Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Thực trạng và định hướng sử dụng đất nông nghiệp huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  1
 5. Công cụ
 6. Thực trạng và định hướng sử dụng đất nông nghiệp huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình

  Luận văn thạc sĩ
  Đề tài: Thực trạng và định hướng sử dụng đất nông nghiệp huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình
  Mô tả bị lỗi font vài chữ, tài liệu thì bình thường

  MỤC LỤC
  Lời cam ñoan i
  Lời cảm ơn i
  Mục lục ii
  Danh mục chữviết tắt iv
  Danh mục bảng v
  Danh mục biểu ñồ vi
  1 ðẶT VẤN ðỀ 1
  1.1 Tính cấp thiết của ñềtài 1
  1.2 Ý nghĩa của ñềtài 3
  1.3 Mục ñích nghiên cứu 3
  2 TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 4
  2.1 Tình hình sửdụng ñất nông nghiệp 4
  2.2 Những vấn ñề về hiệu quả và ñánh giá hiệu quả sử d ụng ñất
  nông nghiệp 8
  2.3 Xu hướng sửdụng ñất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá 14
  2.4 Xây dựng một nền nông nghiệp sản xuất hàng hoá 21
  2.5 Các nghiên cứu liên quan ñến nâng cao hiệu quả sử dụng ñất
  nghiệp và phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa 35
  3 NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 39
  3.1 ðối tượng và phạm vi nghiên cứu 39
  3.2 Nội dung nghiên cứu 39
  3.3 Phương pháp nghiên cứu 40
  4 KẾT QUẢNGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 44
  4.1 ðiều kiện tựnhiên, kinh tế- xã hội 44
  4.1.1 ðiều kiện tựnhiên 44
  4.1.2 ðiều kiện kinh tế- xã hội 49
  4.2 Hiện trạng sửdụng ñất 53
  4.2.1 Hiện trạng sửdụng các loại ñất 53
  4.2.2 Hiện trạng sửdụng ñất nông nghiệp 55
  4.3 ðánh giá hiệu quảsửdụng ñất nông nghiệp 56
  4.3.1 Các vùng sản xuất nông nghiệp 56
  4.3.2 Thực trạng phát triển sản xuất nông nghiệp 57
  4.3.3 Hiện trạng các kiểu sửdụng ñất 61
  4.3.4 Hiệu quảsửdụng ñất nông nghiệp 66
  4.3.5 Một sốgiải pháp nh ằm nâng cao hiệu quảsửdụng ñất nông nghiệp 85
  5 KẾT LUẬN VÀ ðỀNGHỊ 89 5.1 Kết luận 89
  5.2 ðềnghị 90
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 91
  PHỤLỤC 96

  1. ðẶT VẤN ðỀ
  1.1 Tính cấp thiết của ñềtài
  ðất ñai là tài nguyên quốc gia vô cùng quý giá, là tưliệu sản xuất ñặc
  biệt. Không có ñất thì không thểsản xuất cũng không có sựtồn tại của con
  người và ñất có vịtrí ñặc biệt quan trọng với sản xuất nông nghiệp. Chính vì
  vậy, sửdụng ñất là một phần hợp thành của chiến lược nông nghiệp sinh
  thái và phát triển bền vững.
  Nông nghiệp là hoạt ñộng sản xuất cổ nhất và cơ bản nhất của loài
  người. Hầu hết các nước trên thếgiới ñều phải xây dựng một nền kinh tếtrên
  cơsởphát triển nông nghiệp dựa vào khai thác các tiềm năng của ñất, lấy ñó
  làm bàn ñạp phát triển các ngành khác. Vì vậy, việc tổchức sửdụng nguồn tài
  nguyên ñất ñai hợp lý, có hiệu quảtheo quan ñiểm sinh thái bền vững ñang
  trởthành vấn ñềtoàn cầu. Mục tiêu hiện nay của loài người là phấn ñấu xây
  dựng một nền nông nghiệp toàn diện vềkinh tếxã hội, môi trường một cách
  bền vững. ðểthực hiện mục tiêu trên cần bắt ñầu từviệc nâng cao hiệu quảsử
  dụng ñất trong nông nghiệp toàn diện là rất cần thiết.
  Hơn 20 năm qua, nông nghiệp nước ta ñã ñạt ñược nhiều thành tựu
  quan trọng, góp phần thúc ñẩy phát triển kinh tế- xã hội của ñất nước. Nông
  nghiệp cơbản ñã chuyển sang sản xuất hàng hoá, phát triển tương ñối toàn
  diện, tốc ñộtăng trưởng bình quân (5,5% giai ñoạn 2002-2007) và ñạt 3,79%
  năm 2008 [7]. Sản xuất nông nghiệp không những ñảm bảo an toàn lương
  thực quốc gia mà còn mang lại nguồn thu cho nền kinh tếvới việc tăng hàng
  hóa nông sản xuất khẩu. Kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản năm 2008
  ñạt 15,4 tỷUSD, tăng 24,9% so với năm 2007. [6].
  Tuy nhiên, xét trên tổng thể, nền nông nghiệp nước ta vẫn phải ñang
  ñang ñối mặt với hàng loạt các vấn ñềnhư: sản xuất nhỏ, manh mún, công
  nghệlạc hậu, năng suất chất lượng hàng hóa thấp, khảnăng hợp tác liên
  kết cạnh tranh yếu, sự chuyển dị ch cơ cấu chậm. Trong ñiều kiện các
  nguồn tài nguyên ñểsản xuất có hạn, diện tích ñất nông nghiệp ngày càng
  bị thu hẹp do sức ép của quá trình ñô thịhóa, công nghiệp hóa và sựgia
  tăng dân sốthì mục tiêu nâng cao hiệu quảsửdụng ñất nông nghiệp là hết
  sức cần thiết. Nghị quyết ðại hội X của ðảng khẳng ñịnh: "Xây dựng nền
  nông nghiệp hàng hóa mạnh, ña dạng và bền vững dựa trên cơ s ởphát
  huy các lợi thếso sánh, áp dụng khoa học công nghệ, làm ra sản phẩm
  chất lượng cao ñáp ứng nhu cầu ña dạng trong nước và tăng khả n ăng
  cạnh tranh chiếm lĩnh thịtrường Quốc tế; nâng cao hiệu quảsửdụng ñất,
  lao ñộng, vốn; tăng thu nhập và ñời sống nhân dân" [5].
  Cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu diễn ra gần ñây ñã gây sức
  ép rất lớn ñến vấn ñềsản xuất lương thực hiện nay. Nhiều nước trong ñó
  có Việt Nam ñang phải nhìn lại vấn ñềsửdụng ñất ñể ñáp ứng mục tiêu
  phát triển cân ñối giữa công nghiệp và nông nghiệp. Ngày 18/04/2008,
  chính phủ ñã ban hành Quyết ñịnh 391/Qð-TTg vềrà soát, kiểm tra thực
  trạng việc quản lý quy hoạch, kếhoạch sửdụng ñất 5 năm từ2005 – 2010
  trên ñịa bàn cảnước, trong ñó tập trung vào ñất nông nghiệp nói chung và
  ñất chuyên trồng lúa nước nói riêng [1]. Tại khoản 1 ñiều 3, Quyết ñịnh
  nêu rõ: “Hạn chếtối ña việc chuyển ñất trồng lúa nước sửdụng vào mục
  ñích phi nông nghiệp. Không xét quy hoạch chuyển ñất trồng lúa nước
  sang sửdụng vào mục ñích sản xuất dịch vụphi nông nghiệp ởnhững ñịa
  phương có ñiều kiện sửdụng các loại ñất này ” [1]. ðiều ñó một lần nữa
  khẳng ñịnh xu hướng phát triển nông nghiệp hàng hoá bền vững là hướng
  ñi tất yếu ñảm bảo phát triển ñất nước lâu dài, ổn ñịnh.
  Huyện KỳSơn nằm tiếp giáp với thịxã Hòa Bình, là vùng bán sơn ñịa
  với diện tích tựnhiên 203km
  2
  , dân số35937 người, gồm 9 xã và 1 thịtrấn.
  Những năm qua kinh tếhuyện ñã có bước chuyển dịch mạnh theo hướng tăng
  dần tỉ trọng ngành công nghiệp, dịch vụ, giảm dần tỉ trọng ngành nông
  nghiệp. Tuy nhiên, nông nghiệp vẫn là ngành sản xuất chủyếu cảu huyện. Vì
  vậy, ñịnh hướng phát triển sản xuất nông nghiệp trên cơ sở ñánh giá thực
  trạng sửdụng ñất là mục tiêu chính của ñềtài: “Thực trạng và ñịnh hướng sử
  dụng ñất nông nghiệp huyện KỳSơn – tỉnh Hòa Bình”.
  1.2 Ý nghĩa của ñềtài
  - Góp phần bổ sung lý luận về ñánh giá hiệu quả sử dụng ñất nông
  nghiệp và ñịnh hướng phát triển sản xuất nông nghiệp.
  - Góp phần nâng cao hiệu quảsửdụng ñất nông nghiệp và thúc ñẩy sự
  phát triển sản xuất nông nghiệp nâng cao mức thu nhập của người dân huy ện
  KỳSơn – tỉnh Hòa Bình.
  1.3 Mục ñích nghiên cứu
  - ðánh giá hiệu quả sử dụng ñất nông nghiệp nhằm góp phần giúp
  người dân lựa chọn phương thức sửdụng ñất phù hợp trong ñiều kiện cụthể
  của huyện.
  - ðịnh hướng và ñềxuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quảsửdụng
  ñất ñáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp bền vững.

  2. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU
  2.1 Tình hình sửdụng ñất nông nghiệp
  2.1.1 Một sốvấn ñềtrong sửdụng ñất nông nghiệp
  Nhưvậy, ñất ñai là một khoảng không gian có giới hạn gồm: khí hậu,
  lớp ñất bềmặt, thảm thực vật, ñộng vật, diện tích mặt nước, nước ngầm và
  khoáng sản trong lòng ñất [15]. Trên bềmặt ñất ñai là sựkết hợp giữa các yếu
  tốthổnhưỡng, ñịa hình, thuỷvăn, thảm thực vật cùng với các thành phần
  khác có vai trò quan trọng và ý nghĩa to lớn ñối với hoạt ñộng sản xuất và
  cuộc sống của xã hội loài người.
  ðất nông nghiệp là ñất ñược sửdụng vào mục ñích s ản xuất, nghiên
  cứu, thí nghiệm về nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ s ản, làm
  muối và mục ñích bảo vệ, phát triển rừng. Theo Luật ñất ñai năm 2003,
  ñất nông nghi ệp ñược chia ra làm các nhóm ñất chính sau: ñất s ản xuất
  nông nghiệp, ñất lâm nghi ệp, ñất nuôi tr ồng thuỷsản, ñất làm muối và ñất
  nông nghiệp khác [21].
  Trong giai ñoạn kinh tế- xã hội phát triển, mức sống cầu con người còn
  thấp, công năng của ñất là tập trung vào sản xuất vật chất, ñặc biệt trong sản
  xuất nông nghiệp chủyếu là sản xuất nhỏlẻ, tựcung tựcấp ñểphục vụnhu cầu
  thiết y ếu: ăn, mặc, ở Khi con người biết sửdụng ñất ñai vào cuộc sống cũng
  nhưsản xuất thì ñất ñóng vai trò quan trọng trong hiện tại và tương lai.
  Cùng với việc phát triển mạnh mẽcông nghệvà khoa học, kỹthuật ñã
  ñem lại thành tựu kỳdiệu làm thay ñổi bộmặt trái ñất và cuộc sống nhân loại.
  Nhưng do chạy theo lợi nhuận tối ña cục bộkhông có một chiến lược phát
  triển chung nên ñã gây ra những hậu quảtiêu cực: ô nhiễm môi trường, thoái
  hoá ñất Hàng năm gần 12 triệu ha rừng nhiệt ñới bịtán phá ởChâu MỹLa
  Tinh và Châu á. Cân bằng sinh thái bịphá vỡ, hàng triệu ha ñất ñai bịhoang

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  A. Tiếng Việt
  1. Lê Văn Bá (2001), “Tổchức lại việc sửdụng ruộng ñất nh ằm thúc ñẩy sản xuất
  nông nghiệp hàng hoá”, Tạp chí Kinh tếdựbáo, (6), tr. 8 - 10.
  2. Hà Thị Thanh Bình (2000), Bài giảng hệ thống canh tác nhiệt ñới,
  Trường ðHNNI, Hà Nội.
  3. VũThịBình (1993), "Hiệu quảkinh tếsửdụng ñất canh tác trên ñất phù
  sa sông Hồng huyện Mỹ Văn - Hải Hưng", Tạp chí Nông nghiệp và
  Công nghiệp thực phẩm, (10), tr. 391 - 392.
  4. Nguyễn Văn Bộ(2000), Bón phân cân ñối và hợp lý cho cây trồng, NXB
  Nông nghiệp, Hà Nội.
  5. Nguyễn Văn Bộ, Bùi Huy Hiền (2001), “Quy trình công nghệvà bảo vệ
  ñất dốc nông - lâm nghiệp”, Hội nghị ñào tạo nghiên cứu và chuyển
  giao khoa học công nghệ cho phát triển bền vững trên ñất dốc Việt
  Nam, NXB Nông nghiệp, Hà Nội.
  6. Nguyễn Duy Bột (2001), Tiêu thụ nông sản - thực trạng và giải pháp,
  Tạp chí kinh tếvà phát triển, số1/2001.
  7. Nguyễn Huy Cường (1997), Tổchức sản xuất dưa chuột xuất khẩu vụ
  ñông ở huyện Nam Thanh tỉnh Hải Hưng, Kết quả nghiên cứu khoa
  học, Kinh tếnông nghiệp (1995 - 1996), NXB Nông nghiệp, Hà Nội.
  8. ðường Hồng Dật và các cộng sự(1994), Lịch sửnông nghiệp Việt Nam,
  NXB Nông nghiệp, Hà Nội.
  9. Nguyễn ðiền (2001), “Phương hướng phát triển nông nghiệp Việt Nam
  trong 10 năm ñầu thếkỷXXI”, Tạp chí Nghiên cứu kinh tế, (275), tr.
  50 - 54.
  10. Phạm Vân ðình, ðỗKim Chung và cộng sự(1998), Kinh tếnông nghiệp,
  NXB Nông nghiệp, Hà Nội.
  11. Dựán quy hoạch tổng thể ðồng Bằng sông Hồng (1994), Báo cáo nền số
  9, Hà Nội.
  12. VũNăng Dũng (2001), “Quy hoạch nông nghiệp nông thôn Việt Nam
  những năm ñầu thếkỷ21”, Nông dân nông thôn Việt Nam, trang 301
  - 302.
  13. Quy ền ðình Hà (1993), ðánh giá kinh tế ñất lúa vùng ðồng bằng sông Hồng,
  Luận án tiến sĩnông nghiệp, ðại h ọc Nông nghiệp I, Hà Nội.
  14. Lý ThịThu Hà (2007), Giáo trình Ô nhiễm môi trường, Bộmôn Công
  nghệmôi trường, trường ðại học Nông nghiệp I, Hà Nội.
  15. ðỗNguyên Hải (1999), “Xác ñịnh các chỉtiêu ñánh giá chất lượng môi
  trường trong quản lý sử dụng ñất ñai bền vững cho sản xuất nông
  nghiệp”, Khoa học ñất, số11, tr. 120.
  16. ðỗ Nguyên Hải (2001), ðánh giá ñất và hướng sử dụng ñất bền vững
  trong sản xuất nông nghiệp của huyện Tiên Sơn, Bắc Ninh, Luận án
  tiến sĩnông nghiệp, ðại học Nông nghiệp I, Hà Nội.
  17. VũKhắc Hoà (1996), ðánh giá hiệu quảkinh tếsửdụng ñất canh tác
  trên ñịa bàn huyện Thuận Thành - tỉnh Hà Bắc, Luận văn thạc sĩnông
  nghiệp, ðại học Nông nghiệp I, Hà Nội.
  18. Hội khoa học ñất (2000), ðất Việt Nam, NXB Nông nghiệp, Hà Nội.
  19. Nguyễn ðình Hợi (1993), Kinh tếtổchức và quản lý sản xuất kinh doanh
  nông nghiệp, NXB Thống kê, Hà Nội
  21.Luật ñất ñai 2003, NXB Chính trịquốc gia, Hà Nội.
  20. Cao Liêm, ðào Châu Thu, Trần ThịTú Ngà (1990), Phân vùng sinh thái
  nông nghiệp ðồng bằng sông Hồng, ðềtài 52D.0202, Hà Nội.
  22. Phan Sỹ Mẫn, Nguyễn Việt Anh (2001), "ðịnh hướng và tổ chức phát
  triển nền nông nghiệp hàng hoá”, Tạp chí Nghiên cứu kinh tế, (273), tr.
  21 - 29.

  Xem Thêm: Thực trạng và định hướng sử dụng đất nông nghiệp huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng và định hướng sử dụng đất nông nghiệp huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status