Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Các giải pháp cải thiện chỉ số đào tạo lao động nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Khánh Hòa

  Linh Napie Linh Napie Đang Ngoại tuyến (4058 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Các giải pháp cải thiện chỉ số đào tạo lao động nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Khánh Hòa

  Khóa luận tốt nghiệp năm 2012
  Đề tài: Các giải pháp cải thiện chỉ số đào tạo lao động nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Khánh Hòa


  MỤC LỤC
  DANH MỤC BẢNG .v
  DANH MỤC SƠ ĐỒ BIỂU ĐỒ vii
  DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT . viii
  LỜI MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH VÀ CHỈ SỐ
  ĐÀO TẠO LAO ĐỘNG 6
  1.1.Một số khái niệm .6
  1.1.1. Năng lực cạnh tranh 6
  1.1.2. Năng lực cạnh tranh quốc gia 7
  1.1.3. Năng lực cạnh tranh ngành 8
  1.1.4. Năng lực cạnh tranh doanh nghiệp 9
  1.1.5. Năng lực cạnh tranh sản phẩm 11
  1.1.6. Mối quan hệ năng lực cạnh tranh giữa các cấpđộ 11
  1.2.Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và chỉ số năng lựccạnh tranh cấp tỉnh .12
  1.2.1. Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 12
  1.2.2. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 14
  1.2.2.1.Lịch sử hình thành chỉ số PCI .14
  1.2.2.2.Các chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấptỉnh .17
  1.2.3.3.Phương pháp xây dựng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 23
  1.2.3.4.Các nhân tố ảnh hưởng đến chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh .27
  1.3.Chỉ số đào tạo lao động trong đánh giá PCI .33
  1.3.1.Khái niệm .33
  1.3.2.Vai trò của chỉ số đào tạo lao động trong đánh giá năng lực cạnh tranh cấp
  tỉnh 33
  1.3.3. Cách đo lường chỉ số đào tạo lao động .34
  1.3.4. Lý do thay đổi và loại bỏ một số chỉ số 38
  TÓM TẮT CHƯƠNG 1 41
  ii
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHỈ SỐ ĐÀO TẠO LAO ĐỘNG CỦA KHÁNH
  HÒA GIAI ĐOẠN 2006-2011 43
  2.1.Khái quát về điều kiện tự nhiên đặc điểm kinh tế của tỉnh Khánh Hòa. 43
  2.1.1. Đặc điểm tự nhiên .43
  2.1.1.1.Vị trí địa lý 43
  2.1.1.2.Điều kiện tự nhiên .45
  2.1.1.3.Tài nguyên thiên nhiên 46
  2.1.2.Đặc điểm kinh tế .50
  2.1.2.1.Tăng trưởng kinh tế .50
  2.1.2.2.Cơ cấu kinh tế 51
  2.1.2.3.Mức sống dân cư .52
  2.1.3. Hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ nên kinh tế .53
  2.1.3.1.Hệ thống giao thông 53
  2.1.3.2.Hệ thống điện 57
  2.1.3.3.Hệ thống cấp thoát nước 57
  2.2.3.4.Các khu công nghiệp và khu kinh tế .57
  2.2.3.5.Hệ thống cơ sở hạ tầng phụ trợ khác .62
  2.3.Thực trạng đào tạo lao động việc làm – đào tạo nghề của Khánh Hòa giai đoạn
  2006-2010 64
  2.3.1. Đặc điểm lao động của tỉnh Khánh Hòa .64
  2.3.2. Hiện trạng đào tạo, bồi dưỡng nhân lực .66
  2.3.2.1. Quy mô đào tạo .66
  2.3.2.2.Tồn tại một số khó khăn trong công tác đào tạo nguồn nhân lực 68
  2.4.Thực trạng hoạt động của các trung tâm giới thiệu việc làm 69
  2.5.Phân tích biến động của chỉ số đào tạo lao độngcủa Khánh Hòa giai đoạn 2006-2011 từ nghiên cứu của VCCI .71
  2.5.1. Biến động chỉ số PCI Khánh Hòa giai đoạn 2005-2011 .71
  2.5.2. Biến động của chỉ số đào tạo lao động giai đoạn 2006-2011 .72
  2.5.2.1.Phân tích biến động chung qua các năm .72
  iii
  2.5.2.2.Chỉ số đào tạo lao động của Khánh Hòa với cả nước .79
  2.5.2.3.Chỉ số đào tạo của Khánh Hòa so với các tỉnh miền Trung 81
  2.5.2.4.So sánh với đối thủ cạnh tranh trong khu vực và địa phương có điều
  kiện tương đồng .86
  2.5.2.5. Nguyên nhân gây nên những biến động về chỉsố lao động của Khánh
  Hòa 106
  TÓM TẮT CHƯƠNG 2 108
  CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP CẢI THIỆN CHỈ SỐ ĐÀO TẠO LAO ĐỘNG
  NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA KHÁNH HÒA .109
  3.1.Định hướng phát triển kinh tế xã hội của Khánh Hòa đến năm 2020 .109
  3.1.1. Bối cảnh trong nước và quốc tế .109
  3.1.1.1.Tác động của bối cảnh quốc tế trong nước 109
  3.1.1.2.Các yếu tố phát triển nội sinh .110
  3.1.2. Quan điểm và mục tiêu phát triển của tỉnh Khánh Hòa .111
  3.1.2.1.Quan điểm phát triển .111
  3.1.2.2.Mục tiêu phát triển kinh tế 112
  3.1.3. Mục tiêu chuyển dịch cơ cấu kinh tế và dự báo về sản lượng của Khánh
  Hòa năm 2015 - 2020 113
  3.1.3.1. Mục tiêu chuyển dịch cơ cấu kinh tế .113
  3.1.3.2. Dự báo về sản lượng 114
  3.2.Dự báo nhu cầu lao động qua đào tạo nghề và quyhoạch đào tạo nghề đến
  năm 2020 115
  3.2.1. Dự báo nhu cầu lao động .115
  3.2.2. Dự báo nhu cầu đào tạo lao động giai đoạn 2011-2020 .117
  3.2.3. Quy hoạch các cơ sở đào tạo nghề đến năm 2020. 118
  3.3.Các giải pháp cải thiện chỉ số đào tạo lao động 119
  3.3.1. Đào tạo lao động, nâng cao chất lượng nguồn lao động .119
  3.3.1.1.Ưu tiên và gắn kết giữa đào tạo nghề với phát triển kinh tế của địa
  phương .120
  iv
  3.3.1.2.Xã hội hóa thu hút đầu tư dạy nghề và xây dựng đội ngũ nhân lực
  trình độ cao phục vụ công tác giảng dạy 121
  3.3.1.3.Đào tạo nghề gắn với nhu cầu của doanh nghiệp 123
  3.3.1.4.Tư vấn và hổ trợ cho người học nghề 124
  3.3.1.5.Thiết lập quan hệ trao đổi kinh nghiệm đào tào trong và ngoài nước
  .125
  3.3.2.Nâng cao hiệu quả dịch vụ giới thiệu việc làm, xây dựng hệ thống thông
  tin thị trường lao động 126
  3.3.2.1. Xây dựng mô hình hội chợ việc làm nhằm nâng cao chất dịch vụ giới thiệu
  việc làm .126
  3.3.2.2. Liên kết với các tỉnh thành phố khác để tạonguồn cung lao động cho
  doanh nghiệp .128
  3.3.2.3.Xây dựng hệ thống thông tin thị trường lao động của tỉnh Khánh Hòa
  .128
  3.3.3. Giải quyết đình công và xây dựng mối quan hệlao động thuận hòa .129
  3.3.4. Chính sách với lao động xa gia đình, lao động nhập cư .130
  3.3.5. Hổ trợ doanh nghiệp về lao động trong giai đoạn khó khăn 132
  3.4.Một số khuyến nghị đối với chính quyền tỉnh Khánh Hòa .133
  3.4.1. Hoàn thiện cơ sở hạ tầng dựa trên lsợi thế sẵn có .133
  3.4.2. Tạo điều kiện để trở thành trung tâm du lịchbiển của cả nước và của khu
  vực, ngành công nghiệp gắn liền với biển 133
  3.4.3. Nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức 135
  3.4.4. Công nghệ thông tin mọi hoạt động hành chính .136
  3.4.5. Tăng cường hợp tác với các địa phương trong khu vực .137
  TÓM TẮT CHƯƠNG 3 .138
  KẾT LUẬN 139  LỜI MỞ ĐẦU
  1. Sự cần thiết của nghiên cứu
  Sau gần 30 năm đổi mới từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế
  thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa như hiện nay– nền kinh tế của chúng ta đã
  đạt nhiều thành tựu nổi bật. Để đạt được những thành tựu như ngày hôm nay thì đó
  là một sự nổ lực của nhiều cấp ban ngành từ Trung ương đến địa phương ở trong cả
  nước và đặc biệt là vai trò của cấp chính quyền cơ sở - ở đây là chính quyền cấp
  tỉnh. Bước sang nền kinh tế thị trường , khi thành phần kinh tế ngày càng đa dạng
  với đầy đủ các thành phần từ kinh tế nhà nước cho đến kinh tế tư nhân, kinh tế có
  vốn đầu tư nước ngoài đặc biệt trong thời gian gần đây nền kinh tế đang dần chuyển
  sang nền kinh tế ngoài quốc doanh chiếm vai trò chủđạo thì vai trò của cấp chính
  quyền địa phương ngày càng quan trọng vì chính quyền cấp tỉnh là nơi trực tiếp
  thay mặt chính quyền trung ương quản lý điều hành các hoạt động sản xuất của các
  cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn của mình phụtrách góp phần vào công cuộc
  hóa hiện đại hóa đất nước.
  Nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần được vận hànhtheo cơ chế nhà nước
  quản lý nhưng nền kinh tế thị trường không tránh được những quy luật cạnh tranh
  tất yếu của nó. Sự canh tranh được diễn ra ngày càng nhận thấy khi việc phân cấp
  quản lý giữa trung ương và địa phương ngày càng rõ ràng ,trung ương đã từng bước
  cho địa phương dần tự chủ trong các quyết định điềuhành các hoạt động kinh tế của
  mình vì thế ngày tạo ra sự cạnh tranh giữa các địa phương hay vùng miền trong cả
  nước cũng là một điều tất yếu.
  Thực tiễn kinh tế xã hội của các tỉnh trong những năm qua cho thấy rằng chính
  quyền cấp tỉnh có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội
  của địa phương. Vai trò của tỉnh ngày càng quan trọng hơn khi quá trình phân cấp
  được diễn ra một cách sâu rộng và thực chất hơn. Chính quyền cấp tỉnh đã và đang
  nổ lực cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh
  nghiệp và nhà đầu tư trên địa bàn mình quản lý. Từ những điều kiện bất lợi như vị
  trí địa lý, cơ sở hạ tầng, nguồn lao động, quy mô thị trường nhiều tỉnh hiện nay
  2
  đã thành công trong việc thu hút các nguồn lực đầu tư từ bên ngoài để phát triển
  kinh tế nhằm cải thiện đời sống vật chất tinh thần của người dân xuất phát từ những
  chính sách thông thoáng cởi mở của các cấp điều hành ở chính quyền cấp tỉnh. Từ
  những thành công này khiến cho nhiều nhà nghiên cứuđã quan tâm đến vai trò của
  cấp tỉnh, mà cụ thể ở đây là cạnh tranh cấp tỉnh của Việt Nam.
  Cạnh tranh cấp tỉnh trở thành đặc thù của Việt Nam ngoài ba mức độ cạnh
  tranh phổ biến hiện nay trên thế giới đó là cạnh tranh quốc gia, cạnh tranh doanh
  nghiệp và cạnh tranh sản phẩm. Các cấp độ cạnh tranh này có một quan hệ chặt chẽ
  bổ sung cho nhau và liên hệ mật thiết với nhau , năng lực cạnh tranh chịu sự tác
  động của nhiều yếu tố đan xen và tác động đa chiều lẫn nhau. Nâng cao năng lực
  cạnh tranh cấp tỉnh không tách rời mục tiêu chung là phát triển vùng và cả nước .Để
  thực hiện mục tiêu này thì quá trình cạnh tranh cấptỉnh không tách rời quan hệ hợp
  tác và liên kết nhằm phát triển dựa trên lợi thế sosánh của mỗi địa phương hiện nay
  đang có. Với ý nghĩa này thì nâng cao năng lực cạnhtranh cấp tỉnh nhằm khai thác
  mối quan hệ giữa các vùng các khu vực, liên kết ngành giữa các địa phương trong
  phạm vi cả nước và tận dụng lợi thế hiện tại của mỗi tỉnh đang có .
  Chỉ số đào tạo lao động của tỉnh Khánh Hòa trong thời gian qua từ năm 2006
  đến nay không có sự biến đổi nhiều xoay quanh mức điểm là 4.5 đến 6. Điều này đã
  ảnh hưởng không nhỏ đến toàn bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Khánh
  Hòa trong thời gian qua. Xuất phát từ thực tế chunglà từ trước đến nay chưa có một
  nghiên cứu nào đánh giá về chỉ số đào tạo lao động nói riêng và chỉ số năng lực
  cạnh tranh cấp tỉnh nói chung của địa phương .
  Xuất phát từ thực tiễn và lý luận trên, tôi quyết định chọn đề tài “Các giải
  pháp cải thiện chỉ số đào tạo lao động nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của
  tỉnh Khánh Hòa” làm đề tài tốt nghiệp của mình.
  2. Mục tiêu nghiên cứu
  Nghiên cứu chỉ số đào tạo lao động của Khánh Hòa giai đoạn 2006-2011.
  Nhận diện những điểm yếu của chỉ số đào tạo lao động của Khánh Hòa.
  3
  Đề xuất giải pháp nhằm cải thiện chỉ số đào tạo nhằm năng lực cạnh tranh cấp
  tỉnh của Khánh Hòa trong thời gian tới.
  3. Đối tượng nghiên cứu
  3.1. Đối tượng nghiên cứu
  Chỉ số PCI qua các năm của Khánh Hòa và cả nước.
  Chỉ số đào tạo lao động của Khánh Hòa và một số địaphương qua các năm.
  Lĩnh vực đào tạo dạy nghề và giới thiệu việc làm của Khánh Hòa.
  Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác đào tạo lao động cũng như chất lượng lao
  động.
  3.2. Phạm vi nghiên cứu
  Nghiên cứu các lĩnh vực liên quan đến đào tạo lao động ảnh hưởng đến điểm
  số đào tạo lao động từ năm 2005-2011. Nghiên cứu chỉ số đào tạo lao động của tỉnh
  Khánh Hòa từ năm 2006-2011, các tỉnh duyên hải miềnTrung và
  4. Phương pháp nghiên cứu
  Trên cở sở phương pháp luận , nghiên cứu này dự kiến áp dụng một số phương
  pháp nghiên cứu cụ thể như sau:
  4.1. Phương pháp nghiên cứu lý thuyết
  Hệ thống lại toàn bộ lý thuyết liên quan đến năng lực cạnh tranh: năng lực
  cạnh tranh quốc gia, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh
  Nhân tố ảnh hường đến năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.
  Đi sâu vào các chỉ tiêu cụ thể tác động đến chỉ số đào tạo lao động.
  4.2. Phương pháp thu thập thông tin
  Nghiên cứu sẽ tiến hành sử dụng các thông tin thứ cấp cũng như sơ cấp thu
  thấp từ các cơ quan quản lý ban ngành trực thuộc địa phương, từ phòng thương mại
  công nghiệp Việt Nam VCCI, từ website PCI
  Thông tin thu thập thông qua việc phỏng vấn các chuyên viên của Sở Kế hoạch
  và Đầu tư, sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hòa và các giáo viên
  của khoa Kinh tế trường Đại học Nha Trang.
  4
  4.3. Phương pháp xử lý thông tin
  Phương pháp phân tích thống kê: Thông qua số liệu của PCI và của một số tổ
  chức khác để tiến hành phân tích.
  Phương pháp tổng hợp so sánh: Trong quá trình nghiên cứu nghiên cứu này sẽ
  có một số so sánh với một số địa phương trên cả nước để đưa ra nhận xét và đánh
  giá của mình.
  5. Ý nghĩa của đề tài
  Đề tài “Các giải pháp cải thiện chỉ số đào tạo lao động nhằm nâng cao
  năng lực cạnh tranh của tỉnh Khánh Hòa” là cái nhìn khách quan của tác giả về
  chỉ số năng lực cạnh tranh của Khánh Hòa đặc biệt là chỉ số đào tạo lao động trong
  thời gian qua nhằm rút ra những hạn chế còn thiếu sót từ đó đưa ra những giải pháp
  để cải thiện chỉ số này lên và tầng bước đưa chỉ sốnăng lực cạnh tranh của Khánh
  Hòa đi lên.
  Đề tài này nghiên cứu độc lập không bị phụ thuộc hay tác động bởi một cá
  nhân hay tổ chức nào khác nên sẽ có cái nhìn và đánh giá khách quan đến tình hình
  đào tạo lao động của các doanh nghiệp cũng như chính sách của chính quyền địa
  phương đối với hoạt động đào tạo lao động, hổ trợ đào tạo lao động nâng cao tay
  nghề hay các chính sách liên quan đến hoạt động nàycủa chính quyền địa phương.
  Đây là lần đầu tiên tác giả nghiên cứu về năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và chỉ
  số đào tạo lao động với mục tiêu chính của nghiên cứu này là tìm ra những măt tồn
  tại những hạn chế cũng như thiếu sót trong công tácđiều hành quản lý kinh tế của
  chính quyền địa phương để thúc đẩy phát triển kinh tế của địa phương thông qua
  việc cải thiện cơ chế chính sách nhằm thu hút đầu tư tạo điều kiện thuận lợi cho
  doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh trên địabàn tỉnh Khánh Hòa.
  Nội dung của đề tài tập trung chính vào chỉ số đào tạo lao động tập trung vào
  việc nghiên cứu công tác tuyển dụng lao động, đào tạo lao đông, chất lượng lao
  động tại các doanh nghiệp đang sử dụng lao động trên địa bàn của tính Khánh Hòa
  – thông qua việc nghiên cứu này sẽ cung cấp cho cấpđiều hành kinh tế - xã hội của
  địa phương những thông tin về lực lượng lao động như trình độ tay nghề, chất
  5
  lượng lao động Và những khó khăn của doanh nghiệp đối với đội ngũ lao động
  hiện tại của doanh nghiệp trong các khâu như đào tạo tuyển dụng quản lý Để từ
  đó đề ra những giải pháp hổ trợ giúp đỡ các doanh nghiệp. Thông qua công tác này
  sẽ tầng bước nâng cao chỉ số đào tạo lao động nói riêng và năng lực cạnh tranh cấp
  tỉnh nói chung tất cả vì mục tiêu đưa nền kinh tế của Khánh Hòa ngày càng phát
  triển.
  6. Nội dung của đề tài
  Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu thamkhảo, các bảng biểu, phụ
  lục thì đề tài được chia làm 3 phần chính như sau:
  Chương 1: Lý luận chung về năng lực cạnh tranh và chỉ số đào tạo lao động.
  Chương 2: Thực trạng chỉ số đào tạo lao động của Khánh Hòa giai đoạn
  2006 -2011.
  Chương 3: Các giải pháp cải thiện chỉ số đào tạo lao động nhằm nâng cao
  năng lực cạnh tranh của Khánh Hòa.


  CHƯƠNG 1
  LÝ LUẬN CHUNG VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH VÀ CHỈ SỐ ĐÀO TẠO LAO ĐỘNG
  1.1. Một số khái niệm
  1.1.1. Năng lực cạnh tranh
  Cạnh tranh là đặc trưng cơ bản của nền kinh tế thị trường. Trong điều kiện
  tham gia trên cùng một sân chơi, doanh nghiệp nào có sức cạnh tranh tốt hơn thì sẽ
  tồn tại và phát triển. Ngược lại, doanh nghiệp nào có sức cạnh tranh yếu kém thì
  nhanh chóng sẽ bị đào thải khỏi thị trường. Cho đếnnay, nhiều nhà nghiên cứu và
  quản lý kinh doanh sử dụng một số thuật ngữ như “năng lực cạnh tranh” “sức cạnh
  tranh” và “khả năng cạnh tranh” và trong tiếng Anh nó thường được sử dụng là
  “Competitiveness Capability”. Trong quá trình nghiên cứu về cạnh tranh, các chuyên
  gia đã sử dụng khái niệm năng lực cạnh tranh. Năng lực cạnh tranh được xem xét ở các
  cấp độ khác nhau như: năng lực cạnh tranh quốc gia,năng lực cạnh tranh ngành, năng
  lực cạnh tranh doanh nghiệp, năng lực cạnh tranh sản phẩm và dịch vụ.
  Theo định nghĩa của từ điển tiếng Việt thì “ Năng lực” là những điều kiện đủ
  hay là vốn có để làm một việc gì đó hoặc là khả năng của một ai đó có thể làm tốt
  một việc gì đó. Vì vậy năng lực cạnh tranh có thể được xem như là khả năng giành
  thắng lợi hay là lợi thế của chủ thể cạnh tranh (cánhân hay tổ chức) trong việc thực
  hiện một mục tiêu nào đó, mục tiêu đó phải có tính khái quát, hiệu quả rõ ràng và
  phải hướng đến sự phát triển bền vững. Như vậy nănglực cạnh tranh có thể được
  phát biểu: “Năng lực cạnh tranh là khả năng tạo lậpđược những thuận lợi hay lợi
  thế của chủ thể cạnh tranh thông qua quá trình đổi mới và sáng tạo liên tục nhằm đạt
  được mục tiêu với hiệu quả cao và bền vững”.
  Hiện nay có nhiều quan niệm khác nhau về năng lực cạnh tranh trên các cấp độ
  khác nhau. Năng lực cạnh tranh được xem là yếu tố tổng hợp và được hình thành
  trên cơ sở kết nối và tổng hợp hệ thống nhiều yếu tố cả bên trong và bên ngoài ở các
  cấp quốc gia, cấp ngành, cấp doanh nghiệp hay sản phẩm với tư cách là những thực
  thể độc lập. Dưới đây, tác giả xin làm rõ một số khái niệm có liên quan.
  7
  1.1.2. Năng lực cạnh tranh quốc gia
  Năng lực cạnh tranh quốc gia được hiểu theo nhiều cách tiếp cận khác nhau.
  Báo cáo năng lực cạnh tranh toàn cầu (GCI) định nghĩa: “Năng lực cạnh tranh quốc
  gia là khả năng của nước đó đạt được những thành quả nhanh và bền vững về mức
  sống, nghĩa là đạt được mức tăng trưởng cao xác đinh sự thay đổi tổng sản phẩm
  quốc nội trên đầu người theo thời gian”.
  Trong khi đó theo nghiên cứu của Lương Gia Cường (2003) thì năng lực cạnh
  tranh quốc gia được định nghĩa như sau: “Năng lực cạnh tranh quốc gia là năng lực
  của một nền kinh tế đạt được tăng trưởng bền vững, thu hút được đầu tư, đảm bảo
  ổn định được kinh tế xã hội, nâng cao đời sống của người dân”
  Theo đánh giá năng lực cạnh tranh quốc gia của diễn đàn kinh tế thế giới
  (WEF) thì năng lực cạnh tranh quốc gia là khả năng đạt và duy trì được mức tăng
  trưởng cao, là tăng năng lực sản xuất bằng việc đổimới, sử dụng các công nghệ cao
  hơn, đào tạo kỹ năng liên tục, quan tâm đến công bằng xã hội và bảo vệ môi trường.
  Từ quan điểm này WEF đã đưa ra một bộ khung các yếutố để xác định năng lực
  cạnh tranh của quốc gia bao gồm 3 nhóm lớn (theo bảng 1.1).
  Ở cấp độ quốc gia năng lực cạnh tranh còn có ý nghĩa là khả năng sản xuất của
  quốc gia. Năng lực cạnh tranh của quốc gia phụ thuộc vào năng suất sử dụng con
  người, tài nguyên và vốn của một quốc gia, bởi vì chính năng suất sẽ xác định mức
  sống bền vững và thường được biểu hiện qua mức lương, tỷ suất lợi nhuận từ vốn bỏ
  ra, tỷ suất lợi nhuận thu được từ tài nguyên thiên nhiên.

  Xem Thêm: Các giải pháp cải thiện chỉ số đào tạo lao động nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Khánh Hòa
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Các giải pháp cải thiện chỉ số đào tạo lao động nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Khánh Hòa sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status