tế lần thứ nhất vềbệnh Cúm gia cầm tại Beltsville, Mỹ,
  năm 1981 ñã thay thếtên này bằng tên bệnh cúm gia cầm thể ñộc lực cao
  (Highly Pathogenic Avian Influenza-HPAI) ñểchỉvirus cúm týp A có ñộc lực
  cao (Cục thú y, 2004) [7].
  OIE (Office internation des epizooties) xếp HPAI vào danh mục 1 trong
  15 bệnh nguy hiểm ở ñộng vật.
  Bệnh cúm gia cầm là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, có tốc ñộlây lan
  rất nhanh với tỉlệchết cao trong ñàn gia cầm nhiễm bệnh. Virus gây bệnh
  cúm gia cầm chủyếu là loại H5, H7 và H9, gây bệnh cho gà, vịt, ngan, ngỗng,
  ngan, các loại chim. Virus còn gây bệnh cho cảcon người và có thểtrởthành
  ñại dịch, vì thếbệnh cúm gia cầm ñang ngày càng trởnên nguy hiểm hơn bao
  giờhết (Cục thú y, 2005) [8], (Lê Văn Năm, 2004) [20].
  2.2. Lịch sửbệnh cúm gia cầm và tình hình dịch cúm gia cầm.
  2.2.1 Lịch sửbệnh cúm gia cầm
  Trước ñây rất lâu từ năm 412 trước công nguyên bệnh cúm ñã ñược
  Hippcrate mô tảtuy nhiên tới năm 1680 một vụ ñại dịch cúm ñược mô tảkỹ
  và ñến nay ñã xảy ra 31 vụ. Trong hơn 100 năm qua có 4 vụ ñại dịch cúm xảy
  ra vào các năm 1889, 1918, 1957, 1968 (Cục thú y, 2004) [7].
  Năm 1878 ởItali ñã xảy ra một bệnh gây tửvong rất cao ởgia cầm và
  ñược gọi là bệnh dịch tả gia cầm (Fowl plague), bệnh lần ñầu tiên ñược
  Porroncito mô tảvà ông nhận ñịnh trong tương lai ñây là một bệnh quan trọng
  và nguy hiểm.
  ðến năm 1901 Centani và Savunozzi ñã ñềcập ñến ổdịch này và xác
  ñịnh ñược căn nguyên siêu nhỏcó khảnăng qua lọc là yếu tốgây bệnh.
  Qua một thời gian rất dài ñến năm 1955, Achafer ñã xác ñịnh ñược căn
  nguyên gây bệnh thuộc nhóm virus cúm týp A thông qua kháng nguyên bề
  mặt là H7N1, H7N7 gây chết nhiều gà, gà tây, chim hoang, ởBắc Mỹ, Nam
  Mỹ, Châu Phi, Trung Cận ðông (theo Phạm SỹLăng, 2004) [19]. Năm 1963,
  virus cúm týp A ñược phân lập ởBắc Mỹdo loài thủy cầm di trú dẫn nhập
  vào ñàn gà. Từ năm 1960-1979 bệnh ñược phát hiện ở Canada,
  Mexico, Theo thống kê của Alexander thì có các ổ dịch lớn: ởAustralia
  (1975-1985), Anh (1974), Mỹ (1983-1984), Ireland (1983-1984), Mexico
  (1984). ðặc biệt ởHong Kong (1997) virus không chỉgây bệnh cho gia cầm
  mà còn lây nhiễm và gây tửvong cho người.
  Sựlây nhiễm loài chim hoang dã sang gia cầm ñã có bằng chứng từ
  trước năm 1970 nhưng chỉ ñược công nhận khi xác ñịnh ñược tỷ lệ nhiễm
  virus cúm cao ởmột sốloài thủy cầm di trú (theo Phạm SỹLăng, 2004) [19].
  Từsau khi phát hiện ra virus cúm týpA các nhà khoa học thấy rằng
  virus cúm có ởnhiều loài chim hoang dã và gia cầm nuôi những vùng khác
  nhau trên thếgiới. Bệnh xảy ra nghiêm trọng nhất với gia cầm thuộc subtýp
  H5, H7. ðến nay dịch cúm gia cầm liên tục bùng nổkhắp các châu lục trên
  thếgiới và với mức ñộnguy hiểm của nó từ ñó thúc ñẩy các nhà khoa học tổ
  chức các hội thảo chuyên ñềvềbệnh cúm gia cầm. Hội thảo lần ñầu tiên vào
  năm 1981 tại Beltsville (Mỹ), lần thứhai tại Athen năm 1986, lần thứba tại
  Madison WI vào 1992, lần thứtưtại Athen năm 1997 và lần thứnăm năm
  2003 cũng tại Athen.
  Từ ñó tới nay trong các vềdịch tễbệnh cúm gia cầm luôn là một trong

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT
  1. VũTriệu An (1997), Miễn dịch học, NXB Y học, Hà Nội
  2. Bùi Quang Anh (2005), Báo cáo về dịch cúm gia cầm tại hội nghị kiểm
  soát dịch cúm gia cầm khu vực châu Á do FAO, OIE tổchức tại thành
  phốHồChí Minh từ23 - 25 tháng 2 năm 2005.
  3. Bùi Quang Anh, Văn ðăng Kỳ (2004), “Bệnh cúm gia cầm: Lưu hành
  bệnh, chẩn ñoán và kiểm soát dịch bệnh”, Tạp chí Khoa học kỹthuật
  thú y, 11 (3), tr.69-75
  4. Bộnông nghiệp và Phát triển nông thôn (2005), Quy trình chẩn ñoán bệnh
  cúm gia cầm.10 TCN.Hà Nội 2005.
  5. Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn (2005). Quyết ñịnh số 1715
  Qð/BNN-TY vềviệc ban hành Quy ñịnh tạm thời vềsửdụng vacxin
  cúm gia cầm.
  6. BộNông nghiệp và PTNT (2007), Cẩm nang phòng chống bệnh cúm gia
  cầm thể ñộc lực cao, Nhà xuất bản Nông nghiệp.
  7. Cục Thú y (2004), Bệnh cúm gia cầm và biện pháp phòng chống, Nhà xuất
  bản Nông nghiệp.
  8. Cục Thú y (2005), Báo cáo tình hình dịch cúm gia cầm giai ñoạn 2004 -2005.
  9. Cục thú y (2005), Sổtay hướng dẫn phòng chống bệnh cúm gia cầm và
  bệnh cúm trên người, Hà Nội.
  10. Trương Văn Dung và Nguyễn Viết Không (2004), Một số hoạt ñộng
  nghiên cứu khoa học của viện Thú y quốc gia vềbệnh cúm gia cầm và
  giải pháp khoa học công nghệtrong thời gian mới, Tạp chí KHKTTY, tập
  XI, số3-năm 2004
  11. Nguyễn Tiến Dũng, Malik Peiris, Robert Webster, ðào Thanh Vân, Bùi
  Ngọc Anh, Nguyễn ThếVinh, Kent Inui, Bùi Nghĩa Vượng, Nguy ễn Viết
  Không và Ngô Thanh Long (2004), “Nguồn gốc virus cúm gia cầm
  H5N1 tại Việt Nam năm 2003-2004”, Tạp chí Khoa học kỹthuật thú y, 11
  (3), tr.6-14.
  12. Nguyễn Tiến Dũng, (2005) VNinfluenza, Báo cáo tại Hội nghịtổng kết
  phòng chống dịch cúm gia cầm 2004-2005 của Bộ Nông nghiệp và
  PTNT
  13. Trần Xuân Hạnh (2004),"Một vài vấn ñềphòng bệnh cúm gia cầm bằng
  vacxin", khoa học kỹthuật thú y, 11(3), tr.77-84
  14. Lê Thanh Hòa (2004), Virus cúm A của gia cầm và mối quan hệ lây
  nhiễm ñộng vật sang người.
  15. VũQuốc Hùng (2005), "Nghiên cứu một số ñặc ñiểm bệnh lý chủyếu của
  bệnh cúm gia cầm"Luận văn Thạc sỹnông nghiệp, Trường ðại Học Nông
  nghiệp - Hà Nội.tr 64
  16. Trần ThịLan Hương (2001), "Một sốyếu tố ảnh hưởng ñến ñáp ứng miễn
  dịch chống bệnh Newcastle của ñàn gà công nghiệp" Luận án tiến sỹnông
  nghiệp, Trường ðại Học Nông nghiệp - Hà Nội.
  17. Ilazia Capua, Stefano Maragon (2003), “Sửdụng vacxin nhưmột giải
  pháp khống chếbệnh cúm gà”, (Nguyễn Thu Hồng dịch), Tạp chí khoa
  học kỹ thuật thú y, III, 2004
  18. J.H. Breytenbach (2004), “Tiêm chủng, một phần của chiến lược khống
  chế bệnh cúm gà” (Nguyễn Thị Mến, Bùi Văn ðông dịch), Tạp chí
  khoa học kỹthuật thú y, 11(2), tr.72-78.
  19. Phạm SỹLăng (2004), “Diễn biến bệnh cúm gia cầm ởchâu Á và các
  hoạt ñộng phòng chống bệnh”, Tạp chí Khoa học kỹthuật thu y, 11(3),
  tr.91-94.
  20. Lê Văn Năm (2004), Kết quảkhảo sát các biểu hiện lâm sàng và bệnh

  Xem Thêm: Nghiên cứu lịch dùng vacxin cúm H5N1 cho ngan Pháp thương phẩm tại Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu lịch dùng vacxin cúm H5N1 cho ngan Pháp thương phẩm tại Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

lichdungvacxinngan

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status