Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Đánh giá hiệu quả của việc bổ sung Can xi hữu cơ (Ovocrack dạng bọc) đến năng suất của gà đẻ thương

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Đánh giá hiệu quả của việc bổ sung Can xi hữu cơ (Ovocrack dạng bọc) đến năng suất của gà đẻ thương

  Luận văn thạc sĩ
  Đề tài: Đánh giá hiệu quả của việc bổ sung Can xi hữu cơ (Ovocrack dạng bọc) đến năng suất của gà đẻ thương phẩm tại nông hộ huyện Sóc Sơn, Hà Nội
  Mô tả bị lỗi font vài chữ, tài liệu thì bình thường

  MỤC LỤC
  Lời cam ñoan i
  Lời cảm ơn ii
  Mục lục iii
  Danh mục các từviết tắt v
  Danh mục bảng vi
  Danh mục hình vii
  1 ðẶT VẤN ðỀ 1
  1.1 Tính cấp thiết của ñềtài 1
  1.2 Mục ñích – ý nghĩa 2
  2 TỔNG QUAN TÀI LIỆU 3
  2.1 Cơsởlý luận về ñặc ñiểm tiêu hóa thức ăn của gia cầm. 3
  2.2 Một số ñặc ñiểm sinh lý sinh sản của gà mái ñẻ 5
  2.3 Dinh dưỡng khoáng và vai trò của khoáng chất 8
  2.4 Hiệu quảsửdụng thức ăn trong chăn nuôi gia cầm 30
  3 ðỐI T ƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PH ƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 36
  3.1 ðối tượng nghiên cứu 36
  3.2 ðịa ñiểm, thời gian nghiên cứu 40
  3.3 Nội dung nghiên cứu 40
  3.4 Phương pháp nghiên cứu 40
  4 KẾT QUẢ- THẢO LUẬN 50
  4.1 Tỷlệ ñẻcủa gà thí nghiệm 50
  4.2 Năng suất trứng của gà thí ngiệm 54
  4.3 Tỷlệtrứng dập vỡ, dịhình của gà thí nghiệm 56
  4.4 Khối lượng trứng bình quân của gà thí nghiệm 58
  4.5 Kết quảkhảo sát chất lượng trứng 61
  4.6 Hiệu quảsửdụng thức ăn giai ñoạn ñẻtrứng. 66
  4.6 Tỷlệnuôi sống của gà qua thời gian thí nghiệm 69
  4.7 Hiệu quảcủa việc bổsung Ovocrack 71
  5 KẾT LUẬN – ðỀNGHỊ 74
  5.1 Kết luận 74
  5.2 ðềnghị 75
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 76

  1. ðẶT VẤN ðỀ
  1.1. Tính cấp thiết của ñềtài
  Chăn nuôi gia cầm là nghềsản xuất truyền thống lâu ñời, chiếm vịtrí
  rất quan trọng trong quá trình phát triển kinh tếnông nghiệp, nông thôn. Chăn
  nuôi gà ñẻtrứng là mô hình mang lại hiệu quảkinh tếrất cao cho các nông
  hộ. Vài năm trởlại ñây, mô hình chăn nuôi gà ñẻtrứng thương phẩm phát
  triển mạnh trên ñịa bàn huyện Sóc Sơn, nhờ ñó mà kinh tếcủa nhiều hộdân
  ñã phát triển lên nhanh chóng. Hiện nay, toàn huyện có hơn 1000 hộnuôi từ
  200 – 6000 con gà ñẻtrứng. Tổng ñàn gà ñẻtrên ñịa bàn huyện năm 2010,
  khoảng 500.000 con/ tổng ñàn gà 970. 000 con [3]. Do vậy phát triển chăn
  nuôi gà ñẻtrứng là hướng ñi ñúng nhằm nâng cao ñời sống cho người dân.
  Mục tiêu lớn nhất của chăn nuôi gà ñẻtrứng là gà ñẻnhiều trứng, trứng
  to, chất lượng tốt ñểthu ñược lợi nhuận cao. ðể ñạt ñược ñiều ñó thì công tác
  chăm sóc, vệsinh phòng bệnh, chế ñộ ăn và dinh dưỡng cho gà ñẻphải ñảm
  bảo, trong ñó khẩu phần ăn cho gà ñóng vai trò cực kỳquan trọng.
  Do ñó, trong khẩu phần ăn cho gà ñẻ, ngoài việc ñáp ứng ñầy ñủnhu
  cầu protein, năng lượng, lysine, vitamin, axit amin cần ñảm bảo ñầy ñủcác
  chất khoáng với tỷlệthích hợp trong khẩu phần. Một trong các chất khoáng
  rất cần thiết cho gà ñẻlà Canxi.
  Canxi là nguyên liệu chủy ếu cho việc hình thành nên xương và vỏtrứng
  của gia cầm. ðồng thời, trong cơthể, canxi còn duy trì chức năng hoạt ñộng của
  mô thần kinh, xúc tác quá trình ñông máu, tăng hoạt ñộng của mô cơvân, cơ
  tim, cơtrơn, duy trì hoạt ñộng của tếbào, tạo ñiện thếsinh học trên mặt bằng tế
  bào và xúc tác men trypxin trong quá trình tiêu hóaprotein trong thức ăn.
  Hiện nay, trong thành phần các loại thức ăn công nghiệp cho gia súc,
  gia cầm ñều ñược bổsung một lượng Can xi nhất ñịnh. Nguồn can xi dùng ñể
  bổsung chủyếu là canxi vô cơnhư: Canxi cacbonat (có 37%Ca, 0,18% P,
  0,3%Na, 0,5% K và dưới 5%Si); ðá vôi (có 32-36% Ca, 1-2% Mg, 3-4% Si,
  Fe và S); Bột vỏsò (có 33%Ca, hơn 6% P) [36]. Tuy nhiên ñối với gia cầm,
  khảnăng hấp thu can xi vô vơrất kém. Các loại canxi vô cơtrên nếu bổsung
  nhiều có thểgây ra hiện tượng ỉa chảy cho gia cầm. Với gà ñẻtrứng, nhu cầu
  can xi rất cao, nên mặc dù ñược ăn thức ăn công nghiệp ñã bổsung một lượng
  khoáng nhưng trong quá trình sinh sản, cơthểvẫn thiếu hụt một lượng can xi
  nhất ñịnh, do vậy mà năng suất chưa cao.
  ðểkhai thác tối ña khảnăng sinh sản của gà ñẻtrứng, nâng cao hiệu
  quảchăn nuôi, cần thiết phải có biện pháp bổsung lượng canxi thiếu hụt mà
  không làm ảnh hưởng tới sức khoẻcủa gà. Một trong những giải pháp tốt nhất ñể
  giải quy ết vấn ñềnày là sửdụng các loại thức ăn bổsung canxi hữu cơ. Bổsung
  can xi hữu cơgiúp gia cầm có thểhấp thu ñược triệt ñểlượng can xi cung cấp,
  ñồng thời kích thích tiêu hoá, tăng hiệu quảsửdụng thức ăn, nâng cao hiệu
  quảkinh tếtrong chăn nuôi. Ovocrack là một chếphẩm có tác dụng nhưvậy.
  ðểminh chứng rõ hơn về ñiều này, chúng tôi tiến hành nghiên cứu ñềtài:
  “ðánh giá hiệu quả của việc bổ sung Can xi hữu cơ (Ovocrack
  dạng bọc) ñến năng suất của gµ ñẻthương phẩm tại nông hộhuyện Sóc
  Sơn – Hà Nội.”
  1.2. Mục ñích – ý nghĩa
  - ðánh giá hiệu quảcủa việc bổsung Canxi hữu cơtrong khẩu phần
  của gà ñẻtrứng.
  - X¸c ®Þnh tû lÖ bæ sung Canxi hữu cơ thích hợp trongkhÈu phÇn ăn
  của gà ñẻ.
  - Cung cấp thêm thông tin cho các cơ ởsản xuất, các nhà chăn nuôi
  trong việc xây dựng khẩu phần ăn cho gà ñẻ.

  2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
  2.1. Cơsởlý luận về ñặc ñiểm tiêu hóa thức ăn của gia cầm.
  Gia cầm có tốc ñộtrao ñổi chất và năng lượng cao hơn so với ñộng vật
  có vú. Cường ñộ tiêu hóa m ạnh ở gia cầm ñược xác ñịnh bằng tốc ñộ di
  chuyển của thức ăn qua ống tiêu hóa. Ởgà con, tốc ñộlà 30-39cm/giờ; ởgà
  lớn hơn là 32-40cm/giờvà ởgà trưởng thành là 40-42cm/giờ(Chăn nuôi gia
  cầm, 2006) [19]. Chiều dài của ống tiêu hóa gia cầm không lớn, thời gian mà
  khối thức ăn ñược giữlại trong ñó không vượt quá 2-4 giờ, ngắn hơn rất nhiều
  so với ñộng vật khác.
  Sơ ñồtiêu hóa chung của gà: Mỏ →Khoang miệng →Thực quản →
  Diều →Dạdày tuyến →Dạdày cơ(mề) →Lá lách →Túi mật →Gan →
  Các ống mật→Tuyến tụy →Ruột hồi manh tràng →Ruột non →Ruột thừa
  →Ruột già → Ổnhớp
  2.1.1. Mỏ
  Chia ra làm ba phần: ñầu mỏ, thân m ỏ, gốc mỏ.
  Là nơi thu nhận thức ăn, ởgà việc lấy thức ăn ñược thực hiện bằng thị
  giác và xúc giác.
  2.1.2. Khoang miệng
  Chia làm hai phần: Phần trên có vòm miệng cứng ngắn, ñược phủlớp
  màng nhầy, phần dưới có lưỡi. Lưỡi gia cầm nằm ở ñáy khoang miệng, có
  hình dạng và kích thước phù hợp với mỏ. Trên bềmặt phía trên của lưỡi có
  những gai rất nhỏhóa sừng hướng vềcổhọng có tác dụng giữkhối thức ăn và
  ñẩy chúng vềthực quản.
  2.1.3. Thực quản
  Nằm song song với khí quản, là một ống có 2 lớp cơ ñàn hồi, trong
  thực quản tiết ra dịch nhầy có chức năng vận chuyển thức ăn từkhoang miệng
  xuống diều.
  2.1.4. Diều
  Diều là phần phình ra của thực quản nằm bên phải chỗ vào khoang
  ngực ngay trước chạc ba nối liền hai xương ñòn phải trái, là nơi ñiều phối dự
  trữthức ăn ñểcung cấp xuống dạdày, thức ăn ởdiều ñược làm mềm ra và
  ñược lên men phân giải.
  2.1.5. Thực quản dưới
  Là một ống rất ngắn.
  2.1.6. Dạdày tuyến
  Có dạng ống ngắn, vách dày, ñược nối với dạ dày c ơ b ằng một eo
  nhỏ. Vách dạdày tuyến cấu tạo gồm màng nhày, cơvà mô liên kết. Bềmặt
  của màng nhày có những nếp gấp dễ thấy, ñậm và liên tục. Ở ñáy màng
  nhày có những tuyến hình túi phức tạp, những chất tiết của nó ñược ñi ra
  bởi 50 -74 lỗtrong các núm ñặc biệt của các nếp gấp ởmàng nhầy. Dịch dạ
  dày ñược tiết vào trong khoang của dạdày tuyến, có HCl, men Pepsin, men
  bào tửvà Muxin. Dung tích nhỏchỉcó tác dụng thấm dịch và chuyển thức
  ăn xuống dạdày cơ.
  2.1.7. Dạdày cơ(mề)
  Cấu tạo bởi những lớp cơ khỏe, thành dày, tiết mành hóa sừng có ý
  nghĩa cơhọc ngoài ra còn giữcho vách dạdày khỏi bịtác ñộng của những
  yếu tốbất lợi. Dạdày cơcó tác dụng nhào trộn, co bóp nghiền nát thức ăn.
  2.1.8. Ruột non
  Ngắn, giống như ruột non của gia súc, có cấu tạo ñầy ñủ, có nhiều
  tuy ến, nhiều nhung mao, có khả năng và tốc ñộ hấp thu thức ăn lớn. Mặt

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  Tài liệu trong nước
  1. Bùi Hữu ðoàn Bài giảng Chăn nuôi gia cầm – 2009
  2. Bùi Lan Hương, Lê Hồng Mận (dịch) – 1989 – Sinh lý gia cầm.
  3. Báo cáo kết quảsản xuất, chăn nuôi trên ñịa bàn huyện Sóc Sơn năm 2010.
  4. Brandsch H. Biilchel H. (1978), “Cơ sở của sự nhân giống và di truyền
  giống ởgia cầm”, Cơsởsinh học của nhân giống và nuôi dưỡng gia cầm
  (Nguyễn Chí Bảo dịch), NXB Khoa học và Kỹthuật, Tr 7,129-158.
  5. Nguyễn ðức Hưng: Giáo trình: Chăn nuôi gia cầm – NXBNN – 2006
  6. Bùi Quang Tiến, Trần Công Xuân, Phùng ðức Tiến và cộng sự (1994),
  “Nghiên cứu so sánh một sốcông thức lai giữa các giống gà thịt Ros 208
  và Hybro”, Thông tin Khoa học và kỹthuật gia cầm, số(2), Tr. 45-53.
  7. Bùi Quang Tiến, Trần Công Xuân, Phùng ðức Tiến và cộng sự (1994),
  “Nghiên cứu so sánh một sốcông thức lai giữa các giống gà thịt Ross 208
  và Hybro”, Thông tin Khoa học và Kỹthuật gia cầm số2, trang 45-53.
  8. ðặng Hữu Lanh, Trần ðình Miên và Trần ðình Trọng (1999), “Cơsởdi
  truy ền chọn giống ñộng vật”, NXB Giáo dục Hà Nội, Tr 51-52.
  9. ðặng VũBình (2006), Phương pháp viết tài liệu khoa học – NXBNN
  10. ðặng VũBình, Nguyễn ðức Chỉnh và cộng sự: Giáo trình di truy ền giống
  11. ðào ThịBích Loan (2007), Nghiên cứu khảnăng sinh sản của gà lai TP1
  và khả năng cho thịt của tổhợp lai giữa gà trống Sasso X4 với gà mái
  TP1, Luận văn thạc sỹnông nghiệp, Trường ðại học nông nghiệp Hà Nội.
  12. ðoàn Xuân Trúc Và các Cộng sự(1993), “Nghiên cứu các tổhợp lai 3
  màu của giống gà chuyên dụng thịt cao sản Hybro HV85”, tuyển tập công
  trình nghiên cứu khoa học kỹthuật nông nghiệp, NXB Nông nghiệp, Hà
  Nội, Tr.207-209.
  13. Hoàng Kim Loan (1973), “Công tác giống trong ngành chăn nuôi gia cầm
  theo qui mô công nghiệp ởLiên xô, Viện thông tin Khoa học và Kỹthuật
  Trung ương, tr 4-5.
  14. Kusher K.F (1978), “Những cơsởdi truyền học của việc sửdụng ưu thế
  lai trong chăn nuôi, Trích dịch cuốn “Những cơ sở Di truy ền và chọn
  giống ñộng vật” (người dịch NGuyễn Ân, Trần Cừ, Nguy ễn Mộng Hùng,
  Lê ðình Lương), NXB Khoa học và Kỹthuật Hà Nội, Tr 248-262.
  15. Kushner K.F (1974), “Các cơsởdi truyền học của sựlựa chọn giống gia
  cầm”, Tạp chí Khoa học và kỹthuật Nông nghiệp, số141, phần thông tin
  khoa học nước ngoài, Tr 222-227.
  16. Lê Hồng Mận, Bùi ðức Lũng, Phạm Quang Hoán (1993), “Nghiên cứu
  yêu cầu prrotein trong thức ăn hỗn hợp gà Broiler nuôi tách trống mái từ
  1-63 ngày tuổi”, thông tin gia cầm số1, tr 17-29.
  17. Lê ThịNga (2005), “Nghiên cứu một số ñặc ñiểm sinh học, khảnăng sản
  xuất của gà lai hai giống Kabir x Jiangcun và ba giống mía x (Kabirx
  jiangcun), Luận án tiến sỹnông nghiệp, Viện chăn nuôi, Hà Nội, Tr78.
  18. Nguyễn Ân, Hoàng Gián, Lê Viết Ly, Nguy ễn Văn Thiện, Trần Xuân Thọ
  (1983), Di truy ền học ñộng vật, NXB Nông nghiệp Hà nội, Tr.
  86,88,185,196-198,200.
  19. Bùi Hữu Lũng và Lê Hồng Mận (1993), “Nuôi gà Broiler năng suất cao”,
  NXB Nông nghiệp Hà Nội.
  20. Nguyễn Hoài Tao, TạAn bình (1979), “Lai kinh tếmột sốgiống gà trong
  nước”, Kết quảnghiên cứu Khoa học và kỹthuật (1969-1979), NXB Nông
  nghiệp, Hà Nôị, Tr 199-200
  21. Nguyễn Hữu Huân (1998) So sánh hiệu quả của việc bổsung các mức
  Can xi - phot pho khác nhau trong khẩu phần ăn của gà mái ñẻ trứng
  giống, Luận văn tốt nghiệp, Trường ñại học nông nghiệp Hà Nội.
  22. Nguyễn Huy ðạt, Hồ Xuân Tùng, Vũ Thị Hương, Nguyễn Văn ðồng,
  Nguyễn Như Liên, Vũ Chí Thiện, Trần Thị Hiền (2006), “Nghiên cứu


  Xem Thêm: Đánh giá hiệu quả của việc bổ sung Can xi hữu cơ (Ovocrack dạng bọc) đến năng suất của gà đẻ thương
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đánh giá hiệu quả của việc bổ sung Can xi hữu cơ (Ovocrack dạng bọc) đến năng suất của gà đẻ thương sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status