Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Đánh giá khả năng kết hợp và chọn lọc các tổ hợp lai cà chua triển vọng

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Đánh giá khả năng kết hợp và chọn lọc các tổ hợp lai cà chua triển vọng

  Luận văn thạc sĩ
  Đề tài: Đánh giá khả năng kết hợp và chọn lọc các tổ hợp lai cà chua triển vọng
  Mô tả bị lỗi font vài chữ, tài liệu thì bình thường

  MỤC LỤC
  Lời cam ñoan . i
  Lời cảm ơn . ii
  Mục lục .iii
  Danh mục chữviết tắt .vii
  Danh mục các bảng .viii
  Danh mục các hình .x
  PHẦN 1: MỞ ðẦU .1
  1.1. ðặt vấn ñề 1
  1.2. Mục ñích và yêu cầu của ñềtài 3
  1.2.1. Mục ñích của ñềtài .3
  1.2.2. Yêu cầu của ñềtài .3
  PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU 4
  2.1. Nguồn gốc và phân loại cây cà chua 4
  2.1.1. Nguồn gốc 4
  2.1.2. Phân Loại 4
  2.2. Yêu cầu ñiều kiện ngoại cảnh của cà chua .5
  2.2.1. ðất và dinh dưỡng 5
  2.2.2. Nhiệt ñộ 6
  2.2.3. ðộ ẩm .7
  2.2.4. Ánh sáng .7
  2.3. Nghiên cứu về ưu thếlai và khảnăng kết hợp .8
  2.3.1. Nghiên cứu về ưu thếlai .8
  2.3.2. Nghiên cứu vềkhảnăng kết hợp .11
  2.4. Tình hình sản xuất cà chua trên thếgiới và Việt Nam 15
  2.4.1. Tình hình sản xuất cà chua trên thếgiới 15
  2.4.2. Tình hình sản xuất cà chua ởViệt Nam 17
  2.5. Một s ốnghiên cứu vềchọn tạo giống cà chua trên thếgiới và Việt Nam 19
  2.5.1. Một sốnghiên cứu vềchọn giống cà chua trên thếgiới .19
  2.5.2. Một sốnghiên cứu vềchọn giống cà chua ởViệt Nam .27
  PHẦN 3: VẬT LIỆU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .33
  3.1. Nội dung nghiên cứu .33
  3.2. Vật liệu nghiên cứu 33
  3.3. Thời gian và ñịa ñiểm nghiên cứu 33
  3.4. Phương pháp nghiên cứu .33
  3.4.2. Kỹthuật trồng trọt 34
  3.4.3. Các chỉtiêu theo dõi .36
  3.4.4. Phương pháp xửlý sốliệu 38
  PHẦN 4: KẾT QUẢNGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 38
  4.1. Các giai ñoạn sinh trưởng chủyếu của các tổhợp lai cà chua 39
  4.1.1. Thời gian từtrồng ñến ra hoa, ñậu quả 41
  4.1.2. Thời gian từtrồng ñến bắt ñầu chín và chín rộ 42
  4.2. ðộng thái tăng trưởng chiều cao cây và sốlá của các tổhợp lai .43
  4.2.1. ðộng thái tăng trưởng chiều cao cây của các tổhợp lai 43
  4.2.2. ðộng thái tăng trưởng sốlá của các tổhợp lai .45
  4.3. Một số ñặc ñiểm cấu trúc cây của các tổhợp lai 45
  4.3.1. Số ñốt từgốc ñến chùm hoa ñầu .47
  4.3.2. Chiều cao từgốc ñến chùm hoa ñầu 47
  4.3.3. Chiều cao cây .48
  4.4. Một sốtính trạng hình thái và ñặc ñiểm nởhoa .48
  4.4.1. Màu sắc lá .48
  4.4.2. Dạng chùm hoa .49
  4.4.3. ðặc ñiểm nởhoa .50
  4.5. Tỷlệ ñậu quảcủa các tổhợp lai .50
  4.6. Tình hình nhiễm virus và một sốsâu bệnh hại của các tổhợp lai trên
  ñồng ruộng . 53
  4.6.1. Tình hình nhiễm virus trên ñồng ruộng .53
  4.6.2. Một sốsâu bệnh hại khác .55
  4.7. Các yếu tốcấu thành năng suất và năng suất 56
  4.7.1. Sốchùm quảtrên cây 56
  4.7.2. Sốquảtrên cây .58
  4.7.3. Khối lượng trung bình quả 58
  4.7.4. Năng suất cá thể 59
  4.8. Một số ñặc ñiểm hình thái và chỉtiêu chất lượng quả 60
  4.8.1. Một số ñặc ñiểm hình thái quả 61
  4.8.2. Một sốchỉtiêu ñặc ñiểm chất lượng quả .64
  4.9. Phân tích tương quan giữa một sốtính trạng của các tổhợp lai cà chua vụ
  thu ñông 2009 .67
  4.10. ðánh giá khảnăng kết hợp của các dòng cà chua nghiên cứu 67
  4.10.1. Khảnăng kết hợp của các dòng cà chua nghiên cứu theo tính trạng tỷ
  lệ ñậu quả .69
  4.10.2. Khảnăng kết hợp của các dòng cà chua nghiên cứu theo tính trạng
  tổng sốquảtrên cây 69
  4.10.3. Khảnăng kết hợp của các dòng cà chua nghiên cứu theo tính trạng
  khối lượng trung bình quảlớn 70
  4.10.4. Khảnăng kết hợp của các dòng cà chua nghiên cứu theo tính trạng
  năng suất cá thể 71
  4.10.5. Khảnăng kết hợp của các dòng cà chua nghiên cứu theo tính trạng
  ñộbrix . 72
  4.11. Các tổhợp lai cà chua triển vọng vụthu ñông 2009 .73
  4.12. Các giai ñoạn sinh trưởng chủyếu của các tổhợp lai cà chua 75
  4.12.1. Thời gian từtrồng ñến ra hoa, ñậu quả 75
  4.12.2. Thời gian từtrồng ñến bắt ñầu chín và chín rộ 76
  4.13. ðộng thái tăng trưởng chiều cao cây và sốlá của các tổhợp lai .76
  4.13.1. ðộng thái tăng trưởng chiều cao cây của các tổhợp lai .76
  4.13.2. ðộng thái tăng trưởng sốlá của các tổhợp lai 78
  4.14. Một số ñặc ñiểm cấu trúc cây của các tổhợp lai 78
  4.14.1. Số ñốt từgốc ñến chùm hoa ñầu .78
  4.14.2. Chiều cao từgốc ñến chùm hoa ñầu 79
  4.14.3. Chiều cao cây .79
  4.15. Một sốtính trạng hình thái và ñặc ñiểm nởhoa .80
  4.15.1. Màu sắc lá .80
  4.15.2. Dạng chùm hoa .80
  4.15.3. ðặc ñiểm nởhoa .81
  4.15.4. Màu sắc vai quảxanh 81
  4.15.5. Màu sắc quảchín 81
  4.16. Tỷlệ ñậu quảcủa các tổhợp lai .81
  4.17. Tình hình nhiễm virus và một sốsâu bệnh hại trên ñồng ruộng của các
  tổhợp lai trong vụxuân hè 2010 82
  4.17.1. Tình hình nhiễm virus .82
  4.17.2. Một sốloại sâu bệnh hại khác .84
  4.18. Các yếu tốcấu thành năng suất và năng suất 85
  4.18.1. Sốchùm quảtrên cây 86
  4.18.2. Sốquảtrên cây .86
  4.18.3. Khối lượng trung bình quả 86
  4.18.4. Năng suất cá thể 87
  4.18.5. Năng suất ô thí nghiệm .88
  4.18.6. Năng suất /ha 88
  4.19. Một số ñặc ñiểm hình thái và chất lượng quả .90
  4.19.1. Một số ñặc ñiểm hình thái quả 90
  4.19.2. Một sốchỉtiêu ñặc ñiểm chất lượng quả .91
  4.20. Tuyển chọn các tổhợp lai cà chua triển vọng vụxuân hè 2010 92
  PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ ðỀNGHỊ 94
  5.1. Kết luận .94
  5.2. ðềnghị 95
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 96
  PHỤLỤC 102

  PHẦN 1
  MỞ ðẦU
  1.1. ðặt vấn ñề
  Cây cà chua (Lycopersicon esculentum. Mill) là cây rau quan trọng trên
  thếgiới và Việt Nam. Cà chua là loại rau ăn quảcó giá trịdinh dưỡng cao.
  Trong quảchín có nhiều nguyên tốdinh dưỡng cần thiết cho sức khoẻcon
  người như ñường, vitamin (A, B, B2, C, PP), acid amin và các khoáng chất.
  Nên cà chua ñược sửdụng cho nhiều mục ñích như ăn tươi, nấu chín, làm
  nguyên liệu cho sản xuất nước sốt cà chua, nước ép hoa quả, làm mắm chấm.
  Cà chua còn là loại rau có giá trịkinh tếcao. Theo TạThu Cúc (2004) ởMỹ,
  năm 1997, tổng giá trịsản xuất 1 ha cà chua cao hơn gấp 4 lần so với trồng
  lúa nước, và 20 lần so với trồng lúa mỳ. Trên thếgiới, năm 2008 diện tích
  trồng cà chua là 5.227.883ha, năng suất ñạt là 247,996 tạ/ha, sản lượng là
  129.649.883 tấn (theo FAO, 2008). ỞViệt Nam, năm 2008 diện tích trồng cà
  chua là 24.850 ha, năng suất ñạt 216 tạ/ha, sản lượng là 535.438 tấn. Diện tích
  trồng cà chua chủyếu tập trung ởvùng ñồng bằng và trung du phía Bắc, một
  sốtỉnh miền Trung, Tây Nguyên, Nam Bộ.
  Hiện nay, trên thếgiới ñã có nhiều nghiên cứu vềchọn tạo giống cà
  chua ưu thếlai có năng suất cao, phục vụ ăn tươi, chếbiến, chống chịu ñược
  virus xoăn lá và bệnh héo xanh vi khuẩn. Hàng năm, trên thếgiới có nhiều
  công ty giống cây trồng của Mỹ, Pháp, Hà Lan, Nhật Bản giới thiệu nhiều
  giống cà chua lai F1 ra thịtrường thếgiới.
  Ở Việt Nam, từ những năm 1996-2000, những thành công ñầu tiên
  trong chọn tạo giống cà chua ưu thếlai ñược công bố. Giống cà chua Lai số1
  là giống cà chua lai F1 ñầu tiên do ðào Xuân Thảng và cộng sự, Viện cây
  lương thực và cây thực phẩm chọn tạo ra, ñược công nhận là giống quốc gia
  năm 2000. Sau ñó, các cơquan nghiên cứu trong nước ñã ñưa ra một sốgiống
  cà chua có chất lưọng cao ñáp ứng nhu cầu thịtrường, tạo ra sản phẩm hàng
  hoá có giá trịkinh tếcao cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Nhưgiống
  cà chua lai HT7 phát triển nhiều năm trên diện tích lớn (Nguyễn Hồng Minh,
  Kiều ThịThư, 2000). Các giống cà chua chọn lọc nhưC95 (ðào Xuân Thảng
  và cộng sự, 2003), PT18 (Dương Kim Thoa, Trần Khắc Thi, 2005) thích hợp
  cho cà chua chếbiến. Giống cà chua HT21 là tổhợp lai triển vọng giữa dòng
  V103 và dòng 01 ñược chọn lọc từcác tổhợp lai theo sơ ñồlai ñỉnh. ðây là
  giống cà chua chất lượng cao, ngắn ngày, có khảnăng mởrộng thời gian cung
  cấp sản phẩm, có thể trồng trong vụ ñông sớm và vụ ñông chính (Nguyễn
  Hồng Minh, Kiều ThịThư, 2006). Giống cà chua lai VT3 cho năng suất cao,
  trồng trong vụ ñông sớm, ñông chính và vụ xuân hè (ðào Xuân Thảng,
  2003) .Tuy nhiên, bộgiống cà chua lai trong nước còn ít, chủyếu trồng trong
  vụsản xuất chính là vụ ñông xuân nên giá cà chua rẻ, người sản xuất không
  có lãi. Theo Trần Khắc Thi, 2003, sản phẩm cà chua chủyếu tập trung vào vụ
  ñông xuân (70%) từtháng 12 ñến tháng 4, còn lại hơn một nửa thời gian trong
  năm nằm trong tình trạng thiếu cà chua. Công tác chọn tạo giống cà chua
  trồng trái vụcó chất lượng tốt, khảnăng chống chịu cao ñã ñạt ñược những
  kết quả ñáng kể, nhưng vẫn còn rất ít so với nhu cầu thực tế. Và các giống cà
  chua trong nước hiện nay chủyếu phục vụnhu cầu ăn tươi, nấu chín trong khi
  các giống cà chua phục vụcho nhu cầu chếbiến còn rất ít. Một sốlượng lớn
  giống cà chua phục vụcho chếbiến ởnước ta hiện nay là các giống nhập nội
  từnước ngoài với giá thành cao.
  Nghiên cứu chọn tạo giống cà chua lai trong nước, ñặc biệt là chọn tạo
  giống cà chua trồng trái vụ có năng suất cao, chất lượng tốt tạo sản phẩm
  hàng hoá có giá trịkinh tếcao là rất cần thiết. Chính vì vậy, ñểgiải quy ết vấn
  ñềtrên, chúng tôi tiến hành nghiên cứu ñềtài: ‘‘ðánh giá khảnăng kết hợp
  và chọn lọc các tổhợp lai cà chua triển vọng’’.
  1.2. Mục ñích và yêu cầu của ñềtài
  1.2.1. Mục ñích của ñềtài
  Xác ñịnh ñược các dòng cà chua có khảnăng kết hợp cao và chọn lọc
  các tổhợp có triển vọng vềnăng suất, chất lượng.
  1.2.2. Yêu cầu của ñềtài
  - ðánh giá một sốchỉtiêu sinh trưởng, hình thái, cấu trúc cây của các tổhợp
  lai ởvụthu ñông và vụxuân hè.
  - ðánh giá một sốchỉtiêu vềhình thái quảvà chất lượng quảcủa các tổhợp
  lai ở2 thời vụ.
  - ðánh giá các yếu tốcấu thành năng suất và năng suất của các tổhợp lai ở2
  thời vụ.
  - ðánh giá mức ñộnhiễm một sốsâu bệnh hại trên ñồng ruộng của các tổhợp
  lai ở2 thời vụ.
  - ðánh giá khảnăng kết hợp chung, khảnăng kết hợp riêng của các dòng cà
  chua ởvụthu ñông.
  - Chọn lọc các tổhợp lai triển vọng.

  PHẦN 2
  TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU
  2.1. Nguồn gốc và phân loại cây cà chua
  2.1.1. Nguồn gốc
  Cà chua có nguồn gốc xuất xứtừNam Mỹ(Peru, Bolovia, Ecuador).
  Tại ñây, ngày nay còn tìm thấy nhiều loài cà chua hoang dại gần gũi với loài
  cà chua trồng. Các nghiên cứu sinh học phân tửvà di truyền phân tử(nghiên
  cứu các izoenzyme, các marker phân tử, nghiên cứu khoảng cách di truy ền)
  cũng ñã xác ñịnh ñiều ñó, ñồng thời khẳng ñịnh rằng Mehico là nơi ñầu tiên
  thuần hoá, trồng trọt cà chua (dẫn theo Mai ThịPhương Anh, 2003) [2].
  Theo Luckwill, 1943, cà chua từNam Mỹ ñược ñưa vào Châu Âu từthếkỷ
  16. ðầu tiên ñược trồng ởTây Ban Nha, Bồ ðào Nha và từ ñó cà chua ñược lan
  truy ền ñi các nơi khác nhờcác thương nhân và thực dân khai thác thuộc ñịa [8].
  Tuy nhiên, thời gian này cây cà chua chỉ ñược trồng nhưcây cảnh vì màu sắc,
  hình dạng quả ñẹp mắt. Người ta cho rằng trong cà chua có chứa chất ñộc vì nó
  có họvới cà ñộc dược (dẫn theo Mai ThịPhương Anh, 2003) [2].
  ỞChâu Á, cà chua ñược du nhập ñầu tiên vào Philippin, quần ñảo Java và
  Malayxia qua các thương nhân và thực dân Tây Ban Nha, Bồ ðào Nha, Hà
  Lan vào thếkỷ 17. Sau ñó ñược trồng phổbiến ra các vùng khác trong khu
  vực (dẫn theo TạThu Cúc, HồHữu An, Nghiêm Bích Hà, 2000) [4].
  Mãi ñến cuối thếkỷ18 - ñầu thếkỷ19, cà chua mới ñược xếp vào cây rau
  thực phẩm có giá trịvà từ ñó ngày càng phát triển rộng khắp trên thếgiới.
  2.1.2. Phân Loại
  Cà chua thuộc chi Lycopersicon Tourn, họ cà (Solanaceae). Chi này
  gồm 12 loài. Tất cả ñều có xuất xứtừChâu Mỹ(dẫn theo Mai ThịPhương
  Anh, 2003) [2]. ðã có nhiều công trình nghiên cứu và ñịnh ra các hệthống
  phân loại riêng cho chi này. Nhưng ñến nay, hệthống phân loại của Brezhnev
  (1964) là sửdụng ñơn giản, rộng rãi nhất (dẫn theo Nguyễn Văn Hiển, 2000)
  [8]. Theo Brezhnev, chi Lycopersicon Tourn ñược phân chia thành 3 loài
  thuộc 2 chi phụ:
  - Chi phụ1 –Eriopersicon gồm 2 loài dại là:
  1. Lycopersicon peruvianumMill.
  2. Lycopersicon hirsutumHumb.et.Bonpl.
  - Chi phụ2 – Eulycopersicon chỉcó 1 loài là Lycopersicon esculentum
  Mill. Loài này gồm 3 loài phụ:
  1. L. esculentum Mill.ssp. spontaneumBrezh (cà chua dại).
  2. L. esculentum Mill.ssp. subspontaneumBrezh (cà chua bán hoang dại)
  3. L. esculentum Mill.ssp. cultum(cà chua trồng).
  2.2. Yêu cầu ñiều kiện ngoại cảnh của cà chua
  2.2.1. ðất và dinh dưỡng
  ðất phù hợp với cây cà chua là ñất thịt nhẹ, ñất cát pha, tơi xốp, tưới
  tiêu dễ dàng, ñộ pH từ 5,5 – 7,5. ðộpH thích hợp nhất cho cà chua sinh
  trưởng phát triển là 6 – 6,5. Trên ñất có ñộpH dưới 5, cây cà chua bịbệnh
  héo xanh gây hại. Cà chua là cây thân lá sinh trưởng mạnh, khảnăng ra hoa
  quảrất lớn, vì vậy cung cấp ñầy ñủchất dinh dưỡng là yếu tốcó tính chất
  quyết ñịnh ñến năng suất, chất lượng quả. Cà chua hút nhiều nhất là Kali, sau
  ñó là ñạm và ít nhất là lân. Cà chua sửdụng 60% lượng N, 50 – 60% K
  2
  0 và
  15 – 20% P
  2
  0
  5
  tổng lượng phân bón vào ñất suốt vụtrồng (theo TạThu Cúc,
  HồHữu An, Nghiêm Bích Hà, 2000) [4].
  - Nitơ: có tác dụng thúc ñẩy sinh trưởng thân lá, phân hoá hoa sớm, số
  lượng hoa trên cây nhiều, hoa to, tăng khối lượng quảvà làm tăng năng suất
  trên ñơn vịdiện tích.

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT
  1. BộNông nghiệp và phát triển nông thôn (2005), 575 giống cây trồng nông
  nghiệp mới, NXB Nông nghiệp, Hà Nội.
  2. Mai ThịPhương Anh (2003), Kỹthuật trồng cà chua an toàn quanh năm,
  Nhà xuất bản NghệAn.
  3. TạThu Cúc (2004), Kỹthuật trồng cà chua, NXB Nông nghiệp, Hà Nội.
  4. TạThu Cúc, HồHữu An, Nghiêm ThịBích Hà (2000), Giáo trình cây rau.
  NXB Nông nghiệp - Hà Nội.
  5. Phạm Tiến Dũng (2003), Xửlý kết quảthí nghiệm trên máy vi tính bằng
  IRRISTAT 4.0 trong Windows, Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội.
  6. Bùi ThịGia (2004), “Biến ñộng giá cà chua trên thịtrường huy ện ðông Anh
  ngoại thành Hà N ội”, Tạp chí khoa học kỹthuật nông nghiệp, tập 2, số5/2004.
  7. Lê Thị Ánh H ồng, Nguy ễn Hữu ðống, ðặng Thị Chín (1993), “ Ứng dụng
  phương pháp ưu thế lai trong ch ọn giống cây cà chua”, Tạp chí Sinh Học, số
  3/1993.
  8. Nguyễn Văn Hiển (chủ biên) (2000), Giáo trình chọn giống cây trồng,
  NXB Giáo dục .
  9. Vũ Tuyên Hoàng, Chu Thị Ngọc Viên, Lê Thanh Nhuận & ctv (1990),
  “Kết quảnghiên cứu mẫu giống cà chua 214”, Tạp chí NN & CNTP, số3, tr
  147-149.
  10. Vũ Tuyên Hoàng và ctv (1997), “Giống cà chua vàng”, Tạp chí NN &
  CNTP, số3, tr 60-61.
  11. Trần Văn Lài (chủbiên) (2005). “Kết quả chọn tạo và công nghệnhân
  giống một sốloại rau chủyếu”, Chương trình giống cây trồng, giống vật nuôi
  và giống cây lâm nghiệp, Nhà xuất bản nông nghiệp.
  12. Trần ðình Long, Hoàng Văn Phần, Trần Văn Diễn (1990), “ðánh giá khả
  năng kết hợp của một sốdòng lúa bằng phương pháp luân giao”, Tạp chí di
  truyền học ứng dụng,số1/1990.
  13. Trần ðình Long và cộng sự(1997), Chọn giống cây trồng, NXB Nông
  nghiệp, tr 31-34.
  14. Nguyễn Hồng Minh, Kiều ThịThư(1999), “Giống cà chua MV1”, Tạp
  chí NN & CNTP, số7, tr 33-34.
  15. Nguyễn Hồng Minh, Kiều ThịThư(2000), “Giống cà chua lai HT7”, Báo
  cáo công nhân giống cà chua lai HT7, tháng 9/2000, Bộnông nghiệp và phát
  triển nông thôn.
  16. Nguyễn Hồng Minh (2006), “Kết quảnghiên cứu vềcông nghệsản xuất
  hạt giống lai và tạo các giống cà chua lai có sức cạnh tranh ởnước ta”, Tạp
  chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn– Kỳ1 – Tháng 10/2006, tr 25-28.
  17. Nguyễn Hồng Minh, Kiều Thị Thư (2006), “Giống cà chua lai HT21”,
  Tạp chí khoa học kỹthuật nông nghiệp, số4 và 5, tr 47-55.
  18. Nguyễn Hồng Minh, Kiều ThịThư(2006), “Giống cà chua lai HT7”, Tạp
  chí NN & PTNT, số14, tr 20-23.
  19. Nguyễn Hồng Minh (2007), “Phát triển sản xuất cà chua lai F1 trồng trái
  vụ, chất lượng cao, góp phần thay thếgiống nhập khẩu”, Báo cáo tổng kết dự
  án sản xuất thửnghiệm cấp bộ2007.
  20. Nguyễn Thanh Minh (1998), “Khảo sát một sốmẫu giống cà chua anh ñào
  vụ ðông xuân 1997”, Tạp chí NN và CNTP, 1998, số5, tr 202-205.
  21. ðào Xuân Thảng, Nguyễn Quốc Tuấn, ðào Xuân Cảnh (2003), “Kết quả
  chọn tạo giống cà chua chế biến C95”, Tạp chí nông nghiệp và phát triển
  nông thôn, số9, 2003, tr 1130-1131.
  22. ðào Xuân Thảng, Nguyễn Tấn Hinh, ðoàn Xuân Cảnh (2003), “Kết quả
  chọn tạo giống cà chua lai VT3”, Tạp chí NN & PTNT, số9, tr 1132-1133.

  Xem Thêm: Đánh giá khả năng kết hợp và chọn lọc các tổ hợp lai cà chua triển vọng
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đánh giá khả năng kết hợp và chọn lọc các tổ hợp lai cà chua triển vọng sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status