Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Khả năng sinh sản của các dòng lợn ông bà VCN11, VCN12 và bố mẹ VCN21, VCN22 nuôi tại Phú Thọ

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Khả năng sinh sản của các dòng lợn ông bà VCN11, VCN12 và bố mẹ VCN21, VCN22 nuôi tại Phú Thọ

  Luận văn thạc sĩ
  Đề tài: Khả năng sinh sản của các dòng lợn ông bà VCN11, VCN12 và bố mẹ VCN21, VCN22 nuôi tại Phú Thọ
  Mô tả bị lỗi font vài chữ, tài liệu thì bình thường

  MỤC LỤC
  1 - MỞ ðẦU 1
  1.1 - Tính cấp thiết của ñềtài .1
  1.2 – Mục ñích của ñềtài 2
  1.3 - Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của ñềtài 2
  2 TỔNG QUAN TÀI LIỆU .3
  2.1 Cơsởkhoa học 3
  2.1.1 Tính trạng sốlượng và di truyền học sốlượng .4
  2.1.2 Các yếu tố ảnh hưởng ñến tính trạng sốlượng .5
  2.1.3 Giá trịkiểu hình của tính trạng sốlượng 7
  2.1.4 Lai giống và ưu thếlai .7
  2.2 Cơsởsinh lý 13
  2.2.1 Sựthành thục vềtính ởlợn 13
  2.2.2 Chức năng của các bộphận trong ñường sinh dục cái 16
  2.2.3 Sựthụtinh. 19
  2.2.4 Sựphát triển của thai lợn .20
  2.3 Năng suất sinh sản và các yếu tố ảnh hưởng ñến khảnăng sinh sản
  của lợn nái .21
  2.3.1 Năng suất sinh sản của lợn nái .21
  2.3.2 Các yếu tố ảnh hưởng ñến khảnăng sinh sản của lợn nái .23
  2.4 Tiêu tốn thức ăn và giá thành sản phẩm lợn cai sữa .30
  2.5 Nguồn gốc, ñặc ñiểm và một sốtính năng sản xuất của hai dòng lợn
  VCN11, VCN12 và VCN21, VCN22 31
  2.5.1 Hai dòng lợn ông bà VCN11 và VCN12 ñược tạo ra là kết quảcủa
  các công thức lai từcác dòng lợn cụkỵL11, L06, L95 của công ty
  PIC Việt Nam, ñược ñưa vào nuôi thích nghi từnăm 1997 31
  2.5.2. Tình hình nghiên cứu ởnước ngoài 34
  2.2.2 Tình hình nghiên cứu trong nước .36
  3 ðỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .39
  3.1. ðối tượng .39
  3.2. ðịa ñiểm 39
  3.3. Thời gian nghiên cứu .39
  3.4. ðiều kiện, nghiên cứu 39
  3.2. Nội dung nghiên cứu 40
  3.3. Phương pháp nghiên cứu 41
  3.3.1. Năng suất sinh sản .41
  3.3.2 Các tham sốthống kê .42
  3.4. Xửlí sốliệu .42
  4. KẾT QUẢVÀ THẢO LUẬN 43
  4.1 Ảnh hưởng của một sốyếu tố ñến năng suất sinh sản của lợn nái ông
  bà dòng VCN11 và VCN12 .43
  4.2 Một sốchỉtiêu sinh lý sinh sản của hai dòng lợn nái ông bà VCN11,
  VCN12 .45
  4.2.1 Năng suất sinh s ản của hai dòng nái VCN11 và VCN12 ñược phối v ới ñực
  L19, thểhiện kết qu ảqua bảng 3 và bảng 4 qua các năm nhưsau .45
  4.3. Năng suất sinh sản của lợn ông bà VCN11, VCN12 ñược phối với
  ñực L19 54
  4.5. Ảnh hưởng của các yếu tốtrại, lứa, năm và vụ ñến năng suất sinh sản
  của nái VCN21 và VCN22 ñược phối với ñực VCN23 68
  4.6 Năng suất sinh sản của lợn lợn bốmẹVCN21, VCN22 qua các lứa ñẻ
  ñược phối vơi ñực VCN23. 70
  4.7 Năng suất sinh sản của lợn lợn bốmẹVCN11, VCN12 qua các năm.
  .79
  4.8 Năng suất sinh sản của lợn nái VCN21 và VCN22 qua từng vụ .86
  4.9. Năng suất sinh sản theo trại của dòng nái bốmẹVCN21 và VCN22.
  .90
  5 KẾT LUẬN VÀ ðỀNGHỊ 94
  5.1. Kết luận .94
  5.1.1. Năng suất sinh sản của hai dòng lợn ông bà VCN11, VCN12 và lợn
  bốmẹVCN21, VCN22 94
  5.1.2. Năng suất sinh sản của hai dòn lợn ông bà VCN11 và VCN12 và lợn
  bốmẹVCN21 và VCN22 từlứa 1 ñến lứa 5 95
  5.2. ðềnghị 95
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 97

  1 - MỞ ðẦU
  1.1 - Tính cấp thiết của ñềtài
  Trên thếgiới, chăn nuôi lợn là một ngành ñang ñược rất chú trọng và
  phát triển, thịt lợn chiếm khoảng 40% tổng sản lượng các loại thịt. Ở Việt
  Nam, chăn nuôi lợn là một nghềtruy ền thống của hàng triệu hộnông dân, thịt
  lợn chiếm khoảng 76% tổng sản lượng các loại thịt tiêu thụhàng ngày trên thị
  trường.
  Từ khi chính phủ ban hành Quy ết ñịnh số 166/2001/Qð-TTg ngày
  26/10/2001 ñã tạo ra bước chuyển biến mới trong ngành chăn nuôi lợn ởnước
  ta. Các công nghệtiên tiến vềgiống, thức ăn, chuồng trại, thú y, ngày ñang
  ñược áp dụng mạnh mẽvào trong sản xuất, nhằm tăng năng suất và hiệu quả
  chăn nuôi ñể ñáp ứng nhu cầu thịt lợn ngày càng tăng của thịtrường nội ñịa
  và hướng tới xuất khẩu thịt lợn, trong ñó rõ nét là hướng phát triển chăn nuôi
  lợn ngoại quy mô trang trại và gia trại ởnhiều vùng miền trên cảnước.
  Trong ñó, chúng ta ñã nhập vềmột sốgiống lợn ngoại nhưYorkshire,
  Landrace, Duroc, Pietrain, Pidu .có nguồn gốc từnhiều nước khác nhau. ðã
  có nhiều công trình nghiên cứu vềlợn lai của các tác giảnhưlai kinh tế ñơn
  giản giữa hai giống lợn và lai phức tạp lợn (Trần ThếThông, 1969; Võ Trọng
  Hốt, 1974; Phạm Hữu Doanh và Lê Văn Vọng, 1979 v.v ) ñã góp phần nâng
  cao năng suất và chất lượng ñàn lợn ởnước ta, tỷlệnạc tăng từ32% lên 38 –
  42% (ởphía Bắc) và từ33 – 35% lên 42 – 46% (ởphía Nam). Những năm
  gần ñây, khi nền kinh tếngày càng phát triển, thu nhập của người dân tăng
  cao, nhu cầu vềthực phẩm chất lượng cũng theo ñó tăng lên, ñặc biệt là thịt
  lợn nhiều nạc. Vì vậy, ngành chăn nuôi ñã và ñang mởrộng theo hướng tăng
  năng suất và tăng tỷlệnạc. Chính vì vậy, lợn lai 3 – 4 máu, lợn ngoại ñược
  ñưa vào nuôi phổbiến trong các nông hộvà trang trại chăn nuôi công nghiệp.
  Chăn nuôi lợn ngoại ngày càng ñược ñẩy mạnh phát triển trong khu
  vực nông hộcũng nhưcác trại chăn nuôi công nghiệp. Bởi vậy, chăn nuôi lợn
  ngoại có tấc ñộtăng khối lượng nhanh, tỷlệnạc cao, cho hiệu quảkinh tếcao
  và ñáp ứng ñược nhu cầu của người tiêu dùng cũng nhưxuất khẩu. Muốn có
  sốlượng thịt nhiều và chất lượng thịt cao cần phải có ñàn lợn giống tốt.
  Với Phú Thọ, ngành chăn nuôi lợn ñã ñạt ñược những thành tựu nhất
  ñịnh. Tăng trưởng bình quân ñàn lợn hàng năm ñạt 13,6%. Riêng ñàn lợn nái
  là 1613 con (2004) ñã tăng lên 2876 con (2008), (Cục thống kê tỉnh phú Thọ)
  Hiện nay tại Trung tâm giống của tỉnh ñang nuôi hai dòng lợn ông bà
  VCN11 và VCN12. Trên ñịa bàn thịxã Phú Thọcác trang trại, gia trại ñang
  nuôi lợn nái ngoại thuộc các nhóm giống nhưF1( Lx Y); F1(Y x L), 2 dòng
  lợn nái bốmẹVCN 21 và VCN22 .
  Cho ñến nay, chưa có công bốnào nghiên cứu trên 2 dòng lợn ông bà
  VCN11; VCN12 và 2 dòng lợn bốmẹVCN21 và VCN22 có nguồn gốc từ
  PIC. Xuất phát từtình hình hình trên, chúng tôi tiến hành ñềtài: “Khảnăng
  sinh sản của các dòng lợn ông bà VCN11, VCN12 và bố mẹ VCN21,
  VCN22 nuôi tại Phú Thọ”.
  1.2 – Mục ñích của ñềtài
  - Nhằm ñánh giá khảnăng sinh sản của các dòng lợn ông bà (VCN 11,
  VCN 12) và bốmẹ(VCN21, VCN22) nuôi tại Phú Thọ.
  - Các kết quả ñã thu ñược, ñềxuất một sốgiải pháp kinh tếkỹthuật
  góp phần nâng cao chất lượng ñàn lợn giống của tỉnh.
  1.3 - Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của ñềtài
  - Các kết quả ñã thu ñược sẽbổsung sốliệu kỹthuật vềnăng suất sinh
  sản của lợn ông bà (VCN 11, VCN 12), bốmẹ(VCN21, VCN22) qua các lứa
  ñẻ ởcác vùng khác nhau của tỉnh Phú Thọ.
  - Trên cơsở ñó ñềxuất một sốgiải pháp kinh tếkỹthuật ñểnâng cao
  năng suất, chất lượng và hiệu quảcủa việc chăn nuôi lợn ông bà (VCN 11,
  VCN 12), bốmẹ(VCN21, VCN22).

  2 TỔNG QUAN TÀI LIỆU
  Khảnăng sinh sản của lợn nái phụthuộc vào tiềm năng di truyền và
  ñiều kiện môi trường nuôi dưỡng chúng. Có nhiều chỉtiêu sinh học ñánh giá
  năng suất sinh sản của lợn nái như: tuổi thành thục vềtính, tuổi ñẻlứa ñầu, số
  con sơsinh sống, tuổi cai sữa, số con sống ñến cai sữa . Song những nhà
  chọn giống chỉquan tâm ñến một sốtính trạng kinh tếquan trọng nhất như:
  sốcon ñẻra, sốcon cai sữa, khối lượng cả ổ21 ngày và sốlứa ñẻ/nái/năm
  (Mabry và CS, 1997)[34].
  2.1 Cơsởkhoa học
  Nhiều thập kỷqua, di truyền học ñã phát triển nhanh chóng, có ñiểm
  nhảy vọt và ñã ñạt ñược nhiều thành tựu mới vềlý thuy ết cũng nhưthực tiễn.
  Các nhà khoa học ñã ñi sâu nghiên cứu các lĩnh vực cơbản của hiện tượng di
  tuy ền trong sinh giới từvirus, vi khuẩn ñến thực vật, ñộng vật và con người,
  ñiều này ñã mởra những hướng ứng dụng mới có hiệu quả ñặc biệt hấp dẫn
  trong công nghệsinh học hiện ñại nhưcông nghệtếbào, công nghệgen, công
  nghệcải tiến và nâng cao chất lượng vật nuôi .
  Trong lĩnh vực chăn nuôi, di tuyền học là cơsởkhoa học của chọn và
  nhân giống. Các thành tựu vềdi truyền học ñược ứng dụng sớm, nhanh và
  nhiều hơn cảlà trong lĩnh vực chọn giống vật nuôi. Kiến thức di tuyền học là
  cơsở ñểxây dựng các phương pháp lai tạo và cải tiến giống vật nuôi.
  Vềbản chất sinh học của mỗi giống vật nuôi ñược thểhiện qua kiểu
  hình ñặc trưng riêng của nó. Kiểu gen, dưới tác ñộng của các yếu tố môi
  trường cụ thể sẽ biểu hiện thành kiểu hình tương ứng của vật nuôi ñó. ðể
  công tác chọn lọc giống vật nuôi ñạt kết quảtốt, trước hết cần có những kiến
  thức cơbản vềdi truyền, ñặc biệt là bản chất của di truyền và ưu thếlai của
  các tính trạng.

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  I. Tài liệu tiếng việt
  1. ðặng VũBình (1994), Các tham sốthống kê, di truyền và chỉsốchọn lọc
  năng suất sinh sản của lợn nái Móng Cái, Luận văn PTSKH Nông
  nghiệp, Trường ðại học Nông nghiệp I – Hà Nội.
  2. ðặng VũBình (1995), “Các tham sốthống kê di truyền và chỉsốchọn
  lọn năng suất sinh sản của lợn nái Yorkshire và Landrace”, Kỷyếu kết
  quảnghiên cứu khoa học chăn nuôi thú y 1991 – 1995, Trường ðại học
  Nông nghiệp I – Hà Nội.
  3. ðặng VũBình (1999), “Phân tích một sốnhân tố ảnh hưởng tới tính trạng
  năng suất sinh sản trong một lứa ñẻcủa lợn nái ngoại”, Kết quảnghiên
  cứu khoa học kỹthuật Chăn nuôi – thú y (1996 – 1998), Nhà xuất bản
  Nông nghiệp, trang 5-8
  4. ðặng VũBình (2002), “Di truyền sốlượng và chọn giống vật nuôi " NXB
  Nông Nghiệp.
  5. ðặng VũBình, Nguyễn Văn Tường, ðoàn Văn Soạn, Nguyễn ThịKim
  Dung (2005), “Khảnăng sản xuất của một sốcông thức lai của ñàn lợn
  chăn nuôi tại Xí nghiệp chăn nuôi ðồng Hiệp - Hải Phòng”, Tạp chí
  KHKT Nông nghiệp, tập III, trang 304.
  6. ðinh Văn Chỉnh, Phan Xuân Hảo, ðỗVăn Trung (2001), “ðánh giá khả
  năng sinh sản của lợn Landrace và Yorkshire nuôi tại trung tâm giống
  Phú Lãm - Hà Tây". Kết quảnghiên cứu KHKT khoa chăn nuôi thú y
  (1999-2000)Trường ðại học Nông nghiệp I Hà Nội. NXB Nông nghiệp.
  7. Nguyễn Văn ðồng, Nguyễn Ngọc Phục, Phạm Duy Phẩm, Lê Thanh Hải,
  Phạm Thị Kim Dung, Lê Thế Tuấn, Trịnh Hồng Sơn, Nguyễn Văn
  Ngạn, “Kết quảnghiên cứu một sốchỉtiêu sinh trưởng, sinh sản của hai
  dòng lợn ông bà C1050 và C1230”, Khoa học công nghệnông nghiệp &
  PTNT 20 năm ñổi mới, NXB Chính trịquốc gia, Hà Nội - 2005.
  8. Nguyễn Thị Xuân Dung (1998), “ Nghiên cứu khảnăng sản xuất của hai
  giống L và Y nuôi tại trung tâm nghiên cứu giống lợn ThuỵPhương”, Báo
  cáo Thạc sỹ nông nghiệp, Trường ðại học Nông nghiệp I – Hà Nội.
  9. TạThịBích Duyên (2003), “Xác ñịnh một số ñặc ñiểm di truyền, giá trị
  giống vềkhảnăng sinh sản của lợn Y và L nuôi tại các cơsởAn Khánh,
  Thuỵ Phương và ðông Á”, Luận án Tiến sỹ nông nghiệp, Viện Chăn
  nuôi.
  10. Lê Thanh Hải và cộng sự(2005), “Nghiên cứu chọn lọc, nhân thuần
  chủng và ñịnh công thức lai thích hợp cho heo cao sản ñể ñạt tỷlệnạc từ
  50-55%”, Báo cáo tổng hợp ñềtài cấp Nhà nước KHCN 08-06
  11. Phan Xuân Hảo (2006), “ðánh giá năng suất sinh sản của lợn nái
  ngoại Landrace, Jorkshire và F1 (Landrace x Yorkshire) ñời bố m ẹ".
  Tạp chí KHKT Nông nghiệp, tập 4, số 2/2006. NXB Trường ðại học
  Nông nghiệp 1 Hà Nội
  12. Võ Trọng Hốt, Trần ðình Miên, Võ Văn Sự, Vũ ðình Tôn, Nguy ễn
  Khắc Tích, ðinh ThịNông (2000). “Giáo trình chăn nuôi lợn”. NXB
  Nông nghiệp – Hà Nội.
  13. Lê thịKim Ngọc (2004), “Khảo sát khảnăng sinh trưởng, phát dục và
  khả năng sinh sản của lợn nái thuộc hai dòng lợn ông bà C1050 và
  C1230 nuôi tại Trung tâm nghiên cứu lợn ThuỵPhương”, Luận văn thạc
  sỹkhoa học nông nghiệp
  14. Nguyễn Ngọc Phục, Nguy ễn Văn ðồng, Lê Thế Tuấn, Trịnh Hồng
  Sơn (2003), “Một sốchỉtiêu năng suất sinh sản của lợn nái ông bà PIC".
  Thông tin KHKT chăn nuôi, số6/2003 Viện chăn nuôi
  15. Nguyễn Ngọc Phục, Nguy ễn Văn ðồng, Lê Thế Tuấn, Trịnh Hồng
  Nguyên “Kết quảnghiên cứu khảnăng sinh sản của lợn nái cụkỵL11,
  L06, L95 tại trại giống hạt nhân Tam ðiệp”, Khoa học công nghệnông

  Xem Thêm: Khả năng sinh sản của các dòng lợn ông bà VCN11, VCN12 và bố mẹ VCN21, VCN22 nuôi tại Phú Thọ
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Khả năng sinh sản của các dòng lợn ông bà VCN11, VCN12 và bố mẹ VCN21, VCN22 nuôi tại Phú Thọ sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status