Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Đánh giá khả năng sinh trưởng, sinh sản của các tổ hợp lai giữa dê đực Beetal, Jumnapari với dê cái

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Đánh giá khả năng sinh trưởng, sinh sản của các tổ hợp lai giữa dê đực Beetal, Jumnapari với dê cái

  Luận văn thạc sĩ
  Đề tài: Đánh giá khả năng sinh trưởng, sinh sản của các tổ hợp lai giữa dê đực Beetal, Jumnapari với dê cái F1 (Bách Thảo x Cỏ)
  Mô tả bị lỗi font vài chữ, tài liệu thì bình thường
  Mục lục
  Lời cam đoan i
  Lời cảm ơn ii
  Mục lục iii
  Danh mục các chữ viết tắt v
  Danh mục bảng vi
  1 Mở đầu 1
  1.1 Tính cấp thiết của đề tài 1
  1.2 Mục tiêu nghiên cứu 2
  1.3 ýnghĩa khoa học và thực tiễn của luận văn 2
  2 Tổng quan tài liệu 3
  2.1 Cơ sở khoa học của vấn đề nghiên cứu 3
  2.2 Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước 20
  3 Đối tượng, địa điểm, nội dung và phương pháp nghiêncứu 27
  3.1 Đối tượng nghiên cứu 27
  3.2 Sơ đồ bồ trí thí nghiệm 27
  3.3 Địa điểm và thời gian thực hiện 27
  3.3 Nội dung nghiên cứu 27
  3.4 Phương pháp nghiên cứu 28
  3.5 Phương pháp xử lý số liệu 32
  4 Kết quả nghiên cứu và thảo luận 33
  4.1 Đặc điểm tự nhiên, kinh tế x0 hội của huyện Phổ Yên 33
  4.1.1 Điều kiện tự nhiên huyện Phổ Yên 33
  4.1.2 Tình hình kinh tế x0 hội huyện Phổ Yên 34
  4.1.3 Đánh giá chung đặc điểm của huyện Phổ Yên 34
  4.2 Khả năng sinh trưởng và sức sản xuất thịt của dê lai 35
  4.2.1 Khả năng sinh trưởng và sức sản xuất thịt của dê lai [Jumnapari ì ìì ì
  F
  1
  (Bách Thảo ì ìì ìCỏ)] 35
  4.2.2 Khả năng sinh trưởng và sức sản xuất thịt của dê lai [Beetal ì ìì ì
  F
  1
  (Bách Thảo ì ìì ìCỏ)] 46
  4.3 Đặc điểm sinh lý sinh dục và khả năng sinh sản 60
  4.3.1 Đặc điểm sinh lý sinh dục và khả năng sinh sản của dê lai
  [Jumnapari ìF
  1
  (Bách Thảo ìCỏ)] 60
  4.3.2 Đặc điểm sinh lý sinh dục và khả năng sinh sản của dê lai [Beetal
  ìF
  1
  (Bách Thảo ìCỏ)] 62
  5 Kết luận và đề nghị 65
  5.1 Kết luận 65
  5.1.1 Khả năng sinh trưởng 65
  5.1.2 Khả năng cho thịt 65
  5.1.3 Khả năng sinh sản 65
  5.2 Đề nghị 65
  Tài liệu tham khảo 66

  1. Mở đầu
  1.1. Tính cấp thiết của đề tài
  Những năm gần đây, ở Việt Nam ngành chăn nuôi dê đ0từng bước ngày
  càng phát triển. Theo số liệu của Tổng cục thống kêthì cả nước năm 2008 có
  1.770.000 con dê cừu, năm 1990 chỉ có 320.000 con, năm 2000 chúng ta có
  520.000 con và tốc độ tăng đầu dê trong 10 năm qua là 21% năm. Giá thịt dê
  cũng tăng lên nhanh chóng từ 30.000đ/kg thịt hơi năm 1990 lên 45.000đ/kg nay
  lên đến 70.000đ/kg dê thịt; dê giống 90 - 120.000đ/kg. Bên cạnh số lượng và
  giá dê thịt ngày càng tăng cao thì về giống dê thờigian qua chúng ta đ0 nghiên
  cứu chọn lọc nhân thuần nâng cao năng suất được mộtsố giống dê nội như dê
  Bách Thảo, dê cỏ Hà Giang, dê Núi đá Ninh Bình, đồng thời cũng đ0 nghiên
  cứu thành công việc sử dụng giống dê Bách Thảo kiêmdụng sữa – thịt lai cải
  tạo nâng cao năng suất giống dê Cỏ tạo ra dê lai F
  1
  (Bách Thảo ìCỏ) cho năng
  suất cao hơn dê Cỏ thuần 12 - 15%, giống dê F
  1
  này được đưa thành tiến bộ kỹ
  thuật mở rộng trong sản xuất. Bên cạnh công tác nghiên cứu về dê nội của Việt
  Nam như nêu trên thì thời gian qua chúng ta cũng đ0nhập về được nhiều giống
  dê quý từ các nước có nghề chăn nuôi dê phát triển,như nhập từ ấn Độ về 3
  giống dê kiêm dụng sữa – thịt là Barbari, Jumnaparivà Beetal với tổng số 500
  con và năm 1994, nhập từ Pháp về Ninh Thuận 2 giốngdê sữa Alpine và Saanen
  năm 1998 là 50 con; nhập từ Mỹ về 3 giống dê cao sản là dê chuyên thịt Boer
  và 2 giống dê chuyên sữa là Saanen và Alpine tổng số 135 con vào năm 2001.
  Các giống dê nhập ngoại về đ0 được nuôi theo dõi thích nghi nhân thuần phát
  triển ra trong sản xuất và sử dụng dê đực lai với dê nội nâng cao năng suất và lai
  tạo các giống dê chuyên thịt, chuyên sữa của Việt Nam.
  Với mục đích sử dụng phương pháp lai kinh tế 3 máu, sử dụng 2 giống dê đực
  ấn Độ lai kinh tế với dê Bách Thảo ìCỏ nâng cao năng suất chăn nuôi dê ở
  vùng đồi núi Phổ Yên, Thái Nguyên, chúng tôi tiến hành thực hiện đề tài: “Đánh
  giá khả năng sinh trưởng, sinh sản của các tổ hợp lai giữa dê đực Beetal,
  Jumnapari với dê cái F
  1
  (Bách Thảo ì ìì ìCỏ)”.
  1.2. Mục tiêu nghiên cứu
  1.2.1. Đánh giá khả năng sinh trưởng và sinh sản của dê lai [Beetal ì
  F
  1
  (Bách Thảo ìCỏ)] và [Jumnapari ìF
  1
  (Bách Thảo ìCỏ)] nuôi trong nông
  hộ huyện Phổ Yên, Thái Nguyên.
  1.2.2. Đánh giá năng suất và phẩm chất thịt dê lai [Beetal ìF
  1
  (Bách Thảo
  ìCỏ)] và [Jumnapari ìF
  1
  (Bách Thảo ìCỏ)] nuôi trong nông hộ huyện Phổ
  Yên, Thái Nguyên.
  1.3. ýnghĩa khoa học và thực tiễn của luận văn
  1.3.1. ýnghĩa khoa học
  Kết quả nghiên cứu đ0 góp phần khẳng định cơ sở khoa học của việc lai
  tạo giống dê và ưu thế lai của con lai, góp phần giúp người chăn nuôi dê đạt
  hiệu quả kinh tế cao.
  Kết quả đề tài là tư liệu tham khảo phục vụ giảng dạy, học tập và nghiên
  cứu khoa học ở các trường học và các cơ quan nghiên cứu khoa học, thực
  nghiệm về chăn nuôi dê.
  1.3.1. ýnghĩa thực tiễn
  Kết quả của đề tài được nhiều hộ chăn nuôi dê áp dụng. Việc lai dê đực
  Beetal, Jumnapari với dê cái F
  1
  (Bách Thảo ìCỏ) đ0 trở thành phổ biến, góp
  phần cải thiện vốn gen, khắc phục tình trạng đồng huyết cao trong nhiều đàn
  dê, tăng năng suất thịt.


  2. Tổng quan tài liệu
  2.1. Cơ sở khoa học của vấn đề nghiên cứu
  2.1.1. Cơ sở sinh lý của sự sinh sản, sinh trưởng và cho thịt của dê
  2.1.1.1. Cơ sở sinh lý của sự sinh sản
  Sinh sản là đặc tính quan trọng của gia súc nhằm duy trì, bảo tồn nòi
  giống. Sinh sản là quá trình sinh học phức tạp của cơ thể nhằm sinh ra một cơ
  thể mới mang những đặc điểm di truyền của con bố vàcon mẹ. Đặc điểm sinh
  sản đặc thù của dê là có khả năng sinh sản đơn và đa thai. Trong quá trình
  nuôi dưỡng dê đực bắt đầu có tinh trùng lúc 4 – 6 tháng tuổi, dê cái có thể
  rụng trứng và thụ thai lúc 5 - 6 tháng tuổi (Đinh Văn Bình và CS, 2003
  a
  )[6].
  Con đực hoạt động sinh dục thường xuyên, con cái hoạt động theo chu kỳ
  gọi là chu kỳ sinh dục. Chu kỳ động dục của dê gồm 4 giai đoạn: giai đoạn
  trước động dục, giai đoạn động dục, giai đoạn sau động dục và giai đoạn yên
  tĩnh. Chu kỳ động dục ở dê cái, bình quân là 21 ngày. Thời gian có chửa ở dê
  cái khoảng 5 tháng (150 ngày).
  Hiện tượng sinh dục, sinh sản gồm có: thành thục tính dục, động hớn,
  giao phối, thụ tinh, mang thai, đẻ và nuôi con. Sinh sản là chỉ tiêu kinh tế kỹ
  thuật quan trọng trong phát triển đàn giống vật nuôi. Hiện nay việc đầu tư để
  khai thác tối đa khả năng sinh sản của gia súc đ0 được đặc biệt chú ý. Các kỹ
  thuật sinh học trong nuôi cấy phôi, kỹ thuật pha chế bảo quản tinh trùng, thụ
  tinh nhân tạo, lai ghép phôi thai, kỹ thuật lấy trứng chín rụng và cho thụ thai .
  là những hướng được mở ra nhằm khai thác tối đa tiềm lực sinh sản của mỗi
  cá thể gia súc (Nguyễn Hải Quân và CS, 1977)[19].
  ãMột số chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh sản
  - Tuổi động dục lần đầu: là một trong các chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh
  sản của gia súc. Lúc này con cái có khả năng giao phối để hoàn thành nhiệm
  vụ sinh sản. Tuổi động dục lần đầu là chỉ tiêu đánhgiá tính mắn đẻ của một
  giống dê trong điều kiện nuôi dưỡng hợp lý. Thông thường dê nuôi hậu bị theo
  hướng sinh sản và lấy sữa được nuôi dưỡng tốt có tuổi động dục lần đầu vào
  khoảng 4 - 6 tháng tuổi. Tuy nhiên người chăn nuôi thường không phối giống
  cho dê ở tuổi này vì chúng chưa đủ thành thục về thể vóc (Trần Đình Miên và
  CS, 1992)[17]. Tuổi động dục lần đầu cũng gắn liền với việc đạt được khối
  lượng và kích thước của cơ thể. Trong cùng một giống, khối lượng cơ thể gia
  súc hình như là một yếu tố có tính quyết định hơn so với yếu tố tuổi, trong
  việc xuất hiện lần động dục đầu tiên (Lê Thanh Hải và CS, 1994)[11].
  - Tuổi đẻ lứa đầu: là thước đo sức tái sản xuất của cơ thể. Tuổi đẻ lứa đầu
  càng ngắn thì vật nuôi càng sớm tạo ra sản phẩm. Tuổi đẻ lứa đầu muộn, sẽ có
  nhiều trường hợp đẻ khó, gây thiệt hại cho ngành chăn nuôi. Tuổi đẻ lứa đầu
  có liên quan chặt chẽ với tuổi động dục lần đầu, kỹthuật phối giống, tỷ lệ
  đực/cái trong đàn . Tuổi đẻ lứa đầu phụ thuộc vào yếu tố di truyền và ngoại
  cảnh như: chế độ chăm sóc nuôi dưỡng, điều kiện khí hậu, khả năng sinh
  trưởng và phát dục của giống .
  Tuổi đẻ lứa đầu có khoảng biến thiên khá rộng, khoảng 400 – 556 ngày
  (Nguyễn Văn Thiện và CS, 1996)[23]. Tuổi đẻ lứa đầuchủ yếu phụ thuộc vào
  tuổi thành thục cả về tính và thành thục về thể vóc, đồng thời phụ thuộc vào
  việc phát hiện động dục và kỹ thuật phối giống.
  - Khoảng cách giữa 2 lứa đẻ: là chỉ tiêu tổng hợp quan trọng để đánh giá
  khả năng sinh sản của dê. Khoảng cách giữa 2 lứa đẻ210 ngày là khoảng cách
  lý tưởng. Theo Từ Quang Hiển và CS, (1996)[12] cho biết khoảng cách giữa 2
  lứa đẻ 194 ngày. Khoảng cách lứa đẻ dài ảnh hưởng không tốt tới số dê con
  sinh ra trong 1 đời dê mẹ, dẫn đến hạn chế nâng caotiến bộ di truyền. Khoảng
  cách giữa 2 lứa đẻ phụ thuộc nhiều vào chế độ chăm sóc nuôi dưỡng, đặc điểm
  phẩm giống, thời gian động dục lại sau khi đẻ (thờigian hồi phục cơ quan sinh
  dục con cái), thời gian mang thai, cạn sữa .

  Tài liệu tham khảo
  A. Tiếng Việt
  1. Đặng Xuân Biên (1993), “Con dê Việt Nam”, Hội thảo nghiên cứu và
  phát triển chăn nuôi dê, bò sữa thịt, Viện Chăn nuôi, Hà Nội, tr.22.
  2. Đinh Văn Bình (1994), Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học và khả
  năng sản xuất của giống dê Bách Thảo nuôi tại miền Bắc Việt Nam,
  Luận án PTS Khoa học Nông nghiệp,Viện Khoa học Kỹ thuật Nông
  nghiệp Việt Nam, Hà Nội, tr.65-74.
  3. Đinh Văn Bình (1995), Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học và khả
  năng sinh sản xuất của giống dê Bách Thảo nuôi tại miền Bắc Việt
  Nam, Luận án PTS, khoa học Nông nghiệp, Viện khoa học Nông
  nghiệp Việt Nam, Hà Nội, tr.65-74.
  4. Đinh Văn Bình, Nguyễn Thiện, Nguyễn Quang Sức và CS(1997
  a
  ), Kết
  quả nghiên cứu nuôi dưỡng ba giống dê sữa ấn Độ qua hơn 2 năm
  nuôi tại Trung tâm Nghiên cứu Dê và Thỏ Sơn Tây, Tạp chí Người
  chăn nuôi dê, 2(1), tr.5-26.
  5. Đinh Văn Bình, Phạm Trọng Bảo, Ngô Hồng Chín, NguyễnKim Lin,
  Đỗ Thị Thanh Vân, Nguyễn Duy Lý (2001), Đánh giá khả năng sản
  xuất của con lai F1 giữa dê đực Saanen với dê cái Barbari,
  Jumnapari, Bách Thảo nuôi tại Trung tâm Nghiên cứu Dê và Thỏ Sơn
  Tây, Tóm tắt báo cáo khoa học năm 2001-Viện Chăn nuôi, Bộ Nông
  nghiệp và PTNT, Hà Nội tháng 6/2001, tr.41- 44.
  6. Đinh Văn Bình, Nguyễn Duy Lý (2003
  a
  ), Kỹ thuật chăn nuôi dê lai
  sữa – thịt ở gia đình, NXB Nông nghiệp, Hà Nội.
  7. Đinh Văn Bình, Nguyễn Duy Lý (2003
  b
  ), Kết quả nghiên cứu và phát
  triển chăn nuôi dê của Trung tâm Nghiên cứu Dê và Thỏ Sơn Tây,
  Viện Chăn nuôi, Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
  (2003
  b
  ), Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tr.1085-1092.
  8. Đinh Văn Bình, Nguyễn Thiện, Nguyễn Quang Sức và CS (1997
  b
  ),
  “Kết quả nghiên cứu nuôi dưỡng 3 giống dê sữa ấn Độ qua hơn 2 năm
  nuôi tại Trung tâm Nghiên cứu Dê và Thỏ Sơn Tây”, Tạp chí Người
  nuôi dê, 2 (1), tr.5-26.
  9. Đinh Văn Bình, Chu Đình Khu, Nguyễn Kim Lin, Đỗ Thị Thanh Vân,
  Phạm Trọng Bảo, Nguyễn Thiện. Đánh giá khả năng sản xuất của dê
  sữa Beetal sau 8 năm (3 thế hệ) nuôi tại Việt Nam. Nxb Nông nghiệp,
  2008.
  10. Đậu Văn Hải, Cao Xuân Thìn (2001), Khảo sát khả năng sản xuất của
  hai nhóm dê lai giữa giống Saanen và Alphine với Jumnapari tại
  Trung tâm Nghiên cứu Thực nghiệm Chăn nuôi Sông Bé, Báo cáo
  khoa học Chăn nuôi Thú y, 1999-2000, phần chăn nuôigia súc, thành
  phố Hồ Chí Minh, 10-12/4/2002, tr.236-251.
  11. Lê Thanh Hải, Nguyễn Ngọc Hùng, Trần Văn Tịnh, Nguyễn Thị Mai
  (1994), Kỹ thuật chăn nuôi dê, NXB Nông nghiệp, Hà Nội.
  12. Từ Quang Hiển và CS (1996), Điều tra dê Cỏ tại Bắc Thái và lai tạo
  giữa dê đực Bách Thảo với dê cái địa phương, Báo cáo kết quả đề tài
  nghiên cứu Khoa học cấp Bộ, Trường Đại học Nông lâm, Thái
  Nguyên, tr.11-30.
  13. Chu Đình Khu (1996), Nghiên cứu sử dụng dê đực Bách Thảo lai cải
  tạo đàn dê Cỏ địa phương, Luận án thạc sỹ Nông nghiệp, Viện Khoa
  học Kỹ thuật Nông nghiệp Việt Nam, Văn Điển, Hà Nội.
  14. Lê Đình Lương, Phan Cự Nhân (1994), Cơ sở di truyền học, Nxb Giáo

  Xem Thêm: Đánh giá khả năng sinh trưởng, sinh sản của các tổ hợp lai giữa dê đực Beetal, Jumnapari với dê cái
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đánh giá khả năng sinh trưởng, sinh sản của các tổ hợp lai giữa dê đực Beetal, Jumnapari với dê cái sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status