Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu kênh phân phối sản phẩm tại Công ty cổ phần gạch ngói Thạch Bàn

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu kênh phân phối sản phẩm tại Công ty cổ phần gạch ngói Thạch Bàn

  Luận văn thạc sĩ
  Đề tài: Nghiên cứu kênh phân phối sản phẩm tại Công ty cổ phần gạch ngói Thạch Bàn
  Mô tả bị lỗi font vài chữ, tài liệu thì bình thường

  MỤC LỤC
  Lời cam ñoan i
  Lời cảm ơn ii
  Mục lục iii
  Danh mục các chữviết tắt v
  Danh mục bảng vi
  Danh mục sơ ñồ, ñồthị viii
  1 MỞ ðẦU 1
  1.1 ðặt vấn ñề 1
  1.2 Mục tiêu nghiên cứu 3
  1.3 ðối tượng và phạm vi nghiên cứu 3
  2 CƠSỞLÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 4
  2.1 Một sốlí luận cơbản vềkênh phân phối sản phẩm 4
  2.2 Cơsởthực tiễn của ñềtài 20
  3 TỔNG QUAN VỀCÔNG TY CỔPHẦN GẠCH NGÓI
  THẠCH BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 32
  3.1 Tổng quan vềcông ty cổphần gạch ngói Thạch Bàn 32
  3.2 Phương pháp nghiên cứu 48
  4 KẾT QUẢNGHIÊN CỨU 52
  4.1 Thực trạng hoạt ñộng của hệthống kênh phân phối tại công ty 52
  4.1.1 Kênh phân phối sản phẩm gạch ngói Thạch Bàn 52
  4.1.2 Tổchức và quản lý hệthống kênh phân phối của công ty 53
  4.1.3 Kết cấu dòng kênh phân phối sản phẩm của công ty 58
  4.1.4 Dòng thông tin 59
  4.2 ðánh giá hoạt ñộng của kênh phân phối gạch ngói 61
  4.2.1 Kết quảcủa toàn bộhệthống kênh phân phối 61
  4.2.2 Kết quảtiêu thụtheo từng loại sản phẩm 63
  4.3.3 Kết quảhoạt ñộng tiêu thụtheo từng thịtrường 68
  4.3 ðánh giá hiệu quảhoạt ñộng của các kênh phân phối 71
  4.3.1 ðánh giá hiệu quảhoạt ñộng của kênh phân phối 71
  4.3.2 Phân tích hiệu quảhoạt ñộng của các tác nhân tham gia kênh
  phân phối 73
  4.3.3 ðánh giá sựhoạt ñộng của kênh 79
  4.4 Một sô nhân tố ảnh hưởng ñến kết quả, hi ệu quảcác kênh phân phối 82
  4.4.1 ðặc ñiểm sản phẩm, tính mùa vụcủa sản phẩm 82
  4.4.3 Hoạt ñộng của ñối thủcạnh tranh và mức ñộbao phủthịtrường 85
  4.5 Căn cứvà cơsở ñềxuất giải pháp 88
  4.5.1 Mục tiêu sản xuất kinh doanh của công ty từ2010 – 2014 88
  4.5.2 Phân tích sựtăng trưởng của công ty trong thời gian qua 90
  4.6 Các giải pháp nâng cao hiệu quảkênh phân phối 94
  4.6.1 Nhóm giải pháp nhằm nâng cao mức tiêu thụsản phẩm 98
  4.6.2 Nhóm giải pháp cải thiện sựlưu thông các dòng chảy trong kênh 100
  4.6.3 Nhóm giải pháp nâng cao hiệu quảhoạt ñộng bao phủthịtrường
  của hệthống phân phối 106
  5 KẾT LUẬN 108
  5.1 Kết luận 108
  5.2 Kiến nghị 111
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 112

  1. MỞ ðẦU
  1.1 ðặt vấn ñề
  Trong nền kinh tếthịtrường cạnh tranh ngày càng gay gắt, tạo ñược lợi
  thếcạnh tranh ngày càng khó, duy trì lợi thếcạnh tranh lâu dài lại còn khó hơn
  nhiều. Phát triển các chiến lược marketing thành công trong môi trường cạnh
  tranh khốc liệt ngày nay là m ột công việc khó khăn phức tạp. Do nhiều y ếu tố
  khác nhau việc có ñược lợi thếso với ñối thủvềtính ưu việt của sản phẩm ngày
  càng khó. Các chiến lược cắt giảm giá không chỉnhanh chóng và dễdàng bịcác
  ñối thủcạnh tranh bắt chước mà còn dẫn ñến sựgiảm sút lợi nhuận. Các chiến
  dịch quảng cáo và xúc tiến sáng tạo thường chỉcó kết quảtrong ngắn hạn, chi
  phí cao và cũng dễmất tác dụng trong dài hạn. Vì vậy thật dễhiểu là các nhà
  quản trị marketing ởcác doanh nghiệp dù lớn hay nhỏ ñều muốn tìm ra một
  công cụmarketing phù hợp nhất ñểcác chiến lược marketing ñạt kết quảcao
  trong dài hạn. Trong bối cảnh ñó thật ngạc nhiên nếu các nhà quản trịmarketing
  doanh nghiệp lại không nghiên cứu ñến các kênh phân phối và xem ñó nhưlà
  một cơsởcho sựcạnh tranh có hiệu quảtrên thịtrường.
  Vấn ñềtiêu thụsản phẩm giữvai trò quan trọng trong hoạt ñộng kinh
  doanh của một doanh nghiệp. Doanh nghiệp không chỉquan tâm ñến việc ñưa
  ra thịtrường sản phẩm gì với giá bao nhiêu mà còn là ñưa sản phẩm ra thị
  trường nhưthếnào.
  Kênh phân phối là một trong bốn công cụmarketing của doanh nghiệp,
  có vai trò quan trọng trong hoạt ñộng tiêu thụsản hàng hoá với chức năng là
  ñường dẫn các nỗlực marketing tổng thểcủa doanh nghiệp tới thịtrường mục
  tiêu. Kênh phân phối sẽlà m ột lợi thếcạnh tranh dài hạn và có hiệu quảnếu
  nó ñược tổchức tốt và quản lý ñúng phương pháp. Kênh phân phối là y ếu tố
  khó thay ñổi nhất trong marketing và lại không dễdàng bịsao chép bởi ñối
  thủcạnh tranh. Nếu không tiếp tục hoàn thiện kênh phân phối thì sẽdần dần
  mất thịtrường, các ñối thủcạnh tranh sẽtìm mọi cách tiếp cận thịtrường, sử
  dụng các chiến lược marketing kinh doanh ñể giành giật thị trường. Khi
  doanh nghiệp không tìm cách hoàn thiện mình thì sẽdần dần mất thịtrường
  giảm doanh thu dẫn ñến trởthành một công ty nhỏlẻ. Chính vì nguyên nhân
  ấy việc hoàn thiện và quản lý kênh phân phối là một việc thực sựquan trọng.
  Công ty Cổphần gạch ngói Thạch Bàn là môt trong những công ty sản
  xuất và cung cấp các sản phẩm VLXD lớn trên thịtrường. Sản phẩm chủyếu
  là các sản phẩm gạch ngói ñất sét nung. ðó là các sản phẩm chính ñược tiêu
  thụtrên thịtrường của công ty. Có ñược kết quảnhưngày hôm nay cũng là
  nhờvào hệthống kênh phân phối của công ty ñã ñược xây dựng từkhi mới
  thành lập. Mặc dù vậy, qua quan sát thực tế, tôi nhận thấy rằng hoạt ñộng của
  hệthống kênh phân phối của công ty Cổphần gạch ngói Thạch Bàn vẫn chưa
  ñạt ñược hiệu quảtối ña. Một phần do không ñược quản lý một cách có hiệu
  quảvà chưa có sự ñiều chỉnh cho phù hợp với sựphát triển chung.
  ðểlàm rõ vấn ñềnày câu hỏi ñặt ra cần nghiên cứu là:
  - Kênh phân phối sản phẩm gạch ngói Thạch Bàn trong những năm qua
  hoạt ñộng nhưthếnào? ðặc biệt là các tác nhân trong kênh phân phối?
  - Quan hệmua bán giữa các tác nhân? Khối lượng, giá cả, thời gian lưu
  thông từng kênh?
  - Kênh nào có hiệu quảnhất?
  - Nguyên nhân nào hạn chế(ảnh hưởng) ñến các kênh?
  - Trong những năm tới cần áp dụng những kênh nào? Biện pháp nào ñể
  các kênh phân phối hoạt ñộng tốt có hiệu quảcao?
  Xuất phát từtình hình trên, tác giảchọn nội dung: “Nghiên cứu kênh
  phân phối sản phẩm tại Công ty cổphần gạch ngói Thạch Bàn” làm ñềtài
  nghiên cứu cho luận văn tốt nghiệp của mình.
  1.2 Mục tiêu nghiên cứu
  1.2.1 Mục tiêu chung
  Tìm hiểu thực trạng vềkết quảvà hiệu quả của hệ thống kênh phân
  phối sản phẩm của Công ty Cổphần Gạch Thạch Bàn và ñềxuất các giải pháp
  hoàn thiện và nâng cao hiệu quảkênh phân phối nhằm nâng cao hiệu quảkinh
  doanh của Công ty.
  1.2.2 Mục tiêu cụthể
  - Hệthống hoá cơsởlý luận liên quan ñến kênh phân phối sản phẩm
  của các doanh nghiệp
  - ðánh giá thực trạng các kênh phân phối sản phẩm tại Công ty cổphần
  Gạch Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội
  - Phân tích các kênh phân phối và các nhân tốliên quan ñến hiệu quả
  hoạt ñộng của kênh phân phối tại Công ty.
  - ðềxuất các giải pháp hoàn thiện và nâng cao hiệu quảcủa các kênh
  phân phối sản phẩm nhằm nâng cao hiệu quảkinh doanh của Công ty.
  1.3 ðối tượng và phạm vi nghiên cứu
  1.3.1 ðối tượng nghiên cứu
  ðối tượng nghiên cứu của ñềtài là hệthống kênh phân phối sản phẩm
  của Công ty Cổphần gạch ngói Thạch Bàn từnăm 2007 ñến năm 2009.
  1.3.2 Phạm vi nghiên cứu
  - Phạm vi nội dung: dựa trên việc ñánh giá thực trạng hoạt ñộng và hiệu
  quảcủa kênh phân phối ñể ñưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao
  hiệu quảcủa kênh phân phối sản phẩm của Công ty.
  - Phạm vi không gian: ðềtài tập trung nghiên cứu tình hình tiêu thụ
  của hệthống kênh phân phối ởcác khu vực thịtrường của Công ty.

  2. CƠSỞLÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
  2.1 Một sốlí luận cơbản vềkênh phân phối sản phẩm
  2.1.1 Tiêu thụsản phẩm
  2.1.1.1 Khái niệm vềtiêu thụsản phẩm
  Tiêu thụsản phẩm là công ñoạn của quá trình sản xuất, nó là y ếu tố
  quyết ñịnh ñến sựtồn tại và phát triển của quá trình sản xuất. Thông qua tiêu
  thụ, giá trịvà giá trị sử dụng của sản phẩm hàng hóa ñược thực hiện. Với
  quan ñiểm ñó, chúng tôi thấy rằng tiêu thụlà quá trình chuy ển hóa quyền sử
  dụng hàng hóa, tiền tệgiữa các chủthểkinh tế. Chính vì vậy mà hoạt ñộng
  tiêu thụsản phẩm ñược cấu thành bởi các yếu tốkhác nhau, thường bao gồm:
  - Chủthểtham gia: người sản xuất, người tiêu dùng
  - ðối tượng: hàng hóa, tiền tệ
  - Thịtrường
  (Nguồn Giáo trình Quản trịkênh phân phối, TS Trần Ngọc Trang)
  2.1.1.2 Ý nghĩa của việc tiêu thụhàng hóa.
  Tiêu thụsản phẩm là quá trình thực hiện giá trịvà giá trịsửdụng hàng
  hóa. Thông qua tiêu thụ, hàng hóa ñược chuyển từ hình thái hiện vật sang
  hình thái tiền tệvà vòng chu chuyển vốn của các ñơn vịsản xuất kinh doanh
  ñược hình thành. Từ ñó tạo cơsởthu hồi chi phí và tích lũy ñểthực hiện tái
  sản xuất mởrộng. Các ñơn vịsản xuất kinh doanh thực hiện chức năng cơbản
  là: phải ñảm bảo sản xuất, cung cấp một khối lượng sản phẩm nhất ñịnh với
  những yêu cầu vềchất lượng, chủng loại cho nhu cầu tiêu dùng của xã hội và
  chức năng này chỉ ñược biểu hiện cụthểqua quá trình tiêu thụsản phẩm.
  ðối với các doanh nghiệp, tiêu thụ sản phẩm là khâu hết sức quan
  trọng. ðây là quá trình tách sản phẩm ra khỏi quá trình sản xuất bước vào quá
  trình lưu thông và ñến tay người tiêu dùng cuối cùng. Tiêu thụ sản phẩm
  nhanh hay chậm trực tiếp tác ñộng ñến kết quả, hiệu quảsản xuất kinh doanh

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Trương ðình Chiến (2008), Quản trị kênh Marketing kênh tiêu thụ,
  Nxb Thống kê, Hà Nội.
  2. Trần Minh ðạo (2002), Giáo trình marketing căn bản, NXB Giáo dục,
  Hà Nội.
  3. Bùi Lê Hoàn (2008), Nghiên cứu hệthống kênh tiêu thụcây giống ăn
  quảcủa Trung tâm Nghiên cứu thực nghiệm rau hoa quảGia Lâm. Hà Nội
  năm 2008.Báo cáo thực tập tốt nghiệp, ðại học Nông nghiệp Hà Nội.
  4. Trần Ngọc Trang (chủbiên), Trần Văn Thi (2008), Quản trịkênh phân
  phối, NXB Thống kê, Hà Nội.
  5 Công ty cổphần Thạch Bàn, http://WWW.thachban.com.vn
  6. RINA INDIASTUTI (2008), "Kênh phân phối lúa gạo và ñịnh giá theo
  thời vụ", Hội thảo khoa học lần thứ 33 của LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA
  HỌC KINH TẾASEAN “Hợp tác phát triển nông nghiệp, hướng ñến Cộng
  ñồng Kinh tếASEAN”.Hà Nội, 27-28 tháng 11 năm 2008
  7. ðinh Ngọc Tuấn, (2007), Hoàn thiện phát triển hệ thống kênh phân
  phối sản phẩm bảo hiểm nhân thọtại Bảo Việt Nhân thọ. Luận văn Thạc sĩ,
  ðH Kinh tếquốc dân Hà Nội.
  8. Bạch Thị Duyên (2008), Quản trị kênh phân phối dầu nhờn qua hệ
  thống Petrolimex. Luận văn tốt nghiệp, ðH quốc gia Hà Nội.
  9. SởThương Mại TP. HCM 2008, Dựán xây dựng kênh phân phối bán
  buôn – bán lẻtrên ñịa bàn thành phố.
  10. ổ chức hợp tác quốc tếkỹthuật ðức 2006, Nghiên cứu diện mạo hệ
  thống kênh phân phối hàng hóa nội ñịa của Việt Nam.
  11. ðinh Sơn Hùng 2008, Hệthống kênh phân phối bán lẻhàng hóa tiêu
  dùng cá nhân trên ñịa bàn thành phốHồChí Minh - thực trạng và giải pháp.

  Xem Thêm: Nghiên cứu kênh phân phối sản phẩm tại Công ty cổ phần gạch ngói Thạch Bàn
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu kênh phân phối sản phẩm tại Công ty cổ phần gạch ngói Thạch Bàn sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status