Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Đánh giá thực trạng huy động các khoản đóng góp của hộ dân trong tài chính công cấp cơ sở ở nông thô

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Đánh giá thực trạng huy động các khoản đóng góp của hộ dân trong tài chính công cấp cơ sở ở nông thô

  Luận văn thạc sĩ
  Đề tài: Đánh giá thực trạng huy động các khoản đóng góp của hộ dân trong tài chính công cấp cơ sở ở nông thôn huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh
  Mô tả bị lỗi font vài chữ, tài liệu thì bình thường

  Môc lôc
  1. Mở ñầu 1
  1.1. Tính cấp thiết của ñề tài .1
  1.2. Mục tiêu nghiên cứu 2
  1.3. ðối tượng và phạm vi nghiên cứu 2
  1.3.1. ðối tượng nghiên cứu 2
  1.3.2. Phạm vi nghiên cứu . 3
  2. Cơ sở lý luận và thực tiễn huy ñộng các khoản ñóng góp của hộ dân trong
  tài chính công cấp cơ sở ở nông thôn huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh 4
  2.1. Cơ sở lý luận về huy ñộng các khoản ñóng góp của hộ dân trong tài
  chính công cấp cơ sở 4
  2.1.1. Khái niệm về các khoản ñóng góp của hé trong tµi chÝnh c«ng cÊp c¬ së 4
  2.1.2. ðặc ñiểm các khoản ñóng góp của hộ dân trongtài chính công cấp cơ sở 8
  2.1.3. Vai trò, vị trí các khoản ñóng góp của hộ dâ n trong tài chính công cấp cơ sở 10
  2.1.4. Ph©n lo¹i c¸c kho¶n ®ãng gãp cña n«ng d©n 11
  2.1.5. Nội dung nghiên cứu các khoản ñóng góp của hộ dân trong tài chính công cấp
  cơ sở ở nông thôn 14
  2.1.6. Những nhân tố ảnh hưởng tới việc huy ñộng cá c khoản ñóng góp của hộ dân
  trong tài chính công cấp cơ sở . 15
  2.2. Cơ sở thực tiễn 15
  2.2.1. Huy ñộng sự ñóng góp của dân tới tài chính công cấp cơ sở Việt Nam 15
  2.2.2. Những công trình nghiên cứu và bài viết có l iên quan .22
  3. ðặc ñiểm ñịa bàn nghiên cứu .26
  3.1. ðặc ñiểm ñịa bàn nghiên cứu .26
  3.1.1. ðiều kiện tự nhiên 26
  3.1.2. ðiều kiện kinh tế - xã hội 28
  3.2. Phương pháp nghiên cứu .33
  3.2.1. Chọn ñịa bàn nghiên cứu 33
  3.2.2. Phương pháp thu thập thông tin . 39
  3.2.3. Phương pháp phân tích thống kê, kinh tế 43
  3.2.4. Các chỉ tiêu nghiên cứu . 44
  4. Kết quả nghiên cứu 45
  4.1. Thực trạng huy ñộng các khoản ñóng góp của hộ dân trong tài chính
  công cấp cơ sở ở nông thôn huyện Yên Phong tỉnh BắcNinh 45
  4.1.1 Thực trạng thực hiện chính sách huy ñộng các khoản ñóng góp cho tài chính
  công cấp cơ sở ở nông thôn huyện Yên Phong 45
  4.1.2 Thực trạng dân số, lao ñộng, thu nhập của nhóm hộ ñiều tra .57
  4.1.3. Thực trạng ñóng góp của hộ dân ở nông thôn n hóm hộ ñiều tra .60
  4.1.3.1. ðóng góp thuế phí, lệ phí vào ngân sách . 66
  4.1.3.2. ðóng góp các quỹ của hộ dân . 67
  4.1.3.3. ðóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng của hộ dân 67
  4.1.3.4. ðóng góp cho hợp tác xã dịch vụ của hộ dâ n 69
  4.1.4. Kết quả huy ñộng một số khoản ñóng góp của hộ dân trong tài chính công
  cấp cơ sở 75
  4.1.5. Nhận thức về các khoản ñóng góp của hộ dân t rong tài chính công cấp cơ sở ở
  nông thôn huyện Yên Phong t ỉnh Bắc Ninh 87
  4.1.5.1. Nhận thức của hộ dân . 87
  4.1.5.2. Nhận thức của cán bộ cộng ñồng về huy ñộng các khoản ñóng góp của hộ
  dân trong tài chính công cấp cơ sở huyện Yên Phong – Bắc Ninh 91
  4.2. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả huy ñộng các khoản ñóng góp của hộ
  dân trong tài chính công cấp cơ sở ở nông thôn huyện Yên Phong - Bắc Ninh 92
  4.2.1. Quan ñiểm về huy ñộng các khoản ñóng góp của hộ dân trong tài chính công
  cấp cơ sở ở nông thôn 92
  4.2.2. Kiện toàn các chính sách huy ñộng các khoản ñóng góp .92
  4.2.3. Nâng cao thu nhập cho người dân . 96
  4.2.4. Hỗ trợ ngân sách cho ñịa phương và các tổ ch ức 98
  5. Kết luận và kiến nghị .101
  5.1. Kết luận .101
  5.2. Kiến nghị .102
  Danh mục các tài liệu tham khảo 104
  Phụ lục

  1. MỞ ðẦU
  1.1. Tính cấp thiết của ñề tài
  Trong thời gian qua, chính sách huy ñộng và sử dụngcác khoản ñóng
  góp của nhân dân ñã ñược rất nhiều ñịa phương thực hiện có kết quả tích cực,
  góp phần quan trọng vào việc huy ñộng các nguồn lựctài chính, không những
  ñóng góp ñể cùng Nhà nước ñầu tư cho phát triển cơ sở hạ tầng mà còn giúp
  nhau xoá ñói giảm nghèo, hỗ trợ khuyến học, xây nhàtình nghĩa; khơi dậy
  ñược sức mạnh của cộng ñồng với những việc làm hết sức thiết thực ở ñịa bàn
  dân cư. Tuy nhiên, trong thực tế việc thực hiện cácquy ñịnh về phí, lệ phí và
  huy ñộng các khoản ñóng góp của nhân dân cũng như vấn ñề quản lý và sử
  dụng những nguồn lực này vẫn còn những tồn tại, hạnchế cần khắc phục.
  Chủ trương ngoài việc trợ cấp tài chính cho các ñịaphương, ðảng và
  Nhà nước còn kiên quyết giảm và tiến tới xóa bỏ cáckhoản ñóng góp cho
  hộ dân, nhưng trong thực tế ở một số ñịa phương, nhất là ở các cấp cơ sở lại
  phát sinh nhiều khoản ñóng góp là gánh nặng lên vai của hộ dân nhất là
  nông dân, ñặc biệt ở những vùng khó khăn thì mức ñóng góp của hộ lại có
  xu hướng cao hơn các vùng khác; ñằng sau nó vấn ñề công khai minh bạch
  trong quản lý, sử dụng các khoản ñóng góp của hộ trong tài chính công ở cơ
  sở ñã và ñang làm này sinh nhiều bức xúc trong nhândân, làm giảm lòng tin
  của người dân vào chính quyền cơ sở.
  Yên Phong là huyện ñồng bằng của tỉnh Bắc Ninh, trong những năm vừa
  qua ñịa phương có nhiều chủ chương huy ñộng, quản lí sử dụng các khoản ñóng
  góp của hộ vào ngân sách ñịa phương, huy ñộng ñóng góp các quỹ công chuyên
  dùng ngoài ngân sách, huy ñộng các khoản ñóng góp của hộ dân ñể xây dựng hệ
  thống cơ sở hạ tầng nông thôn. Thực trạng các khoản ñóng góp của hộ dân ở ñịa
  phương ñang diễn ra như thế nào? Có gì bất cập về hình thức huy ñộng, loại,
  khoản, tỉ lệ ñóng góp giữa các xã, giữa các thôn không? Nhận thức của hộ dân
  và cộng ñồng thế nào với những khoản ñóng góp ñó? Những lợi ích của nó như
  thế nào? Là những vấn ñề cần ñược tìm lời giải ñáp.ðể giải quyết những vấn ñề
  trên, chúng tôi lựa chọn nghiên cứu ñề tài: “ ðánh giá thực trạng huy ñộng các
  khoản ñóng góp của hộ dân trong tài chính công cấp cơ sở ở nông thôn
  huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh” làm luận văn tốt nghiệp.
  1.2. Mục tiêu nghiên cứu
  * Mục tiêu chung
  Phân tích thực trạng huy ñộng các khoản ñóng góp của hộ trong tài
  chính công cấp ở cơ sở trong những năm gần ñây, ñề xuất một số giải pháp
  hiệu quả cho huy ñộng, quản lý và sử dụng hợp lý các khoản ñóng góp của
  hộ trong tài chính cấp cơ sở trong thời gian tới.
  * Mục tiêu cụ thể
  - Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về huy ñộng các khoản ñóng
  góp của hộ trong tài chính công cấp cơ sở;
  - Chỉ rõ thực trạng về huy ñộng các khoản ñóng góp của hộ dân trong
  tài chính công cấp cơ sở ở nông thôn huyện Yên Phong tỉnh Bắc Ninh trong
  những năm qua;
  - ðề xuất một số giải pháp nhằm huy ñộng có hiệu quả các khoản
  ñóng góp của người dân trong tài chính công cấp cơ sở trên ñịa bàn huyện
  Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.
  1.3. ðối tượng và phạm vi nghiên cứu
  1.3.1. ðối tượng nghiên cứu
  Các chính sách huy ñộng ñóng góp của hộ dân
  Các khoản ñóng góp của hộ dân trong tài chính côngcấp cơ sở
  Giải pháp huy ñộng các khoản ñóng góp của hộ dân trong tài chính
  1.3.2. Phạm vi nghiên cứu
  * Về không gian:
  + Trên ñịa bàn huyện Yên Phong – tỉnh Bắc Ninh
  * Về thời gian:
  + ðề tài ñược thực hiện từ tháng 6 năm 2009 ñến tháng 11 năm 2010;
  + Số liệu ñược thu thập năm 2006 ñến 2009;
  * Phạm vi nội dung:
  Huy ñộng các khoản ñóng góp của hộ dân trong tài chính công cấp cơ sở:
  + Các khoản thuế, phí, lệ phí nộp vào ngân sách xC
  + Đóng góp các quỹ công chuyên dùng ở xC, ở thôn
  + Đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng
  + Đóng góp cho hợp tác xC, dịch vụ

  2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN HUY ðỘNG CÁC KHOẢN
  ðÓNG GÓP CỦA HỘ DÂN TRONG TÀI CHÍNH CÔNG CẤP CƠ SỞ
  Ở NÔNG THÔN HUYỆN YÊN PHONG – TỈNH BẮC NINH
  2.1. Cơ sở lý luận về huy ñộng các khoản ñóng góp của hộ dân trong tài
  chính công cấp cơ sở
  2. 1. 1. Khái ni ệm về các khoản ñóng góp của hé trong t µi chÝnh c«ng cÊp c¬ së
  Tài chính công:
  Sách giáo khoa tài chính công của Trường ðại học Sài Gòn viết: “Tài
  chính công có ñối tượng là nghiên cứu hoạt ñộng củaquốc gia, khi quốc gia
  sử dụng những kỹ thuật ñặc biệt gọi là kỹ thuật tàichính công: công phí,
  thuế, công trái, thay ñổi giá trị của ñơn vị tiền tệ và ngân sách ”. Trong
  cuốn sách Quản lý tài chính công, PGS.TS. Trần ðình Ty xem tài chính
  công là “các hoạt ñộng thu chi bằng tiền của nhà nước, phản ánh hệ thống
  các quan hệ kinh tế dưới hình thức giá trị trong quá trình hình thành và sử
  dụng các quỹ tiền tệ của nhà nước nhằm phục vụ việcthực hiện các chức
  năng vốn có (không nhằm mục ñích sinh lời) của nhà nước ñối với xã hội”
  [12]. Còn theo Giáo sư Harvey Rosen tài chính công là “lĩnh vực kinh tế
  học phân tích thuế của chính phủ và chính sách chi tiêu” [10] Như vậy,
  theo các quan ñiểm này, tài chính công ñược giới hạn bao gồm thuế, chi
  tiêu, công trái và những hoạt ñộng tài chính phục vụ lợi ích cộng ñồng,
  không vì mục tiêu lợi nhuận [4].
  Tài chính công là tổng thể các quan hệ kinh tế phátsinh trong quá
  trình phân phối các nguồn lực tài chính của xã hội thông qua việc tạo lập,
  phân phối và sử dụng các quỹ tiền tệ của nhà nước nhằm thực hiện các chức
  năng vốn có của nhà nước trong việc cung cấp hàng hóa công, phục vụ lợi
  ích kinh tế - xã hội cộng ñồng, không vì mục ñích lợi nhuận. [6]
  Tài chính công bao gồm các bộ phận: Ngân sách nhà nước; Các quỹ
  của Nhà nước ngoài ngân sách nhà nước; Tài chính các cơ quan hành chính
  nhà nước; Tài chính các ñơn vị sự nghiệp nhà nước [6].
  ðặc ñiểm tài chính công [6]
  + Quyền quyết ñịnh thu chi tài chính công do Nhà nước (quốc hội,
  chính phủ hay cơ quan công quyền ñược uỷ quyền) ñịnh ñoạt và áp ñặt lên
  mọi công dân.
  + Tài chính công phục vụ cho những hoạt ñộng phi vịlợi, chú trọng
  ñến lợi ích cộng ñồng, lợi ích kinh tế xã hội. Có thể thấy doanh nghiệp nhà
  nước không thể ñáp ứng tiêu thức này. Hoạt ñộng củacác doanh nghiệp nhà
  nước mang tính kinh doanh, chịu sự chi phối bởi cơ chế cạnh tranh của thị
  trường, lợi nhuận vừa là ñộng lực vừa là mục tiêu.
  + Tài chính công tạo ra hàng hóa dịch vụ công, mọi người dân có nhu
  cầu có thể tiếp cận. Nhà nước có thể cung cấp nhữngloại hàng hóa, dịch vụ
  công cho xã hội dưới hình thức “người hưởng tự do mà không trả tiền” hoặc
  dưới dạng thu phí, lệ phí – một hình thức thu hồi chi phí của Nhà nước,
  nhưng không theo cơ chế giá thị trường.
  + Sự quản lý tài chính công phải tôn trọng nguyên tắc công khai và
  minh bạch và có sự tham gia của công chúng.
  Tài chính công cấp cơ sở
  Cấp cơ sở ñược hiểu là cấp xã.
  Tài chính công cấp cơ sở là hoạt ñộng thu, chi ngânsách xã, thu chi
  các quỹ công chuyên dùng xã, các khoản ñóng góp củadân [20].

  DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Lý Xư¬ng B×nh (2007), T«i nãi thËt víi thñ tưíng. NXB v¨n häc Ngưêi
  dÞch TrÇn Träng S©m.
  2. Lý Xư¬ng B×nh (2008), T«i nãi thËt víi nh©n d©n.NXB v¨n häc ngưêi dÞch
  TrÇn Träng S©m.
  3. Lê Mai Chi. (2006) Giáo trình quản lý ngân sáchxã. NXB Nông nghiệp Hà Nội.
  4. Vũ Cương (1974), Tài chính công tủ sách ðại họcSài Gòn.
  5. Phan Thị Tuyết Hằng (1994), Thuế và cải cách thuế ở Việt Nam. NXB
  Thống kê Hà Nội.
  6.Lê Thi Mai (2006), Phân cấp ngân sách cho chính quyền ñịa phương. NXB
  Hành chính Quốc Gia.
  7. Hồ Chí Minh Toàn tập (2001), NXB Chính trị quốc gia Hà Nội.
  8. Nguyễn Công Nghiệp (2000), ðánh giá cải cách hành chính trong lĩnh vực
  tài chính công.
  9. Vũ Thị Nhài (2000), Quản lý tài chính nhà nước Nhà xuất bản Tài chính
  trang 16.
  10.Philip E. Taylor (2003), Public finance Trường ðại học Princeton
  11. TrÇn Thanh Thñy (2009), Nghiên cứu quá trình thực thi chính sách miễn th uỷ
  lợi phí nông nghiệp tại tỉnh Nam ðịnh. Luận văn thạ c sĩ kinh tế nông nghiệp.
  12. Trần ðình Ty (2003), Quản lý tài chính công Nhà xuất bản Lao ñộng trang 23
  13. NguyÔn ThÞ Trung(2009), Nghiên cứu tác ñộng của chính sách huy ñộng
  sự ñóng góp của dân trong phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn tại một số xã
  huyện Yên Lạc tỉnh Vĩnh Phúc. Luận văn thạc sĩ kinhtế nông nghiệp.
  14. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (2007), “Báo cáo về các khoản
  ñóng góp của nông dân”.
  15. Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg. Tăng cường chấn chỉnh việc thực hiện các
  quy ñịnh của pháp luật về phí lệ phí chính sách huyñộng và sử dụng các
  khoản ñóng góp của nhân dân.
  16. ðảng cộng sản Việt Nam (1998), Văn kiện hội nghị lần thứ VI Ban chấp
  hành TW khoá 8 NXB Chính trị quốc gia.
  17. Tự ñiển Anh Việt Trung tâm khoa học xã hội và nhân văn quốc gia
  (1998), Nhà xuất bản TP.HCM.
  18. Uỷ ban nhân dân huyện Yên Phong (2009), ñánh giá kết quả thực hiện
  nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2008.
  19. UBND huyện Yên Phong (2009), Báo cáo ñánh giá kết quả thực hiện nhiệm
  vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2008 và nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2009.
  20. UBND huyện Yên Phong (2009), Niên gián Thống Kê huyện Yên Phong
  năm 2009NXB Thống kê Hà Nội.
  21. UBND huyện Yên Phong (2007), Quy hoạch phát triển tổng thể kinh tế - xã
  hội huyện Yên Phong ñến năm 2020.
  22. UBND xã Tam Giang (2010), Báo cáo tài chính xã năm 2009.
  23. UBND xã ðông Phong (2010), Báo cáo tài chính xãnăm 2009.
  24. http://vieTrung bìnhao.vn/xa-hoi/mot-hat-thoc-ganh-30-khoan-thu.
  25. http://vieTrung bìnhao.vn/xa-hoi/quoc-hoi-kien-nghi-ve-le-phi-hanh-dan
  26. http://gov.bentre.vn/huy-dong-suc-dan-xay-dung-csht.

  Xem Thêm: Đánh giá thực trạng huy động các khoản đóng góp của hộ dân trong tài chính công cấp cơ sở ở nông thô
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đánh giá thực trạng huy động các khoản đóng góp của hộ dân trong tài chính công cấp cơ sở ở nông thô sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status