Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Đánh giá khả năng tiêu hoá protein của enzyme protease có trong tụy tạng của lợn, ứng dụng trong chế

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Đánh giá khả năng tiêu hoá protein của enzyme protease có trong tụy tạng của lợn, ứng dụng trong chế

  Luận văn thạc sĩ
  Đề tài: Đánh giá khả năng tiêu hoá protein của enzyme protease có trong tụy tạng của lợn, ứng dụng trong chế tạo môi trường Hottinger
  Mô tả bị lỗi font vài chữ, tài liệu thì bình thường

  MỤC LỤC
  Lời cam ñoan i
  Lời cảm ơn ii
  Mục lục iii
  Danh mục viết tắt trong ñềtài v
  Danh mục bảng vi
  Danh mục hình vii
  1 MỞ ðẦU 1
  1.1 Tính cấp thiết của ñềtài 1
  1.2 Mục ñích, ñối tượng nghiên cứu 3
  1.3 Ý nghĩa thực tiễn và khoa học của ñềtài 3
  2 TỔNG QUAN 4
  2.1 Enzyme học cơbản 4
  2.2 Dịch tuỵ và chức năng tiêu hoá: 19
  2.3 Dinh dưỡng vi sinh vật 21
  2.4 Sinh trưởng và phát triển của vi sinh vật 24
  2.5 Môi trường nuôi cấy vi sinh vật 30
  3 NỘI DUNG, NGUYÊN LIỆU, PHƯƠNG PHÁP 33
  NGHIÊN CỨU 33
  3.1 Nội dung nghiên cứu 33
  3.2 Nguyên liệu, hoá chất, dụng cụnghiên cứu 34
  3.3 Phương pháp nghiên cứu 36
  4 KẾT QUẢVÀ THẢO LUẬN 44
  4.1 ðánh giá hoạt ñộcủa enzyme protease có trong tuỵtạng lợn 44
  4.1.1 Hoạt ñộcủa enzyme protease trong tuỵtạng lợn ngay sau khi giết
  mổ( tuỵtươi ) 44
  4.1.2 Hoạt ñộ enzyme protease trong tu ỵ tạng lợn sau khi bảo quản
  ñông lạnh tại các thời ñiểm khác nhau 47
  4.2 Ứng dụng kết quảnghiên cứu hoạt ñộenzyme protease trong tuỵ
  tạng lợn vào quá trình chếtạo môi trường Hottinger 54
  4.2.1 So sánh kết quảhoá nghiệm môi trường Hottinger của giai ñoạn
  SX (2007 – 2008) và ( 2009 – 2010). 58
  4.2.2 Khảo sát sựtương quan giữa các thành phần trong môi trường
  Hottinger bằng phương trình hồi quy ởhai giai ñoạn SX (2007 –
  2008) và (2009 – 2010) 67
  4.2.3 ðánh giá chất lượng môi trường Hottinger thông qua chỉ số vi
  sinh vật 72
  5 KẾT LUẬN VÀ ðỀNGHỊ 77
  5.1 Kết luận 77
  5.2 ðềnghị 78
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 79
  PHỤLỤC 86

  1. MỞ ðẦU
  1.1. Tính cấp thiết của ñềtài
  Tiêm phòng bằng vacxin là biện pháp phòng bệnh không thểthiếu ñược
  trong phòng chống dịch bệnh hàng năm tại các cơsởchăn nuôi nhằm tạo ra
  miễn dịch ñặc hiệu chủ ñộng bảo hộcho ñàn gia súc, gia cầm chống lại mầm
  bệnh xâm nhập từbên ngoài. [5, tr.72]
  Vacxin là chếphẩm sinh học có tính kháng nguyên dùng ñểtạo miễn
  dịch ñặc hiệu chủ ñộng, nhằm tạo ra sức ñềkháng của cơthể ñối với tác nhân
  gây bệnh cụthể. [9, tr.44]
  Kháng nguyên là chất mà ñược hệthống miễn dịch nhận biết một cách
  ñặc hiệu, là một chất gây ra ñáp ứng miễn dịch (tính sinh kháng thểhay tính
  gây mẫn cảm) và rồi phản ứng với các sản phẩm của ñáp ứng này (tính ñặc
  hiệu). [1, tr.26]
  Chếtạo vacxin là tạo ra kháng nguyên có nguồn gốc từvi sinh vật gây
  bệnh hoặc vi sinh vật có cấu trúc kháng nguyên tương tựvi sinh vật gây bệnh
  nhưng ñược làm vô hoạt hoặc mất tính ñộc, ñã ñược bào chế ñảm bảo ñộan
  toàn cần thiết, kích thích cơthểtựtạo ra tình trạng miễn dịch chống lại tác
  nhân gây bệnh. [16, tr. 146-150]
  Xí nghiệp thuốc thú y Trung Ương là một trong những ñơn vị ñầu
  ngành trong cảnước có truyền thống sản xuất các loại vacxin phòng bệnh cho
  gia súc, gia cầm. Tại ñây tất cảcác loại vacxin ñược sản xuất ñều là vacxin
  thếhệI.
  Tại phân xưởng vi trùng của Xí nghiệp thuốc thú y TW, quy trình chế
  tạo vacxin là quá trình nhân giống liên tục từ giống gốc ban ñầu trên môi
  trường nuôi cấy: giống gốc →giống nhỏ →giống lớn →cấy sản xuất →thu
  hoạch canh trùng → xử lý canh trùng → ra chai → kiểm nghiệm vacxin.
  Trong tất cảcác công ñoạn thì môi trường nuôi cấy ñóng một vai trò hết sức
  quan trọng cho sựnhân lên của vi trùng. Môi trường nuôi cấy là nơi có ñầy ñủ
  các nguyên liệu và ñiều kiện ñểvi trùng có thểsinh trưởng và phát triển.
  Tại tổMôi trường thuộc Phân xưởng vi trùng, khi phối hợp chếtạo môi
  trường nuôi cấy thành phẩm cho các loại vi trùng sản xuất vacxin ñều phải
  dựa trên một môi trường cơ bản là môi trường Hottinger. Môi trường
  Hottinger là môi trường ñược chế tạo dựa trên nguyên lý sử dụng enzyme
  protease có trong tuỵtạng của lợn xúc tác phản ứng thuỷphân liên kết peptid
  của protein trong ñiều kiện thích hợp (quá trình tiêu hoá chếtạo môi trường
  Hottinger), tạo thành các tiểu phần là amino axit và các peptid ñơn giản tan
  vào trong nước. Môi trường Hottinger là thành phần chính và chủyếu của tất
  cảcác môi trường thành phẩm trong sản xuất vacxin vi trùng.
  Chếtạo môi trường Hottinger, ngoài yếu tốnguyên vật liệu ñầu vào
  thì quá trình tiêu hoá cơchất ñóng một vai trò rất quan trọng. Quá trình tiêu
  hoá cơchất triệt ñểsẽgiải phóng ra nhiều các amino axit (ñạm toan) mà ñây
  chính là nguyên liệu chính ñểvi sinh vật sửdụng cho sựsinh trưởng và phát
  triển của chúng. Hàm lượng ñạm toan trong môi trường cao sẽlàm tăng số
  lượng vi trùng mọc trong 1ml canh trùng khi thu hoạch, qua ñó sẽquyết ñịnh
  ñến chất lượng của vacxin khi xuất xưởng.
  Những năm qua, quá trình chếtạo môi trường Hottinger tại phân xưởng
  vi trùng sửdụng enzyme protease có trong tuỵtạng lợn, nhưng tuỵtạng lợn
  khi ñem sửdụng ñểtiêu hoá cơchất là thịt bò, thường không ñược kiểm tra
  ñánh giá hoạt ñộenzyme protease, tỷlệphối hợp giữa tuỵtạng với cơchất
  khi tiêu hoá thường cố ñịnh (theo tỷlệ: 1,3 kg tuỵtạng + 10 kg thịt bò + 100
  lít nước cất). Tỷlệnày chủyếu dựa trên kinh nghiệm là chính, do vậy hiệu
  suất của quá trình tiêu hoá chếtạo môi trường Hottinger chưa ổn ñịnh, phần
  nào ảnh hưởng tới chất lượng của vacxin.
  Xuất phát từthực tếsản xuất: muốn nâng cao chất lượng vacxin phải
  ổn ñịnh chất lượng môi trường nuôi cấy vi trùng, trong ñó phải chú trọng ñến
  khâu tiêu hoá chế tạo môi trường Hottinger. Trong khâu này hoạt ñộ của
  enzyme protease và tỷlệphối hợp giữa tuỵtạng với thịt bò sửdụng trong quá
  trình tiêu hoá chếtạo môi trường Hottinger ñóng một vai trò rất quan trọng
  trong việc tạo ra chất lượng môi trường thu ñược.
  Dựa trên những yêu cầu thực tếsản xuất ñã ñược nêu trên, chúng tôi
  tiến hành nghiên cứu ñềtài khoa học:
  “ðánh giá khảnăng tiêu hoá protein của enzyme protease có trong
  tuỵtạng của lợn, ứng dụng trong chếtạo môi trường Hottinger ”
  1.2. Mục ñích, ñối tượng nghiên cứu
  ðềtài chủ y ếu tập trung nghiên cứu hoạt ñộcủa enzyme protease có
  trong tuỵtạng của lợn qua ñó xác ñịnh tỷlệphối hợp thích hợp giữa tuỵtạng
  và cơchất (thịt bò) ñểsản xuất môi trường Hottinger.
  1.3. Ý nghĩa thực tiễn và khoa học của ñềtài
  - Ý nghĩa thực tiễn của ñềtài:
  Xác ñịnh tỷlệphối hợp thích hợp giữa tuỵtạng và thịt bò khi tiêu hóa
  chếtạo môi trường Hottinger thông qua việc xác ñịnh hoạt ñộcủa enzyme
  protease có trong tuỵtạng sẽlàm tăng hiệu suất của quá trình tiêu hoá, tăng
  hàm lượng ñạm toan có trong môi trường thu ñược, từ ñó tăng sốlượng vi
  trùng khi cấy sản xuất, qua ñó nâng cao chất lượng của vacxin.
  - Ý nghĩa khoa học của ñềtài:
  Nghiên cứu vềhoạt ñộenzyme protease chính là cơsởkhoa học của
  phương pháp chếtạo môi trường Hottinger.

  2. TỔNG QUAN
  2.1. Enzyme học cơbản
  2.1.1. Khái niệm vềenzyme
  Enzyme là những chất xúc tác sinh học do cơthểsống tổng hợp nên.
  Chúng xúc tác cho các phản ứng hoá sinh, nhờcó enzyme mà các quá trình
  hoá sinh xảy ra rất nhạy với tốc ñộrất nhanh trong những ñiều kiện sinh lý
  bình thường (nhiệt ñộcơthểvà pH môi trường mô bào). [14, tr. 74]
  Enzyme cũng giống nhưcác chất xúc tác hoá học khác chỉlàm tăng
  tốc ñộphản ứng mà không tham gia vào sản phẩm cuối cùng của phản ứng,
  bởi vì nó làm tăng tốc ñộcảhai chiều phản ứng, làm cho phản ứng sớm ñạt
  tới trạng thái cân bằng. Chiều của phản ứng không phụthuộc vào chất xúc
  tác mà phụthuộc vào nồng ñộ, năng lượng trong hệthống phản ứng.
  [8, tr. 1]
  Hầu hết các phản ứng hoá học xảy ra trong hệthống sống ñều do các
  protein xúc tác, các protein này gọi là enzyme hay fecmen (ferment). Enzyme
  không những có thểxúc tác cho các phản ứng xảy ra trong hệthống sống, mà
  sau khi tách khỏi hệ thống sống chúng vẫn có thểxúc tác cho phản ứng ở
  ngoài tếbào (invitro). [4, tr. 110]
  2.1.2. Cấu trúc và các dạng enzyme
  Cấu trúc phân tử:
  Enzyme là protein vì chúng có cấu tạo từcác axit amin với các cấu trúc
  bậc I, II, III, IV nhưprotein và chúng có ñầy ñủcác tính chất vật lý, hoá học
  của protein như ñặc tính keo, ñiểm ñẳng ñiện, hiện tượng sa lắng và cũng bị
  phá huỷbởi các y ếu tốnhiệt ñộ, axit, kiềm mạnh nhưprotein .
  Enzyme thuộc loại protein hình cầu, phần lớn (60-70%) có bản chất là
  các protein phức tạp. Enzyme có khối lượng phân tử thay ñổi rất rộng từ

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. VũTriệu An (1998),Miễn dịch học, Nhà xuất bản y học, Hà Nội.
  2. Kiều Hữu Ảnh (2006),Giáo trình vi sinh vật học lý thuyết và bài tập,
  Nhà xuất bản khoa học kỹthuật, Hà Nội.
  3. Nguyễn Trọng Biểu, TừVăn Mặc (1978),Thuốc thửhữu cơ, Nhà xuất
  bản khoa học kỹ thuật, Hà Nội.
  4. Phạm ThịTrân Châu, Trần ThịÁng ( 2009),Hoá sinh học, NXB GD, Hà
  Nội.
  5. Hồ ðình Chúc, ðặng Thế Huynh, Nguyễn Vĩnh Phước (2008), Giáo
  trình truyền nhiễm gia súc, Trường ðại học nông nghiệp Hà Nội, Nhà
  xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội.
  6. Nguyễn Lân Dũng (chủbiên), Nguyễn ðình Quy ến, Phạm Văn Ty,( tái
  bản lần thứ8, 2009), Vi sinh vật học, NXB giáo dục, Hà Nội.
  7. ðỗQuý Hai, Trần Thanh Phong (2007),Enzyme, (tài liệu lưu hành nội
  bộ), ðại học Huế.
  8. ðặng Thái Hải (2008),Hoá sinh ñại cương, Chương 3: enzyme, (tài liệu
  giảng dạy cho cao học), ðại học nông nghiệp Hà Nội.
  9. Trương Thị Minh Hạnh (2007), Công nghệ dược phẩm và vacxin, (tài
  liệu lưu hành nội bộ), ðại học ðà Nẵng.
  10. Trần Quốc Hiền, Lê Văn Hữu Mẫn, Nghiên cứu thu nhận chế phẩm
  enzyme proteaza từruột cá basa, (tài liệu lưu hành nội bộ), Trường ñại
  học bách khoa TP HCM.
  11. Nguyễn Bá Hiên (2009),Miễn dịch học ứng dụng, (tài liệu lưu hành nội
  bộ), ðại học Nông nghiệp Hà Nội, NXB NN, Hà Nội.
  12. Houben Weyl (1981),Các phương pháp phân tích hoá học hữu cơ, NXB
  KHKT, Hà Nội
  13. Trịnh Lê Hùng (2006), Cơsởhoá sinh, NXB giáo dục, Hà Nội
  14. Nguyễn Văn Kình, Nguyễn Văn Kiệm (2005),Hoá sinh ñộng vật ,(tài
  liệu lưu hành nội bộ), ðại học Nông nghiệp I Hà Nội.
  15. Nguyễn ThịLan, Phạm Tiến Dũng (2005), Giáo trình phương pháp thí
  nghiệm, (tài liệu lưu hành nội bộ), ðại học nông nghiệp I Hà Nội.
  16. Phạm SỹLăng và Lê ThịTài (1997),Thuốc ñiều trịvà vacxin sửdụng
  trong thú y, NXB nông nghiệp, Hà Nội.
  17. Trần Xuân Nghạch, (2007),Công nghệenzyme, (tài liệu lưu hành nội bộ),
  ðại học ðà Nẵng.
  18. Ngô ðức Oanh (1976),Phương pháp phân tích hoá nghiệm (tài liệu nội
  bộdịch từphiên bản tiếng Trung Quốc), phòng hoá nghiệm XNTTYTW.
  19. ðặng Hoàng Oanh (2008),Vi sinh vật ñại cương, (tài liệu lưu hành nội
  bộ), Trường ñại học Cần Thơ.
  20. Trần ThịThanh (2009), Công nghệvi sinh, NXB giáo dục, Hà Nội.
  21. Nguyễn Xuân Thành (2007), Thực tập vi sinh vật chuyên ngành, (tài liệu
  lưu hành nội bộ), Trường ðại học Nông nghiệp I, Hà Nội.
  22. Nguyễn Xuân Tịnh, Tiết Hồng Ngân, Nguyễn Bá Mùi, Lê Mộng Loan
  (1996),Sinh lý gia súc, ðH nông nghiệp I Hà Nội- NXBNN, Hà Nội.
  23.Dược ñiển Việt Nam III, 2002, NXB Y học
  24. Bộmôn hoá phân tích, Khoa hoá, 2003, Thực hành hoá phân tích, ( tài
  liệu nội bộ), Trường ñại học khoa học tựnhiên ðHQG, Hà Nội.
  Tài liệu tra cứu nước ngoài:
  25. Bayliss WM, 1907, Researches on the nature of enzyme-action: I. On the
  causes of the rise in electrical conductivity underthe action of trypsin.
  PMID: 16992905 [PubMed]PMCID: PMC1533592Free PMC Article
  J Physiol. Dec 31;36(4-5):221-52.

  Xem Thêm: Đánh giá khả năng tiêu hoá protein của enzyme protease có trong tụy tạng của lợn, ứng dụng trong chế
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đánh giá khả năng tiêu hoá protein của enzyme protease có trong tụy tạng của lợn, ứng dụng trong chế sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status