Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu ảnh hưởng của nguyên tố vi lượng bo (B), Gibberellin (GA3), và chế phẩm phân bón lá đến s

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu ảnh hưởng của nguyên tố vi lượng bo (B), Gibberellin (GA3), và chế phẩm phân bón lá đến s

  Luận văn thạc sĩ
  Đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của nguyên tố vi lượng bo (B), Gibberellin (GA3), và chế phẩm phân bón lá đến sinh trưởng phát triển và năng suất dưa chuột bao tử trồng trên đất xám bạc mầu, vụ xuân 2010 tại huyện Tân Yên, Bắc Giang
  Mô tả bị lỗi font vài chữ, tài liệu thì bình thường

  MỤC LỤC
  Lời cam ñoan i
  Lời cảm ơn ii
  Mục lục iii
  Danh mục các chữ viết tắt vi
  Danh mục bảng vii
  Danh mục hình ix
  1 MỞ ðẦU 1
  1.1 Tính cấp thiết của ñề tài 1
  1.2 Mục ñích yêu cầu của ñề tài 3
  1.3 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của ñề tài 3
  2 TỔNG QUAN TÀI LIỆU 4
  2.1 Giới thiệu chung về cây dưa chuột bao tử 4
  2.2 Tình hình sản xuất dưa chuột bao tử trên thế giới và Việt Nam 9
  2.3 Tình hình nghiên cứu ở trong và ngoài nước về cây dưa chuột
  bao tử 21
  2.4 Vai trò sinh lý của nguyên tố Bo 30
  2.5 Vai trò sinh lý của nguyên tố GA3
  30
  2.6 Vai trò của phân bón qua lá 31
  3 ðỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 33
  3.1 ðối tượng nghiên cứu 33
  3.2 ðịa ñiểm nghiên cứu và thời gian nghiên cứu: 34
  3.3 Nội dung nghiên cứu 34
  3.4 Phương pháp nghiên cứu 34
  3.5 Tính toán hiệu quả kinh tế 38
  3.6 Phương pháp xử lý số liệu 38
  4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 39
  4.1 Nghiên cứu ảnh hưởng của xử lý nguyên tố vi lượng bo (B) ñến
  sinh trưởng phát triển, sự ra hoa ñậu quả, năng suất dưa chuột
  bao tử Ajax tại huyện Tân Yên, Bắc Giang vụ xuân năm 2010 39
  4.1.1 Ảnh hưởng của nguyên tố vi lượng bo (B) ñến thời gian sinh
  trưởng của cây dưa chuột bao tử 39
  4.1.2 Ảnh hưởng của nguyên tố B ñến sự sinh trưởng phát triển thân lá
  của cây dưa chuột bao tử 40
  4.1.3 Ảnh hưởng của nguyên tố vi lượng B ñến hàm lượng diệp lục
  trong lá của cây dưa chuột bao tử 42
  4.1.4 Ảnh hưởng của nguyên tố vi lượng bo (B) ñến khả năng ra hoa
  ñậu quả của dưa chuột bao tử 44
  4.1.5 Ảnh hưởng của nguyên tố B ñến sự tăng trưởng kích thước quả
  dưa chuột bao tử 46
  4.1.6 Ảnh hưởng của bo (B) ñến năng suất và phẩm cấp quả dưa chuột
  bao tử 48
  4.1 Phẩm cấp dưa thu ñược qua các lần thu hoạch ở các công thức
  phun Bo 51
  4.1.7 Mức ñộ gây hại của một số sâu bệnh hại chính trên dưa chuột bao
  tử ở các công thức thí nghiệm 51
  4.1.8 Hiệu quả kinh tế của các công thức xử lý B trên câydưa chuột
  bao tử vụ xuân năm 2010 53
  4.2 Ảnh hưởng của chất ñiều tiết sinh trưởng (GA3 ) ñếnsinh trưởng
  phát triển, sự ra hoa ñậu quả, năng suất dưa chuột bao tử Ajax
  trồng tại huyện Tân Yên, Bắc Giang vụ xuân năm 2010 54
  4.2.1 Ảnh hưởng của chất ñiều tiết sinh trưởng GA3
  ñến thời gian sinh
  trưởng cây dưa chuột bao tử 55
  4.2.2 Ảnh hưởng của chất ñiều tiết sinh trưởng GA3 ñến sự sinh
  trưởng phát triển thân, lá của cây dưa chuột bao tử 56
  4.2.3 Ảnh hưởng của chất ñiều tiết sinh trưởng GA3 ñến hàm lượng
  diệp lục trong lá của dưa chuột bao tử. 58
  4.2.4 Ảnh hưởng của chất ñiều tiết sinh trưởng GA3
  ñến khả năng ra
  hoa ñậu quả của dưa chuột bao tử 59
  4.2.5 Ảnh hưởng của chất ñiều tiết sinh trưởng GA3 ñến sự tăng
  trưởng kích thước quả dưa chuột bao tử 61
  4.2.6 Ảnh hưởng của chất ñiều tiết sinh trưởng GA3 ñến chất lượng
  quả của dưa chuột bao tử 63
  4.2.7 Ảnh hưởng của GA3 ñến mức ñộ sâu bệnh hại trên cây dưa chuột
  bao tử. 65
  4.2.8 Hiệu quả kinh tế của các công thức xử lý GA3 cho cây dưa chuột
  bao tử. 66
  4.3 Ảnh hưởng của ảnh hưởng của phân bón lá kết hợp vớiGA3
  ñến
  sinh trưởng phát triển và phẩm cấp dưa chuột bao tử 68
  4.3.1 Ảnh hưởng của phân bón lá kết hợp với GA3
  ñến thời gian sinh
  trưởng của dưa chuột bao tử 68
  4.3.2 Ảnh hưởng của phân bón lá kết hợp với GA3 ñến sự sinh trưởng
  phát triển thân lá của dưa chuột bao tử. 70
  4.3.3 Ảnh hưởng của phân bón lá kết hợp với GA3
  ñến hàm lượng diệp
  lục trong lá của dưa chuột bao tử 72
  4.3.4 Ảnh hưởng của phân bón lá kết hợp với GA3
  ñến khả năng ra
  hoa ñậu quả của dưa chuột bao tử. 73
  4.3.5 Ảnh hưởng của phân bón lá và phân bon lá kết hợp với GA
  3
  ñến
  kích thước quả dưa chuột bao tử. 76
  4.3.6 Ảnh hưởng của phân bón lá kết hợp với GA3
  ñến phẩm cấp quả
  của dưa chuột bao tử 78
  4.3.8 Hiệu quả kinh tế của việc sử dụng phân bón qua lá kết hợp GA3
  ñối với dưa chuột bao tử 81
  5 KẾT LUẬN VÀ ðỀ NGHỊ 83
  5.1 Kết luận 83
  5.2 ðề nghị 84
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 85

  1. MỞ ðẦU
  1.1 Tính cấp thiết của ñề tài
  Hiện nay, nước ta ñang thực hiện quá trình công nghiệp hoá, hiện ñại
  hoá ñất nước. Quá trình ñô thị hoá diễn ra mạnh mẽ;sự thu hẹp dần diện tích
  ñất nông nghiệp ñang là vấn ñề lớn mà chúng ta cần quan tâm. Trong ñó,
  ñáng chú ý là các mặt hàng rau, quả vốn ñược coi làtiềm năng và thế mạnh
  của nước ta do vậy cần phải có những giải pháp ñể thúc ñẩy sự phát triển của
  nó trong thời kỳ hội nhập kinh tế, quốc tế [1].
  ðứng trước những nhu cầu của thị trường các nước trên thế giới cũng
  như trong khu vực, các cây hoa màu ngắn ngày cho năng suất cao, chất lượng
  tốt như: Cà chua bi, ngô ngọt, dưa chuột bao tử , ớt xuất khẩu .ñều là mặt
  hàng thiết yếu cung cấp nguyên liệu cho các nhà máychế biến nông sản xuất
  khẩu sang các nước trên thế giới và khu vực. ðó là những tiềm năng mang lại
  giá trị kinh tế cao phục vụ ñời sống của người dân [32].
  Tân Yên là huyện miền núi của tỉnh Bắc Giang, diệntích tự nhiên 204
  km2, dân số gần 180 ngàn người; ñời sống của nhân dân chủ yếu là sản xuất
  nông nghiệp. ðể tiếp tục ñẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, huyện ñã tích cực
  chỉ ñạo chuyển ñổi cơ cấu kinh tế, chú trọng việc sản xuất nông nghiệp hàng
  hóa. Một số cây trồng có giá trị kinh tế cao như: Cà chua bi, ngô ngọt, ngô
  bao tử, ớt xuất khẩu và dưa chuột bao tử [1].
  Cây dưa chuột bao tử ñã ñược người dân Tân Yên - Bắc Giang ñưa vào
  sản xuất từ những năm 2002 trở lại ñây. Vụ ñông năm2002 cây dưa chuột
  bao tử ñược ñưa vào trồng tại Tân Yên ñược trồng ởxã Cao Xá, Thị Trấn
  Cao Thượng với diện tích là 5 mẫu và ký kết hợp ñồng tiêu thụ sản phẩm với
  Nhà máy chế biến rau quả Bắc Giang, hàng năm diện tích tăng dần ñến năm
  2004 diện tích dưa chuột bao tử của Tân Yên khoảng 10 ha. Nhưng vụ ñông
  năm 2004 dưa chuột bao tử Tân Yên thất bại do thời tiết năng nóng, giống
  không phù hợp với thời tiết mặt khác kinh nghiệm phòng trừ sâu bệnh của bà
  con còn hạn chế do vậy năm 2005 diện tích dưa chuộtbao tử của Tân Yên
  giảm xuống còn 8 ha. Nhưng ñến năm 2006 diện tích dưa chuột bao tử ñược
  tăng lên 25-30 ha . năm 2009 diện tích dưa chuột bao tử tăng 215ha vụ xuân
  năm 2010 diện tích dưa chuột bao tử là 150ha. Và có 7 nhà máy ký kết hợp
  ñồng bao tiêu sản phẩm. Diện tích cây dưa chuột baotử tăng nhanh hàng năm
  ở ñây là một mặt người dân thấy hiệu quả kinh tế của cây dưa chuột cao hơn
  so với các cây trồng khác mặt khác UBND huyện tổ chức cho cán bộ kỹ thuật
  ñi thăm quan học tập kinh nghiệm các tỉnh bạn như Hà Nam, ngoài ra huyện
  còn hỗ trợ một phần giá giống và hỗ trợ rủi ro, hỗ trợ xăng xe cho cán bộ kỹ
  thuật thường xuyên hưỡng dẫn chỉ ñạo kỹ thuật cho nhũng năm ñầu cây dưa
  chuột bao tử mới ñuợc ñưa vào, cho những diện tích bị thất bại [2].
  Song do trình ñộ thâm canh của người dân còn hạn chế, chưa quen với
  sản xuất hàng hoá ñặc biệt là sản xuất dưa chuột bao tử , cho nên trong sản
  xuất, bên cạnh những thuận lợi còn gặp nhiều khó khăn, năng suất ñạt ñược
  chưa ñồng ñều, có diện tích ñạt năng suất rất cao, nhưng cũng có những diện
  tích cho năng suất thấp, không ổn ñịnh.
  Mặt khác giống dưa chuột bao tử chủ yếu là nhập ngoại, nên rất mẫn
  cảm với ñiều kiện thời tiết không thuận lợi như nhiệt ñộ, ñộ ẩm không khí,
  nên tỷ lệ ñậu quả thấp, phẩm cấp chất lượng kém, năng suất thấp [2].
  ðể tiếp tục giúp người dân ñưa phương pháp sản xuất dưa chuột bao tử
  ñạt kết quả trên ñịa bàn, mang lại giá trị kinh tế cao ổn ñịnh, tôi ñã chọn và
  nghiên cứu ñề tài “Nghiên cứu ảnh hưởng của nguyên tố vi lượng bo (B),
  Gibberellin (GA3), và chế phẩm phân bón lá ñến sinhtrưởng phát triển và
  năng suất dưa chuột bao tử trồng trên ñất xám bạc mầu, vụ xuân 2010 tại
  huyện Tân Yên - Tỉnh Bắc Giang”.
  1.2 Mục ñích yêu cầu của ñề tài
  1.2.1 Mục ñích của ñề tài
  Nghiên cứu ảnh hưởng của nguyên tố vi lượng bo (B), chất ñiều hòa
  sinh trưởng (GA3) và phân bón lá ñến sinh trưởng phát triển, khả năng ra hoa
  ñậu quả và năng suất của dưa chuột bao tử vụ xuân năm 2010 tại huyện Tân
  Yên - Bắc Giang. Trên cơ sở ñó ñể xác ñịnh biện pháp tác ñộng tốt nhất ñể
  nhằm làm tăng năng suất và phâm cấp dưa chuột bao tử tại vùng ñất xám bạc
  mầu Tân Yên- Bắc Giang.
  1.2.2 Yêu cầu của ñề tài
  ðánh giá sự sinh trưởng phát triển, khả năng ra hoa ñậu quả,năng suất
  dưa chuột bao tử với các nồng ñộ nguyên tố vi lượngB khác nhau.
  ðánh giá sự sinh trưởng phát triển, khả năng ra hoa ñậu quả, năng suất
  dưa chuột bao tử với các nồng ñộ chất kích thích sinh trưởng GA3 khác nhau.
  ðánh giá sự sinh trưởng phát triển, khả năng ra hoa ñậu quả, năng suất
  dưa chuột bao tử với tổ hợp GA3 và phân bón lá khác nhau.
  1.3 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của ñề tài
  1.3.1 Ý nghĩa khoa học
  Luận văn xác ñịnh ñược ảnh hưởng của nguyên tố vi lượng bo, chất
  ñiều tiết sinh trưởng Gibberellin, phân bón lá ñến sinh trưởng, phát triển, khả
  năng ra hoa ñậu quả, năng suất và chất lượng dưa chuột bao tử .
  Góp phần cung cấp những dẫn liệu khoa học về tác ñộng của nguyên tố
  Bo, Gibberellin và phân bón lá ñến sinh trưởng pháttriển và năng suất dưa
  chuột bao tử làm tài liệu tham khảo cho lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy trên
  cây dưa chuột bao tử .
  1.3.2 Ý nghĩa thực tiễn
  Từ những kết quả nghiên cứu của ñề tài sẽ làm cơ sởñề xuất biện pháp
  kỹ thuật áp dụng cho cây dưa chuột bao tử tại Tân Yên - Bắc Giang và các
  vùng lân cận nhằm tăng năng suất và hiệu quả kinh tế cho người sản xuất.

  2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
  2.1 Giới thiệu chung về cây dưa chuột bao tử
  Dưa chuột bao tử là loại cây rau ăn quả quan trọng, ñược trồng lâu ñời
  trên thê giới và trở thành thực phẩm thông dụng củanhiều quốc gia. Những
  thập kỷ cuối của thế kỷ XX dưa chuột là cây chiếm vị trí quan trọng trong sản
  xuất rau trên thế giới. Những nước dẫn ñầu về diện tích gieo trồng và năng
  suất là: Ha Lan, Ấn ðộ, Trung Quốc, Nhật Bản, Ai Cập Dưa chuột ñược
  trồng từ châu Á, châu Phi ñến 36
  0
  vĩ Bắc [1].
  Nước ta hiện nay dưa chuột bao tử có nhiều giống như Marinda,
  Levina Ajax, Mento là những giống F1 nhập từ Hà Lan, Ưu ñiểm của
  các giống này là năng suất cao, hình giáng ñẹp, kích thước quả ñồng ñiều,
  Hiện nay cây dưa chuột bao tử ñang là cây ñược gieotrồng ñể thay thế các
  giống dưa chuột quả to.
  Trước ñây dưa chuột ñược dùng như các loại hoa quả tươi ñể giải khát
  là chủ yếu. Khi thị trường trong nước và thế giới mở rộng nhu cầu tiêu dùng
  ngày càng phong phú, thì việc ña dạng hoá sản phẩm là tất yếu. Ngày nay dưa
  chuột ñược dùng trong các bữa ăn dưới dạng quả tươi, salát, trộn, sào, cắt lát,
  muối chua ñóng hộp trong ñó dưa chuột bao tử ñược ñưa vào chế biến rộng
  rãi, ớ các doanh nghiệp chế biến mà sản phẩm chế biến chủ yếu là dưa chuột
  bao tử muối ñóng lọ thuỷ tinh xuất khẩu. Có thể nóiñây là cây trồng không
  chỉ mang lại giá trị kinh tế cao cho ngành chế biếnnông sản mà còn là cây
  ñem lại hiệu quả kinh tế cao cho ngành trồng trọt.
  2.1.1 ðặc ñiểm thực vật học
  Cây dưa chuột bao tử thuộc họ bầu bí Cucurbitaceae, chi Cucumis, là
  loại rau trồng thông dụng và là loại thức ăn ñược nhiều người ưa thích. Dưa

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Mai Phương Anh, Trần Văn Lài, Trần Khắc Thi (1996). Rau và trồng
  rau, NXB NN, Hà Nội.
  2. Lê Thị Vân Anh (2003), ðổi mới chính sách nhằm thúcñẩy xuất khẩu của
  Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, NXB Nông nghiệp.
  3. Bắc Giang (2008), Hiệu quả kinh tế cao từ trồng rau quả xuất khẩu,
  Trung tâm thông tin khoa học và công nghệ quốc gia,
  http://vst.sista.gov.vn
  4. Bộ Nông nghiệp & PTNT (***), Sản xuất dưa chuột quy trình công nghệ
  cao.
  5. Công ty NUNHEMS - Hà Lan (2006),Những khuyến cao cho canh tác
  dưa chuột bao tử xuất khẩu giống dưa chuột bao tử ưu thế lai F1 ẠJAX.
  6. Tạ Thu Cúc, Hồ Hữ An, Nguyễn Thị Bích Hà (2000), giáo trình cây
  rau, NXBNN.
  7. Lê Tiến Dũng (2002), Luận văn tiến sỹ khoa học nôngnghiệp.
  8. Phan Thúc ðường (1997). Kết quả bước ñầu của việc chọn giống dưa
  chuột Phú Thịnh. Thông tin KHKT Rau quả.
  9. Nguyễn ðình Hiền (1996),Giáo trình tin học, NXB Nông nghiệp.
  10. Nguyễn Xuân Hiển, Võ Minh Kha và cộng sự (1997), Nguyên tố vi
  lượng trong trồng trọt, NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội.
  11. Nguyễn Văn Hiển (2002). Giáo trình chọn giống cây trồng, NXB Giáo
  Dục.
  12. Vũ Tuyên Hoàng và CS (1996). Giống dưa chuột CP1. Nghiên cứu cây
  lương thực và cây thực phẩm, nhà suất bản Nông nghiệp, trang 155-158.
  13. Vũ Tuyên Hoàng và CS (1999). Giống dưa chuột sao xanh. Báo nông
  nghiệp Việt Nam số 55 (814), trang 12.
  14. Phạm Mỹ Linh (1999). ðánh giá ñặc tính sinh học một số giống dưa
  chuột trong ñiều kiện Gia Lâm – Hà Nội, Luận văn thạc sỹ nông nghiệp.
  15. Vũ Triệu Mân, Lê Lương Tề (1998), Giáo trình bệnh cây nông nghiệp,
  NXB Nông nghiệp, Hà Nội.
  16. Vũ Triệu Mân, Lê Tương Tề (2001). Giáo trình bệnh cây nông nghiệp,
  NXB Nông Nghiệp.
  17. Trần Khắc Thi (2009), rau ăn quả, NXB Khoa học tự nhiên và công
  nghệ.
  18. Trạm khuyến nông huyện Tân Yên (2006-2010), quy trình sản xuất một
  số cây trồng hàng hoá, Tân Yên.
  19. Trần Khắc Thi (2009), rau ăn quả, NXB Khoa học tự nhiên và công
  nghệ.
  20. Doanh nghiệp nông nghiệp trong sân chơi WTO: Chủ ñộng, linh hoạt ñể
  thành công (2007). http:// www.cpv. org.vn.
  21. Hoàng Tuyết Minh, Trần Minh Nhật, Vũ Tuyết Lan (2000), chính sách
  và giải pháp ñẩy mạnh suất khẩu sản phẩm rau quả, NXB Nông nghiệp,
  Hà Nội.
  22. Trần Khắc Thi (1985). Nghiên cứu ñặc ñiểm một số giống dưa chuột,tạp
  cho KH và KTNN, Hà Nội.
  23. Trần Khắc Thi, Nguyễn Văn Thắng (2001). Sổ tay người trồng rau, NXB
  Nông Nghiệp.
  24. Nguyễn Thị Vi (1995). Bón Phân cân ñối trong mối quan hệ với phẩm
  chất nông sản và bảo vệ môi trường.


  Xem Thêm: Nghiên cứu ảnh hưởng của nguyên tố vi lượng bo (B), Gibberellin (GA3), và chế phẩm phân bón lá đến s
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu ảnh hưởng của nguyên tố vi lượng bo (B), Gibberellin (GA3), và chế phẩm phân bón lá đến s sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status