Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu đổi mới chi trả thu nhập tăng thêm tại Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu đổi mới chi trả thu nhập tăng thêm tại Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội

  Luận văn thạc sĩ
  Đề tài: Nghiên cứu đổi mới chi trả thu nhập tăng thêm tại Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội
  Mô tả bị lỗi font vài chữ, tài liệu thì bình thường
  Mục lục
  Lời cam đoan
  i
  Lời cảm ơn
  ii
  Mục lục iii
  Danh mục chữ viết tắt
  v
  Danh mục bảng
  vi
  I
  Mở đầu 1
  1.1 Tính cấp thiết của đề tài 1
  1.2 Mục tiêu nghiên cứu của đề tài 3
  1.2.1 Mục tiêu tổng quát 3
  1.2.2 Mục tiêu cụ thể 3
  1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 4
  1.3.1 Đối tượng nghiên cứu 4
  1.3.2 Phạm vi nghiên cứu 4
  II
  Tổng quan tài liệu nghiên cứu 5
  2.1 Cơ sở lý luận 5
  2.1.1 Tự chủ tài chính 5
  2.1.2 Phân loại đơn vị HCSN theo tiêu thức tự chủ tài
  chính
  10
  2.1.3 Một số vấn đề về Quy chế chi tiêu nội bộ 15
  2.1.4 Khái niệm, nguyễn tắc và nguồn chi trả TNTT 18
  2.1.4.1 Khái niệm 18
  2.1.4.2 Nguyễn tắc chi trả TNTT 19
  2.1.4.3 Căn cứ xác định mức TNTT và nguồn chi trả 20
  2.2 Cơ sở thực tiễn 22
  2.2.1 Khái quát tình hình chi trả TNTT của các trường ĐH
  công lập ở Việt Nam
  22
  2.2.2 Các vấn đề chủ yếu ảnh hưởng tới thu nhập tăng
  thêm của các trường đại học công lập
  31
  III
  Đặc điểm địa bàn nghiên cứu và
  phương pháp nghiên cứu
  35
  3.1 Tổng quan địa bàn nghiên cứu 35
  3.1.1 Đặc điểm tổ chức của Trường ĐH nông nghiệp Hà
  Nội
  35
  3.1.2 Thực trạng cơ cấu cán bộ công nhân viên của Trường 38
  3.1.3 Thực trạng số lượng sinh viên qua các năm 40
  3.1.4 Về khoa học công nghệ và HTQT 42
  3.2 Phương pháp nghiên cứu 44
  3.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 44
  3.2.1.1 Số liệu thứ cấp 44
  3.2.1.2 Số liệu sơ cấp 44
  3.2.2 Phương pháp phân tích 45
  3.2.3 Phương pháp xử lý số liệu 45
  3.2.4 Phương pháp chuyên gia 45
  IV
  Kết quản nghiên cứu và thảo luận 46
  4.1 Thực trạng tài chính 46
  4.1.1 Thực trạng nguồn kinh phí ngân sách nhà nước cấp
  và nguồn thu bổ sung của trường
  46
  4.1.2 Thực trạng chi thường xuyên và không thường xuyên
  qua các năm
  53
  4.2 Thực trạng về chi trả thu nhập tăng thêm qua các
  năm
  57
  4.2.1 Căn cứ tính TNTT 57
  4.2.2 Nguồn chi trả TNTT 58
  4.2.3 Công thức tính TNTT 61
  4.2.4 Phân phối TNTT giữa các bộ phận trong trường 64
  4.2.5 Đánh giá hiện trạng chi trả TNTT 65
  4.3 Các giải pháp nhằm đổi mới phương pháp chi trả
  thu nhập tăng thêm
  67
  4.3.1 Chi trả TNTT đối với các viện, trung tâm, công ty trực
  thuộc trường
  67
  4.3.2 Giải pháp về đổi mới quản lý, xếp loại cán bộ 68
  4.3.3 Giả pháp thay đổi hệ số thu nhập tính TNTT 74
  4.3.4 Giải pháp về thay đổi phương pháp chi trả và những
  định hướng về mặt lâu dài
  75
  4.4 Các giải pháp nhằm tăng cường nguồn thu và tiết
  kiệm chi
  77
  4.4.1 Tăng nguồn thu 77
  4.4.2 Thực hiện tiết kiệm chi 78
  V Kết luận và kiến nghị 79
  5.1 Kết luận 79
  5.2 Kiến nghị 80
  Tài liệu tham khảo 83

  I. MỞ ðẦU
  1.1 Tính cấp thiết của ñềtài
  ðảng và Nhà nước ta luôn quan tâm và coi trọng công tác giáo dục và
  ñào tạo. Ngay từ ðại hội ðảng toàn quốc lần thứVIII, ðảng và Nhà nước ñã
  xác ñịnh phát triển giáo dục và ñào tạo cùng với khoa học công nghệ ñược
  xác ñịnh là quốc sách hàng ñầu, ñầu tưcho giáo dục là ñầu tưcho phát triển.
  ðại hội ðảng toàn quốc lần thứX tiếp tục khẳng ñịnh giáo dục và ñào tạo là
  quốc sách hàng ñầu, phát triển giáo dục và ñào tạo là một ñộng lực quan trọng
  thúc ñẩy sựnghiệp công nghiệp hoá, hiện ñại hoá là ñiều kiện ñểphát huy
  nguồn lực con người - y ếu tốcơbản ñểphát triển xã hội, tăng trưởng kinh tế
  nhanh và bền vững.
  Thời gian qua, Chính phủ ñã ban hành nhiều quy ñịnh về ñổi mới giáo
  dục Việt Nam, ñặc biệt là Nghịquyết của Chính phủsố14/2005/NQ-CP về
  ñổi mới cơbản và toàn diện giáo dục ñại học Việt Nam, giai ñoạn 2006-2020.
  Có thểnói ñây là văn bản pháp lý có tính chất toàn diện, triệt ñểvà sâu sắc
  nhất từtrước ñến nay về ñổi mới giáo dục, tuy nhiên một sốvấn ñềnêu trong
  nghịquyết còn khá chung chung, thiếu lộtrình, thời gian thực hiện và cách
  thức thực hiện.
  ðối với vấn ñềtài chính trong các trường ñại học ñược nêu trong nghị
  quyết số 14/2005/NQ-CP, trong Luật giáo dục sửa ñổi năm 2005 và trong
  ñiều lệtrường ñại học ban hành năm 2003 ñã có tầm quan trọng chiến lược
  ñối với việc ñổi mới giáo dục nước nhà. Nghịquyết ghi rõ “chuyển các cơsở
  giáo dục công lập sang hoạt ñộng theo cơchếtựchủ, có pháp nhân ñầy ñủ, có
  quyền quyết ñịnh và chịu trách nhiệm về ñào tạo, nghiên cứu, tổchức, nhân
  sựvà tài chính”.
  Về tự chủ tổ chức và tài chính, Chính phủ ñã ban hành Nghị ñịnh
  10/2002/Nð-CP vềchế ñộtựchủtài chính áp dụng cho các ñơn vịsựnghiệp
  có thu nay thay thếlà Nghị ñịnh 43/2006/Nð-CP. Sau 8 năm thực hiện tựchủ
  tài chính, thu nhập của cán bộcông nhân viên trong các trường nói riêng và
  toàn ngành giáo dục nói chung ñã ñược cải thiện ñáng kể.
  Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội là một trường ñại học công lập
  trực thuộc Bộ Giáo dục và ñào tạo. Trường ñược thành lập vào ngày
  12/10/1956. Trước năm 2004, khi chưa thực hiện tự chủ tài chính kinh phí
  hoạt hoạt ñộng của trường chủyếu do Ngân sách Nhà nước (NSNN) cấp. Từ
  năm 2004 ñến nay, thực hiện tựchủtài chính, NSNN cấp cho Trường một
  khoản chi thường xuyên có tính chất cố ñịnh, sốcòn lại Trường chi từcác
  nguồn thu từhọc phí, liên kết ñào tạo và các nguồn thu hợp pháp khác.
  Theo tinh thần vềtựchủtài chính của Nghị ñịnh 43/2006, các trường
  ñại học ñược thực hiện chi trảthu nhập nhập tăng thêm bằng nguồn chênh
  lệch thu chi tài chính trong năm. Tuy nhiên việc chi trảnày phụthuộc vào
  nguồn kinh phí của từng trường và phương pháp chi trả ñược quy ñịnh trong
  quy chếchi tiêu nội bộcủa mỗi trường. ðồng thời việc chi trảnày phải ñược
  thực hiện trên nguyên tắc người nào có hiệu suất công tác cao, ñóng góp
  nhiều cho việc tăng thu, tiết kiệm chi thì sẽ ñược hưởng nhiều hơn.
  Từnăm 2003, Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội ñã tiến hành chi
  trảthu nhập tăng thêm cho cán bộcông nhân viên công tác tại Trường. Thu
  nhập tăng thêm góp phần nâng cao thu nhập cho cán bộcông nhân viên trong
  toàn Trường. Từ200.000 ñồng/ một hệsốthu nhập tăng thêm vào năm 2004
  ñến nay là 300.000 ñồng một hệsố. Nhìn chung thu nhập nhập tăng thêm của
  cán bộcông nhân viên trong Trường so với lương cơbản do Nhà nước cấp
  bình quân tăng 0.3 lần. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, việc chi trảthu
  nhập tăng thêm cho người lao ñộng chưa ñảm bảo tốt nguyên tắc chi trảtheo
  hiệu suất công việc, theo ñóng góp của người lao ñộng. Phần thu nhập tăng
  thêm của Trường chi trảcho cán bộcông nhân viên ñang theo hình thức bình
  quân, mọi người, m ọi công việc ñều ñược hưởng mức chi trảnhưnhau, do ñó
  không khuyến khích ñược thếmạnh của từng tập thểvà cá nhân trong trường
  phát huy hết hiệu suất lao ñộng, không khuyến khích người lao ñộng sáng tạo
  ñểtạo nguồn thu, tăng cường thu nhập cho bản thân và nhà trường. Ngoài ra
  hình thức chi trảhiện nay khiến cho Nhà trường rất khó có thểthực hiện tiết
  kiệm chi ñểcó thểgia tăng phần chênh lệch thu chi.
  Chính vì vậy, ñổi mới phương pháp chi trảthu nhập tăng thêm là việc
  làm cần thiết, phải duy trì thường xuyên. Xuất phát từnhu cầu thực tếtrên
  trong quá trình làm luận văn tốt nghiệp, tôi lựa chọn nghiên cứu ñề tài:
  “Nghiên cứu ñổi mới chi trảthu nhập tăng thêm tại Trường ðại học Nông
  nghiệp Hà Nội”.
  1.2 Mục tiêu nghiên cứu của ñềtài
  1.2.1 Mục tiêu tổng quát
  ðánh giá thực trạng nguồn tài chính của Trường ðại học Nông nghiệp
  Hà Nội và thực trạng vềchi trảthu nhập tăng thêm cho cán bộcông nhân viên
  trong toàn Trường. ðềxuất phương pháp tính chi trảthu nhập tăng thêm cho
  cán bộcông nhân viên trong Trường.
  1.2.2 Mục tiêu cụthể
  + Hệthống hóa cơsởlý luận và thực tiễn vềcơchếtựchủtài chính và
  vấn ñềchi trảthu nhập nhập tăng thêm trong các trường ñại học tại Việt Nam.
  + Thực trạng chi trả thu nhập tăng thêm cho cán bộ công nhân viên
  những năm gần ñây của Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội.
  + ðềxuất giải pháp ñểtăng thu, tiết kiệm chi và ñổi m ới chi trảthu nhập
  tăng thêm nhằm khuyến khích người lao ñộng nâng cao chất lượng, hiệu quả
  công tác tại Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội.
  1.3 ðối tượng và phạm vi nghiên cứu
  1.3.1 ðối tượng nghiên cứu
  - Thu nhập tăng thêm của cán bộcông nhân viên trong Trường
  - Giải pháp nhằm tăng thu, tiết kiệm chi ñểtăng nguồn chi trảthu nhập
  tăng thêm cho cán bộcông nhân viên trong Trường
  1.3.2 Phạm vi nghiên cứu
  - Phạm vi nội dung: Nghiên cứu các phương pháp chi trảthu nhập tăng
  thêm.
  - Phạm vi không gian: Tại Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội và
  tham khảo một sốtrường ñại học công lập khác tại Việt Nam.
  - Phạm vi thời gian: Tổng quan tài liệu, khảo sát thực trạng thu nhập
  tăng thêm của cán bộcông nhân viên từnăm 2007-2009. Các giải pháp dự
  kiến ñược áp dụng vào các năm tiếp theo từcuối năm 2010.

  II. TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU
  2.1. Cơsởlý luận
  2.1.1 Tựchủtài chính
  Các ñơn vịhành chính sựnghiệp (HCSN) có thu là ñơn vịdo cơquan
  Nhà nước có thẩm quyền cấp phép thành lập hoạt ñộng trong khuôn khổgiấy
  phép thành lập, thu chi tài chính tuân theo luật Ngân sách, có tưcách pháp
  nhân, có tài khoản, có con dấu riêng, thực hiện chức năng cung cấp sản phẩm,
  dịch vụcông trong các ngành, lĩnh vực theo quy ñịnh của pháp luật, phục vụ
  cho sựnghiệp phát triển kinh tếxã hội của ñất nước. Ngoài ra ñơn vịnày còn
  ñược Nhà nước ñầu tưcơsởvật chất, ñảm bảo chi thường xuyên, ñược phép
  thu một sốloại phí, lệphí, ñược tiến hành hoạt ñộng sản xuất cung ứng dịch
  vụ ñểbù ñắp chi phí hoạt ñộng, tăng thu nhập cho cán bộ, viên chức.
  Các ñơn vịHCSN có thu chủyếu gồm các cơquan giáo dục quốc dân
  nhưhệthống các trường công lập từbậc mầm non ñến bậc ðại học – Cao
  ñẳng; cơ quan quốc phòng các cấp; hệ thống y tế từ Trung Ương ñến ñịa
  phương và một sốcác cơquan cung cấp các dịch vụcông khác.
  ðối với các ñơn vịsựnghiệp nói chung và khối các trường công lập
  nói riêng, hàng năm, căn cứvào dựtoán thu chi tài chính do ñơn vịlập, cơ
  quan chủquản cấp trên tiến hành giao dựtoán thu chi NSNN cho các ñơn vị
  ñểphục vụcho các khoản chi trong năm bao gồm chi thường xuyên và chi
  không thường xuyên. Nguồn kinh phí xây dựng cơbản tập trung ñược giao
  riêng cho từng dựán. Nguồn kinh phí này không giống nhau giữa các ñơn vị,
  ñược phân phối trên cơsởquy mô, lĩnh vực hoạt ñộng và tình hình thu chi tài
  chính trong những năm trước ñó của mỗi ñơn vị. Ngoài nguồn kinh phí từ
  ngân sách cấp, hầu hết các ñơn vịsựnghiệp, ñặc biệt là các trường công lập
  ñều có các nguồn thu sựnghiệp nhưthu học phí, lệphí và một sốnguồn thu

  Tài liệu tham khảo
  1. Báo cáo tài chính năm 2007, 2008, 2009 Trường đại học Nông nghiệp
  Hà Nội
  2. Bộ Tài chính (2007), Báo cáo tình hình thực hiện Nghị định 43 về chế độ
  tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu (2005- 2007), Hà Nội.
  3. Chế độ tự chủ về tài chính, biên chế đối với cơ quan nhà nước, đơn vị
  sự nghiệp công lập, NXB Tài chính, Hà nội - 2007.
  4. Nghị định 10/2002/NĐ-CP ngày 25/06/2002 của Thủ tướng Chính phủ
  Quy ủịnh chế ủộtài chớnh ỏp dụng cho ủơn vịcú thu
  5. Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ Quy định về
  Quyền tự chủ, tự chịa trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ
  máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệpcông lập.
  6. Thông tư 71/2006/TT-BTC ngày 09/08/2006 hướng dẫn thực hiện nghị
  định 43/2006/NĐ-CP của chính phủ quy định Quyền tự chủ, tự chịa
  trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài
  chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.
  7. Quy chế chi tiêu nội bộ, Trường Đại học Nông nghiệpHà Nội
  8. Quy chế chi tiêu nội bộ, Trường Đại học kỹ thuật công nghiệp Thái
  Nguyên
  9. Quy chế chi tiêu nội bộ, Trường Đại học Sư phạm thểdục thể thao TP
  Hồ Chí Minh
  10. Quy chế chi tiêu nội bộ, Trường Đại học Kinh tế TPHồ Chí Minh

  Xem Thêm: Nghiên cứu đổi mới chi trả thu nhập tăng thêm tại Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu đổi mới chi trả thu nhập tăng thêm tại Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status