Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2005 – 2020

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2005 – 2020

  MỤC LỤC
  Phần mở đầu
  Chương 1. Những vấn đề lý luận cơ bản về cơ cấu kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành . 1
  1.1 Cơ cấu kinh tế và cơ cấu kinh tế ngành .1
  1.1.1 Cơ cấu kinh tế 1
  1.1.2 Cơ cấu kinh tế ngành và nội bộ ngành 2
  1.1.3 Đặc điểm của cơ cấu kinh tế ngành . 6
  1.2 Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành .8
  1.2.1 Thực chất chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành . 9
  1.2.2 Yêu cầu của chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành trong
  quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa .13
  1.2.3 Các nhân tố cơ bản quy định chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành 18
  1.3 Vai trò chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành trong quá trình công nghiệp
  hóa,
  hiện đại hóa .27
  1.3.1 Định hướng phát triển ngành trong tổ chức quản lý kinh tế .27
  1.3.2 Quy định phương pháp và hình thức tổ chức hoạt động kinh tế .28
  1.3.3 Thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế 30
  Chương 2. Thực trạng cơ cấu ngành và chuyển dịch cơ cấu ngành ở quận Tân Phú TP.HCM . 33
  2.1 Đặc điểm kinh tế xã hội của quận Tân Phú TPHCM .33
  2.2 Thực trạng cơ cấu và chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành .35
  2.2.1 Cơ cấu kinh tế theo loại hình tổ chức kinh doanh .35
  2.2.2 Cơ cấu ngành phản ánh qua giá trị sản xuất .38
  2.2.3 Cơ cấu kinh tế phản ánh qua đóng góp ngân sách địa phương 44
  2.2.4 Cơ cấu kinh tế phản ánh qua kim ngạch xuất khẩu 45
  2.2.5 Cơ cấu ngành phản ánh qua các ngành hàng chủ lực .46
  2.3 Nguyên nhân, bài học kinh nghiệm chuyển dịch cơ cấu ngành 4
  2.3.1 Nguyên nhân .4
  2.3.2 Bài học kinh nghiệm .5
  Chương 3. Một số giải pháp chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành ở quận Tân Phú TP.HCM . .5
  3.1 Mục tiêu phát triển kinh tế của quận 5
  3.1.1 Mục tiêu kinh tế của quận 5
  3.1.2 Mục tiêu cụ thể từng giai đoạn .5
  3.2 Những quan điểm cơ bản .5
  3.2.1 Phát huy nguồn lực con người làm yếu tố cơ bản cho sự phát triển
  nhanh
  và bền vững 5
  3.2.2 Quan điểm lịch sử cụ thể 5
  3.2.3 Quan điểm toàn diện 6
  3.2.4 Quan điểm hiệu quả kinh tế – xã hội .6
  3.2.5 Quan điểm định hướng chuyển dịch cơ cấu ngành .6
  3.3 Các giải pháp chủ yếu .6
  3.3.1 Phân công lại lao động, phát triển ngành nghề theo hướng
  công nghiệp hóa, hiện đại hóa 6
  3.3.2 Thu hút vốn, đầu tư vốn cho chuyển dịch cơ cấu kinh tế 7
  3.3.3 Giải pháp về thu hút và phát triển nguồn nhân lực 7
  3.3.4 Giải pháp về xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội 8
  3.3.5 Nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy quản lý 8
  Kết luận .8
  Tài liệu tham khảo
  Phần phụ lục

  MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của luận văn

  Chuyển dịch cơ cấu kinh tế một tất yếu khách quan trong quá trình công
  nghiệp hoá, hiện đại hoá. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế tạo nên sự chuyển đổi căn
  bản nền kinh tế trên nhiều lĩnh vực: Phân công lại lao động xã hội, chuyển dịch
  các nguồn lực sử dụng trong quá trình sản xuất, gia tăng năng lực sản xuất, tăng
  sản phẩm xã hội, góp phần thỏa mãn nhu cầu ngày càng tốt hơn.
  Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở Việt Nam diễn ra trên nhiều lĩnh vực khác
  nhau như: cơ cấu vùng, cơ cấu lãnh thổ, cơ cấu nhiều thành phần, cơ cấu ngành;
  trong đó cơ cấu ngành là quan trọng nhất. Chuyển dịch cơ cấu ngành để phân bổ
  hợp lý tài nguyên, sắp xếp lại lao động phù hợp các mục tiêu phát triển kinh tế
  xã hội là vấn đề có ý nghĩa chiến lược quan trọng. Nghị quyết Đại hội Đảng
  toàn quốc lần thứ IX chỉ rõ: “Phát triển kinh tế nhanh, có hiệu quả và bền vững,
  chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp hoá, hiện
  đại hóa”.
  Đối với Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh chuyển dịch cơ cấu ngành, cơ
  cấu đầu tư dựa trên cơ sở phát huy lợi thế tương đối của quận, giải quyết việc
  làm, thúc đẩy sản xuất phát triển, tăng sức cạnh tranh, gắn với nhu cầu thị
  trường có ý nghĩa cực kỳ quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế xã hội
  của quận.
  Nằm trong địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong những năm vừa qua,
  quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành quận Tân Phú đã có những chuyển
  biến tích cực theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tuy nhiên, vẫn còn
  nhiều vấn đề phát sinh gây khó khăn cho quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế
  ngành của quận như: xây dựng chiến lược, vốn, đào tạo nguồn nhân lực và
  những vấn đề kinh tế - xã hội liên quan. Để góp phần làm sáng tỏ những vấn đề
  trên, tôi lựa chọn vấn đề: “Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành quận Tân Phú,
  Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2005 – 2020
  ”, làm Luận văn Thạc sĩ Kinh
  tế; chuyên ngành Kinh tế chính trị của mình.
  2. Tình hình nghiên cứu đề tài.
  Bàn về chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế có nhiều công trình nghiên cứu
  khác nhau đã công bố như: “Hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế Thành phố Hồ Chí
  Minh”, của Viện Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh; “Chuyển dịch cơ cấu ngành
  công nghiệp ở Thành phố Hồ Chí Minh trong quá trình công nghiệp hoá hiện đại
  hóa” của Nguyễn Ân Tuy nhiên, nghiên cứu về chuyển dịch cơ cấu kinh tế
  ngành trên địa bàn các quận ở Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó có quận Tân
  Phú chưa có đề tài nào công bố.
  3. Mục đích và nhiệm vụ
  3.1.Mục đích
  Mục đích của đề tài là vạch ra các quan điểm và giải pháp đảm bảo quá
  trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành một cách hợp lý hiệu quả trong sự nghiệp
  công nghiệp hóa, hiện đại hóa quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.
  3.2. Nhiệm vụ
  Một là, khái quát hóa những vấn đề lý luận cơ bản về cơ cấu kinh tế, cơ
  cấu ngành kinh tế. Từ đó xác định nội dung, yêu cầu trong quá trình chuyển dịch
  cơ cấu kinh tế ngành quận Tân Phú.
  Hai là, phân tích hiện trạng của cơ cấu kinh tế nói chung và chuyển dịch
  cơ cấu ngành nói riêng trên các mặt định tính, định lượng, những thành quả đã
  đạt được, những hạn chế trong quá trình xây dựng và phát triển kinh tế – xã hội
  của quận. Trên cơ sở đó rút ra nguyên nhân, bài học kinh nghiệm cho quá trình
  chuyển dịch cơ cấu kinh tế của quận trong thời gian tới.
  Ba là, xác định những quan điểm, những mục tiêu định hướng cơ bản làm
  cơ sở đề xuất những giải pháp chủ yếu đảm bảo cho quá trình chuyển dịch cơ
  cấu kinh tế ngành quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh một cách hợp lý, hiệu
  quả.
  4. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu,
  4.1. Đối tượng nghiên cứu.
  Cơ cấu kinh tế ngành, chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành trên địa bàn quận
  Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020.
  4.2. Phạm vi nghiên cứu:
  Về không gian địa bàn quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh; về thời
  gian từ năm 2003 đến nay.
  5. Cơ sở lý luận, nguồn tài liệu, phương pháp nghiên cứu.
  5.1. Cơ sở lý luận
  Những nguyên lý của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về
  cơ cấu kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu kinh tế ngành. Các văn kiện
  của Đảng cộng sản Việt Nam về chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Các nguyên lý của
  kinh tế chính trị Mác - Lênin.
  5.2.Nguồn tài liệu tham khảo.
  Các tác phẩm kinh điển của Karl Marx, F.Engels, V.I. Lenine về cơ cấu
  kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế; Kinh tế chính trị Mác – Lênin, các Văn
  kiện của Đảng Cộng sản Việt Nam, các tư liệu của Viện chiến lược phát triển,
  Bộ Kế hoạch Đầu tư, Báo cáo của Ủy Ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh,
  Báo cáo của Ủy Ban nhân dân quận Tân Phú.
  5.3. Phương pháp nghiên cứu
  Đề tài sử dụng phương pháp luận nghiên cứu của chủ nghĩa duy vật biện
  chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử. Vận dụng phương pháp nghiên cứu kinh tế -
  xã hội nói chung, phân tích, tổng hợp kết hợp lô gích và lịch sử, số liệu thống kê
  từ Ủy Ban Nhân dân Quận Tân Phú
  6. Đóng góp của đề tài
  Một là, hệ thống hóa về mặt lý luận cơ cấu kinh tế, chuyển dịch cơ cấu
  kinh tế ngành và vai trò của chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành trong tổ chức
  quản lý. Từ đó rút ra nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong tổ chức quản lý
  quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành ở quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí
  Minh.
  Hai là, vạch ra các quan điểm cơ bản và các giải pháp chủ yếu nhằm thực
  hiện quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành trong quá trình công nghiệp
  hoá, hiện đại hóa, phát triển kinh tế ở quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
  một cách hiệu quả.
  Ba là, cung cấp những tư liệu cần thiết cho các cơ quan, đơn vị trên địa
  bàn quận Tân Phú cũng như Thành phố Hồ Chí Minh, trong công tác dự báo, xây
  dựng và triển khai các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội nói chung và các ngành
  kinh tế nói riêng.
  7. Kết cấu của luận văn
  Ngoài phần mở đầu và kết luận, tài liệu tham khảo, phụ lục, nội dung cơ
  bản của luận văn được kết cấu thành 3 chương, có 87 trang.  Xem Thêm: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2005 – 2020
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2005 – 2020 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status