Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Kiểm toán năng lượng và một số biện pháp tiết kiệm điện tại công ty TNHH sản xuất và Thương mại Minh

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Kiểm toán năng lượng và một số biện pháp tiết kiệm điện tại công ty TNHH sản xuất và Thương mại Minh

  Luận văn thạc sĩ
  Đề tài: Kiểm toán năng lượng và một số biện pháp tiết kiệm điện tại công ty TNHH sản xuất và Thương mại Minh Ngọc
  Mô tả bị lỗi font vài chữ, tài liệu thì bình thường

  MỤC LỤC
  PHẦN MỞ ðẦU i
  I: Tính cấp thiết của ñề tài nghiên cứu 1
  II: ðối tượng, mục tiêu và ý nghĩa khoa học thực tiễn của luận văn 1
  III: Các nội dung nghiên cứu trong luận văn . 2
  Phần I Cơ sở lý thuyết về kiểm toán năng lượng 3
  I. Khái niệm về kiểm toán năng lượng 3
  II. Phân loại kiểm toán năng lượng . 3
  1. Kiểm toán năng lượng sơ bộ . 3
  2.Kiểm toán năng lượng chi tiết: . 4
  III. Quy trình kiểm toán năng lượng. 6
  Bước 1 : Khởi ñầu và chuẩn bị công việc. 6
  IV. Các lĩnh vực kiểm toán năng lượng 9
  Kết luận phần 1 17
  Phần 2 Tổng quan về tiêu thụ năng lượng trong sản suất thép- công ty
  TNHH Minh Ngọc 18
  I. Giới thiệu về nhà máy sản xuất thép Minh Ngọc . 18
  II. Công nghệ và trang thiết bị 20
  3.1 Quy trình sản xuất . 20
  3.2 Mô tả công nghệ. 21
  III.ðặc thù tiêu thụ ñiện trong nhà máy 24
  3.1 Sơ ñồ nguyên lý 24
  Phần 3 Kiểm toán ñiện năng trong công ty TNHH sản xuất và Thương
  mại Minh Ngọc . 26
  1.Thu thập số liệu thông tin chung 26
  Kết luận phần 3 46
  Phần 4 ðề xuất và ñánh giá những giải pháp tiệt kiệm ñiện trong công ty
  TNHH sản xuất và Thương mại Minh Ngọc . 47
  2.2.4 Giải pháp 4: Trong hệ thống nhiệt lạnh, thônggió . 58
  2.1.5 Giải pháp 5: Với hệ thống cung cấp ñiện: 60
  2.1.6 Giải pháp 6: nâng cao hệ số công suất cosφ . 61
  2.2 Nhóm các giải pháp không cần chi phí ñầu tư . 64
  2.2.1. Giải pháp 1: Bảo dưỡng hiệu chỉnh máy nén khí . 65
  2.2.2. Giải pháp 2: 65
  Kết luận phần 4 71
  KẾT LUẬN . 72

  PHẦN MỞ ðẦU
  I: Tính cấp thiết của ñề tài nghiên cứu.
  ðiện năng là nhu cầu không thể thiếu trong ñời sốngkinh tế xã hội của
  mọi quốc gia, ñặc biệt là Việt Nam thì vấn ñề ñiệnnăng càng quan trọng bởi
  ñất nước ta ñang trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện ñại hoá ñất nước. Chính
  vì vậy phát triển nguồn ñiện năng bền vững là yêu cầu cấp bách ñược ñặt ra.
  Tuy vậy việc sử dụng ñiện năng của nước ta hiện nayñạt hiệu suất thấp, công
  nghệ lạc hậu và nhận thức của người sử dụng ñiện năng chưa cao.
  Việt Nam tiêu thụ ñiện năng không nhiều nhưng lại ñang mất cân ñối
  giữa phát triển nguồn ñiện năng và phát triển kinh tế. Việc tiêu thụ ñiện năng
  trong các ngành công nghiệp ñặc biệt là công nghiệpchế tạo thép là vấn ñề
  ñáng ñược quan tâm bởi lượng ñiện năng của các nhà máy thép hàng tháng sẽ
  lớn. Mặt khác vấn ñề hao tổn ñiện năng hiện nay vẫnlà vấn ñề ñáng quan tâm
  của các nhà máy này. Việc tìm ra biện pháp tiết kiệm ñiện năng cho chúng là
  rất cần thiết.
  ðể tìm ra biện pháp tối ưu cho việc sử dụng ñiện năng một cách hợp lý
  của nước ta hiện nay thì ñánh giá hiện trạng sử dụng ñiện năng là một ñiều hết
  sức cần thiết. ðể góp phần nhỏ trong công việc ñó tôi tiến hành ñề tài: “ Kiểm
  toán năng lượng và một số biện pháp tiết kiệm ñiện tại công ty TNHH sản
  xuất và Thương mại Minh Ngọc”
  II: ðối tượng, mục tiêu và ý nghĩa khoa học thực tiễn của luận văn.
  ðối tượng nghiên cứu của luận văn chính là vấn sửdụng ñiện năng và
  biện pháp tiết kiệm ñiện của công ty TNHH sản xuất và Thương mại Minh
  Ngoc.
  Mục tiêu của ñề tài là hệ thống hoá lý thuyết về kiểm toán năng lượng,
  từ ñó phân tích ñánh giá quản lý, sử dụng và ñưa ramột số giải pháp tiét kiệm
  ñiện cho công ty TNHH sản xuất và Thương mại Minh Ngọc khu công nghiệp
  Phố Nối A- Hưng Yên.
  Kết quả của luận văn sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho những người
  làm công tác chuyên môn và ñặc biệt là các doanh nghiệp có các biện pháp
  tiét kiệm ñiện hợp lý nhất.
  III: Các nội dung nghiên cứu trong luận văn.
  ðể tiến hành luận văn tôi sẽ tiến hành lấy số liệu,thu thập xử lý, tra
  cứu và ñưa ra kết quả sau ñó phân tích và ñưa ra các giải pháp trong lĩnh vực
  tiết kiệm ñiện. Luận văn gồm các phần chính như sau:
  Phần 1: Cơ sở lý thuyết về kiểm toán năng lượng.
  Phần 2: Tổng quan về tiêu thụ năng lượng trong sảnxuất thép của công
  ty TNHH Minh Ngọc.
  Phần 3: Kiểm toán năng lượng trong công ty TNHH sản xuất và
  Thương mại Minh Ngọc.
  Phần 4: ðề xuất và ñánh giá những giải pháp tiết kiệm ñiện trong công
  ty TNHH Minh Ngọc.

  Phần I : CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ KIỂM TOÁN NĂNG LƯỢNG
  I. Khái niệm về kiểm toán năng lượng.
  Kiểm toán năng lượng là hoạt ñộng nhằm ñánh giá thực trạng hoạt
  ñộng của hệ thống năng lượng của Doanh nghiệp, từ ñó xác ñịnh những khu
  vực sử dụng năng lượng lãng phí, và tìm ra các cơ hội tiết kiệm năng lượng từ
  ñó ñề xuất các giải pháp tiết kiệm năng lượng.
  Kiểm toán năng lượng giúp chúng ta xác ñịnh ñược khuynh hướng tiêu
  thụ năng lượng và tiềm năng tiết kiệm năng lượng của các loại thiết bị khác
  nhau như: ðộng cơ, máy bơm, hệ thống thông gió, ñiều hoà không khí, hệ
  thống hơi, nhiệt, hệ thống sử dụng dầu FO .
  II. Phân loại kiểm toán năng lượng.
  Có hai dạng Kiểm toán năng lượng chính là Kiểm toán năng lượng sơ
  bộ và chi tiết.
  1. Kiểm toán năng lượng sơ bộ:Là hoạt ñộng khảo sát thoáng qua quá trính
  sử dụng năng lượng của hệ thống. Nó cũng bao gồm cảhoạt ñộng ñánh giá
  các dữ liệu tiêu thụ năng lượng ñể phân tích về số lượng và quy luật sử dụng
  năng lượng, ñồng thời so sánh với các giá trị trungbình hoặc tiêu chuẩn của
  các thiết bị tương tự. ðây là loại kiểm toán năng lượng có chi phí thấp nhất
  nhưng qua ñó có thể ñánh giá sơ bộ tiềm năng tiết kiệm và ñưa ra một danh
  sách các cơ hội tiết kiệm năng lượng với chi phí thấp nhờ cải tiến phương
  thức vận hành và bảo dưỡng.
  Kiểm toán này cũng là dịp ñể thu thập các thông tincho các kiểm toán
  năng lượng chi tiết hơn sau này nếu tiềm năng tiết kiệm sơ bộ cho thấy sự cần
  thiết của một hoạt ñộng kiểm toán năng lượng với quy mô lớn hơn.
  Nội dung các bước thực hiện của hoạt ñộng kiểm toánnăng lượng sơ bộ :
  + Khảo sát lướt qua toàn bộ dây chuyền công nghệ, các thiết bị cung
  cấp và tiêu thụ năng lượng tại các phân xưởng .
  + Nhận dạng nguyên lý, quy trình công nghệ.
  +Nhận dạng dòng năng lượng.
  + Nhận dạng ñịnh tính các cơ hội tiết kiệm năng lượng.
  + Nhận dạng các thiết bị, ñiểm cần ño lường sâu hơnsau này, các vị trí
  ñặt các thiết bị ño lường.
  Nội dung kết quả, thông tin thể hiện của hoạt ñộng kiểm toán năng
  lượng sơ bộ.
  + Danh mục.
  + Tên cơ hội tiết kiệm năng lượng.
  + Khả năng tiết kiệm năng lượng có thể.
  + Chi phí thực hiện khảo sát ñịnh lượng sâu hơn.
  Kiểm toán năng lượng sơ bộ cho phép kiểm toán viên có ñược cái nhìn
  tổng quát về hệ thống tiêu thụ năng lượng của doanh nghiệp. Qua ñó nhận
  dạng các cơ hội ñưa ra cái nhìn khái quát về tiềm năng tiết kiệm năng lượng
  của tổ chức. Xác ñịnh các biện pháp tiết kiệm năng lượng nào ñược ưu tiên.
  2.Kiểm toán năng lượng chi tiết:
  Là việc xác ñịnh lương năng lượng sử dụng và tổn thất thông qua quan
  sát và phân tích các thiết bị, hệ thống và các ñặc ñiểm vận hành của chúng
  một cách chi tiết hơn. Khi phân tích có thể bao gồm cả việc ño ñạc và thí
  nghiệm tại chỗ ñể xác ñịnh lượng năng lượng sử dụngvà hiệu suất của các hệ
  thống. Sử dụng các phương pháp tính toán khoa học chuẩn ñể phân tích hiệu
  suất, tính toán tiết kiệm năng lượngvà chi phí thông qua việc cải tiến và thay
  ñổi từng hệ thống. Kiểm toán năng lượng chi tiết bao gồm việc phân tích kinh
  tế các giải pháp thực hiện cơ hội bảo toàn năng lượng kiến nghị.
  Nội dung các bước thực hiện của hoạt ñộng kiểm toánnăng lượng chi tiết :
  + Thu thập số lượng quá khứ của ñối tượng.
  - Vận hành
  - Năng suất.

  TÀI LIỆU THAM KHẢO:
  1. Bảo toàn năng lượng hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả trong công nghiệp.
  Tác giả: Nguyễn Xuân Phú, Nguyễn Thế Bảo
  Nhà xuất bản khoa học kỹ thuật, năm 2006
  2. Trần Quang Khánh, Bài giảng giải tích và tối ưu hóa chế ñộ mạng ñiện
  năm2009.
  3. Ngô Hồng Quang, Sổ tay lựa chọn và tra cứu thiết bị ñiện từ 0,4 ñến500
  KV, NXB KH&KT năm 2002.
  4. Trần Quang Khánh, Hệ thống cung cấp ñiện tập 1, tập 2, NXB KH&KT
  năm 2006.
  5. Trần Quang Khánh, Quy hoạch ñiện, NXB Nông nghiệp năm 2000.
  6. Nguyễn Công Hiền, Nguyễn Mạnh Hoạch, Hệ thống cung cấp ñiện của xí
  nghiệp công nghiệp ñô thị và nhà cao tầng, NXB KH&KT năm 2005
  7. Nguyễn Xuân Phú, Sử dụng tiết kiệm ñiện năng áp dụng cho doanh nghiệp
  sản xuất, NXB KH&KT năm 2002.
  8. Nguyễn Thị Tuyết Mai, Phân tích tài chính kinh tế, NXB Xây dựng năm 2000.
  9. Nguyễn Xuân Phú, Nguyễn Công Hiền, Nguyễn Bội Khuê, Cung cấp ñiện,
  NXB KH&KT năm 2002.
  10. Bùi Ngọc Thư, Mạng cung cấp và phân phối ñiện, NXB KH&KT năm 2000.
  11. Sử dụng hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả ñiện năng.
  Tác giả: Nguyễn Xuân Phú
  Nhà xuất bản khoa học kỹ thuật, năm 2002
  12. Vũ Hải Thuận, Kinh tế ngành ñiện, NXB Nông Nghiệp năm 2000.
  13. Trần Ái Khiết, Tài chính doanh nghiệp, NXB ñại học quốc gia, năm 2005
  14. Trần Ái Khiết, Phan Tùng Lâm, Tài chính tiền tệ, NXB ñại học quốc gia,
  năm 2005
  15.Các trang website về kiểm toán và tiết kiệm nănglượng

  Xem Thêm: Kiểm toán năng lượng và một số biện pháp tiết kiệm điện tại công ty TNHH sản xuất và Thương mại Minh
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kiểm toán năng lượng và một số biện pháp tiết kiệm điện tại công ty TNHH sản xuất và Thương mại Minh sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status