Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Giải pháp thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Hưng Yên

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Giải pháp thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Hưng Yên

  Luận văn thạc sĩ
  Đề tài: Giải pháp thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Hưng Yên
  Mô tả bị lỗi font vài chữ, tài liệu thì bình thường
  Mục lục
  Lời cam đoan i
  Lời cảm ơn ii
  Mục lục iii
  Danh mục chữ viết tắt v
  Danh mục bảng vi
  Danh mục biểu đồ vii
  1 Mở đầu 1
  1.1 Tính cấp thiết của đề tài 1
  1.2 Mục tiêu nghiên cứu của đề tài 3
  1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 4
  2 Tổng quan tài liệu nghiên cứu lý luận chung về đầu tư trực tiếp
  nước ngoài 5
  2.1 Một số vấn đề chung về đầu tư trực tiếp nước ngoài 5
  2.1.1 Khái niệm đầu tư trực tiếp nước ngoài 5
  2.1.2 Đặc điểm của đầu tư trực tiếp nước ngoài 6
  2.1.3 Các hình thức đầu tư trực tiếp nước ngoài 7
  2.1.4 Vai trò của vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với quá trình phát
  triển kinh tế-x3 hội ở các nước chậm và đang phát triển 12
  2.2 Kinh nghiệm của một số nước và các địa phương về lĩnh vực thu hút
  vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 15
  2.2.1 Kinh nghiệm của Trung Quốc 15
  2.2.2 Kinh nghiệm của Singapore 16
  2.2.3 Kinh nghiệm trong nước và một số địa phương 18
  3 Đặc điểm địa bàn và phương pháp nghiên cứu 23
  3.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu 23
  3.1.1 Điều kiện tự nhiên 23
  3.1.2 Đặc điểm kinh tế -x3 hội 24
  3.1.3 Những lợi thế và hạn chế trong phát triển kinh tế-x3 hội 26
  3.2 Phương pháp nghiên cứu 27
  4 Thực trạng hoạt động thu hút vốn FDI và các giải pháp nhằm thu
  hút vốn FDI tại hưng yên những năm tới 29
  4.1 Thực trạng hoạt động thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ở
  Hưng Yên thời gian qua 29
  4.1.1 Tình hình thu hút vốn FDI ở tỉnh Hưng Yên 2007đến 2009 29
  4.1.2 Tình hình triển khai các dự án đ3 được cấp phép 33
  4.1.3 Quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư nước ngoài ở Hưng Yên 41
  4.2 Đánh giá tác động của vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với sự
  phát triển kinh tế-x3 hội ở Hưng Yên 49
  4.2.1 Những tác động thuận lợi 49
  4.2.2 Những tác động không thuận lợi 53
  4.3 Một số kết luận rút ra từ hoạt động thu hút vốn đầutư trực tiếp nước
  ngoài ở Hưng Yên 58
  4.3.1 Về ưu điểm 58
  4.3.2 Một số hạn chế 59
  4.3.3 Nguyên nhân của những hạn chế 60
  4.4 Quan điểm và định hướng thu hút vốn FDI ở Hưng Yên trong thời
  gian tới 63
  4.4.1 Quan điểm thu hút vốn FDI ở Hưng Yên 63
  4.4.2 Định hướng thu hút vốn FDI ở Hưng Yên 64
  4.5 Một số giải pháp thu hút vốn FDI vào tỉnh Hưng Yên 71
  4.5.1 Nhóm giải pháp thuộc về địa phương 71
  4.5.2 Một số nhóm giải pháp thuộc về Trung ương 82
  5 Kết luận 87
  Tài liệu tham khảo 89

  1. Mở đầu
  1.1 Tính cấp thiết của đề tài
  Trong chiến lược phát triển và xây dựng đất nước, mỗi quốc gia đều có kế
  hoạch riêng để xây dựng và phát triển kinh tế-x3 hội cho phù hợp. Việt Nam
  trong những năm qua dưới sự l3nh đạo của Đảng cộng sản, nền kinh tế đất nước
  đ3 có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên để việcphát triển kinh tế-x3 hội ở
  nước ta đạt được nhiều kết quả hơn, thì nền kinh tế cần phải liên tục được bổ
  sung vốn và công nghệ, đó chính là chìa khoá, là điều kiện hàng đầu để thực hiện
  thành công sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Nước ta có nền
  kinh tế ở điểm xuất phát thấp, tốc độ tăng trưởng kinh tế chưa cao và chưa thật sự
  vững chắc, vì vậy để xây dựng nền kinh tế đưa đất nước thoát khỏi tình trạng
  nghèo nàn lạc hậu, tránh nguy cơ tụt hậu, đưa đất nước phát triển nhanh hơn,
  vững chắc trong thế kỷ XXI, chúng ta không chỉ sử dụng nguồn vốn và công
  nghệ trong nước mà còn rất cần thiết phải có nguồn vốn và công nghệ từ bên
  ngoài, trong đó đặc biệt là vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Việt Nam đang
  đứng trước cơ hội thuận lợi chưa từng có từ trước tới nay trong việc thu hút vốn
  đầu tư trực tiếp nước ngoài, tuy nhiên thách thức đặt ra đối với Chính phủ cũng
  không hề nhỏ, khi cuộc cạnh tranh để thu hút vốn FDI giữa các nước trong khu
  vực ngày càng gay gắt. Đầu tư nước ngoài đ3 thực sựgóp phần chuyển dịch cơ
  cấu của nền kinh tế nước ta khi chuyển đổi từ tập trung bao cấp sang nền kinh tế
  thị trường, đồng thời nâng cao năng lực sản xuất công nghiệp. Tốc độ tăng trưởng
  công nghiệp của khu vực kinh tế có vốn đầu tư trựctiếp nước ngoài tăng bền
  vững ở các địa phương trong cả nước, góp phần thúc đẩy chuyển giao công nghệ
  tiên tiến vào Việt Nam trong một số ngành kinh tế quan trọng của đất nước như
  viễn thông, khí hoá dầu, tin học, ô tô.
  Sau khi tái lập tỉnh (năm 1997), tỉnh Hưng Yên đ3 tập trung xây dựng
  chiến lược phát triển kinh tế giai đoạn 1997-2010 và một số định hướng đến năm
  2020, trong đó đ3 xác định rõ “Hưng Yên không thể làm giàu nếu chỉ dựa vào
  nông nghiệp và tiểu thủ công nghiệp mà phải tập trung cao độ để phát triển
  nhanh mạnh vững chắc công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp làm động lực cho
  phát triển nông nghiệp, dịch vụ và các lĩnh vực khác”. Là một tỉnh có tình hình
  sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp còn nhỏ bé, ít về số lượng các doanh
  nghiệp, hợp tác x3, vốn, thị trường Thành phần kinh tế quốc doanh chỉ chiếm
  khoảng 10% không tập trung nắm giữ được các ngành then chốt mũi nhọn trong
  kinh tế. Đứng trước tình hình đó tỉnh Hưng Yên đ3 có những chính sách khuyến
  khích mọi thành phần kinh tế phát triển, các thành phần kinh tế khi tham gia đầu
  tư được đối xử công bằng như nhau.
  Trong những năm qua, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đ3 đóng vai trò hết
  sức quan trọng trong việc củng cố các thành phần kinh tế, tạo động lực xây dựng
  nền kinh tế quốc dân nước ta vững mạnh. Với Hưng Yên từ năm 1997 cho tới nay,
  tỉnh đ3 có nhiều khởi sắc trong tăng trưởng kinh tếngân sách các năm sau liên tục
  cao hơn những năm trước. Đặc biệt là cơ cấu kinh tếđ3 có sự chuyển dịch mạnh
  mẽ theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp.
  Công nghiệp phát triển nhanh, cơ sở hạ tầng từng bước được phát triển, giao thông
  thuận tiện tạo điều kịên cho việc giao lưu hàng hoávà đi lại của nhân dân. Bên
  cạnh việc tăng cường cải thiện môi trường đầu tư đ3đạt được nhiều kết quả khá so
  với một số tỉnh bạn. Nhưng qua đó cũng đ3 bộc lộ ramột số khó khăn trong việc
  giới thiệu, thu hút vốn FDI đầu tư tại tỉnh. Một sốdự án đầu tư nước ngoài giảm
  xuống, một số dự án còn chậm triển khai đi vào hoạtđộng Việc quy hoạch các
  khu công nghiệp, làng nghề vẫn còn nhiều bất cập ở các huyện, thành phố như giải
  quyết vấn đề nước thải công nghiệp, môi trường sốngcủa dân cư và điều kiện làm
  việc, nhà trọ của công nhân tại các khu công nghiệp.
  Năm 1997 trong cơ cấu kinh tế của tỉnh; Nông nghiệp - Công nghiệp, xây
  dựng - Dịch vụ tương ứng là 51,87% - 20,26% - 27,8%; đến năm 2004 cơ cấu
  kinh tế tương ứng là 31,92% - 36,95% - 31,13%; kỳ vọng năm 2010 cơ cấu kinh
  tế tương ứng sẽ là 20% - 47% - 33%. So với yêu cầu đòi hỏi, thì cơ cấu kinh tế
  tuy đ3 chuyển dịch theo hướng tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ nhưng
  thực tế hiện nay đang rất thiếu vốn để phát triển các ngành nghề, thu hút các
  công nghệ mới, kinh nghiệm từ bên ngoài hội nhập vào Hưng Yên. Đứng trước
  thực trạng đó, tỉnh Hưng Yên đ3 có nghị quyết “Đẩy mạnh hợp tác đầu tư trên
  địa bàn tỉnh Hưng yên”, Uỷ ban nhân dân tỉnh đ3 banhành quyết định hướng dẫn
  việc thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép đầu tư và quy định quản lý hoạt động
  đầu tư trực tiếp nước ngoài, tỉnh ngoài trên địa bàn tỉnh. Nghị quyết Đại hội
  Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 31/10/2001 của Ban
  thường vụ tỉnh uỷ về đẩy mạnh hợp tác đầu tư giai đoạn 2001-2005 tiếp tục
  khẳng định đầu tư trực tiếp nước ngoài, tỉnh ngoài là nguồn vốn quan trọng để
  phát triển sản xuất, tạo việc làm, tăng nguồn thu cho ngân sách, tạo điều kiện để
  chủ động hội nhập. Năm 2003 Uỷ ban nhân dân tỉnh đ3tiếp tục bổ sung, hoàn
  thiện quy trình tiếp nhận quản lý hoạt động đầu tư trực tiếp trong và ngoài nước,
  điều này đ3 chứng minh cho quan điểm chỉ đạo của tỉnh Hưng Yên là hoàn toàn
  đúng với quan điểm Đảng về đẩy mạnh thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài về
  phát triển các thành phần kinh tế.
  Từ những thực trạng đó, kết hợp với việc học tập tại trường em chọn nội
  dungGiải pháp thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Hưng Yênlàm đề
  tài luận văn nghiên cứu.
  1.2 Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
  1.2.1 Mục tiêu chung
  Nghiên cứu tổng thể tình hình kinh tế-x3 hội của tỉnh Hưng Yên, để nhằm
  đánh giá thực trạng về thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào địa bàn tỉnh. Thông qua
  đó để giúp tìm ra những hướng đi mới tốt hơn trong môi trường đầu tư, từ đó đề
  ra các giải pháp thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào địa bàn Hưng Yên.
  1.2.2 Mục tiêu cụ thể
  + Hệ thống hoá cơ sở lý luận về vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và vấn đề
  thu hút nguồn vốn này.
  + Đánh giá việc thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh
  Hưng Yên thời gian qua.
  + Đề xuất các giải pháp nhằm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trong
  thời gian tới ở Hưng Yên.
  1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  1.3.1 Đối tượng nghiên cứu
  + Sở kế hoạch và đầu tư Hưng Yên; Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh
  Hưng Yên.
  + Các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.
  + Các Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh và
  các khu dân cư liền kề.
  1.3.2 Phạm vi nghiên cứu
  Đề tài được thực hiện tại tỉnh Hưng Yên, trên cơ sởcác kết quả của vốn
  FDI đóng góp vào sự tăng trưởng kinh tế Hưng Yên. Từ đó tìm ra những giải
  pháp hoàn thiện chính sách thu hút vốn FDI từ nay đến giai đoạn 2020. Các số
  liệu được tìm hiểu, cập nhập từ các năm 1997 – 2009về phát triển công nghiệp
  của Hưng Yên, trong đó có sử dụng số liệu của Bộ Kếhoạch và Đầu tư, Cục đầu
  tư nước ngoài để so sánh làm rõ.

  2. Tổng quan tài liệu nghiên cứu lý luận chung
  về đầu tư trực tiếp nước ngoài
  2.1 Một số vấn đề chung về đầu tư trực tiếp nước ngoài
  2.1.1 Khái niệm đầu tư trực tiếp nước ngoài
  Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) là một trong hai loại hình cơ bản của
  đầu tư quốc tế. Trong thực tiễn quản lý hiện nay có nhiều quan niệm về FDI,
  song mỗi quan niệm lại đứng trên những giác độ khácnhau.
  FDI là loại đầu tư mà các nhà đầu tư nước ngoài bỏ vốn đầu tư và trực tiếp
  tham gia quản lý điều hành, tổ chức sản xuất để thulại lợi ích và hoàn toàn chịu
  trách nhiệm về đồng vốn cũng như kết quả sản xuất kinh doanh của mình.
  Theo định nghĩa này thì FDI đ3 xuất hiện từ những thời kỳ đầu của chủ
  nghĩa tư bản; thời kỳ mà các nước tư bản bắt đầu hình thành các thuộc địa ở
  ngoài phạm vi l3nh thổ của mình.[22,tr.7]
  Cùng với sự phát triển của lực lượng sản xuất, sự thay thế nhau của các
  phương thức sản xuất x3 hội, FDI cũng có sự thay đổi về phương thức, qui mô,
  hình thức đầu tư vốn và cả thái độ của con người đối với nó.
  Ngày nay có thể hiểu FDI là hình thức đầu tư quốc tế mà chủ đầu tư nước
  ngoài đóng góp một số vốn đủ lớn vào lĩnh vực sản xuất hoặc dịch vụ, cho phép
  họ trực tiếp tham gia điều hành đối tượng họ bỏ vốnđầu tư, hoặc điều hành cùng
  các đối tác nước sở tại chia sẻ rủi ro và hưởng lợinhuận.
  Như vậy, FDI là loại hình đầu tư mà nhà đầu tư nước ngoài có thể bỏ
  100% vốn hoặc toàn bộ thiết bị để đầu tư vào một lĩnh vực sản xuất hay dịch vụ
  nào đó; cũng có thể nhà đầu tư nước ngoài mua lại toàn bộ hoặc một phần một
  doanh nghiệp của nước sở tại để kinh doanh; hoặc hợp tác kinh doanh với điều
  kiện nhà đầu tư nước ngoài mua được số cổ phiếu hoặc hiện vật đủ để có thể
  được tham gia điều hành, kiểm soát được doanh nghiệp đó.
  Theo Luật Đầu tư nước ngoài (năm 1996) của Việt Namthì: Đầu tư trực
  tiếp nước ngoài là việc nhà đầu tư nước ngoài đưa vào Việt Nam vốn bằng tiền
  hoặc bất kỳ tài sản nào để tiến hành các hoạt động đầu tư theo quy định của Luật
  này.[12,tr.8]
  Hiểu một cách tổng quát, FDI là loại hình đầu tư mà nhà đầu tư nước
  ngoài có thể trực tiếp và chủ động kiểm soát, quản lý được nguồn vốn mình tham
  gia đầu tư.
  Theo thông lệ quốc tế, vốn FDI có thể đóng góp dướinhững dạng sau:
  - Các loại ngoại tệ mạnh hoặc tiền nội địa.
  - Các loại hiện vật hữu hình như nhà xưởng, nguyên vật liệu, hàng hóa, tài
  nguyên ( cả mặt đất, biển)
  - Các loại hàng hoá vô hình như: Sức lao động, bí quyết công nghệ, bằng
  phát minh, nh3n hiệu, uy tín của thương hiệu
  2.1.2 Đặc điểm của đầu tư trực tiếp nước ngoài
  FDI có những đặc điểm sau:
  - Nhà đầu tư tự quyết định đầu tư, quyết định sản xuất, kinh doanh. Lợi
  nhuận của các nhà đầu tư thu được phụ thuộc vào kếtquả hoạt động sản xuất,
  kinh doanh; được chia theo tỷ lệ góp vốn trong vốn pháp định sau khi đ3 nộp thuế
  thu nhập và các khoản đóng góp khác cho nước sở tại.
  - Nhà đầu tư nước ngoài điều hành, quản lý toàn bộ mọi hoạt động đầu tư
  đối với doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài; tham gia điều hành doanh nghiệp
  liên doanh theo tỷ lệ vốn góp của mình.
  - Nhà đầu tư nước ngoài phải đóng góp một số vốn tối thiểu theo quy định
  của mỗi quốc gia. ở Việt Nam, Luật Đầu tư nước ngoài qui định bên nước ngoài
  phải đóng góp tối thiểu 30% vốn pháp định của dự án, trừ những trường hợp do
  Chính phủ qui định tại Điều 8 của Luật này.
  - FDI không chỉ có sự lưu chuyển vốn mà còn thường đi kèm theo công
  nghệ, kiến thức quản lý, kinh doanh và gắn với mạnglưới phân phối rộng lớn
  trên phạm vi toàn cầu. Vì thế, đối với các nước nhận đầu tư, đặc biệt các nước
  đang phát triển, thì hình thức đầu tư này tỏ ra cónhiều ưu thế hơn các hình thức
  đầu tư khác.

  Tài liệu tham khảo
  1 Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản VN (2004),Nghị quyết Hội nghị
  lần thứ 9 (khóa IX), Hà Nội.
  2 Nguyễn Kim Bảo (2004), Đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Trung Quốc từ
  1979 đến nay, Nxb Khoa học X3 hội và Nhân văn, Hà Nội.
  3 Ban quản lý các khu công nghiệp Hưng Yên (2007), Báo cáo năm 2007,
  phương hướng nhiệm vụ năm 2008.
  4 Bộ Khoa học-Công nghệ và Môi trường(2001), Thông tư 56/2001/TT-
  BKCNMT hướng dẫn thực hiện việc hợp tác đầu tư với nước ngoài
  trong hoạt động khoa học công nghệ theo Nghị định số05/2000/NĐ-CP ngày 06/3/2000, Hà Nội.
  5 Chính phủ (2001), Nghị quyết của Chính phủ về tăng cường thu hút và nâng
  cao hiệu quả đầu tư trực tiếp nước ngoài thời kỳ 2001-2005,Hà Nội.
  6 Chính phủ (2003), Nghị định số 38/2003/NĐ-CP về việc chuyển đổi một số
  doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sang hoạt động theo hình
  thức công ty cổ phần,Hà Nội.
  7 Công ty cổ phần thông tin kinh tế đối ngoại (2005),Hưng Yên thế và lực
  mới trong thế kỷ XXI, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  8 Cục Thống kê Hưng Yên, Niên giám thống kê từ năm 2005 đến năm 2009.
  9 Cục Thuế Hưng Yên (2009), Báo cáo kết quả công tác thuế năm 2009,
  nhiệm vụ-biện pháp công tác thuế năm 2010.
  10 Đảng Cộng Sản Việt Nam (1996), Văn kiện Đại hội khóa VIII, Nxb Chính
  trị quốc gia, Hà Nội.
  11 Đảng Cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện Đại hội khoá IX, Nxb Chính trị
  quốc gia, Hà Nội.
  12 Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và văn bản hướng dẫn thi hành
  (2003), Nxb Tài chính, Hà Nội .
  13 Phùng Xuân Nhạ (2001), Giáo trình Đầu tư quốc tế, Nxb Đại học quốc gia
  Hà Nội.
  14 Sở Kế hoạch-Đầu tư Hưng Yên (1999), Báo cáo tóm tắt quy hoạch tổng thể
  phát triển kinh tế xi hội tỉnh Hưng Yên đến năm 2010
  15 Hoàng Thị Kim Thanh 2002, “Kinh nghiệm thu hút vốn đầu tư trực tiếp
  nước ngoài của Trung Quốc”,Tạp chí Kinh tế và Dự báo.
  16 Tỉnh ủy Hưng Yên (2007), Báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ về thực hiện
  Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XVI (2005-2010).
  17 Trung tâm UNESCO (2003), Hướng dẫn lập, thẩm định và quản lý các dự
  án đầu tư, Nxb Thống kê, Hà Nội.
  18 UBND Tỉnh Hưng Yên, Báo cáo tình hình kinh tế-xi hội, quốc phòng an
  ninh năm (2005-2008).
  19 UBND Tỉnh Hưng Yên (2006), Báo cáo ước thực hiện thu chi ngân sách
  năm 2006, dự toán thu chi ngân sách năm 2007 của tỉnh Hưng Yên.
  20 UBND Tỉnh Hưng Yên (2007), Báo cáo ước thực hiện thu chi ngân sách
  năm 2007, dự toán thu chi ngân sách năm 2008 của tỉnh Hưng Yên.
  21 UBND Tỉnh Hưng Yên (2008), Báo cáo ước thực hiện thu chi ngân sách
  năm 2008, dự toán thu chi ngân sách năm 2009 của tỉnh Hưng Yên.
  22 Nguyễn Trọng Xuân (2002), Đầu tư trực tiếp nước ngoài với công cuộc
  CNH, HĐH ở Việt Nam, Nxb Khoa học x3 hội, Hà Nội.

  Xem Thêm: Giải pháp thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Hưng Yên
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Hưng Yên sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status