Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Đánh giá khả năng sinh sản của đàn lợn nái Landrace, Yorkshire nuôi tại Mỹ Văn, Hưng Yên và Tam Đảo,

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Đánh giá khả năng sinh sản của đàn lợn nái Landrace, Yorkshire nuôi tại Mỹ Văn, Hưng Yên và Tam Đảo,

  Luận văn thạc sĩ năm 2011
  Đề tài: Đánh giá khả năng sinh sản của đàn lợn nái Landrace, Yorkshire nuôi tại Mỹ Văn, Hưng Yên và Tam Đảo, Vĩnh Phúc
  Mô tả bị lỗi font vài chữ, tài liệu thì bình thường

  MỤC LỤC
  Lời cam ñoan i
  Lời cảm ơn ii
  Mục lục iii
  Danh mục các chữ viết tắt v
  Danh mục các bảng vi
  Danh mục các hình viii
  1 MỞ ðẦU 1
  1.1 Tính cấp thiết của ñề tài 1
  1.2 Mục ñích của ñề tài 2
  2 TỔNG QUAN TÀI LIỆU 3
  2.1 ðặc ñiểm di truyền của các tính trạng số lượng 3
  2.2 Các tính trạng sinh sản của lợn nái và các nhântố ảnh hưởng 6
  2.3 Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước 16
  3 ðỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 24
  3.1 ðối tượng, ñịa ñiểm nghiên cứu 24
  3.2 Nội dung nghiên cứu 24
  3.3 Phương pháp nghiên cứu 24
  4 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 29
  4.1 Trung bình bình phương nhỏ nhất của các tính trạng năng suất
  sinh sản của ñàn lợn nái Landrace và Yorkshire 29
  4.1.1 Trung bình bình phương nhỏ nhất của các tính trạng năng suất
  sinh sản của ñàn lợn nái Landrace, Yorkshire theo giống 29
  4.1.2 Trung bình bình phương nhỏ nhất của các tính trạng năng suất
  sinh sản của ñàn lợn nái Landrace, Yorkshire qua các trại 32
  4.1.3 Trung bình bình phương nhỏ nhất của các tính trạng năng suất
  sinh sản của ñàn lợn nái Landrace, Yorkshire qua các năm 36
  4.1.4 Trung bình bình phương nhỏ nhất của các tính trạng năng suất
  sinh sản của ñàn lợn nái Landrace, Yorkshire qua các mùa 41
  4.1.5 Trung bình bình phương nhỏ nhất của các tính trạng năng suất
  sinh sản của ñàn lợn nái Landrace, Yorkshire qua các lứa ñẻ 44
  4.2 Ảnh hưởng của một số yếu tố ñến năng suất sinh sản của ñàn lợn
  nái Landrace và Yorkshire nuôi tại Mỹ Văn và Tam ðảo 49
  4.2.1 Mức ñộ ảnh hưởng của một số yếu tố ñến một sốtính trạng sinh
  sản của ñàn lợn 49
  4.2.2 Hệ số của một số yếu tố ảnh hưởng ñến một số tính trạng sinh
  sản của ñàn lợn 53
  4.3 Tương quan kiểu hình giữa các tính trạng năng suất sinh sản 62
  4.3.1 Tương quan kiểu hình giữa các tính trạng năngsuất sinh sản của
  lợn nái Landrace 62
  4.3.2 Tương quan kiểu hình giữa các tính trạng năngsuất sinh sản của
  lợn nái Yorkshire 64
  5 KẾT LUẬN VÀ ðỀ NGHỊ 68
  5.1 Kết luận 68
  5.2 ðề nghị 70
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 71

  1. MỞ ðẦU
  1.1 Tính cấp thiết của ñề tài
  Chăn nuôi, ñặc biệt chăn nuôi lợn ñóng vai trò quantrọng trong sự phát
  triển ngành nông nghiệp nước ta. Tổng ñàn lợn của cả nước ước tính ñến
  1/10/2009 là 27627,729 nghìn con (Cục Chăn nuôi tháng 11/2009). Thịt lợn
  chiếm 78,99% trong tổng sản lượng thịt của cả nước (Tính từ số liệu cục chăn
  nuôi tháng 11/2009). Ngoài cung cấp cho thị trường nội ñịa, thịt lợn ñóng góp
  một phần quan trọng cho xuất khẩu. Vì vậy, chăn nuôi lợn ở nước ta giữ vai
  trò quan trọng nhất trong ngành chăn nuôi.
  ðể không ngừng nâng cao năng suất ñàn lợn, trong thời gian qua chúng
  ta ñã áp dụng nhiều biện pháp kỹ thuật mới về giống, thức ăn, kỹ thuật chăn
  nuôi, thú y, , ñã nhập nội một số giống lợn ngoại có năng suất thịt cao như
  Landrace, Yorkshire, Pietrain, Duroc, v.v . Chăn nuôi lợn ngoại ñang ñược ñẩy
  mạnh trong khu vực nông hộ cũng như ở các trại quốcdoanh, do chúng có tốc
  ñộ sinh trưởng nhanh, tỷ lệ nạc cao, cho hiệu quả kinh tế cao và ñáp ứng ñược
  nhu cầu của người tiêu dùng cũng như xuất khẩu. Muốn có sản lượng thịt
  nhiều, chất lượng thịt cao cần phải có ñàn lợn giống tốt. Do ñó, nhiệm vụ của
  cơ sở giống là phải ñáp ứng ñược cả về số lượng và chất lượng con giống. Lợn
  Landrace và Yorkshire là 2 giống lợn ngoại cao sản ñược nhập vào nước ta từ
  lâu, và là 2 giống duy nhất ñã ñứng vững và phát triển ở cả 2 miền Bắc và
  Nam. Hai giống lợn này ñã góp phần ñáng kể trong việc nâng cao năng suất
  của ngành chăn nuôi lợn và ñang góp phần quan trọngvào các chương trình
  “nạc hoá” ñàn lợn ở các tỉnh miền Bắc nước ta. Ngoài những vấn ñề cần giải
  quyết như thức ăn, cải tiến quy trình chăn nuôi, .thì việc ñánh giá khả năng
  sinh sản của ñàn lợn nái Landrace và Yorkshire là rất cần thiết, giúp chúng ta
  chọn lọc ñược những con nái tốt, góp phần nâng cao chất lượng ñàn giống
  trong thời gian tới.
  Các tính trạng năng suất sinh sản của lợn nái thường chịu nhiều tác
  ñộng của các yếu tố ngoại cảnh. ðể nâng cao khả năng sinh sản của lợn nái,
  các nhà chăn nuôi ñang hướng công tác nghiên cứu vào các vấn ñề làm giảm
  ñến mức thấp nhất sự ảnh hưởng của các yếu tố cố ñịnh. Từ những nhận thức
  nêu trên, chúng tôi ñã tiến hành ñề tài nghiên cứu: “ðánh giá khả năng sinh
  sản của ñàn lợn nái Landrace, Yorkshire nuôi tại MỹVăn – Hưng Yên và
  Tam ðảo – Vĩnh Phúc”.
  1.2 Mục ñích của ñề tài
  - ðánh giá năng suất sinh sản và các nhân tố ảnh hưởng ñến các tính
  trạng năng suất sinh sản của ñàn lợn nái Landrace, Yorkshire.
  - Ước tính hệ số tương quan giữa một số tính trạng năng suất sinh sản.

  2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
  2.1 ðặc ñiểm di truyền của các tính trạng số lượng
  2.1.1 Khái niệm về tính trạng số lượng
  Tính trạng số lượng là những tính trạng mà sự khác nhau giữa các cá thể
  là sự sai khác về mức ñộ hơn là sự sai khác về chủng loại. Nếu xét về góc ñộ
  toán học, dãy phân bố các giá trị thu ñược ở các cáthể về tính trạng số lượng
  thường liên tục, còn các tính trạng chất lượng thì phân bố rời rạc.
  Hầu hết những tính trạng có giá trị kinh tế của lợnnái ñều là tính trạng
  số lượng. Tính trạng số lượng có những ñặc ñiểm cơ bản sau ñây:
  - Tính trạng số lượng có biến dị liên tục.
  - Phân bố tần số của tính trạng số lượng thường là phân bố chuẩn.
  - Tính trạng số lượng do nhiều gen chi phối.
  - Tính trạng số lượng có hệ số di truyền thấp nên chịu ảnh hưởng nhiều
  của ngoại cảnh.
  Hệ số di truyền của một số tính trạng năng suất sinh sản của lợn, theo
  Nguyễn Văn Thiện (1995)[20], ñược ñưa ra ở bảng 2.1.
  Bảng 2.1. Hệ số di truyền của một số tính trạng ở lợn
  theo Nguyễn Văn Thiện (1995)
  Tính trạng h
  2
  Số con ñẻ ra 0,13
  Số con cai sữa/ổ 0,12
  Khối lượng lợn con sơ sinh 0,05
  Khối lượng lợn con cai sữa 0,17
  2.1.2 ðặc ñiểm di truyền của tính trạng số lượng
  Trong quá trình tạp giao, các tính trạng chất lượngsẽ phân ly theo tỷ lệ
  nhất ñịnh, nhưng ñối với tính trạng số lượng sự phân ly không phù hợp với
  các tỷ lệ ñó. Vì vậy, khi mới nghiên cứu về sự di truyền của các tính trạng số
  lượng, người ta ñã thu ñược những kết quả hầu như ñối lập với ñịnh luật của
  Mendel. Do ñó Ganton, Pearson ñã cho rằng tính trạng số lượng không tuân
  theo quy luật Mendel. Thậm chí Bateson, Der Vries còn khẳng ñịnh tính trạng
  số lượng là những tính trạng không di truyền. Mãi ñến năm 1908, nhờ các
  công trình nghiên cứu của Nilsson-Ehle người ta mới xác ñịnh rõ các tính
  trạng số lượng có biến dị liên tục, cũng di truyền theo ñúng các ñịnh luật cơ
  bản về di truyền của Mendel (Trần ðình Miên, 1994)[17], (ðặng Vũ Bình,
  2002)[4].
  Gia súc sống trong một môi trường nhất ñịnh nên sự hình thành, hoạt
  ñộng của tính trạng không chỉ phụ thuộc vào các genmà phải chịu tác ñộng
  của môi trường. Giá trị kiểu hình của bất kỳ một tính trạng số lượng nào ñều
  ñược biểu thị thông qua giá trị kiểu gen và sai lệch môi trường:
  P = G + E
  Trong ñó:
  P: giá trị kiểu hình
  G: giá trị di truyền. Giá trị di truyền do toàn bộ các gen mà cá thể có gây
  nên.
  E: sai lệch do môi trường. Sai lệch do môi trường là do tất cả các yếu tố không
  phải di truyền gây nên sự sai khác giữa giá trị di truyền và giá trị kiểu hình.
  Trong một quần thể, sai lệch ngoại cảnh trung bình của toàn bộ cá thể sẽ
  bằng 0, do vậy giá trị kiểu hình trung bình sẽ bằnggiá trị di truyền trung bình.
  Nếu thừa nhận ngoại cảnh không thay ñổi thì trung bình quần thể sẽ không thay
  ñổi qua các thế hệ khi không có biến ñổi di truyền. Nếu một số cá thể có
  genotyp hoàn toàn giống nhau ñược nuôi trong một ñiều kiện ngoại cảnh bình
  thường, sai lệch ngoại cảnh sẽ bằng 0. Do vậy giá trị kiểu hình trung bình ñúng
  bằng giá trị di truyền của cá thể này, ñây chính làgiá trị di truyền. Trong thực tế
  ñiều này chỉ xảy ra khi các dòng cận huyết cao hoặcñối với 1 locus mà tại ñó
  người ta phân biệt ñược genotyp thông qua sự khác biệt về kiểu hình.
  Do bố mẹ không di truyền toàn bộ các gen của mình cho ñời con,
  genotyp của bố mẹ sẽ khác với genotyp của con cái, vì vậy ñể ñánh giá ñược

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  I. Tài liệu tiếng việt
  1. ðặng Vũ Bình (1993), Các tham số thống kê, di truyền và chỉ số chọn lọc
  năng suất sinh sản lợn nái Móng Cái, Ỉ, Luận án Phó tiến sỹ khoa học
  Nông nghiệp, NXB Nôngnghiệp, Hà Nội, tr. 13-18.
  2. ðặng Vũ Bình (1994), "Phân tích một số nhân tố ảnh hưởng tới các tính
  trạng năng suất sinh sản trong một lứa ñẻ của lợn nái ngoại", Kỷ yếu kết
  quả nghiên cứu khoa học chăn nuôi – Thú y (1996 - 1998), NXB Nông
  nghiệp, Hà Nội, tr. 5-8.
  3. ðặng Vũ Bình (1999), "Phân tích một số nhân tố ảnh hưởng tới các tính
  trạng năng suất sinh sản trong một lứa ñẻ của lợn nái ngoại", Kết quả
  nghiên cứu khoa học kỹ thuật chăn nuôi – thú y (1996 - 1998), NXB
  Nông nghiệp, tr. 5-8.
  4. ðặng Vũ Bình (2002), Di truyền số lượng và chọn giống vật nuôi,Giáo
  trình cao học, NXB Nôngnghiệp, Hà Nội, tr. 24-32.
  5. Dennis O. Liptrap (2000), Quản lý lợn con từ sơ sinh ñến cai sữa, Cẩm
  nang chăn nuôi lợn công nghiệp, NXB Nôngnghiệp, tr. 373-378.
  6. Ph¹m ThÞ Kim Dung và Trần Thị Minh Hoàng (2009), "Các yếu tố ảnh
  hưởng tới năng suất sinh sản của 5 dòng cụ kỵ tại trại lợn giống hạt
  nhân Tam ðiệp", Tạp chí khoa học công nghệ chăn nuôi, (16), tr. 8-14.
  7. Phạm Hữu Doanh, ðinh Hồng Luận (1995), " Kết quả nghiên cứu ñặc
  ñiểm sinh học và tính năng sản xuất của một số giống lợn ngoại ",
  Tuyển tập công trình nghiên cứu chăn nuôi (1969–1984), Viện Chăn
  nuôi, NXB Nôngnghiệp, Hà Nội, tr. 14-18.
  8. Tạ Thị Bích Duyên (2003), Xác ñịnh một số ñặc ñiểm di truyền, giá trị
  giống về khả năng sinh sản cuả lợn Yorkshire và Landrace nuôi tại các
  cơ sở An Khánh, Thụy Phương và ðông Á, Luận án tiến sỹ nông
  nghiệp, Viện chăn nuôi.
  9. Dwane R.Zimmerman (2000), Quản lý lợn cái và lợn ñực hậu bị ñể sinh
  sản có hiệu quả, NXBNông nghiệp, tr. 185-193.
  10. Lê Thanh Hải, Chế Quang Tuyến, Phan Xuân Giáp (1997), Những vấn
  ñề kỹ thuật và quản lý trong sản xuất theo hướng nạc, NXB Nông
  nghiệp, thành phố Hồ Chí Minh, tr. 98-100.
  11. Hamon M (1994), Trình tự nuôi lợn tại Pháp, Báo cáo tại hội thảo hợp
  tác nông nghiệp Việt Pháp.
  12. Trần Thị Minh Hoàng, Nguyễn Quế Côi, Nguyễn Văn ðức (2006), "Một số
  yếu tố ảnh hưởng ñến năng suất sinh sản của ñàn lợn nái Landrace và
  Yorkshire", Tạp chí nông nghiệp và phát triển nông thôn, (6), tr. 60-62.
  13. Võ Trọng Hốt, Nguyễn Văn Thắng, ðinh Thị Nông (1999), "Sử dụng
  lợn nái lai F
  1
  (ðB x MC) làm nền trong sản xuất của hộ nông dân vùng
  châu thổ sông Hồng", Kết quả nghiên cứu khoa học kỹ thuật khoa chăn
  nuôi thú y (1996–1998), NXB Nôngnghiệp, tr. 14-17.
  14. Võ Xuân Huy (2000), Luận án tiến sỹ Nông nghiệp, tr. 96.
  15. ðinh Hồng Luận, Tăng Văn Lĩnh (1988), "Khả năng sinh sản của ñàn lợn
  ngoại Cuba nuôi tại Việt Nam", Tạp chí Khoa học Nông nghiệp, (8).
  16. Trịnh Xuân Lương (1998), "Nghiên cứu ñánh giá khả năng sinh sản của
  lợn nái ngoại nhân giống thuần nuôi tại Xí nghiệp lợn giống Thiệu Yên
  – Thanh Hóa", Kết quả nghiên cứu khoa học Viện khoa học kỹ thuật
  Nông nghiệp Việt Nam, 3, NXB Nông nghiệp.
  17. Trần ðình Miên, Nguyễn Văn Thiện (1994), Di truyền chọn giống ñộng
  vật, Giáo trình cao học, NXB Nông nghiệp.
  18. Trịnh Hồng Sơn, Nguyễn Quế Côi, Nguyễn Ngọc Phục, Lê Thế Tuấn,
  Nguyễn Thành Chung, Phan Duy Hưng (2009), Năng suấtsinh sản, các
  yếu tố ảnh hưởng và tương quan giữa các chỉ tiêu sinh sản của lợn nái

  Xem Thêm: Đánh giá khả năng sinh sản của đàn lợn nái Landrace, Yorkshire nuôi tại Mỹ Văn, Hưng Yên và Tam Đảo,
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đánh giá khả năng sinh sản của đàn lợn nái Landrace, Yorkshire nuôi tại Mỹ Văn, Hưng Yên và Tam Đảo, sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status