Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Phân tích chuỗi giá trị của mặt hàng tôm thẻ chân trắng trường hợp các hộ nuôi tại thị xã ninh hoà

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phân tích chuỗi giá trị của mặt hàng tôm thẻ chân trắng trường hợp các hộ nuôi tại thị xã ninh hoà

  Luận văn thạc sĩ năm 2012
  Đề tài: PHÂN TÍCH CHUỖI GIÁ TRỊ CỦA MẶT HÀNG TÔM THẺ CHÂN TRẮNG TRƯỜNG HỢP CÁC HỘ NUÔI TẠI THỊ XÃ NINH HOÀ

  MỤC LỤC
  Trang
  LỜI CAM ĐOAN i
  LỜI CẢM ƠN . ii
  MỤC LỤC . iii
  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vi
  DANH MỤC BẢNG vii
  DANH MỤC HÌNH . ix
  MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN 6
  1.1 Khái niệm cơ bản 6
  1.1.1 Chuỗi (Filière) . 6
  1.1.2 Chuỗi giá trị . 7
  1.2 Phân biệt chuỗi giá trị và chuỗi cung ứng 13
  1.3 Nội dung cơ bản trong phân tích chuỗi giá trị . 14
  1.3.1 Lập sơ đồ chuỗi giá trị . 16
  1.3.2 Phân tích kinh tế chuỗi giá trị . 19
  1.3.3 Quản trị chuỗi giá trị 21
  1.3.4 Nâng cấp chuỗi giá trị 22
  1.3.5 Liên kết kinh tế trong chuỗi giá trị . 24
  1.3.5.1 Khái niệm liên kết kinh tế . 24
  1.3.5.2 Các hình thức liên kết kinh tế trong chuỗi giá trị . 24
  1.3.5.3 Lợi ích của liên kết kinh tế trong chuỗi giá trị . 24
  1.4 Tầm quan trọng việc phân tích chuỗi giá trị 25
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG NGHỀ NUÔI TÔM THẺ CHÂN TRẮNG Ở THỊ
  XÃ NINH HÒA TỈNH KHÁNH HÒA VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 26
  2.1 Thực trạng ngành thủy sản Việt Nam 26
  2.1.1 Sản lượng nuôi trồng, khai thác thủy sản Việt Nam . 26
  2.1.2 Giá trị và kim ngạch xuất khẩu thủy sản Việt Nam 27
  2.2 Thực trạng nghề nuôi tôm thương phẩm tại Việt Nam . 29
  2.2.1 Sản lượng tôm nuôi thương phẩm tại Việt Nam . 29
  2.2.2 Giá trị và kim ngạch xuất khẩu tôm thương phẩm Việt Nam 30
  2.3 Thực trạng nghề nuôi tôm thẻ chân trắng tại Việt Nam . 31
  2.3.1 Đặc điểm về tôm thẻ chân trắng . 31
  iv
  2.3.1.1 Phân loại . 31
  2.3.1.2 Đặc điểm sinh thái và tập tính sinh sống . 32
  2.3.1.3 Diện tích nuôi, sản lượng khai thác, kim ngạch xuất khẩu và thị trường
  tiêu thụ tôm thẻ chân trắng 34
  2.4 Thực trạng nghề nuôi tôm thẻ chân trắng ở Khánh Hòa và Ninh Hòa 35
  2.4.1 Điều kiện tự nhiên huyện Ninh Hòa . 35
  2.4.1.1 Vị trí địa lý . 35
  2.4.1.2 Đặc điểm khí hậu 37
  2.4.2 Điều kiện kinh tế - xã hội huyện Ninh Hòa 38
  2.4.3 Quy trình nuôi tôm thẻ chân trắng 39
  2.4.3.1 Chọn địa điểm nuôi . 39
  2.4.3.2 Xây dựng hệ thống ao nuôi . 39
  2.4.3.3 Chuẩn bị ao nuôi . 40
  2.4.3.4 Thả giống . 40
  2.4.3.5 Chăm sóc, cho ăn và quản lý thưc ăn 40
  2.4.4 Sản lượng nuôi và thị trường tiêu thụ tôm thẻ chân trắng tại thị xã Ninh Hòa 41
  2.4.5 Quy trình chế biến của Công ty cổ phần thủy sản Nha Trang . 44
  2.4.6 Các tổ chức, nhà hỗ trợ, thể chế, chính sách, qui định tác động chuỗi giá trị tôm
  chân trắng . 45
  2.4.7 Những thuận lợi, khó khăn trong việc nuôi trồng, chế biến xuất khẩu tôm thẻ
  chân trắng thị xã Ninh Hòa nói riêng và cả nước nói chung 48
  2.5 Phương pháp nghiên cứu và thu thập dữ liệu . 51
  2.5.1 Dữ liệu thứ cấp 51
  2.5.2 Dữ liệu sơ cấp 52
  2.5.3 Phương pháp phân tích chuỗi giá trị . 52
  CHƯƠNG 3 : KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN . 56
  3.1 Phân tích cấu trúc thị trường tôm thẻ chân trắng - Trường hợp các hộ nuôi tại thị
  xã Ninh Hòa 56
  3.1.1 Những tác nhân tham gia trong chuỗi giá trị tôm thẻ chân trắng - Trường hợp
  các hộ nuôi tại thị xã Ninh Hòa . 56
  3.1.1.1 Hộ nuôi tôm 57
  3.1.1.2 Đại lý thu mua cấp 1 . 58
  3.1.1.3 Đại lý thu mua cấp 2 . 58
  v
  3.1.1.4 Người bán lẻ . 59
  3.1.1.5 Công ty chế biến 59
  3.1.1.6 Nhà nhập khẩu 59
  3.1.2 Tình hình cạnh tranh sản phẩm tôm thẻ chân trắng tại thị xã Ninh Hòa 60
  3.1.2.1 Mức độ khác biệt sản phẩm 60
  3.1.2.2 Rào cản gia nhập ngành 60
  3.1.2.3 Tiếp cận thông tin thị trường . 62
  3.2 Tổ chức vận hành thị trường . 63
  3.2.1 Phân loại và cơ sở hình thành giá . 63
  3.2.2 Hoạt động mua vào và bán ra . 64
  3.2.3 Phương thức giao dịch và thanh toán . 68
  3.3 Kết quả thị trường . 70
  3.3.1 Phân tích chi phí và lợi nhuận biên của các tác nhân tham gia trong chuỗi 70
  3.3.1.1 Phân tích chi phí và lợi nhuận biên của hộ nuôi tôm . 70
  3.3.1.2 Phân tích chi phí và lợi nhuận biên bình quân của Đại lý cấp 1 . 73
  3.3.1.3 Phân tích chi phí và lợi nhuận biên của đại lý cấp 2 76
  3.3.1.4 Phân tích chi phí và lợi nhuận biên của người bán lẻ . 77
  3.3.1.5 Phân tích chi phí và lợi nhuận biên của Công ty chế biến 78
  3.3.2 Cơ cấu giá trị tăng thêm và tỷ suất lợi nhuận biên của các tác nhân tham gia
  chủ yếu trong chuỗi giá trị 80
  CHƯƠNG 4: ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ NHẰM TĂNG KHẢ NĂNG CẠNH
  TRANH VÀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM TÔM THẺ CHÂN TRẮNG TẠI THỊ XÃ
  NINH HÒA . 87
  4.1 Hỗ trợ Hộ nuôi tôm . 87
  4.2 Thực hiện liên kết dọc giữa những tác nhân trong chuỗi. 91
  4.3 Tăng cường liên kết giữa các công ty chế biến xuất khẩu thủy sản trong hoạt
  động nghiên cứu thị trường nước ngoài. 94
  4.4 Đẩy mạnh tiêu thụ mặt hàng tôm thẻ chân trắng ở thị trường trong nước và nước
  ngoài 95
  KẾT LUẬN 98
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 100
  PHUÏ LUÏC

  MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài.
  Ngành thủy sản là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của Việt Nam.
  Xuất khẩu thủy sản là một trong những ngành công nghiệp xuất khẩu hàng đầu của
  nước ta. Trong các năm qua, giá trị xuất khẩu thủy sản của nước ta đã liên tục tăng
  đáng kể. Năm 2009 là 4,2513 tỷ USD, đến năm 2010 là 5,034 tỷ USD tăng 18,4 % so
  với năm 2009. Năm 2011 là 6,117 USD tỷ tăng 21,5 % so với năm 2010 (VASEP).
  Trong đó, năm 2011 sản phẩm tôm chiếm gần 2,4 tỷ USD, tăng 13,7% so với năm
  2010. Hiện nay Việt Nam xuất khẩu sản phẩm tôm sang 91 thị trường thế giới. Nhật
  Bản, Mỹ, EU, Trung Quốc (gồm cả Hồng Kông) và Hàn Quốc là 5 thị trường nhập
  khẩu lớn nhất, chiếm 81,7% tỷ trọng giá trị xuất khẩu tôm cả nước. Trong đó, Nhật
  Bản đứng đầu với giá trị đạt 607,2 triệu USD, chiếm 25,3% tỷ trọng XK, tiếp đến Mỹ
  (558,5 triệu USD), EU (412,8 triệu USD), Trung Quốc (223,6 triệu USD) và Hàn
  Quốc (157,5 triệu USD). [27]
  Tôm sú vẫn là mặt hàng xuất khẩu tôm chủ lực của Việt Nam. Tổng giá trị xuất
  khẩu tôm sú năm 2011 đạt trên 1,43 tỷ USD chiếm gần 60% tổng giá trị. Tuy nhiên, do
  tôm sú có thời gian nuôi dài ngày, chi phí nuôi cao, dễ mắc dịch bệnh; do đó mặt hàng
  tôm thẻ chân trắng có xu hướng được thay thế. Giá trị tôm thẻ chân trắng năm 2011
  đạt 704 triệu USD tăng gần 70% so với năm 2010. [27]
  Tôm chân trắng (Penaeus vannamei Boone, 1931 hoặc Litopenaeus vannamei) có
  nguồn gốc từ Nam Mỹ, không phân bố tự nhiên ở vùng biển các nước châu Á. So với
  tôm sú (Penaeus monodon), tôm chân trắng có đặc điểm là: tốc độ sinh trưởng nhanh,
  có thể nuôi mật độ cao do có đặc tính phân bố đều trong cột nước, tỷ lệ sống và sinh
  trưởng tốt hơn nhiều lần so với tôm sú ngay cả trong điều kiện độ mặn biến động lớn,
  có khả năng chịu được nhiệt độ thấp (<15
  0
  C), đặc biệt tôm chân trắng cũng đòi hỏi
  thức ăn có hàm lượng protein thấp hơn tôm sú nên ngày càng được phát triển nuôi
  rộng [4]. Tôm chân trắng nhập cư vào Việt Nam vào năm 2003 nhưng không được
  phép nuôi rộng rãi do có nguy cơ lây lan dịch bệnh cho các đối tượng nuôi khác. Đến
  năm 2008, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã loại bỏ các lệnh cấm này. Kể từ
  đó, nhiều Hộ nuôi tôm cả nước, đặc biệt là các tỉnh miền Trung lựa chọn nuôi để thay
  thế cho tôm sú.
  2
  Thị xã Ninh Hòa trực thuộc tỉnh Khánh Hòa có diện tích mặt nước rộng lớn với
  3.209 ha có thể phát triển nuôi trồng thủy sản mặn, lợ. Diện tích có khả năng nuôi
  trồng thủy sản nước ngọt là 1.540 ha. Ngoài ra, Ninh Hoà nằm trong tiểu vùng khí hậu
  đồng bằng ven biển, mang đặc trưng của khí hậu nhiệt đới gió mùa, chịu ảnh hưởng
  của khí hậu đại dương nên tương đối ôn hoà, mùa đông không rét buốt. Nhiệt độ trung
  bình hàng năm 26,6
  0
  C, lượng mưa trung bình hàng năm 1.350 mm tạo điều kiện thuận
  lợi cho việc phát triển nuôi tôm. Diện tích và sản lượng nuôi tôm thẻ chân trắng tăng
  lên một cách nhanh chóng. Năm 2008, diện tích nuôi tôm chân trắng chỉ đạt 300 ha và
  sản lượng là 425 tấn; đến năm 2011 là 1.500 ha và sản lượng tôm thẻ chân trắng đạt
  2.003 tấn. Theo Chi cục Thống kê thị xã Ninh Hòa, năm 2010 giá trị GDP của thị xã là
  4.609 tỷ đồng, ngành nông lâm nghiệp, thủy sản là 792 tỷ đồng, chiếm 17,8% trong
  giá trị GDP, rõ ràng tôm thẻ chân trắng có những đóng góp giá trị kinh tế nhất định
  cũng với những loại thủy sản khác. Bên cạnh đó, nghề nuôi tôm thẻ chân trắng còn
  góp phần tạo công ăn việc làm cho người dân và đang từng bước góp phần chuyển
  dịch cơ cấu nuôi quảng canh sang nuôi công nghiệp. Với giá trị kinh tế tiềm năng tôm
  thẻ chân trắng mang lại, việc nuôi trồng và chế biến tôm thẻ chân trắng cần được phát
  triển và trở thành ngành sản xuất quan trọng không thể thiếu được trong ngành thủy
  sản Việt Nam nói chung và Khánh Hòa, thị xã Ninh Hòa nói riêng.
  Tuy nhiên, nghề nuôi tôm thẻ chân trắng trên địa bàn thị xã Ninh Hòa hiện nay
  đang gặp nhiều khó khăn và chưa mang lại hiệu quả cao do hộ nuôi tôm thả tôm với
  mật độ dày, mức độ quay vòng thâm canh ao đầm quá cao làm cho môi trường bị suy
  thoái không có thời gian phục hồi. Dịch bệnh hoành hành, tôm chết hàng loạt, nhiều
  hộ nuôi tôm rơi vào tình trạng thua lỗ, nợ nần. Ngoài các vấn đề về môi trường, nuôi
  tôm bền vững, các Hộ nuôi tôm còn phải gặp nhiều khó khăn như biến đổi khí hậu,
  thời tiết diễn biến bất thường, người nuôi tôm nuôi chưa đúng kỹ thuật, chất lượng con
  giống thấp, nguồn nước không đảm bảo,
  Bên cạnh đó, kinh doanh tôm thẻ chân trắng cũng là nguồn thu nhập của nhiều
  đại lý thu mua, người bán lẻ, họ gặp khó khăn như thiếu kiến thức VSATTP, kiến thức
  bảo quản làm giảm chất lượng nguyên liệu tôm thẻ chân trắng. Các Công ty chế biến,
  xuất khẩu tôm thẻ chân trắng đang cạnh tranh khốc liệt về nguyên liệu và gặp không ít
  khó khăn và thử thách trong quá trình hội nhập như sự đòi hỏi ngày càng cao của
  người tiêu dùng về các tiêu chuẩn về VSATTP, các chất cấm sử dụng trong nuôi trồng
  3
  thủy sản như chloramphenicol, trifluralin, quy định về truy xuất nguồn gốc, tiêu chuẩn
  Global GAP, BRC của các thị trường nhập khẩu, Vì vậy, việc nghiên cứu đề tài
  “Phân tích chuỗi giá trị của mặt hàng tôm thẻ chân trắng - Trường hợp các hộ nuôi
  tại thị xã Ninh Hòa” rất cần thiết. Đề tài sẽ làm rõ những tác nhân tham gia vào chuỗi
  giá trị tôm thẻ chân trắng; mối quan hệ, các tương tác và sự phân phối lợi ích của từng
  tác nhân; cấu trúc và sự vận hành thị trường của loại sản phẩm này; kết cấu phân bổ
  giá trị tăng thêm của các tác nhân trong chuỗi; từ đó đề xuất biện pháp nâng cao khả
  năng cạnh tranh cho chuỗi giá trị tôm chân trắng tại thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.
  2. Mục tiêu nghiên cứu
  - Mô tả cấu trúc thị trường, kênh phân phối cũng như mối quan hệ giữa các tác
  nhân trong khác nhau trong chuỗi giá trị tôm thẻ chân trắng – trường hợp các hộ nuôi
  tại thị xã Ninh Hòa.
  - Phân tích, đánh giá kết quả kinh tế giữa các tác nhân trong chuỗi giá trị tôm
  thẻ chân trắng – trường hợp các hộ nuôi tại thị xã Ninh Hòa.
  - Đề xuất một số kiến nghị nhằm tăng khả năng cạnh tranh và tiêu thụ sản phẩm
  tôm thẻ chân trắng cho các tác nhân trong toàn hệ thống chuỗi.
  3. Câu hỏi nghiên cứu
  Đề tài tiến hành nghiên cứu nhằm tập trung trả lời những câu hỏi sau:
  - Những tác nhân nào tham gia vào chuỗi giá trị tôm thẻ chân trắng?
  - Cấu trúc và sự vận hành thị trường của loại sản phẩm này diễn ra như thế nào?
  - Kết cấu phân bổ giá trị tăng thêm của các tác nhân chủ yếu tham gia trong
  chuỗi giá trị tôm thẻ chân trắng như thế nào?
  - Những khó khăn của các tác nhân tham gia trong chuỗi giá trị và những kiến
  nghị nhằm tăng khả năng cạnh tranh và tiêu thụ sản phẩm tôm thẻ chân trắng tại thị xã
  Ninh Hòa?
  4. Phương pháp nghiên cứu.
  - Đề tài tập trung tiếp cận lý thuyết chuỗi giá trị của Kaplinsky và Morris
  (2011): A handbook for Value Chain Research; Tài liệu sổ tay thực hành phân tích
  chuỗi giá trị của dự án M4P, từ đó tập trung nghiên cứu chuỗi giá trị mặt hàng tôm thẻ
  chân trắng – Trường hợp các Hộ nuôi tại thị xã Ninh Hòa.
  - Áp dụng cách tiếp cận mô hình SCP (Structure – Conduct – Perform) kết hợp
  cách tiếp cận kênh marketing và sự phân chia giá trị gia tăng giữa các tác nhân trong
  chuỗi.
  4
  Tác giả sử dụng các phương pháp nghiên cứu sau:
  - Phương pháp mô tả: Mô tả thực trạng hoạt động cung cấp tôm thẻ chân trắng
  giữa các tác nhân trong chuỗi.
  - Phương pháp thảo luận nhóm: chủ yếu là thu thập thông tin từ phía hộ nuôi
  tôm thẻ chân trắng, thảo luận với họ những vấn đề liên quan đến việc nuôi trồng, thu
  hoạch, tiêu thụ sản phẩm tôm thẻ chân trắng để xác định những khó khăn và nguyện
  vọng của các hộ nuôi tôm. Những thông tin này sẽ được tổng hợp và phân tích trình
  bày trong đề tài.
  - Phương pháp thống kê, phân tích dữ liệu: dựa theo nguồn thông tin thu
  thập sơ cấp, thứ cấp và kết quả điều tra sẽ được thống kê, phân tích và trình bày
  trong đề tài.
  - Phương pháp phỏng vấn chuyên sâu: Phỏng vấn chuyên sâu các tác nhân
  chủ yếu tham gia dọc theo chuỗi giá trị. Các thông tin này được tổng hợp và phân tích
  cho phù hợp với mục đích nghiên cứu.
  - Phương pháp thu thập thông tin:
  + Thông tin thứ cấp: dữ liệu thu thập từ các nguồn tài liệu như các báo cáo
  khoa học, báo cáo hiệp hội, Tổng cục thống kê, Phòng Nông nghiệp và Phát triển
  Nông thôn thị xã Ninh Hòa, Phòng kinh tế thị xã Ninh Hòa, internet,
  + Thông tin sơ cấp: dữ liệu thu thập thông qua những khảo sát thực tế từ Hộ
  nuôi tôm, Đại lý, Người bán lẻ, Công ty chế biến kinh doanh Tôm thẻ chân trắng và
  thông qua những trao đổi phỏng vấn chuyên sâu.
  5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.
   Đối tượng nghiên cứu: là các tác nhân trong chuỗi giá trị tôm thẻ chân trắng
  bao gồm: Hộ nuôi tôm, Đại lý thu mua cấp 1, Đại lý thu mua cấp 2, Người bán lẻ và
  Công ty chế biến.
   Phạm vi nghiên cứu:
  - Đề tài tập trung nghiên cứu trên phạm vi địa bàn huyện Ninh Hòa tỉnh Khánh
  Hòa.
  - Những thông tin thứ cấp chủ yếu phục vụ nghiên cứu được thu thập từ năm
  2008 đến năm 2011. Thời gian điều tra là thời gian bắt đầu vụ nuôi đầu tiên
  trong năm, từ tháng 2/2012 đến tháng 5/2012.
  5
  6. Bố cục đề tài nghiên cứu
  Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo, phụ lục, . đề tài được kết cấu
  bao gồm các chương:
  Chương 1: Cơ sở lý luận
  Chương 2: Thực trạng nghề nuôi tôm thẻ chân trắng tại thị xã Ninh Hòa và
  phương pháp nghiên cứu
  Chương 3: Kết quả nghiên cứu và thảo luận
  Chương 4: Đề xuất kiến nghị nhằm tăng khả năng cạnh tranh và tiêu thụ sản
  phẩm tôm thẻ chân trắng tại thị xã Ninh Hòa.
  6
  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN
  1.1 Khái niệm cơ bản
  1.1.1 Chuỗi (Filière)
  Phương pháp ‘filière’ (filière có nghĩa là dòng hoặc chuỗi) bao gồm các trường
  phái tư duy và nghiên cứu khác nhau. Ban đầu, phương pháp được sử dụng để phân
  tích hệ thống nông nghiệp của các nước đang phát triển trong hệ thống thuộc địa của
  Pháp vào những năm 1960. Phân tích chủ yếu phục vụ như một công cụ để nghiên cứu
  mà hệ thống sản xuất nông nghiệp (đặc biệt là cao su, bông, cà phê và dừa) được tổ
  chức trong bối cảnh các nước đang phát triển. Trong bối cảnh này, khung filière chú
  trọng đặc biệt đến cách các hệ thống sản xuất địa phương được kết nối với công
  nghiệp chế biến, thương mại, xuất khẩu và khâu tiêu dùng cuối cùng.
  Do đó, khái niệm chuỗi (filière) bao hàm nhận thức kinh nghiệm thực tế được
  sử dụng để lập sơ đồ dòng chuyển động của hàng hóa và xác định những người tham
  gia vào các hoạt động. Tuy nhiên, khái niệm chuỗi (filière) chủ yếu tập trung vào các
  vấn đề của các mối quan hệ vật chất và kỹ thuật định lượng và tự nhiên, được tóm tắt
  trong sơ đồ dòng chảy của các hàng hóa và sơ đồ của mối quan hệ biến đổi.
  Phương pháp chuỗi có hai luồng tư tưởng chung với phân tích chuỗi giá trị:
  - Sự đo lường về mặt kinh tế và tài chính của filière (được đưa ra trong Duruflé,
  Fabre và Yung (1988) và được sử dụng trong một số dự án phát triển do Pháp tài trợ
  trong năm 1980 và 1990) tập trung vào vấn đề tạo thu nhập và phân phối trong chuỗi
  hàng hóa và phân tách các chi phí và thu nhập giữa các thành phần được kinh doanh
  nội địa và quốc tế để phân tích sự ảnh hưởng của chuỗi đến nền kinh tế quốc dân và sự
  đóng góp của nó vào GDP theo phương pháp ảnh hưởng (méthode des effets)
  - Phân tích có tính chất chú trọng vào chiến lược của phương pháp filière, được
  sử dụng nhiều nhất ở trường đại học Paris-Nanterre, một số viện nghiên cứu như
  CIRAD và INRA và các tổ chức phi chính phủ như IRAM, nghiên cứu trong một cách
  có hệ thống sự tác động lẫn nhau của các mục tiêu, các cản trở và kết quả của mỗi tác
  nhân có liên quan trong chuỗi, các chiến lược cá nhân và tập thể, cũng như các hình
  thái quy định mà Hugon (1985) đã xác định là có bốn dạng liên quan đến chuỗi hàng
  hóa ở Châu Phi được phân tích gồm: quy định trong nước, quy định của thị trường,
  quy định của nhà nước và quy định kinh doanh nông nghiệp quốc tế. Moustier and
  Leplaideur (1999) đã đưa ra một khung phân tích sự cấu tạo của một chuỗi hàng hóa

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  Tiếng việt
  1. Ban nghiên cứu hành động chính sách (2007), “Sổ tay thực hành phân tích chuỗi giá
  trị hiệu quả hơn cho người nghèo”, Trung tâm thông tin ADB, Hà Nội
  2. Dự án Cải thiện sự tham gia thị trường cho người nghèo (2011), “Tài liệu tập huấn
  dành cho học viên về Chuỗi giá trị, tiếp cận thị trường và nghị định 151”.
  3. Thái Văn Đại - Lưu Tiến Thuận - Lưu Thanh Đức Hải, 2008, “Phân tích cấu trúc
  thị trường và kênh marketing: trường hợp cá tra, cá ba sa tại đồng bằng sông Cửu
  Long”, Chi nhánh nhà xuất bản giáo dục tại thành phố Cần Thơ.
  4. Ngô Văn Đạt, 2010, “Điều tra hiện trạng kỹ thuật và Đánh giá hiệu quả kinh tế xã
  hội của nghề nuôi tôm chân trắng (Penaeus vannamei boon, 1931) quy mô nhỏ tại
  Móng Cái – Quảng Ninh”Luận văn thạc sĩ ngành Nuôi trồng Thuỷ sản, Đại học Nha
  Trang.
  5. Đinh Thị Hằng, 2010, “Hiện trạng và giải pháp phát triển nghề nuôi tôm thẻ chân
  trắng Penaus vannamei boone, 1931 trên địa bàn tỉnh Nghệ An”, Luận văn thạc sĩ
  ngành nuôi trồng thuỷ sản, Đại học Nha Trang.
  6. Nguyễn Thị Là, 2012, “Tính giá thành tôm thẻ chân trắng –Trường hợp các hộ nuôi
  tại thị xã Ninh Hòa”, Luận văn thạc sĩ kinh tế, Đại Học Nha Trang.
  7. Nguyễn Thị Liên, 2010, “Nghiên cứu chuỗi cung ứng mặt hàng tôm thẻ chân trắng
  đông lạnh của công ty cổ phần thuỷ sản Nha Trang Seafood F17”, Luận văn thạc sĩ
  ngành Quản trị kinh doanh, Đại học Nha Trang
  8. Michael E. Porter, 1985. Lợi thế cạnh tranh. Dịch giả: Nguyễn Phúc Hoàng. Nhà
  xuất bản trẻ.
  9. Phạm Thị Hoàn Nguyên, 2011, “Phân tích chuỗi giá trị cá ngừ đại dương tại Tỉnh
  Khánh Hòa”, Luận văn thạc sĩ kinh tế, Đại Học Nha Trang.
  Tiếng Anh
  10. Bui Nguyen Phuc Thien Chuong, 2011, Master Thesis in Fisheries and
  Aquaculture Management and Economics “The Value Chain of White Leg Shrimp
  Exported to the U.S Market Khanh Hoa Province, Viet Nam”
  11.Feller A., Shunk D., and Callarman T., 2006, Value Chains versus Supply Chains.
  http://www.ceibs.edu/knowledge/papers/images/20060317/2847.pdf
  12. Humphrey and Schmitz, 2001, Governance in Global Value Chains.
  101
  13. Kaplinsky and Morris, 2001, A handbook for value chain research
  14. Shepherd A.W., 2007. A Guide to Marketing Costs and How to Calculate Them.
  FAO, Rome, Italy. http://www.fao.org/docrep/010/u8770e/u8770e00.htm
  15. United Nations Industrial Development Organization, 2009, Argo-value chain
  analysis and development
  Các website
  16.http://agroviet.gov.vn/Lists/appsp01_statistic/Attachments/57/Baocao_6_2012.pdf
  17. http://baokhanhhoa.com.vn/Kinhte-Dulich/201112/Xuat-khau-thuy-san-nam-2011-Ve-dich-nhung-van-lo-2121152/
  18.http://www.camautravel.vn/vn/newsdetail/3104/xuat-khau-thuy-san-nam-2011-toan-thang-ta-da-ve.html
  19.http://www.camautravel.vn/vn/newsdetail/3292/xuat-khau-thuy-san-sang-chau-au.html
  20. http://cafef.vn/nong-thuy-san/nam-2011-xuat-khau-ca-tra-tang-265-len-tren-18-ty-usd-20120118052039947ca52.chn
  21. http://english.thesaigontimes.vn/Home/business/other/16070/.
  22. http://en.wikipedia.org/wiki/Supply_chain.
  23. http://www.globalgap.org
  24. http://www.fistenet.gov.vn/f-thuong-mai-thuy-san/a-xuat-nhap-khau/toan-canh-xuat-khau-tom-nam-2011
  25.http://khanhhoa.vietccr.vn/xem-tin-tuc/tong-quan-ve-tinh-khanh-hoa-p2-default.html
  26. http://www.ninhhoatoday.net/ttnhky29-5.asp
  27. http://www.seafood1.net/vi/01/2012/xuat-khau-tom-viet-nam-2011-nhung-dau-an-dang-nho/]
  28. http://www.vifep.com.vn/NewsViewItem.aspx?Id=1014


  Xem Thêm: Phân tích chuỗi giá trị của mặt hàng tôm thẻ chân trắng trường hợp các hộ nuôi tại thị xã ninh hoà
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích chuỗi giá trị của mặt hàng tôm thẻ chân trắng trường hợp các hộ nuôi tại thị xã ninh hoà sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status