Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Phúc Yên,

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Phúc Yên,

  Luận văn thạc sĩ
  Đề tài: Nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
  Mô tả bị lỗi font vài chữ, tài liệu thì bình thường

  MỤC LỤC
  Lời cam ñoan i
  Lời cảm ơn ii
  Mục lục iii
  Danh mục các chữ viết tắt v
  Danh mục bảng vi
  Danh mục biểu ñồ vii
  1 MỞ ðẦU 1
  1.1 Tính cấp thiết của ñề tài 1
  1.2 Mục tiêu nghiên cứu 2
  1.3 Câu hỏi nghiên cứu 2
  1.4 Phạm vi nghiên cứu 3
  2 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ HOẠT ðỘNG
  TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG ðẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN 4
  2.1 Tổng quan về Ngân hàng thương mại 4
  2.2 Hoạt ñộng cơ bản của Ngân hàng thương mại 8
  2.3 Nội dung, nguyên tắc, quy trình tín dụng của Ngân hàng ðầu tư
  và Phát triển 14
  2.4 Nội dung của các hoạt ñộng tín dụng của ngân hàng 20
  2.5 ðánh giá hoạt ñộng tín dụng ngân hàng 23
  2.6 Hoạt ñộng tín dụng của Ngân hàng ðầu tư và Phát triển 29
  2.7 Tình hình hoạt ñộng của Ngân hàng thương mại trên Thế giới và
  ở Việt Nam 34
  3 ðẶC ðIỂM ðỊA BÀN NGHIÊN CỨU VÀ PHƯƠNG PHÁP
  NGHIÊN CỨU 39
  3.1 ðặc ñiểm ñịa bàn nghiên cứu 39
  3.2 Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng ðầu tư và Phát
  triển chi nhánh Phúc Yên tỉnh Vĩnh Phúc 43
  3.3 Phương pháp nghiên cứu và các chỉ tiêu nghiên cứu 48
  4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 51
  4.1 Thực trạng hoạt ñộng của Ngân hàng ðầu tư và Phát triển Việt
  Nam chi nhánh Phúc Yên. 51
  4.1.1 Các lĩnh vực ñầu tư tín dụng 51
  4.1.2 Các cá nhân có nhu cầu vay vốn 51
  4.2 Thực trạng hoạt ñộng tín dụng tại Ngân hàng ðầu tư và Phát
  triển Việt Nam chi nhánh Phúc Yên 51
  4.2.1 Thực trạng hoạt ñộng kinh doanh của BIDV Phúc Yên 51
  4.2.2 Tình hình huy ñộng vốn 53
  4.2.3 Hoạt ñộng cho vay 59
  4.2.4 Hoạt ñộng tín dụng khác như: Bảo lãnh, chiếtkhấu 69
  4.3 ðánh giá kết quả và hiệu quả hoạt ñộng tín dụng của Ngân hàng
  ñầu tư và Phát triển chi nhánh Phúc Yên 70
  4.4 Nghiên cứu các ñiều kiện và thủ tục cho vay tác ñộng ñến hiệu
  quả hoạt ñộng tín dụng của chi nhánh 74
  4.5 Xem xét và ñánh giá hiệu quả sử dụng vốn vay của các doanh
  nghiệp khi tham gia vào hoạt ñộng tín dụng của Ngânhàng ðầu
  tư và Phát triển chi nhánh Phúc Yên 78
  4.5.1 Hiệu quả sử dụng vốn vay của các doanh nghiệp 78
  4.5.2 Tổng hợp ý kiến của các Doanh nghiệp về hoạt ñộng tín dụng
  của BIDV 81
  4.6 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt ñộng tín dụng tại
  Ngân hàng ðầu tư và Phát triển chi nhánh Phúc Yên 84
  4.6.1 Một số quan ñiểm của BIDV Phúc Yên 84
  4.6.2 Các giải pháp 86
  5 KẾT LUẬN 103

  1. MỞ ðẦU
  1.1 Tính cấp thiết của ñề tài
  Sau hơn hai mươi năm ñổi mới, ñất nước ta ñã ñạt ñược những thành
  tựu ñáng kể trong mọi mặt ñời sống xã hội. Sự phát triển kinh tế hàng hoá
  nhiều thành phần theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, theo
  ñịnh hướng xã hội chủ nghĩa ñã góp phần chuyển biếnmạnh mẽ trong nền
  kinh tế. Chỉ số GDP tăng ổn ñịnh, ñời sống nhân dânñược nâng cao. Trong
  quá trình phát triển kinh tế nhiều mô hình doanh nghiệp, nhiều loại hình kinh
  doanh trong ñó kinh doanh ngân hàng ñược tập trung ñầu tư phát triển. Ngành
  kinh doanh ngân hàng là một trong những dịch vụ quan trọng và rất cần thiết
  cho cơ chế thị trường hiện nay. Ngân hàng là một bộphận không thể thiếu
  giúp cho sự vận ñộng hàng hoá tiền tệ ñược nhanh chóng, thuận lợi nhằm ñạt
  ñược hiệu quả ñầu tư lớn nhất.
  Ngân hàng thương mại là một trong những ngành kinh doanh ra ñời
  sớm nhất, trong thời kỳ ñầu hình thành nghiệp vụ cơbản của nó là nhận tiền
  gửi và cho vay. Ngày nay các ngân hàng thương mại phát triển rất nhanh cả
  về số lượng lẫn chất lượng, nghiệp vụ cũng trở lên vô cùng phong phú và ña
  dạng. Tuy nhiên tín dụng vẫn là hoạt ñộng truyền thống mang lại thu nhập
  không nhỏ cho các ngân hàng.
  Ngân hàng ðầu tư và Phát triển Việt Nam là một trong những ngân
  hàng thương mại ra ñời sớm nhất Việt Nam, có kinh nghiệm trong hoạt ñộng
  tín dụng và hoạt ñộng này ñã gặt hái những thành công nhất ñịnh trong nhiều
  năm qua. Ngân hàng ðầu tư và Phát triển chi nhánh Phúc Yên cũng nằm
  trong hệ thống của Ngân hàng ðầu tư và Phát triển Việt Nam. Tuy nhiên sự
  phát triển và thay ñổi mạnh mẽ của ngành tài chính ngân hàng Việt Nam theo
  hướng hoà nhập dần với thông lệ quốc tế khiến các Ngân hàng trong ñó có
  Ngân hàng ðầu tư và Phát triển chi nhánh Phúc Yên bộc lộ nhiều mặt hạn
  chế. Trong ñó chất lượng tín dụng ñược coi là một vấn ñề ñáng quan tâm và
  lo ngại. Bởi vì hoạt ñộng tín dụng tại Ngân hàng làkhâu quan trọng chiếm tỷ
  trọng rất lớn ñem lại doanh thu chính cho hoạt ñộngcủa Ngân hàng.
  Xuất phát từ những yêu cầu trên, học viên lựa chọn và nghiên cứu ñề
  tài “Nâng cao hiệu quả hoạt ñộng tín dụng tại Ngân hàng ðầu tư và
  Phát triển Việt Nam chi nhánh Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc”.
  1.2 Mục tiêu nghiên cứu
  1.2.1 Mục tiêu chung
  -Nghiên cứu hiệu quả hoạt ñộng tín dụng từ ñó ñưa ra các giải pháp
  nâng cao hiệu quả hoạt ñộng tín dụng tại Ngân hàng ðầu tư và phát triển chi
  nhánh Phúc Yên tỉnh Vĩnh Phúc.
  1.2.2 Mục tiêu cụ thể
  - Góp phần hệ thống hoá những căn cứ lý luận và thực tiễn các hoạt
  ñộng tín dụng của Ngân hàng thương mại.
  - ðánh giá thực trạng về kết quả và hiệu quả hoạt ñộng tín dụng của
  Ngân hàng ðầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Phúc Yên trong quá trình
  tham gia vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Vĩnh Phúc.
  - ðề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả các hoạt ñộng tín dụng tại
  Ngân hàng ðầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Phúc Yên.
  1.3 Câu hỏi nghiên cứu
  + ðặc ñiểm kinh doanh và vai trò của Ngân hàng ðầu tư và Phát triển?
  + Hoạt ñộng tín dụng của Ngân hàng ðầu tư và Phát triển như thế nào?
  Phạm vi hoạt ñộng của Ngân hàng là gì?
  + Các cơ chế hoạt ñộng tín dụng tại Ngân hàng ñã thực sự phù hợp với
  các hoạt ñộng của các doanh nghiệp trong ñiều kiện hiện nay chưa?
  + Kết quả và hiệu quả hoạt ñộng tín dụng của Ngân hàng ðầu tư và
  Phát triển Việt Nam chi nhánh Phúc Yên ñã ñạt ñược hiệu quả như thế nào?
  + Những giải pháp nào nâng cao hiệu quả hoạt ñộng tín dụng của Ngân
  hàng ðầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Phúc Yên.
  1.4 Phạm vi nghiên cứu
  - Phạm vi nghiên cứu: Về nội dung nghiên cứu huy ñộng và sử dụng
  nguồn tín dụng và các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt ñộng tín dụng của
  Ngân hàng ðầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Phúc Yên làm cho hoạt
  ñộng tín dụng của Ngân hàng ngày càng tốt hơn.
  Về không gian nghiên cứu:
  Lấy thị xã Phúc Yên làm nơi nghiên cứu vì ở ñây tậptrung rất nhiều
  các hộ kinh doanh cá thể, các doanh nghiệp nhà nướctư nhân, các công ty cổ
  phần và cả các doanh nghiệp có vốn ñầu tư nước ngoài.
  Thời gian nghiên cứu:
  + Các số liệu phân tích lấy từ giai ñoạn 2007-2009.Các ñề xuất ñến
  năm 2011.
  + Thời gian thực hiện ñề tài từ tháng 5 năm 2009 ñến tháng 11 năm
  2010.

  2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ HOẠT ðỘNG
  TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG ðẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
  2.1 Tổng quan về Ngân hàng thương mại
  2.1.1 Khái quát về ngân hàng thương mại
  Hình thức sơ khai của các ngân hàng thương mại ñượchình thành và
  phát triển từ hoạt ñộng kinh doanh của thợ vàng trước ñây. Các thợ vàng
  trước ñây thường là những người giàu có, vì vậy họ có ñiều kiện về vốn ñể
  thực hiện hoạt ñộng cho vay ñể thu lãi. Ngoài ra, ñể ñáp ứng nhu cầu cất trữ
  tiền, họ thường có két tốt ñể cất trữ tiền một cáchan toàn. Do yêu cầu cất trữ
  tiền của các lãnh chúa, cũng như các nhà buôn các thợ vàng cũng thực hiện
  luôn việc cất trữ tiền hộ ñể thu các khoản phí. Và chính hoạt ñộng cất trữ hộ
  ñã làm tăng lượng tiền tạm có của các thợ vàng. Thực tiễn cho thấy luôn có
  một lượng tiền ñược gửi vào và một lượng tiền ñược rút ra, song tất cả người
  gửi tiền và người rút tiền ñều không thực hiện cùng một lúc, ñã tạo số dư
  thường xuyên trong két. Do vậy, họ có thể sử dụng tạm thời khoản tiền này ñể
  thực hiện hoạt ñộng cho vay, từ ñây bắt ñầu hình thành các hoạt ñộng tín dụng
  sơ khai của ngân hàng thương mại.
  Mặt khác, với việc mỗi một quốc gia ñều có một ñồngtiền riêng ñược
  sử dụng trong hoạt ñộng lưu thông trao ñổi mua bán hàng hoá ñã tạo ñiều kiện
  cho những người thợ vàng thực hiện các hoạt ñộng kinh doanh tiền tệ bằng
  cách ñổi ngoại tệ lấy bản tệ và ngược lại. Lợi nhuận thu ñược là chênh lệch
  giữa giá mua và giá bán. ðó là hoạt ñộng mua bán ngoại tệ sơ khai, từ ñó hình
  thành nên hoạt ñộng trao ñổi mua bán ngoại tệ của các ngân hàng thương mại.
  Cùng với sự phát triển nhanh chóng của khoa học kỹ thuật cũng như
  của toàn bộ nền kinh tế thế giới, thì quá trình hoạt ñộng kinh doanh trên thị
  trường của các ngân hàng thương mại cũng ñã có rất nhiều thay ñổi quan
  trọng. Ngày nay, các ngân hàng hoạt ñộng dưới rất nhiều các hình thức khác
  nhau ñể ñáp ứng nhu cầu hoạt ñộng riêng. Quá trình gia tăng nguồn vốn ñể
  ñưa vào kinh doanh ñã dẫn ñến sự ra ñời và phát triển của các ngân hàng cổ
  phần. Và ñể tăng cường khả năng kiểm soát, cũng nhưñiều tiết kinh tế của
  nhà nước ñã dẫn ñến sự hình thành nên các ngân hàngquốc doanh, ngoài ra
  các ngân hàng còn tồn tại dưới hình thức là các ngân hàng liên doanh, các tập
  ñoàn ngân hàng Và song song với quá trình ñó là quá trình ña dạng hoá
  trong hoạt ñộng của các ngân hàng, nhiều nghiệp vụ ngân hàng mới ñang
  ngày càng phát triển. Ngân hàng thương mại từ chỗ chỉ cho vay ngắn hạn là
  chủ yếu ñã ñi ñến cho vay trung và dài hạn, cho vayñể ñầu tư vào bất ñộng
  sản. Ngoài ra, nhiều ngân hàng còn tiến hành cho vay tiêu dùng, kinh doanh
  chứng khoán, cho thuê Bên cạnh ñó, các hình thức huy ñộng vốn cũng trở
  nên ngày càng phong phú. Bên cạnh các hình thức huyñộng vốn truyền thống
  như nhận tiền gửi, các ngân hàng còn mở rộng các hình thức ñi vay như vay
  ngân hàng trung ương, vay trên thị trường tín dụng.
  Ngày nay, tuy hệ thống ngân hàng thương mại cũng như ngân hàng
  quốc doanh ñã trở nên rất ña dạng và phong phú về loại hình hoạt ñộng, cũng
  như các dịch vụ cung cấp, nhưng nhìn chung các hoạtñộng chủ yếu của các
  ngân hàng thương mại vẫn không thay ñổi về bản chất, mà nó chỉ tiện lợi hơn,
  ña dạng hơn. Sự hình thành và phát triển của hệ thống ngân hàng ngay từ ñầu
  ñã luôn ñóng vai trò quan trọng là huyết mạch và còn là thước ño cho sự hoạt
  ñộng của một nền kinh tế.
  Tóm lại, ngân hàng là một loại hình tổ chức quan trọng ñối với nền
  kinh tế. Các ngân hàng có thể ñược ñịnh nghĩa qua chức năng, các dịch vụ,
  hoặc vai trò mà chúng thực hiện trong nền kinh tế. Thực tế, rất nhiều tổ chức
  trung gian tài chính- bao gồm cả các công ty kinh doanh chứng khoán, công
  ty môi giới chứng khoán, quỹ tương hỗ và công ty bảo hiểm hàng ñầu ñều

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  Tiếng Việt
  1. Chủ tịch HðQT NHNN VN năm 2000 Qð.06/Qð - HðQT ban hành -Quy ñịnh cho vay ñối với khách hàng.
  2. Kim Thị Dung (chủ biên) – Nguyễn Quốc Oánh (2003), Giáo trình tài
  chính doanh nghiệp, Nhà xuất bản nông nghiệp Hà Nội.
  3. Frank Ellis (1995), Chính sách nông nghiệp các nước ñang phát triển,
  NXB nông nghiệp Hà Nội.
  4. Frederic S. Mishkin (1992), Tiền tệ ngân hàng và thị trường tài chính,
  NXB khoa học kỹ thuật Hà Nội, 1994(Bản dịch của Nguyễn Quang Cư
  và Nguyễn ðức Dỵ)
  5. Phạm Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Thu Thảo (2002), Ngân hàng thương mại
  quản trị và nghiệp vụ ngân hàng- . Nhà xuất bản thống kê.
  6. Nguyễn Văn Mạnh (2007), Giải pháp về tín dụng của Ngân hàng ðông Á –
  chi nhánh DAK LAK ñối với doanh nghiệp vừa và nhỏ trên ñịa bàn tỉnh
  DAK LAK, Luận văn Thạc sỹ kinh tế, ðại học nông nghiệp Hà Nội.
  7. Nguyễn Xuân Lân (Nhà nghiên cứu lịch sử - văn hoá -Sở văn hoá tỉnh
  Vĩnh Phúc)
  8. Ngân hàng ðầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Phúc Yên tỉnh Vĩnh
  Phúc (2007), Báo cáo tổng kết hàng năm - năm 2007.
  9. Ngân hàng ðầu tư và Phát triển Việt Nam (2008), Quyñịnh số 6366/QðPTSP ngày 19/11/2008 về chính sách khách hàng ñối với doanh nghiệp
  nhỏ và vừa của Ngân hàng ðầu tư và Phát triển Việt Nam.
  10. Ngân hàng ðầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Phúc Yên tỉnh Vĩnh
  Phúc (2008), Báo cáo tổng kết hàng năm - năm 2008.
  11. Ngân hàng ðầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Phúc Yên tỉnh Vĩnh
  Phúc (2009), Báo cáo tổng kết hàng năm - năm 2009.
  12. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2001), Quyết ñịnh số 1627/Qð-NHNN
  ngày 31 tháng 12 năm 2001 và sửa ñổi theo Quyết ñịnh 127/2005/QðNHNN ngày 3 tháng 2 năm 2005 và Quyết ñịnh 783/2005/Qð-NHNN
  ngày 31 tháng 5 năm 2005, Quy ñịnh 9 phương thức cho vay.
  13. Ngành Ngân hàng Việt Nam trước diễn biến của khủng hoảng tài chính
  thế giới (Tạp chí ngân hàng số 1+2/2009)
  14. Ngân hàng thương mại - quản lý và ñiều hành của trường ñại học kinh tế
  quốc dân.
  15 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại – tác giả: Nguyễn M inh Kiều – Trưởng
  khoa tài chính ngân hàng – Trường ñại học kinh tế Thành phố HCM
  16. Nghiệp Vụ Ngân hàng Trung ương- Hoàng Xuân Quế. Nhà xuất bản
  thống kê năm 2002
  17. Phạm Thị Lan Phương (2009), Nghiên cứu phát triển các phương thức cho
  vay ñối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng ðầu tư và Phát triển
  Vĩnh Phúc, Luận văn Thạc sỹ kinh tế, ðại học nông nghiệp Hà Nội.
  18. Nguyễn Hữu Tài (chủ biên) và cộng sự (2002), Giáo trình lý thuyết tài
  chính - tiền tệ, NXB Thống kê, Hà Nội.
  19. Nguyễn Văn Tiến - Trọng tài viên trung tâm trọng tài Quốc tế Việt Nam
  – Phó chủ nhiệm khoa Ngân hàng - Học viện Ngân hàngHà Nội, Giáo
  trình tài chính - Tiền tệ Ngân hàng.
  20. Tín dụng ngân hàng Học viện ngân hàng năm 2007
  21. Thủ tướng Chính phủ (2009), Quyết ñịnh số 131/ TTg CP ngày
  23/01/2009 của Thủ tướng về việc hỗ trợ lãi suất cho các tổ chức, cá
  nhân vay vốn ngân hàng ñể sản xuất kinh doanh.

  Xem Thêm: Nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Phúc Yên,
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Phúc Yên, sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status