Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu ứng dụng Quản lý sử dụng nhu cầu điện (DSM) đối với công ty cơ khí hóa chất Hà Bắc

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu ứng dụng Quản lý sử dụng nhu cầu điện (DSM) đối với công ty cơ khí hóa chất Hà Bắc

  Luận văn thạc sĩ
  Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng Quản lý sử dụng nhu cầu điện (DSM) đối với công ty cơ khí hóa chất Hà Bắc
  Mô tả bị lỗi font vài chữ, tài liệu thì bình thường

  MỤC LỤC
  Lời cam ñoan i
  Lời cảm ơn .ii
  Mục lục . iii
  Danh mục bảng v
  Danh mục hình vii
  Danh mục viết tắt .viii
  Lêi nãi ®Çu 1
  1. Môc ®Ých cña ®Ò tµi .2
  2. §èi tưîng, ph¹m vi vµ phư¬ng ph¸p nghiªn cøu .2
  2.1. §èi tưîng nghiªn cøu: Phân tích quản lý sử dụng nhu cầu ñiện và ñề
  xuất giải pháp thực hiện DSM ñối với công ty cơ khíhóa chất Hà Bắc 2
  2.2. Ph¹m vi nghiªn cøu: Tình hình cung cấp và sử dụng ñiện tại công ty
  cơ khí hóa chất Hà Bắc, thành phố Bắc Giang 2
  2.3. Phư¬ng ph¸p nghiªn cøu: .2
  3. NHỮNG ðÓNG GÓP CỦA ðỀ TÀI 2
  4. KÕt cÊu cña luËn v¨n . 3
  PHẦN 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ DSM 4
  1.1. KHÁI NIỆM VỀ DSM 4
  1.2. ỨNG DỤNG CỦA DSM 8
  1.3. DSM TRONG NƯỚC VÀ THẾ GIỚI .9
  1.3.1. Tình hình nghiên cứu DSM ở trong nước 9
  1.3.2. Tình hình nghiên cứu DSM ở nước ngoài .16
  Tóm tắt phần 1 23
  PHẦN 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG QUẢN LÝ SỬ DỤNG ðIỆN CỦA
  CÔNG TY CƠ KHÍ HÓA CHẤT HÀ BẮC TRÊN QUAN ðIỂM DSM 24
  2.1. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CƠ KHÍ HÓA CHẤT HÀ
  BẮC . 24
  2.2. PHÂN TÍCH HIỆN TRẠNG HỆ THỐNG CUNG CẤP ðIỆN
  VÀ TIÊU THỤ ðIỆN CỦA CÔNG TY CƠ KHÍ HÓA CHẤT HÀ BẮC .25
  2.2.1. Sơ ñồ mặt bằng .25
  2.2.2 Hệ thống cung cấp ñiện của công ty 26
  2.2.3. Hiện trạng sử dụng ñiện của công ty cơ khí hóa chất Hà Bắc .28
  2.2.4. Phân tích ñồ thị phụ tải, áp dụng ñể phân tích ñồ thị phụ tải của hệ
  thống cung cấp và tiêu thụ ñiện của công ty cơ khí hóa chất Hà Bắc 31
  2.2.5. Phân tích tỷ lệ thành phần tham gia vào ñồ thị phụ tải của công ty
  cơ khí hóa chất Hà Bắc 52
  2.3. ðÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG HỆ THỐNG CUNG CẤP ðIỆN VÀ TIÊU
  THỤ ðIỆN CỦA CÔNG TY CƠ KHÍ HÓA CHẤT HÀ BẮC 57
  2.3.1. Những mặt tích cực và tồn tại trong quản lý sử dụng ñiện của công
  ty cơ khí hóa chất Hà Bắc 57
  2.3.2. Nguyên nhân 57
  Tóm tắt phần 2 59
  PHẦN 3: GIẢI PHÁP THỰC HIỆN DSM ðỐI VỚI CÔNG TY CƠ KHÍ
  HÓA CHẤT HÀ BẮC .60
  3.1. ðỊNH HƯỚNG CỦA CÁC GIẢI PHÁP 60
  3.2. ðỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP 61
  3.2.1. Giải pháp thực hiện DSM trong chiếu sáng và thiết bị văn phòng 61
  3.2.2. Giải pháp thực hiện DSM trong nhiệt lạnh và thông gió .68
  3.2.3 Giải pháp thực hiện DSM trong ñộng lực 70
  3.2.4. Giải pháp thực hiện DSM trong tổ chức của công ty 79
  3.3. HIỆU QUẢ CỦA VIỆC THỰC HIỆN GIẢI PHÁP QUẢN LÝ NHU CẦU
  ðIÊN (DSM) ðỐI VỚI CÔNG TY CƠ KHÍ HÓA CHẤT HÀ BẮC 84
  Tóm tắt phần 3 88
  PHẦN KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ .89
  1. KẾT LUẬN . 89
  2. KIẾN NGHỊ . 90

  Lêi nãi ®Çu
  Năng lượng giữ một vai trò ñặc biệt quan trọng trong cuộc sống và ñặc
  biệt là sự phát triển nền kinh tế của mỗi quốc gia.Chính vì vậy mà trên toàn
  thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng, năng lượng luôn là một vấn ñề
  quan trọng ñược ñặt lên hàng ñầu.
  Các nguồn năng lượng ñược sử dụng phổ biến hiện nay trên thế giới là
  nguồn năng lượng hóa thạch như than, dầu Tuy nhiên, tất cả các nguồn
  năng lượng này lại ñang ñứng trước vấn ñề cạn kiệt.Các nguồn năng lượng
  khác, như năng lượng mặt trời, gió có khả năng táitạo, thì việc khai thác và
  sử dụng chúng hiện tại còn gặp nhiều khó khăn về mặt công nghệ và chưa
  hoàn toàn hiệu quả về mặt kinh tế.
  ðứng trước nguy cơ cạn kiệt nguồn năng lượng hóa thạch, sử dụng
  năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là nhiệm vụ chung của toàn xã hội. Thực
  hiện tốt công tác này góp phần nâng cao an ninh năng lượng, bảo vệ môi
  trường, khai thác hợp lý các nguồn tài năng lượng.
  Thời gian gần ñây sự biến ñộng của giá nhiên liệu thúc ñẩy yêu cầu tiết
  kiệm ñiện lên mức cao ñối với các ngành sản xuất, ñặc biệt là sản xuất công
  nghiệp. Rất nhiều cuộc hội thảo, nhiều giải pháp ñãñược thực nghiệm, ñồng
  thời rất nhiều thiết bị mới, công nghệ mới ñược áp dụng với tiêu chí tiết kiệm
  ñiện nhằm giảm áp lực thiếu ñiện cho EVN và mục tiêu cuối cùng là giảm giá
  thành sản phẩm.
  Theo kinh nghiệm của nhiều nước, một trong những giải pháp kinh tế
  và có hiệu quả ñể giảm bớt nhu cầu phát triển nguồnvà lưới ñiện là áp dụng
  các chương trình quản lý sử dụng nhu cầu ñiện (DSM).
  Xuất phát từ những vấn ñề nêu trên tôi tiến hành nghiên cứu ñề tài:
  “Nghiên cứu ứng dụng Quản lý sử dụng nhu cầu ñiện (DSM) ñối với
  công ty cơ khí hóa chất Hà Bắc”.
  1. Môc ®Ých cña ®Ò tµi
  - Nghiên cứu cơ sở lý thuyết về DSM.
  - ðánh giá việc quản lý, sử dụng và tiết kiệm ñiệncủa công ty cơ khí hóa
  chất Hà Bắc; tìm ra những yếu tố tích cực, những hạn chế bất cập còn tồn tại.
  - Nghiên cứu ứng dụng của DSM từ ñó ñề xuất các giải pháp ñể thực
  hiện có hiệu quả việc quản lý sử dụng nhu cầu ñiện trong tương lai, ñảm bảo
  hài hoà giữa mục ñích ngắn hạn và dài hạn, phù hợp với chiến lược phát triển
  kinh tế của công ty và của ñiện lực Bắc Giang.
  2. §èi tưîng, ph¹m vi vµ phư¬ng ph¸p nghiªn cøu
  2.1. §èi tưîng nghiªn cøu: Phân tích quản lý sử dụng nhu cầu ñiện và ñề
  xuất giải pháp thực hiện DSM ñối với công ty cơ khíhóa chất Hà Bắc
  2.2. Ph¹m vi nghiªn cøu: Tình hình cung cấp và sử dụng ñiện tại công ty
  cơ khí hóa chất Hà Bắc, thành phố Bắc Giang.
  2.3. Phư¬ng ph¸p nghiªn cøu:
  - Lấy số liệu, thu thập xử lý và tổng hợp thông tin liên quan ñến ñề
  tài nghiên cứu, qua ñó tiến hành tra cứu, ghi chép lại những kết quả,
  thông tin, lí luận.
  - Bám sát chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụngnăng lượng tiết
  kiệm và hiệu quả ñể làm cơ sở nghiên cứu ñề tài.
  - Sử dụng chương trình DSM làm cơ sở thực tiễn cho các giải pháp
  trong lĩnh vực tiết kiệm ñiện.
  3. NHỮNG ðÓNG GÓP CỦA ðỀ TÀI
  - Hệ thống hóa lý thuyết về DSM và ứng dụng trong xí nghiệp, công ty
  hoạt ñộng trong lĩnh vực công nghiệp.
  - Thu thập và xử lý thông tin về hệ thống quản lý cung cấp ñiện của
  công ty cơ khí hóa chất Hà Bắc.
  - Phân tích thực trạng về quản lý sử dụng ñiện củacông ty cơ khí hóa
  chất Hà Bắc.
  - ðề xuất phương án thực hiện DSM và các giải phápnâng cao việc
  quản lý sử dụng tiết kiệm và hiệu quả ñiện của xí nghiệp, công ty.
  4. KÕt cÊu cña luËn v¨n
  Tên đề tài: “Nghiên cứu ứng dụng Quản lý sử dụng nhu cầu ñiện
  (DSM) ñối với công ty cơ khí hóa chất Hà Bắc”

  Phần 1: Cơ sở lý thuyết về DSM
  Phần 2: Phân tích việc thực hiện quản lý sử dụng ñiện của công ty cơ
  khí hóa chất Hà Bắc trên quan ñiểm DSM
  Phần 3: Giải pháp thực hiện DSM ñối với công ty cơ khí hóa chất Hà Bắc
  PHẦN 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ DSM
  1.1. KHÁI NIỆM VỀ DSM
  DSM là chữ viết tắt của “Demand Side Management”. DSM là tập hợp
  các giải pháp kỹ thuật – công nghệ - kinh tế - xã hội nhằm giúp ñỡ khách
  hàng sử dụng ñiện năng có hiệu quả và tiết kiệm nhất. DSM nằm trong
  chương trình tổng thể quản lý nguồn cung cấp (SSM) – quản lý nhu cầu sử
  dụng ñiện năng (DSM).
  Chương trình DSM bao gồm các hoạt ñộng gián tiếp hay trực tiếp của
  các khách hàng sử dụng ñiện (phía cầu) và quá trìnhñó ñược khuyến khích
  bởi các công ty ñiện lực (phía cung cấp) với mục tiêu giảm công suất phụ tải
  cực ñại (công suất ñỉnh) và ñiện năng tiêu thụ của hệ thống.
  Những hoạt ñộng này sẽ dẫn ñến giảm chi phí ñầu tưxây dựng nguồn,
  lưới truyền tải và phân phối trong quy hoạch phát triển hệ thống ñiện trong
  tương lai.
  DSM ñược mong ñợi ñể sử dụng tối ưu các nguồn lực trong khi giảm thiểu
  các tác ñộng môi trường, vốn ñầu tư và thỏa mãn cácyêu cầu của khách hàng.
  - Giảm ñược nhu cầu phụ tải nhờ chương trình DSM, ngành ðiện có
  thể trì hoãn chi phí xây dựng nhà máy ñiện mới, mở rộng lưới truyền tải và
  phân phối ñiện, vận hành và bảo dưỡng hệ thống cũngnhư chi phí mua nhiên
  liệu cho các nhà máy. ðầu tư vào DSM sẽ giảm nguy cơ xây dựng vội vã
  hoặc thừa thãi các nhà máy ñiện. Do ñó, nguồn vốn khan hiếm ñược sử dụng
  một cách tối ưu và có hiệu quả.
  - Các chương trình DSM sẽ giúp ñỡ khách hàng tiết kiệm ñược một
  khoản tiền ñáng kể ñể chi phí cho các kế hoạch thiết thực khác.
  - Giảm thiểu các tác ñộng xấu tới môi trường.
  - Cải thiện hiệu suất sử dụng thiết bị (cả phía cung và phía cầu)
  - Giảm chi phí ngoại tệ.

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  Tiếng Việt
  1. ðánh giá tiềm năng tiết kiệm ñiện năng và hiệu quả của việc ứng dụng
  DSM ở Việt Nam - ðặng Quốc Thống, Nguyễn Thường, ðào Kim Hoa,
  Bạch Quốc Khánh, Báo cáo khoa học, Mã số KHCN.09.08.02, Bộ khoa
  học công nghệ và môi trường, Hà Nội.
  2. Nghiên cứu khả năng ứng dụng DSM ở Việt Nam - Trần ðình Long, ðặng
  Quốc Thống, Nguyễn Thường, Lã Văn Út, ðào Kim Hoa, Nguyễn Văn
  ðạm, Báo cáo khoa học, Mã số KCðL .95.04.10, Bộ khoa học công
  nghệ và môi trường,1997, Hà Nội.
  3. Quy hoạch phát triển năng lượng và ñiện lực - Trần ðình Long, Nhà xuất
  bản khoa học và kỹ thuật, Hà Nội 1999
  4. Sử dụng tiết kiệm ñiện năng áp dụng cho doanh nghiệp sản xuất - Nguyễn
  Xuân Phú, NXB KH&KT năm 2002.
  5. Hệ thống cung cấp ñiện tập 1, tập 2 - Trần Quang Khánh, NXB KH&KT
  năm 2006.
  6. Quy hoạch ñiện - Trần Quang Khánh, NXB Nông nghiệp năm 2000.
  7. Hệ thống cung cấp ñiện của xí nghiệp công nghiệp ñôthị và nhà cao tầngNguyễn Công Hiền, Nguyễn Mạnh Hoạch,NXB KH&KT năm 2005
  8. Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án quản lý nhu cầu giai ñoạn 2 (2002-
  2005) Viện Năng lượng, Hà Nội 1/2002
  9. Phương pháp nghiên cứu phụ tải - Công ty tư vấn Fichtner/ Colenco, Báo
  cáo cuối cùng, Dự án DSM , 2003, Hà Nội
  10. Phân tích tài chính kinh tế- Nguyễn Thị Tuyết Mai, NXB Xây dựng năm 2000.
  11. Cung cấp ñiện - Nguyễn Xuân Phú, Nguyễn Công Hiền, Nguyễn Bội
  Khuê NXB KH&KT năm 2002.
  12. Mạng cung cấp và phân phối ñiện- Bùi Ngọc Thư, NXB KH&KT năm 2000.
  13. Sử dụng hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả ñiện năng.
  Tác giả: Nguyễn Xuân Phú
  Nhà xuất bản khoa học kỹ thuật, năm 2002
  14. Kinh tế ngành ñiện- Vũ Hải Thuận, NXB Nông Nghiệp năm 2000.
  15. Tài chính doanh nghiệp - Trần Ái Khiết, NXB ñại học quốc gia, năm 2005
  16. Tài chính tiền tệ- Trần Ái Khiết, Phan Tùng Lâm, NXB ñại học quốc gia,
  năm 2005
  17.Bảo toàn năng lượng hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả trong công nghiệp.
  Tác giả: Nguyễn Xuân Phú, Nguyễn Thế Bảo
  Nhà xuất bản khoa học kỹ thuật, năm 2006
  18. Bài giảng giải tích và tối ưu hóa chế ñộ mạng ñiệnTrần Quang Khánh,
  năm2009.
  19. Sổ tay lựa chọn và tra cứu thiết bị ñiện từ 0,4 ñến500 KV- Ngô Hồng
  Quang, NXB KH&KT năm 2002.
  20.Trang website: www.Tietkiemnangluong.vn
  www.evn.com.vn
  Tiếng Anh 1.
  Demand Side Management: Concepts and Methods - Clark W. Gelling & John
  Charmberlin, Published by The Fairmont Press, Inc, 2nd Edition, 1993, India

  Xem Thêm: Nghiên cứu ứng dụng Quản lý sử dụng nhu cầu điện (DSM) đối với công ty cơ khí hóa chất Hà Bắc
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu ứng dụng Quản lý sử dụng nhu cầu điện (DSM) đối với công ty cơ khí hóa chất Hà Bắc sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status