Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Ảnh hưởng của tuổi mạ, mật độ cấy, GA3 đến sinh trưởng phát triển và năng suất giống lúa Nếp 97 tại

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Ảnh hưởng của tuổi mạ, mật độ cấy, GA3 đến sinh trưởng phát triển và năng suất giống lúa Nếp 97 tại

  Luận văn thạc sĩ
  Đề tài: Ảnh hưởng của tuổi mạ, mật độ cấy, GA3 đến sinh trưởng phát triển và năng suất giống lúa Nếp 97 tại Hà Nam
  Mô tả bị lỗi font vài chữ, tài liệu thì bình thường

  MỤC LỤC
  Lời cam ñoan i
  Lời cám ơn ii
  Mục lục iii
  Danh mục viết tắt vi
  Danh mục bảng vii
  Danh mục hình ix
  1. MỞ ðẦU 1
  1.1. ðặt vấn ñề 1
  1.2. Mục ñích và yêu cầu của ñềtài 3
  1.3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của ñềtài 4
  2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 5
  2.1. Nguồn gốc và phân loại của cây lúa 5
  2.2. Tình hình nghiên cứu, sản xuất lúa nếp trên thếgiới và ởViệt Nam. 9
  2.3. Nghiên cứu vềtuổi mạvà mật ñộcấy 15
  2.4. Nghiên cứu ứng dụng GA3 trong sản xuất lúa 22
  3. VẬT LIỆU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 27
  3.1. Vật liệu, ñịa ñiểm và thời gian nghiên cứu 27
  3.1.1. Vật liệu nghiên cứu: 27
  3.1.2. ðịa ñiểm và thời gian nghiên cứu: 27
  3.2. Nội dung và phương pháp nghiên cứu 27
  3.2.1. Nội dung nghiên cứu: 27
  3.2.2. Phương pháp nghiên cứu: 27
  3.2.3. Các chỉtiêu theo dõi 31
  4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 36
  4.1. Thí nghiệm 1: Nghiên cứu ảnh hưởng của tuổi mạ, mật ñộ cấy ñến sinh
  trưởng, phát triển và năng suất giống lúa Nếp 97 tại tỉnh Hà Nam. 36
  4.1.1. Tình hình sinh trưởng của mạtrước khi cấy. 36
  4.1.2. Ảnh hưởng của tuổi mạ, mật ñộcấy ñến các thời kỳsinh trưởng, phát triển
  của giống lúa Nếp 97 ởvụMùa 2009 và vụXuân 2010. 38
  4.1.3. Ảnh hưởng của tuổi mạvà mật ñộ ñến ñộng thái tăng trưởng chiều cao. 41
  4.1.4. Ảnh hưởng của tuổi mạvà mật ñộ ñến ñộng thái ñẻnhánh của giống lúa
  Nếp 97. 46
  4.1.5. Ảnh hưởng của tuổi mạvà mật ñộcấy ñến ñộng thái ra lá của giống lúa
  Nếp 97. 52
  4.1.6. Ảnh hưởng của tuổi mạvà mật ñộcấy ñến một số ñặc tính nông sinh học
  của giống lúa Nếp 97. 56
  4.1.7. Ảnh hưởng của tuổi mạvà mật ñộ ñến tình hình phát sinh, phát triển của sâu
  bệnh hại. 59
  4.1.8. Ảnh hưởng của mật ñộvà tuổi mạ ñến các yếu tốcấu thành năng suất của
  giống lúa Nếp 97. 61
  4.1.9. Ảnh hưởng của tuổi mạvà mật ñộcấy ñến một sốchỉtiêu hình thái giống
  lúa Nếp 97. 72
  4.2. Thí nghiệm 2: Ảnh hưởng của nồng ñộ và thời kỳ xử lý GA3 ñến sinh
  trưởng, phát triển và năng suất giống lúa Nếp 97 tại Hà Nam. 73
  4.2.1. Ảnh hưởng của nồng ñộvà thời kỳxửlý GA3 ñến tốc ñộtăng trưởng chiều
  cao cây mạ ởvụMùa 2009 và vụXuân 2010. 73
  4.2.2. Ảnh hưởng của nồng ñộ và thời kỳ xử lý GA3 ở giai ñoạn mạ ñến sinh
  trưởng, phát triển của giống lúa Nếp 97 ởvụMùa 2009 và vụXuân 2010. 77
  4.2.3. Ảnh hưởng của nồng ñộvà thời kỳxửlý GA3 ởgiai ñoạn mạ ñến ñộng thái
  tăng trưởng chiều cao cây của giống lúa Nếp 97 ởvụMùa 2009 và vụXuân
  2010. 79
  4.2.4. Ảnh hưởng của nồng ñộvà thời kỳxửlý GA3 ởgiai ñoạn mạ ñến ñộng thái
  ñẻnhánh của giống lúa Nếp 97 ởvụMùa 2009 và vụXuân 2010. 81
  4.2.5. Ảnh hưởng của nồng ñộvà thời kỳxửlý GA3 ởgiai ñoạn mạ ñến ñộng thái
  ra lá của giống lúa Nếp 97 ởvụMùa 2009 và vụXuân 2010. 83
  4.2.6. Ảnh hưởng của nồng ñộvà thời kỳxửlý GA3 ởgiai ñoạn mạ ñến ñặc tính
  nông sinh học của giống lúa Nếp 97. 85
  4.2.7. Ảnh hưởng của nồng ñộvà thời kỳxửlý GA3 ởgiai ñoạn mạ ñến sựphát
  sinh phát triển của sâu bệnh. 86
  4.2.8. Ảnh hưởng của nồng ñộvà thời kỳxửlý GA3 ởgiai ñoạn mạ ñến các yếu tố
  cấu thành năng suất của giống lúa Nếp 97 ởvụMùa 2009 và vụXuân 2010. 88
  4.2.9. Ảnh hưởng của nồng ñộvà thời kỳxửlý GA3 ởgiai ñoạn mạ ñến một sốchỉ
  tiêu hình thái của giống lúa Nếp 97. 92
  5. KẾT LUẬN VÀ ðỀ NGHỊ 94
  5.1. Kết luận: 94
  5.2. ðềnghị: 95
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 96

  1. MỞ ðẦU
  1.1. ðặt vấn ñề
  Lúa ñược coi là cây lương thực quan trọng bởi hơn 70% dân sốthếgiới
  dùng gạo trong bữa ăn hàng ngày, ñặc biệt với các nước châu Á. Cây lúa ñược
  trồng từlâu ñời và cũng ñược coi là cây lương thực quan trọng sốmột ởnước
  ta hiện nay. Chính vì vậy mà sản xuất lúa vẫn ñược coi là lĩnh vực quan trọng
  nhất trong nông nghiệp và phát triển nông thôn ởViệt Nam. Ngoài ra, lúa gạo
  còn cung cấp 80% Carbonhydrat và nhiều chất dinh dưỡng khác như: Protein,
  lipit, vitamin, chất khoáng rất cần thiết cho ñời sống con người.
  Là một nước nằm trong khu vực ðông Nam Á, Việt Nam có truy ền
  thống sản xuất lúa gạo từrất lâu ñời, gần 80% dân sốViệt Nam hiện nay sống
  nhờhoạt ñộng sản xuất nông nghiệp mà chủyếu là sản xuất lúa nước. Chính
  vì thếmà tình hình sản xuất và giá cảlúa gạo có ảnh hưởng trực tiếp tới thu
  nhập, ñời sống của hàng chục triệu hộnông dân, có vai trò quan trọng trong
  việc giữgìn ổn ñịnh kinh tế, chính trị- xã hội.
  Việt Nam có 7,5 triệu ha ñất trồng lúa, chiếm 90,3% tổng diện tích
  trồng cây lương thực có hạt. Trước năm 1980, Việt Nam vẫn còn thiếu lương
  thực cho nhu cầu tiêu dùng trong nước. Từ khi có chính sách ñổi m ới của
  ðảng và Nhà nước, nông nghiệp nước ta ñã có bước tiến vượt bậc, sản lượng
  lúa tăng từ14,4 triệu tấn năm 1980 lên 19,9 triệu tấn năm 1990 và 36,2 triệu
  tấn năm 2005. Nhờ ñó ñưa Việt Nam từmột quốc gia phải nhập khẩu lương
  thực hàng năm thì nay ña trởthành quốc gia xuất khẩu gạo ñứng hàng thứhai
  trên thếgiới (DANDA, 1999). Năng suất và sản lượng tăng ñã góp phần quan
  trọng trong việc xoá ñói giảm nghèo, ñưa tỷlệhộnghèo từ75% năm 1990
  xuống 9,94% năm 2002. Nhưvậy nhu cầu lương thực của người dân hiện nay
  không những ñủvềsốlượng mà còn yêu cầu vềchất lượng. ðể ñáp ứng nhu
  cầu ñó và nâng cao thu nhập cho người sản xuất lúa, ñòi hỏi phải cải tiến bộ
  giống có năng suất cao, chất lượng tốt, ñồng thời áp dụng biện pháp thâm
  canh tổng hợp vào sản xuất.
  Hà Nam là một tỉnh ñồng chiêm trũng thuộc khu vực ðồng bằng sông
  Hồng, nằm vềphía nam cách thủ ñô Hà Nội 57km theo quốc lộ1A. Dân sốcủa
  tỉnh là 813.978 người, diện tích ñất tựnhiên 84.953ha (chiếm 5,75% diện tích
  ñất tựnhiên vùng ðồng bằng sông Hồng), gồm 6 ñơn vịhành chính (5 huy ện và
  01 thành phố), ñây là những lợi thế ñểHà Nam phát triển kinh tế, xã hội. Tuy
  nhiên, với hơn 85% dân sốsống bằng nghềsản xuất nông nghiệp, vì vậy ñời
  sống người dân gặp nhiều khó khăn, thu hập bình quân ñầu người còn thấp do
  trình ñộthâm canh trồng trọt chăn nuôi còn hạn chế, chưa nắm vững ñược những
  quy trình thâm canh trong sản xuất, chưa tiếp thu ñược những tiến bộkhoa học
  kỹ thuật m ới ñểtạo ra ñược những sản phẩm có giá trịhàng hoá cao.
  Những năm vừa qua thực hiện chính sách ñổi mới của ðảng và Nhà
  nước vềCNH-HðH nông nghiệp, nông thôn. Hà Nam ñang thực hiện Nghị
  quyết 03 của Ban chấp hành ðảng bộtỉnh vềchuyển dịch cơcấu kinh tếnông
  nghiệp nhằm thu ñược giá trịkinh tếcao trên ñơn vịdiện tích canh tác. ðể ñạt
  ñược mục tiêu ñó ngành nông nghiệp Hà Nam ñã có những giải pháp cụthể,
  trong ñó có giải pháp chuy ển ñổi cơcấu giống và cơcấu mùa vụ. Là một tỉnh
  ñồng chiêm trũng bán sơn ñịa nhưng vụXuân ñã mạnh dạn bốtrí hơn 95%
  diện tích gieo cấy trà xuân muộn; vụMùa bốtrí trên 90% diện tích cấy mùa
  sớm và mùa trung. Trong chuyển dịch cơ cấu giống Hà Nam ñi theo hai
  hướng tăng tỷlệlúa lai có chất lượng gạo ngon ñể ñảm bảo an ninh lương
  thực và mởrộng diện tích cấy lúa chất lượng ñểtạo ra sản phẩm hàng hoá
  phục vụcho nhu cầu tiêu dùng và xuất khẩu.
  Trong sản xuất nông nghiệp thì sản xuất lúa chiếm tỷlệlớn từ65-70%,
  với diện tích ñất canh tác toàn tỉnh là 42.000ha, diện tích cấy lúa cảnăm là
  73.500ha (vụ ðông Xuân 36.500ha và vụMùa 37.000ha). Trong khi diện tích
  lúa nếp vụXuân chỉchiếm 3-5% với những giống lúa nếp cải tiến, vụMùa
  chiếm 7-8% diện tích bằng các giống nếp cải tiến, nếp cổtruyền nhưng hiệu
  quảkinh tếchưa cao do nông dân chưa nắm vững ñược kỹthuật thâm canh,
  sản xuất còn manh mún, nhỏlẻvà hay bịsâu bệnh phá hại. Ngoài ra, do diễn
  biến phức tạp của thời tiết khí hậu trong những năm gần ñây cũng làm ảnh
  hưởng ñến lĩnh vực sản xuất nông nghiệp. Cụthể ởvụXuân thường có rét
  ñậm, rét hại kéo dài và vụMùa thường xảy ra mưa úng làm cho cây mạsinh
  trưởng, phát triển kém và bịchết, ảnh hưởng lớn ñến giá trịsản xuất nông
  nghiệp. Nhiều diện tích phải gieo cấy lại hoặc chuyển sang gieo trồng bằng
  các cây trồng khác như: ñỗtương, lạc, khoai lang , ñiều này làm ảnh hưởng
  ñến cơcấu mùa vụ, ñặc biệt là thời vụgieo trồng cây vụ ðông.
  Với những mục tiêu trên ñòi hỏi phải có những giống lúa chất lượng
  tốt, cơcấu mùa vụhợp lý, áp dụng tốt các biện pháp kỹthuật nhằm ñẩy cao
  năng suất và tăng giá trịthu nhập cho người nông dân. Xuất phát từthực tiễn
  nêu trên, chúng tôi tiến hành nghiên cứu ñềtài:
  “Ảnh hưởng của tuổi mạ, mật ñộcấy, GA
  3
  ñến sinh trưởng phát triển và
  năng suất giống lúa Nếp 97 tại Hà Nam”.
  1.2. Mục ñích và yêu cầu của ñềtài
  1.2.1. Mục ñích:
  Nghiên cứu ảnh hưởng của tuổi mạ, mật ñộcấy và nồng ñộGA3
  thích
  hợp ñến sinh trưởng, phát triển và năng suất giống lúa Nếp 97 ñểgóp phần
  xây dựng quy trình thâm canh cao cho giống lúa Nếp 97 tại tỉnh Hà Nam.
  1.2.2. Yêu cầu:
  - ðánh giá khảnăng sinh trưởng phát triển, năng suất và chống chịu của
  giống Nếp 97 ởtuổi mạ, mật ñộvà nồng ñộGA3
  khác nhau.
  - ðánh giá một sốchỉtiêu chất lượng của giống lúa Nếp 97 ởtuổi mạ,
  mật ñộcấy và nồng ñộGA3
  khác nhau.
  1.3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của ñềtài
  1.3.1. Ý nghĩa khoa học:
  - Kết quảnghiên cứu của ñềtài sẽcung cấp các dữliệu khoa học về
  ảnh hưởng của tuổi mạ, mật ñộcấy và nồng ñộGA3
  thích hợp ñến sinh trưởng
  phát triển cũng nhưnăng suất, chất lượng của giống lúa Nếp 97 tại Hà Nam.
  - Kết quảnghiên cứu còn làm tài liệu tham khảo trong giảng dạy và
  nghiên cứu vềcác giống lúa nếp ñặc sản ởViệt Nam.
  1.3.2. Ý nghĩa thực tiễn của ñềtài:
  Kết quảnghiên cứu của ñềtài góp phần vào việc xây dựng quy trình kỹ
  thuật thâm canh năng suất cao các giống lúa nếp nói chung và giống lúa Nếp
  97 nói riêng tại Việt Nam.

  2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
  2.1. Nguồn gốc và phân loại của cây lúa
  2.1.1. Nguồn gốc:
  Nguồn gốc và xuất xứcủa cây lúa cũng có nhiều ý kiến khác nhau. Tuy
  nhiên người ta vẫn cho cây lúa là cây trồng cổ, có vai trò quan trọng trong ñời
  sống và lịch sửphát triển của hàng ngàn triệu người trên trái ñất.
  Theo Chang T.T (1976) [29], cùng với những sinh vật khác trên trái
  ñất, loài lúa hoang dại ñã phát triển cách ñây hàng triệu năm và hai loại lúa
  trồng hiện nay ñã trải qua quá trình tiến hoá từmột loài tổtiên chung trên quả
  ñất nguyên thuỷGondwanaland.
  Lúa thuộc chi Oryza có từ130 triệu năm trước, tồn tại nhưmột loại cỏ
  dại trên ñất Gondwana ởsiêu lục ñịa và sau này vỡthành Châu Á, Châu Mỹ,
  Châu Úc, Châu Nam Cực. Lúa ñược thuần hoá rất sớm khoảng 10.000 năm
  trước công nguyên (Khush và CS, 1994) [33].
  Lúa có nguồn gốc ởchân dãy Hymalaya và sau ñó lan rộng rải rác ở
  Châu Phi, Châu Úc loài lúa trồng có ởChâu Á (Oryza Sativa) vào thời kỳ
  ñồ ñá cách ñây khoảng 10 nghìn năm. Sựthay ñổi của mùa nắng, mùa mưa,
  rét quá lớn ởvùng này ra tăng sựtiến hoá của các loài lúa và từ ñó tạo nên các
  giống lúa ñược gieo trồng hàng năm ở Châu Á như: Ấn ðộ, Trung Quốc,
  ðông Nam Á (Chang, 1985) [30] và cũng ñặt ra giảthiết là giống Japonica có
  thểdo tiến hoá từgiống Indica nhiệt ñới ñầu tiên nhưng cũng có thểphát triển
  ñộc lập từtổtiên chung sau khi quảcầu nguyên thuỷtách rời nhau.
  Watanabe (1973) cho rằng lúa Japonica có guồn gốc từLào, còn các
  giống lúa Indica có nguồn gốc từ Ấn ðộ. Việt Nam là vùng khí hậu nhiệt ñới
  nằm trong vùng ña dạng sinh thái gồm cả lúa Japonica và Indica. Theo

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  I. Tài liệu tiếng Việt
  1a. Hoàng Chí Bửu, Kiều ThịNgọc và CTV (1999). Nâng cao phẩm chất hạt
  các giống lúa cao sản, kháng sâu bệnh phục vụxuất khẩu. Sởkhoa học
  công nghệvà môi trường An Giang.
  1b. Lương ðịnh Của (1967). ðể ñạt 5 tấn thóc trởlên trên một ha một năm
  trên diện tích rộng. NXB Nông thôn.
  2. Lê Doãn Diên (1990), “Vấn ñềchất lượng lúa gạo”, Tạp chí Nông nghiệp
  và Công nghiệp thực phẩm.
  3. Bùi Huy ðáp (1964). Cây lúa miền Bắc Việt Nam. NXB Nông thôn.
  4. Bùi Huy ðáp (1980). Cây lúa Việt Nam. NXB Khoa học kỹthuật, Hà Nội.
  5. Trương ðích (1999). Kỹthuật gieo trồng 265 giống cây trồng mới năng
  suất cao. NXB Nông nghiệp, Hà Nội.
  6. Nguyễn Văn Hoan (2000). Kỹthuật thâm canh lúa ởnông hộ. NXB Nông
  nghiệp, Hà Nội.
  7. Nguy ễn Văn Hoan (2002). Kỹthu ật thâm canh m ạ. NXB Nông nghi ệp, Hà Nội.
  8. VũTuyên Hoàng và CS (1998). Chọn giống cây lương thực. NXB Khoa
  học kỹthuật, Hà Nội.
  9. VũTuyên Hoàng, Nguyễn Tấn Hinh (2002). Ảnh hưởng của phân bón ñến
  khảnăng sinh trưởng, phát triển, năng suất và chất lượng của giống lúa
  thâm canh chất lượng cao. Tạp chí Nông nghiệp & PTNT (12/2002).
  10. Nguyễn ðăng Hùng, Vũ Thị Thư (1993). Hoá sinh cây trồng nông
  nghiệp. NXB Nông nghiệp, Hà Nội.
  11a. VũVăn Liết và Cs (1995). Kết quảnghiên cứu khoa học 1994 -1995 ðại
  học Nông nghiệp I, NXB Nông nghiệp, Hà Nội.
  11b. ðinh Văn Lữ(1967). Hỏi ñáp vềthâm canh lúa. Quy ển 1, tập 1, NXB
  khoa học.
  12. ðinh Văn Lữ(1978). Giáo trình cây lúa. NXB Nông nghiệp, Hà Nội.
  13. Nguyễn Hữu Nghĩa, Lê Vĩnh Thảo (1999). Kết quả công tác chọn tạo
  giống lúa chất lượng cao của ñềtài KHCN 08-01 phục vụnhu cầu nội
  tiêu và xuất khẩu ở ðBSH. Hội thảo quy hoạch vùng lúa hàng hoá chất
  lượng cao ở ðBSH.
  14. Nguyễn Hữu Nghĩa, Lê Vĩnh Thảo (2007). Lúa ñặc sản Việt Nam. NXB
  Nông nghiệp, Hà Nội.
  15. Purugganan International Food Information Service (IFIS), (2002), Food
  Science and Technology Bulletin. Những giảthuyết vềtiến hoá di truyền
  tạo ra lúa nếp.
  16. Nguyễn Hữu Tềvà CS (2001). Giáo trình cây lương thực(Tập 1). NXB
  Nông nghiệp Hà Nội.
  17. Mai ThịTân, Nguyễn Trường Sơn (2006). Sửdụng gibberellin (GA3) phá
  bỏngủnghỉcủa hạt giống lúa. Báo cáo khoa học hội thảo Khoa học công
  nghệquản lý nông học vì sựphát triển nông nghiệp bền vững ởViệt Nam.
  NXB Nông nghiệp, Hà Nội.
  18. Togari Mastuo (1977). Sinh lý cây lúa. NXB Nông nghiệp, Hà Nội.
  19. Lê Vĩnh Thảo (1999). Những biện pháp kỹthuật sản xuất lúa chất lượng
  cao cho vùng ðồng bằng Bắc bộ. Hội nghịkhoa học nông nghiệp vùng
  ñồng bằng và trung du Bắc bộ.
  20. Lê Vĩnh Thảo, Bùi Chí Bửu, Lưu Ngọc Trình, Nguyễn Văn Vương
  (2004). Các giống lúa ñặc sản, giống lúa chất lượng cao và kỹthuật canh
  tác. NXB Nông nghiệp Hà Nội.
  21. Hoàng Minh Tấn và Cs (2006). Giáo trình sinh lý thực vật. NXB Nông
  nghiệp, Hà Nội.

  Xem Thêm: Ảnh hưởng của tuổi mạ, mật độ cấy, GA3 đến sinh trưởng phát triển và năng suất giống lúa Nếp 97 tại
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Ảnh hưởng của tuổi mạ, mật độ cấy, GA3 đến sinh trưởng phát triển và năng suất giống lúa Nếp 97 tại sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status