Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Khảo sát sinh trưởng, khả năng cho thịt và xác định các điểm đa hình trên gen IGF-1 liên quan đến nă

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Khảo sát sinh trưởng, khả năng cho thịt và xác định các điểm đa hình trên gen IGF-1 liên quan đến nă

  Luận văn thạc sĩ
  Đề tài: Khảo sát sinh trưởng, khả năng cho thịt và xác định các điểm đa hình trên gen IGF-1 liên quan đến năng suất, chất lượng thịt của các giống gà H’mông và gà Ri
  Mô tả bị lỗi font vài chữ, tài liệu thì bình thường

  MỤC LỤC
  LỜI CAM ðOAN . i
  LỜI CẢM ƠN ii
  MỤC LỤC iii
  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT v
  DANH MỤC BẢNG vi
  DANH MỤC SƠ ðỒ . vii
  DANH MỤC HÌNH viii
  1. ðẶT VẤN ðỀ 81
  1.1 Tính cấp thiết của ñề tài .1
  1.2 Mục ñích nghiên cứu. 2
  1.3 Ý nghĩa của ñề tài 2
  2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 3
  2.1 Cơ sở khoa học của ñề tài 3
  2.1.1 ðặc ñiểm về sinh trưởng và khả năng cho thịt của gà .3
  2.1.2 ðặc ñiểm về phẩm chất thịt 9
  2.1.3 ðặc tính hoá học của thịt gà 13
  2.1.4 Khái niệm cơ bản về gen (IGF-1)quy ñịnh năng suất và chất lượng thịt16
  2.2 Tình hình nghiên cứu trong nước và trên thế giới 19
  2.2.1 Tình hình nghiên cứu trên thế giới 19
  2.2.2 Tình hình nghiên cứu trong nước 21
  3. ðỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .24
  3.1 ðối tượng – ðịa ñiểm – Thời gian nghiên cứu 24
  3.2 Nội dung nghiên cứu . 24
  3.2.1 Khả năng sinh trưởng của gà Ri và gà H’Mông 24
  3.2.2 Sức sản xuất thịt của gà H’Mông và gà Ri 24
  3.2.3 Chất lượng thịt của gà H’Mông và gà Ri 24
  3.2.4 Gen IGF-1 quy ñịnh tính trạng chất lượng thịt 24
  3.3 Phương pháp nghiên cứu .25
  3.3.1 Sơ ñồ bố trí thí nghiệm . 25
  3.3.2 Các chỉ tiêu và phương pháp xác ñịnh 25
  3.4 Phương pháp xử lý số liệu .36
  4. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN .37
  4.1 Khả năng sinh trưởng của gà H’Mông và gà Ri .37
  4.1.1 Sinh trưởng tích lũy gà H’Mông .37
  4.1.2 Sinh trưởng tích lũy của gà Ri .38
  4.2 Năng suất thịt của các giống gà H’Mông và gà Ri .40
  4.2.1 Năng suất thịt của gà H’Mông 41
  4.2.2 Năng suất thịt của gà Ri 43
  4.2.3 Năng suất thịt của gà H’Mông và gà Ri .44
  4.3 Phẩm chất thịt của gà H’Mông và gà Ri 47
  4.3.1 Chất lượng thịt của gà H’Mông và gà Ri 47
  4.3.2 Các chỉ tiêu hoá học thịt ñùi .55
  4.4 Gen quy ñịnh năng suất và chất lượng thịt IGF-1 58
  4.4.1 Tách chiết DNA tổng số của các mẫu nghiên cứu .58
  4.4.2 Nhân ñoạn gen IGF1 bằng kỹ thuật PCR 59
  4.4.3 Xác ñịnh và phân tích trình tự gen mã hóa IGF-1 .60
  5. KẾT LUẬN VÀ ðỀ NGHỊ 64
  5.1 Kết luận .64
  5.2 ðề nghị 64
  TÀI LIỆU THAM KHẢO .66
  PHỤ LỤC .78

  1. ðẶT VẤN ðỀ
  1.1 Tính cấp thiết của ñề tài
  Việt Nam nằm trong khu vực nhiệt ñới gió mùa và ñược ñánh giá là
  một trong những khu vực ñịa lý có ña dạng sinh học cao với bề dày lịch sử
  hàng ngàn năm. Các giống ñộng thực vật nói chung vàcác giống gia súc, gia
  cầm nói riêng của Việt Nam rất phong phú. Chỉ tính riêng ñối với gà ñã có
  khoảng 15 giống (Báo cáo nguồn tài nguyên di truyền vật nuôi Việt NamFAO 2004) [56], trong ñó phải kể ñến các giống gà quan trọng là gà Ác, gà
  Chọi, gà ðông Tảo, gà H’mông, gà Hồ, gà Mía, gà Ri
  Chăn nuôi các giống gà nội ñang dần ñược chú trọng gần ñây do thị hiếu
  và ẩm thực của người Việt Nam thích ăn thịt và trứng gà nội hơn so với giống
  nhập nội vì thịt của các giống gà nội thơm ngon, khối lượng cơ thể vừa phải,
  rất thích hợp cho tiêu dùng và giêt mổ tại hộ gia ñình.
  Từ trước ñến nay, người dân thường chăn nuôi theo hướng ñáp ứng nhu
  cầu của người tiêu dùng, còn người tiêu dùng sử dụng các sản phẩm chăn nuôi
  chủ yếu dựa vào cảm quan, thị hiếu, chưa có nhiều m inh chứng mang tính khoa
  học về hàm lượng các chất dinh dưỡng trong các loạithịt gà. Việc tiến hành
  phân tích ñánh giá hàm lượng các chất dinh dưỡng trong thịt gà, so sánh chất
  lượng thịt của các giống gà, giúp người tiêu dùng trở thành “những người tiêu
  dùng thông minh”và căn cứ vào ñó người chăn nuôi sẽ ñáp ứng nhu cầu thị hiếu
  của người tiêu dùng thông minh là một việc làm cần thiết.
  Các giống gà nội ñều có phẩm chất thịt ñậm ñà và thơm ngon. Ngoài
  yếu tố ngoại cảnh như thức ăn, nuôi dưỡng thì yếu tố di truyền- Gen ñiều
  khiển tính trạng chất lượng thịt ñóng vai trò hết sức quan trọng ñối với chất
  lượng thịt gà. Việc chọn lọc dựa vào các giá trị kiểu hình, tính trạng sản xuất
  cần rất nhiều thời gian do phải theo dõi qua nhiều thế hệ. Trên cơ sở các tiến
  bộ kỹ thuật di truyền phân tử phát triển mạnh mẽ gần ñây ñã mở ra triển vọng
  xác ñịnh những gen ñơn ñiều khiển tính trạng năng suất chất lượng giống vật
  nuôi, trong ñó có con gà. Việc nghiên cứu xác ñịnh khả năng cho thịt cũng
  như xác ñịnh ñược một số gen liên quan ñến năng suất, chất lượng thịt sẽ góp
  phần làm cơ sở trợ giúp cho công tác chọn giống nâng cao năng suất, chất
  lượng thịt các giống gà nội của Việt Nam nhanh chóng và hiệu quả hơn.
  Trong khuôn khổ của ñề tài cấp Nhà nước: “Xác ñịnh sự sai khác di
  truyền của các giống gà nội” chúng tôi tiến hành ñề tài: “Khảo sát sinh
  trưởng, khả năng cho thịt và xác ñịnh các ñiểm ña hình trên gen IGF-1 liên
  quan ñến năng suất, chất lượng thịt của các giống gà H’mông và gà Ri”.
  1.2 Mục ñích nghiên cứu.
  - ðánh giá, so sánh khả năng sinh trưởng, sức sản xuất thịt, chất lượng
  thịt của 02 giống gà H’Mông và gà Ri.
  - Xác ñịnh các ñiểm ñột biến trên gen IGF-1 quy ñịnh tính trạng năng
  suất và chất lượng thịt của 02 giống gà này.
  1.3 Ý nghĩa của ñề tài
  - Cung cấp thêm thông tin cho các cơ sở sản xuất, các nhà chăn nuôi
  trong việc ñịnh hướng lựa chọn sản xuất, các nhà quản lý trong ñịnh hướng
  bảo tồn nguồn gen vật nuôi.
  - ðăng ký bản quyền các trình tự gen cuả giống gà nội Việt Nam trên
  ngân hàng gen Quốc tế (http://www.ebi.ac.uk/) và góp phần làm phong phú
  thêm nguồn gen gà tại ñây.

  2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
  2.1 Cơ sở khoa học của ñề tài
  2.1.1 ðặc ñiểm về sinh trưởng và khả năng cho thịt của gà
  2.1.1.1 ðặc ñiểm về khả năng sinh trưởng
  Sinh trưởng của vật nuôi nói chung và gia cầm nói riêng thường ñược
  ñánh giá qua khối lượng và kích thước của chúng. Các thông số này thường
  ñược biểu thị dưới các dạng sinh trưởng tích lũy, sinh trưởng tương ñối và
  sinh trưởng tuyệt ñối. Sinh trưởng tích lũy là ñường cong sinh trưởng.
  Sinh trưởng tích lũy là khối lượng hoặc kích thước ở một giai ñoạn tuổi
  nhất ñịnh nào ñó. Sinh trưởng tích lũy thường ñược dùng ñể ñánh giá sự sinh
  trưởng vì nó ñơn giản và dễ thực hiện.
  Quá trình dùng ñồ thị minh họa về khả năng sinh trưởng ñã xuất
  hiện ñường cong sinh trưởng, ñặc ñiểm của ñường cong sinh trưởng
  chia thành 4 pha:
  - Pha sinh trưởng nhanh dần sau khi nở
  - ðiểm uốn (là thời ñiểm tốc ñộ sinh trưởng cao nhất và chuyển sang
  giai ñoạn sinh trưởng chậm dần)
  - Pha sinh trưởng chậm dần tới ñường tiệm cận
  - ðường tiệm cận (trùng với khối lượng cơ thể lúc trưởng thành)
  Sự ổn ñịnh của ñường cong sinh trưởng nói lên sự khác nhau về chất
  lượng và số lượng của các giống gà và giới tính khác nhau. Thông thường
  người ta sử dụng khối lượng cơ thể ở các tuần tuổi ñể biểu hiện ñồ thị sinh
  trưởng cũng cho biết một cách ñơn giản nhất về ñường cong sinh trưởng.
  Theo Lê Thị Nga (1997) [23] tốc ñộ sinh trưởng ở gàðông Tảo từ lúc
  1 ngày tuổi ñến 5 tuần tuổi là chậm, từ tuần thứ 6 ñến tuần 12 thì tốc ñộ sinh
  trưởng tăng nhanh. Theo tác giả Nguyễn Văn Thạch (1996)[29] cho biết tốc
  ñộ sinh trưởng ở gà Ri không mạnh nên ñiểm uốn của ñồ thị không rõ ràng.
  Nhìn chung ñồ thị sinh trưởng của các giống gà trêntuân theo quy luật chung,
  nhưng các pha của ñường cong biểu hiện không rõ ràng. Giai ñoạn ñầu tốc ñộ
  sinh trưởng chậm, sau ñó lại có sự tăng bù. Kết quảtrên cũng phù hợp với các
  nghiên cứu của Pingel và Jeroch (1980) và Scholtyssek (1987) (dẫn theo Trần
  Thị Mai Phương, 2004) [27] trên gà thịt Lohmann. Trong pha tăng khối lượng
  nhanh, giai ñoạn sau khi nở tốc ñộ sinh trưởng chậm, sau ñó nhanh dần và kết
  thúc pha 1 thường là 8 tuần.
  Việc xác ñịnh các pha của ñường cong sinh trưởng thường có ý nghĩa
  rất quan trọng trong việc ñiều chỉnh thức ăn, chế ñộ nuôi dưỡng và thời ñiểm
  giết thịt ñạt hiệu quả cao.
  2.1.1.2 Khả năng cho thịt và các yếu tố ảnh hưởng
  So với sinh trưởng, khả năng cho thịt có ý nghĩa ñặc biệt quan trọng
  trong việc ñánh giá năng suất và hiệu quả sản xuất thịt gà.
  Khả năng cho thịt ñược phản ánh qua các chỉ tiêu năng suất và chất
  lượng thịt. Khả năng cho thịt phụ thuộc vào khối lượng cơ thể, sự phát triển
  của hệ cơ, kích thước và khối lượng của khung xương.
  Năng suất thịt:
  Năng suất thịt biển hiện bằng tỷ lệ thịt xẻ, tỷ lệ các bộ phận và tỷ lệ
  phần nạc, mỡ và da. Ở gà thường tính tỷ lệ thịt ñùi, thịt ngực và mỡ bụng.
  Mối tương quan giữa khối lượng sống và khối lượng thịt xẻ là khá cao (0,9),
  còn giữa khối lượng sống và mỡ bụng thấp hơn (0,2 ñến 0,5).
  Năng suất thịt phụ thuộc vào dòng, giống, tình biệt, chế ñộ dinh dưỡng,
  chăm sóc và quy trình vệ sinh thú y. Các giống các dòng khác nhau thì năng
  suất thịt cũng khác nhau. Giữa các dòng luôn có sự khác nhau di truyền về
  năng xuất thân thịt hay năng suất các phần như thịtñùi, thịt ngực và từng
  phần thịt, da, xương.

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1.Tài liệu trong nước
  1. Nguyễn Ân (1984), Di Truyền giống ñộng vật, NXB Nông nghiệp, Hà Nội,
  trang 132.
  2. Nguyễn Ân, Hoàng Gián, Lê Viết Ly, Nguyễn Văn Thiên(1983),Di
  truyền học ñộng vật, NXB Nông nghiệp, Hà nội, trang 86, 185.
  3. Nguyễn Chí Bảo (1978), Cơ sở sinh học của nhân giống và nuôi dưỡng
  gia cầm, Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật, Hà Nội
  4. Lê Trần Bình, Phan Văn Chi, Nông Văn Hải,Trương Nam Hải, Lê Quang
  Huấn (2003), Áp dụng các kỹ thuật phân tử trong nghiên cứu tài nguyên
  sinh vật Việt Nam,Nxb Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội, tr.45-52.
  5. ðặng Vũ Bình (2002), Di truyền số lượng và chọn giống vật nuôi, Giáo
  trình sau ñại học, NXB Nông nghiệp .
  6. ðinh Văn Chỉnh (2009), Bài giảng Nhân giống lợn, Giao trình sau ñại
  học,Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội.
  7. Cuc N.T.K., Muchadeyi F.C., Baulain U., Eding H., Weigend S. and
  Wollny C.B.A (2006), “An assessment of genetic diversity of
  Vietnamese H’Mong chickens”, International Journal of Poultry
  science 5 (10): 912-920.
  8. Nguyễn Huy ðạt, Nguyễn Thanh Sơn, ðoàn Xuân Trúc (1996), “
  Nghiên cứu so sánh một số chỉ tiêu năng suất của Gà thương phẩm
  thuộc 4 giống AA, A Vian, Lohmann, ISA Vedette Nuôi trong ñiều
  kiện như nhau”, Tuyển tập công trình nghiên cứu KHKT gia cầm 1986-
  1996, NXB Nông nghiệp, Hà Nội , trang 45-48
  9. Nguyễn Huy ðạt, Vũ Thị Hưng, Hồ Xuân Tùng (2006), “Nghiên cứu
  chọn lọc nâng cao năng suất gà Ri vàng rơm”, Báo cáo Khoa học Viện
  Chăn nuôi năm 2005, Viện Chăn nuôi năm 2006, trang 203.
  10. Phan Xuân Hảo và CS (2009), “Xác ñịnh tỷ lệ ấp nở, sinh trưởng, năng
  suất và chất lượng thịt của 2 tổ hợp lai giữa gà mái Lương Phượng với
  trống Hồ và Sasso”, Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ
  Nông nghiệp và PTNT tháng 7 năm 2009
  11. Lương Thị Hồng, Phạm Công Thiếu, Trần Quốc Hùng, Hoàng Văn
  Tiệu và Nguyễn Viết Thái (2007), “Nghiên cứu khả năng sản xuất thịt
  gà ñen ¾ H’Mông của các tổ hợp lai giữa gà H’Mông và gà Ai Cập”,
  Báo cáo khoa học năm 2007, phần Công nghệ sinh học và các vấn ñề
  kỹ thuật chăn nuôi, Hà Nội ngày 1-2/8/2007. Tr.293-303
  12. Nguyễn Mạnh Hùng, Hoàng Thanh, Bùi Hữu ðoàn, NguyễnThị Mai
  (1994), Chăn nuôi gia Cầm, NXB Nông nghiệp, Hà Nội, trang 104,108
  13. ðào Văn Khanh (2002), “Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, năng suất
  và chất lượng thịt gà của 3 giống gà lông màu Kabir, Lương Phượng,
  Tam Hoàng nuôi bán chăn thả ở 4 mùa vụ khác nhau ở Thái Nguyên”,
  Luận án tiến sỹ khoa học nông nghiệp, ðại học Nông nghiệp Thái
  Nguyên, trang 20-27 và 127-137.
  14. ðặng Hữu Lanh, Trần ðình Miên, Trần ðình Trọng (1999), Cơ sở di
  truyền học giống ñộng vật, NXBGD, Hà Nội, 1999, trang 96-100.
  15. Lê Huy Liễu (2006), “Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, cho thịt của gà
  lai F1 (♂Lương Phượng x ♀ Ri) và F1(♂Kabir x ♀ Ri) nuôi thả vườn tại
  Thái Nguyên, Luận án tiến sỹ khoa học nông nghiệp, ðại học Nông
  Nghiệp Thái Nguyên.

  Xem Thêm: Khảo sát sinh trưởng, khả năng cho thịt và xác định các điểm đa hình trên gen IGF-1 liên quan đến nă
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Khảo sát sinh trưởng, khả năng cho thịt và xác định các điểm đa hình trên gen IGF-1 liên quan đến nă sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status