Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Đánh giá kết quả thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 1997 - 2010 huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Đánh giá kết quả thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 1997 - 2010 huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa

  Luận văn thạc sĩ
  Đề tài: Đánh giá kết quả thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 1997 - 2010 huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa
  Mô tả bị lỗi font vài chữ, tài liệu thì bình thường


  MỤC LỤC
  Lời cam ñoan i
  Lời cám ơn ii
  Mục lục iii
  Danh mục các chữviết tắt v
  Danh mục các bảng vi
  Danh mục các biểu ñồ vii
  1. MỞ ðẦU 1
  1.1. Tính cấp thiết của ñềtài 1
  1.2. Mục tiêu nghiên cứu 2
  2. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU TÀI LIỆU 3
  2.1. Cơsởlý luận của quy hoạch sửdụng ñất 3
  2.2. Một sốvấn ñềlý luận cơbản vềtính khảthi và hiệu quảcủa quy
  hoạch sửdụng ñất 24
  2.3. Khái quát vềquy hoạch sửdụng ñất ởmột sốnước trên thếgiới 32
  2.4. Tình hình quy hoạch sửdụng ñất ởViệt Nam 36
  2.5. Công tác lập quy hoạch, kếhoạch sửdụng ñất ởtỉnh Khánh Hòa 45
  3. ðỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 49
  3.1. ðối tượng nghiên cứu 49
  3.2. Nội dung nghiên cứu 49
  3.3. Phương pháp nghiên cứu 50
  4. KẾT QUẢNGHIÊN CỨU 52
  4.1. ðánh giá ñiều kiện tựnhiên kinh tế-xã hội tác ñộng ñến việc sử
  dụng ñất huy ện Ninh Hòa 52
  4.1.1. ðiều kiện tựnhiên, tài nguyên và cảnh quan môi trường 52
  4.1.2. Tình hình phát triển kinh tế- xã hội 56
  4.2. ðánh giá tình hình quản lý và sửdụng ñất ñai huyện Ninh Hòa 62
  4.2.1. Tình hình quản lý nhà nước về ñất ñai trên ñịa bàn huyện 62
  4.2.2. Hiện trạng sửdụng ñất huy ện Ninh Hòa năm 2010 65
  4.2.3. Biến ñộng sửdụng ñất giai ñoạn 1996 – 2010 68
  4.3. Kết quảthực hiện phương án quy hoạch sửdụng giai ñoạn 1997
  – 2010 và phương án ñiều chỉnh quy hoạch sửdụng ñất giai ñoạn
  2006 - 2010 71
  4.3.1. Các chỉtiêu trong phương án quy hoạch sửdụng ñất 71
  4.3.2. Kết quảthực hiện phương án quy hoạch sửdụng ñất giai ñoạn
  1997- 2010 và ñiều chỉnh quy hoạch sửdụng ñất giai ñoạn 2006
  -2010 72
  4.3.3. ðánh giá chung vềvềcông tác thực hiện phương án quy hoạch
  sửdụng ñất. 88
  4.4. ðềxuất một sốgiải pháp nhằm nâng cao hiệu quảcủa công tác tổ
  chức thực hiện quy hoạch sửdụng ñất 91
  4.4.1 Giải pháp tăng cường vốn ñầu tư 91
  4.4.2 Giải pháp nâng cao chất lượng phương án quy hoạch sửdụng ñất 92
  4.4.3 Giải pháp quản lý thực hiện quy hoạch 93
  4.4.4 Giải pháp chính sách 94
  5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 95 5.1. Kết luận 95
  5.2. Kiến nghị 96
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 97  1. MỞ ðẦU
  1.1. Tính cấp thiết của ñềtài
  ðất ñai là tài nguyên vô cùng quý giá, là tưliệu sản xuất ñặc biệt không
  gì thay thế ñược, là nền tảng ñểphân bốvà xây dựng các ngành kinh tếquốc
  dân, các khu dân cư, các công trình phục vụ ñời sống và sựnghiệp phát triển
  văn hóa và an ninh quốc phòng.
  Trong thời gian qua, công tác quản lý và tổchức thực hiện quy hoạch
  kếhoạch sửdụng ñất luôn nhận ñược sựquan tâm chỉ ñạo của ðảng, Chính
  phủ ñược triển khai rộng khắp trên phạm vi cảnước và ñạt ñược một sốkết
  quảnhất ñịnh. Quy hoạch, kếhoạch sửdụng ñất là một bộphận quan trọng
  trong công tác quản lý nhà nước thuộc hệthống pháp luật về ñất ñai của nước
  Cộng hòa xã hội chủnghĩa Việt Nam.
  Quy hoạch sửdụng ñất có ý nghĩa ñặc biệt quan trọng không chỉcho
  trước mắt mà cảlâu dài, việc thực hiện ñúng phương án quy hoạch ñóng vai
  trò quy ết ñịnh tính khảthi và hiệu quảcủa phương án quy hoạch sửdụng ñất.
  Quản lý thực hiện quy hoạch, kếhoạch sửdụng ñất ñai phải phù hợp với yêu
  cầu thực tếphát triển kinh tế, xã hội của từng ñịa phương. Việc sửdụng ñất
  phải triệt ñể, tiết kiệm, tránh lãng phí quỹ ñất, phân bổhợp lý quỹ ñất cho nhu
  cầu sửdụng ñất khác nhau của nền kinh tế, ñặc biệt ưu tiên ñất ñai cho nhiệm
  vụ ñổi mới và phát triển của nước ta hiện nay.
  Tại kỳhọp thứ9, QH khoá XI (Báo cáo giám sát việc thực hiện quy
  hoạch, kếhoạch sửdụng ñất) [15] ñã chỉra bốn khuyết ñiểm lớn trong thực
  hiện quy hoạch, kếhoạch sửdụng ñất là: (1) tiến ñộlập quy hoạch, kếhoạch
  sử dụng ñất các cấp còn chậm, thậm chí có nơi rất chậm, nhất là ở cấp
  huyện, cấp xã; (2) chất lượng quy hoạch, kếhoạch sửdụng ñất còn thấp; (3)
  một sốchỉtiêu sửdụng ñất ñược thực hiện không ñúng kếhoạch, không ít
  trường hợp sử dụng ñất không hiệu quả; (4) hiệu lực của quy hoạch, kế
  hoạch sửdụng ñất còn thấp, ý thức chấp hành quy hoạch, kếhoạch sửdụng
  ñất chưa tốt.
  Ninh Hòa là huyện ven biển nằm ởphía Bắc tỉnh Khánh Hòa, có nhiều
  tiềm năng ñểphát triển kinh tế- Xã hội. Quy hoạch sửdụng ñất huy ện Ninh
  Hòa ñược xây dựng từnăm 1997 (cho thời kỳ1997-2010)và ñiều chỉnh quy
  hoạch giai ñoạn 2006 - 2010. Tài liệu quy hoạch sửdụng ñất ñã phục vụtốt
  cho công tác quản lý và sửdụng ñất, góp phần thúc ñẩy phát triển kinh tế- xã
  hội trên ñịa bàn huyện và tỉnh. Sau khi ñược xét duyệt việc tổchức triển khai
  thực hiện phương án quy hoạch sửdụng ñất ñó ra sao, kết quảnhưthếnào,
  còn những tồn tại gì, nguyên nhân do ñâu, cần có giải pháp gì khắc phục, v.v
  cho ñến nay vẫn chưa có những nghiên cứu, ñánh giá, bàn luận ñểrút kinh
  nghiệm một cách ñầy ñủvà toàn diện.
  ðểgiúp huyện ñánh giá một cách chính xác kết quảthực hiện phương
  án quy hoạch và phương án ñiều chỉnh QHSD ñất ñến năm 2010; phân tích,
  ñánh giá những kết quả ñã ñạt ñược, những tồn tại và nguyên nhân trong quá
  trình thực hiện quy hoạch. Từ ñó ñềxuất, kiến nghịcác giải pháp nhằm mục
  ñích khai thác, sửdụng hợp lý và có hiệu quảquỹ ñất là rất cần thiết. ðó là
  mục tiêu chính của ñề tài: “ðánh giá kết quả thực hiện phương án quy
  hoạch sử dụng ñất giai ñoạn 1997- 2010 huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh
  Hòa”.
  1.2. Mục tiêu nghiên cứu
  - Nghiên cứu thực trạng và ñánh giá việc thực hiện phương án QHSD
  ñất thời kỳ1997 - 2010 và phương án ñiều chỉnh QHSD 2006 - 2010 huyện
  Ninh Hòa.
  - ðềxuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quảcông tác tổchức thực
  hiện quy hoạch sửdụng ñất.


  2. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU TÀI LIỆU
  2.1. Cơsởlý luận của quy hoạch sửdụng ñất
  2.1.1. ðặc ñiểm của quy hoạch sửdụng ñất
  2.1.1.1. Khái niệm vềquy hoạch sửdụng ñất
  “ðất ñai” là một phần lãnh thổnhất ñịnh (vùng ñất, khoanh ñất, vạt
  ñất, mảnh ñất, miếng ñất .) có vịtrí, hình thể, diện tích với những tính chất tự
  nhiên hoặc mới tạo thành (ñặc tính thổnhưỡng, ñiều kiện ñịa hình, ñịa chất,
  thuỷvăn, chế ñộnước, nhiệt ñộ, ánh sáng, thảm thực vật, các tính chất lý hoá
  tính .),tạo ra những ñiều kiện nhất ñịnh cho việc sửdụng theo các mục ñích
  khác nhau. Nhưvậy, ñểsửdụng ñất cần phải làm quy hoạch - ñây là quá trình
  nghiên cứu, lao ñộng sáng tạo nhằm xác ñịnh ý nghĩa mục ñích của từng phần
  lãnh thổvà ñềxuất một trật tựsửdụng ñất nhất ñịnh.
  Về m ặt bản chất: ñất ñai là ñối tượng của các mối quan hệ sản xuất
  trong lĩnh vực sửdụng ñất (gọi là các mối quan hệ ñất ñai)và việc tổchức sử
  dụng ñất như“tưliệu sản xuất ñặc biệt” gắn chặt với phát triển kinh tế- xã
  hội. Nhưvậy, quy hoạch sửdụng ñất sẽlà một hiện tượng kinh tế- xã hội thể
  hiện ñồng thời 3 tính chất: kinh tế, k ỹthuật và pháp chế. Trong ñó:
  Nhưvậy: “Quy hoạch sửdụng ñất là hệthống các biện pháp kinh tế, kỹ
  thuật và pháp chếcủa Nhà nước vềtổchức, sửdụng và quản lý ñất ñai ñầy
  ñủ, hợp lý, khoa học và có hiệu quảcao nhất thông qua việc phân bổquỹ ñất
  ñai (khoanh ñịnh cho các mục ñích và các ngành) và tổchức sửdụng ñất như
  tưliệu sản xuất (các giải pháp sửdụng ñất cụthể), nhằm nâng cao hiệu quả
  sản xuất của xã hội, tạo ñiều kiện bảo vệ ñất ñai và môi trường” [32].
  Vềthực chất quy hoạch sửdụng ñất là quá trình hình thành các quy ết
  ñịnh nhằm tạo ñiều kiện ñưa ñất ñai vào sửdụng bền vững ñểmang lại lợi ích
  cao nhất, thực hiện ñồng thời hai chức năng: ðiều chỉnh các mối quan hệ ñất
  ñai và tổchức sửdụng ñất nhưtưliệu sản xuất ñặc biệt với mục ñích nâng
  cao hiệu quảsản xuất của xã hội kết hợp bảo vệ ñất và môi trường.
  Quy hoạch sửdụng ñất ñược tiến hành nhằm ñịnh hướng cho các cấp,
  các ngành trên ñịa bàn lập quy hoạch và kếhoạch sửdụng ñất chi tiết của
  mình; Xác lập sự ổn ñịnh vềmặt pháp lý cho công tác quản lý Nhà nước về
  ñất ñai; Làm cơsở ñểtiến hành giao cấp ñất và ñầu tư ñểphát triển sản xuất,
  ñảm bảo an ninh lương thực, phục vụcác nhu cầu dân sinh, văn hoá - xã hội.
  Mặt khác, quy hoạch sửdụng ñất còn là biện pháp hữu hiệu của Nhà nước
  nhằm tổchức lại việc sửdụng ñất theo ñúng mục ñích, hạn chếsựchồng chéo
  gây lãng phí ñất ñai, tránh tình trạng chuyển mục ñích tuỳtiện, làm giảm sút
  nghiêm trọng quỹ ñất nông nghiệp (ñặc biệt là diện tích trồng lúa và ñất lâm
  nghiệp có rừng); Ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực, tranh chấp, lấn chiếm
  huỷ hoại ñất, phá vỡ cân bằng sinh thái, gây ô nhiễm môi trường dẫn ñến
  những tổn thất hoặc kìm hãm sản xuất, phát triển kinh tế- xã hội và các hậu
  quảkhó lường vềnhững tình hình bất ổn ñịnh chính trị, an ninh quốc phòng ở
  từng ñịa phương.
  2.1.1.2. Quan ñiểm xây dựng quy hoạch sửdụng ñất
  - Sửdụng quỹ ñất hợp lý, tiết kiệm, hiệu quảvà bền vững
  Sửdụng quỹ ñất hợp lý, tiết kiệm, hiệu quảvà bền vững tức là sử
  dụng tiềm năng quỹ ñất kết hợp với phát triển quỹ ñất theo hướng làm tăng
  ñộphì của ñất, khai hoang, lấn biển, mởrộng diện tích, nâng cao hiệu quả
  kinh tế ñầu tưtrên ñất, bảo vệmôi trường, ña dạng sinh học và tạo hệsinh
  thái bền vững.
  Hiện nay, thếgiới có nhiều nhà khoa học nghiên cứu và ñềra nhiều giải
  pháp nhằm nâng cao hiệu quảsửdụng ñất phù hợp với từng ñiều kiện, trình
  ñộvà phương thức sửdụng ñất ởmỗi vùng, quốc gia. ởViệt Nam những năm
  gần ñây, sản xuất nông nghiệp ñã gắn phương thức sửdụng ñất theo truy ền


  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. VũThịBình (1999), Giáo trình quy hoạch phát triển nông thôn, NXB
  Nông nghiệp, Hà Nội.
  2. BộTài nguyên và Môi trường (2004), Quy hoạch sửdụng ñất cảnước ñến
  năm 2010 và kếhoạch sửdụng ñất ñến năm 2005 của cảnước, Hà Nội.
  3. BộTài nguyên và Môi trường (2004), Thông tưsố30/2004/TT-BTNMT
  ngày 01/11/2004của vềviệc hướng dẫn lập, ñiều chỉnh và thẩm ñịnh quy
  hoạch, kếhoạch sửdụng ñất ñai, Hà Nội.
  4. BộTài nguyên và Môi trường (2005), Quy hoạch sửdụng ñất ñến năm
  2010 và ñịnh hướng sửdụng ñất ñến năm 2020 vùng Trung du và Miền
  núi Bắc Bộ, Hà Nội.
  5. BộTài nguyên và Môi trường (2008), Báo cáo kết quảthực hiện Chỉthị
  số 09/2007/CT-TTg về tăng cường quản lý sử dụng ñất của các quy
  hoạch và dựán ñầu tưtrên ñịa bàn cảnước, Hà Nội.
  6. BộTài nguyên và Môi trường (2008), Báo cáo vềtình hình quy hoạch, kế
  hoạch sửdụng ñất 5 năm (2006-2010) và tình hình thực hiện quy hoạch,
  kếhoạch sửdụng ñất nông nghiệp của cảnước, Hà Nội.
  7. Chính phủ(2006), Báo cáo ñiều chỉnh quy hoạch sửdụng ñất ñến năm
  2010 và kếhoạch sửdụng ñất 2006-2010 tỉnh Khánh Hòa.
  8. Chính phủ(2004),Nghị ñịnh số181/200/Nð-CP ngày 29/10/2004 vềthi
  hành Luật ðất ñai, Hà Nội.
  9. Chủtịch Hội ñồng Bộtrưởng (1983), Chỉthịsố212 - CT ngày 4/8/1983
  của Lập Tổng sơ ñồphát triển và phân bốlực lượng sản xuất của Việt
  Nam thời kỳ1986 -2000, Hà Nội
  10. Hà Ngọc Trạc (1999), Quy hoạch tổng thểphát triển năng lượng dài hạn
  ñến năm 2020,Hà Nội
  11. Chủtịch Hội ñồng Bộtrưởng (2003), Vềtài nguyên ñất ñai và phát triển
  nông nghiệp, nông thôn, Hà Nội
  12. Ninh Văn Lân (1994), Quy hoạch phân bốsửdụng ñất ñai cấp tỉnh, Hà Nội
  13. Nguyễn Dũng Tiến (1998), Tính khảthi xây dựng mức sửdụng ñất của
  Việt Nam thời kỳ1996 - 2010,Hà Nội
  14. Nguyễn Dũng Tiến (2005) “Quy hoạch sửdụng ñất - Nhìn lại quá trình
  phát triển ở nước ta từ năm 1930 ñến nay ”, Tạp chí ðịa chính, Số 3
  tháng 6/2005, Hà Nội
  15. Nguyễn ðức Kiên (2006). Bốn khuyết ñiểm lớn trong thực hiện quy
  hoạch, kếhoạch sửdụng ñất. Báo cáo giám sát việc thực hiện quy hoạch,
  kếhoạch sửdụng ñất trong phiên làm việc sáng 12-6, Ngày làm việc thứ
  22, kỳhọp thứ9, QH khoá XI.
  16. Nghịquyết vềquy hoạch sửdụng ñất ñến năm 2010 và kếhoạch sửdụng
  ñất ñến năm 2005 cảnước
  17. Quốc hội (1993), Luật ðất ñai 1993, Hà Nội
  18. Quốc hội (2003), Luật ðất ñai 2003, Hà Nội
  19. Trương Phan (1996), Quan hệgiữa quy hoạch ñất ñai và phát triển kinh
  tế, Hà Nội
  20. Phòng Thống kê huyện Ninh Hoà (2009), Niên giám thống kê 2009.
  21. Phòng Tài nguyên và Môi trường (2000), Kiểm kê ñất ñai năm 2000.
  22. Phòng Tài nguyên và Môi trường (2005), Kiểm kê ñất ñai năm 2005.
  23. Phòng Tài nguyên và Môi trường (2010), Kiểm kê ñất ñai năm 2010.
  24. Từ ñiển Tiếng việt, Hà Nội
  25. Uỷban phân vùng kinh tếTrung ương (1986), Báo cáo tổng kết chương
  trình nghiên cứu khoa học trọng ñiểm nhà nước 70- 01 Lập Tổng sơ ñồ
  phát triển và phân bốlực lượng sản xuất Việt Nam thời kỳ1986 - 2000,
  Hà Nôi

  Xem Thêm: Đánh giá kết quả thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 1997 - 2010 huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đánh giá kết quả thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 1997 - 2010 huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status