Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu mối quan hệ giữa quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng thành phố Phủ Lý tỉnh Hà Nam

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  1
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu mối quan hệ giữa quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng thành phố Phủ Lý tỉnh Hà Nam

  Luận văn thạc sĩ
  Đề tài: Nghiên cứu mối quan hệ giữa quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng thành phố Phủ Lý tỉnh Hà Nam
  Mô tả bị lỗi font vài chữ, tài liệu thì bình thường

  MỤC LỤC
  LỜI CAM ðOAN i
  LỜI CẢM ƠN . ii
  MỤC LỤC . iii
  DANH MỤC CÁC BẢNG VÀ HÌNH ẢNH .v
  1. MỞ ðẦU 1
  1.1. Tính cấp thiết ñề tài .1
  1.2. Mục ñích , yêu cầu nghiên cứu ñề tài .3
  1.2.1. Mục ñích nghiên cứu của ñề tài .3
  1.2.2. Yêu cầu nghiên cứu ñề tài .3
  2. NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN 4
  2.1. Tổng quan về công tác quy hoạch và mối quan hệ giữa quy hoạch sử
  dụng ñất và quy hoạch xây dựng của một số nước trênthế giới .4
  2.1.1 Quy hoạch ở Cộng hoà Liên bang ðức 5
  2.1.2. Một số ñặc ñiểm Quy hoạch vùng ở Mỹ .8
  2.1.3. Quy hoạch sử dụng ñất và quy hoạch xây dựngở Trung Quốc 10
  2.1.4. Một vài nhận xét qua nghiên cứu kinh nghiệmquy hoạch của một số
  nước trên thế giới 13
  2.2. Tổng quan về công tác quy hoạch sử dụng ñất và quy hoạch xây dựng
  ở Việt Nam 14
  2.2.1. Tình hình công tác quy hoạch sử dụng ñất, quy hoạch xây dựng và
  mối quan hệ giữa hai loại quy hoạch ở nước ta qua các thời kỳ .15
  2.2.2. ðánh giá chung về tình hình quy hoạch sử dụng ñất, quy hoạch xây
  dựng và thực trạng mối quan hệ giữa hai loại quy hoạch ở nước ta .24
  2.3. Luận chứng về mối quan hệ giữa quy hoạch sử dụng ñất và quy hoạch
  xây dựng 27
  2.3.1. Tính tất yếu khách quan của mối quan hệ giữa quy hoạch sử dụng ñất
  và quy hoạch xây dựng 27
  2.3.2. Nội dung chủ yếu của mối quan hệ giữa quy hoạch sử dụng ñất và quy
  hoạch xây dựng .28
  2.3.3. Vấn ñề về chất lượng của quy hoạch sử dụng ñất, quy hoạch xây dựng
  và mối quan hệ giữa hai loại quy hoạch .29
  3. ðỐI TƯỢNG, PHẠM VI, NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊNCỨU31
  3.1. ðối tượng nghiên cứu 31
  3.2. Nội dụng nghiên cứu .31
  3.3. Phạm vi nghiên cứu .33
  3.4. Phương pháp nghiên cứu .34
  4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN .38
  4.1. Khái quát về ñiều kiện tự nhiên, kinh tế - xãhội của thành
  phố Phủ Lý 38
  4.1.1. ðiều kiện tự nhiên 38
  4.1.2. Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội .40
  4.2. Sự phù hợp và chưa phù hợp giữa quy hoạch sử dụng ñất và quy
  hoạch xây dựng ở thành phố Phủ Lý 47
  4.2.1. Tình hình công tác quy hoạch sử dụng ñất vàquy hoạch xây dựng trên
  ñịa bàn thành phố Phủ Lý 47
  4.2.2 Phân tích ñánh giá về sự phù hợp và chưa phùhợp giữa quy hoạch sử
  dụng ñất và quy hoạch xây dựng thành phố Phủ Lý .59
  4.3. Những bất cập giữa quy hoạch sử dụng ñất và quy hoạch xây dựng ở
  thành phố Phủ Lý 90
  4.3.1. Những bất cập trong việc áp dụng các văn bản pháp quy .90
  4.3.2 Những bất cập về nội dung giữa quy hoạch sử dụng ñất và quy hoạch
  xây dựng ở thành phố Phủ Lý 91
  4.3.3. Những bất cập về quản lý, tổ chức thực hiệnquy hoạch sử dụng ñất
  và quy hoạch xây dựng 93
  4.4. ðề xuất phương hướng khắc phục những bất cập ñể nâng cao chất
  lượng quy hoạch sử dụng ñất trong mối quan hệ với quy hoạch
  xây dựng 95
  4.4.1. Phương hướng ñối với thành phố Phủ Lý 95
  4.4.2. Phương hướng chung ñể khắc phục tình trạng bất cập, mâu thuẫn giữa
  quy hoạch sử dụng ñất và quy hoạch xây dựng 97
  5. KẾT KUẬN VÀ ðỀ NGHỊ .103
  5.1. Kết luận .103
  5.2. ðề nghị 104
  TÀI LIỆU THAM KHẢO .104
  PHẦN PHỤ LỤC .106

  1. MỞ ðẦU
  1.1. Tính cấp thiết ñề tài
  Quy hoạch là sự chuyển hóa ý chí, ý tưởng thành hành ñộng nhằm tạo ra
  những kết quả ñể ñạt ñược mục tiêu nhất ñịnh. Một cách khái quát, quy hoạch
  ñược hiểu như là phương án tổ chức không gian các hoạt ñộng kinh tế - xã hội
  như tổ chức không gian lãnh thổ, hệ thống kết cấu hạ tầng, phân bố các ñiểm
  dân cư ñô thị và nông thôn, bố trí các khu công nghiệp và các công trình chủ
  yếu, phân bổ sử dụng ñất, phát triển hệ thống ñô thị, phát triển các ngành
  của một lãnh thổ nhất ñịnh cho một thời kỳ nhất ñịnh [1], [10], [22]
  Trong quá trình công nghiệp hoá, hiện ñại hoá ở nước ta hiện nay, công
  tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng ñất ñai ñã và ñang góp phần quan trọng về
  quản lý và sử dụng ñất nhưng cũng còn nhiều vấn ñề cần tiếp tục giải quyết.
  Trên một ñịa bàn, lãnh thổ theo ñơn vị hành chính thường có nhiều loại quy
  hoạch, mà hầu hết các quy hoạch ñó ñều gắn với việcquản lý và sử dụng ñất.
  Do ñặc ñiểm, chức năng và nhiệm vụ phát triển của các ngành, lĩnh vực khác
  nhau, nên việc lập quy hoạch của các ngành cũng có nội dung khác nhau.
  Việc khai thác, sử dụng ñất trong các quy hoạch củamỗi ngành ñều tính ñến
  việc bảo vệ môi trường sinh thái và các ñiều kiện tự nhiên, kinh tế – xã hội ñể
  ñảm bảo ñược các mục tiêu phát triển của ngành ñề ra. Tuy nhiên, quy hoạch
  của các ngành thường chưa tính toán ñầy ñủ những ảnh hưởng tiêu cực của
  việc sử dụng ñất thuộc chức năng quản lý, khai tháccủa mỗi ngành ñến các
  loại ñất thuộc chức năng quản lý, khai thác của ngành khác.
  Quy hoạch sử dụng ñất và quy hoạch xây dựng là các quy hoạch thường
  ñược lập trên cùng một ñịa bàn lãnh thổ nào ñó. Vì vậy, cần nghiên cứu, xem
  xét giữa hai loại quy hoạch này có mối quan hệ với nhau như thế nào về mặt
  lý luận cũng như thực tiễn. Cả hai loại quy hoạch này ñều có vai trò, vị trí và
  tầm quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế -xã hội của mỗi vùng, mỗi
  ñịa phương. Về nguyên tắc, quy hoạch sử dụng ñất vàquy hoạch xây dựng
  phải có sự thống nhất cả về không gian và thời gian, phù hợp với nhau và hỗ
  trợ lẫn nhau trong việc thực hiện chức năng của mỗi loại quy hoạch. Việc
  nghiên cứu về nội dung và bản chất của mối quan hệ giữa quy hoạch sử dụng
  ñất và quy hoạch xây dựng ñể hiểu rõ sự ảnh hưởng, tác ñộng qua lại lẫn nhau
  giữa hai loại quy hoạch này có ý nghĩa rất quan trọng trong việc bảo ñảm sự
  thống nhất giữa hai loại quy hoạch.
  Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan khác nhau mà
  giữa quy hoạch sử dụng ñất và quy hoạch xây dựng thường không ñược lập
  ñồng bộ với nhau cả về thời gian và không gian, nhiều nội dung còn trùng lặp,
  mâu thuẫn, chồng chéo lẫn nhau, gây khó khăn cho công tác lập, thực hiện,
  kiểm tra, ñánh giá công tác quy hoạch.
  ðể phát huy ñược những yếu tố tích cực trong mối quan hệ giữa hai loại
  quy hoạch, khắc phục ñược các mâu thuẫn, bất cập, tạo sự ñồng bộ và nâng
  cao hiệu quả của công tác quy hoạch sử dụng ñất cũng như quy hoạch xây
  dựng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, cần nghiên cứu ñể làm rõ nội
  dung và bản chất mối quan hệ giữa hai loại quy hoạch, làm cơ sở cho việc
  phối hợp giữa các cơ quan Nhà nước trong công tác quản lý quy hoạch nói
  chung, quy hoạch sử dụng ñất, quy hoạch xây dựng nói riêng.
  Phủ Lý là một thành phố trực thuộc tỉnh Hà Nam, là một trong những trung
  tâm kinh tế - xã hội của tỉnh và là thành phố vệ ti nh về phía Nam của thủ ñô Hà
  Nội do vậy Phủ Lý có ý nghĩa quan trong của khu vựccũng như của cả nước.
  Trong những năm gần ñây, công tác quy hoạch sử dụngñất và quy hoạch xây
  dựng ở Phủ Lý ñều ñạt những kết quả nhất ñịnh, ñónggóp cho quá trình phát triển
  kinh tế - xã hội của thành phố. Song giữa quy hoạchsử dụng ñất và quy hoạch xây
  dựng trên ñịa bàn thành phố cũng còn một số bất cập, mâu thuẫn, chồng chéo,
  chưa thống nhất và ñồng bộ, hạn chế ñến vai trò củamỗi loại quy hoạch ñối với
  quá trình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.
  Xuất phát từ tình hình trên, việc thực hiện ñề tài: “Nghiên cứu mối quan
  hệ giữa quy hoạch sử dụng ñất và quy hoạch xây dựngthành phố Phủ Lý
  tỉnh Hà Nam” là rất cần thiết và có ý nghĩa thực tiễn.
  1.2. Mục ñích , yêu cầu nghiên cứu ñề tài
  1.2.1. Mục ñích nghiên cứu của ñề tài
  - Làm rõ nội dung mối quan hệ giữa quy hoạch sử dụng ñất và quy hoạch
  xây dựng, sự tác ñộng qua lại của hai loại quy hoạch này; Làm rõ những ñiểm
  còn bất cập, còn chồng chéo, không hợp lý giữa quy hoạch sử dụng ñất và
  quy hoạch xây dựng.
  - Xác ñịnh ñược những nội dung phù hợp, thống nhất cũng như những
  nội dung chưa phù hợp giữa quy hoạch sử dụng ñất vàquy hoạch xây dựng
  trong việc lập, thẩm ñịnh, phê duyệt, thực hiện quy hoạch. Trên cơ sở ñó, ñề
  xuất một số giải pháp khắc phục, bổ sung các quy ñịnh cần thiết ñể hoàn thiện
  nhiệm vụ, nội dung của quy hoạch sử dụng ñất, quy hoạch xây dựng trong
  mối quan hệ hữu cơ giữa hai loại quy hoạch.
  1.2.2. Yêu cầu nghiên cứu ñề tài
  Quá trình thực hiện nghiên cứu ñề tài phải bảo ñảm tính khách quan, tính
  trung thực, tính ñầy ñủ và tính khoa học. Kết quả nghiên cứu ñề tài, các kết
  luận, các nhận xét ñưa ra phải bảo ñảm ñúng ñắn, phù hợp với thực tiễn, có
  ñầy ñủ căn cứ khoa học.
  Việc sử dụng các thông tin, tài liệu trong nghiên cứu phải có xuất xứ,
  nguồn gốc rõ ràng, cụ thể và hợp lệ. Quá trình nghiên cứu phải dựa trên cơ sở
  lý luận chung về công tác quy hoạch, các ñiều kiện khách quan của thực tiễn
  ñể giải quyết các vấn ñề và yêu cầu mà thực tiễn ñặt ra.
  Nghiên cứu mối quan hệ giữa quy hoạch sử dụng ñất và quy hoạch xây
  dựng trên ñịa bàn thành phố Phủ Lý phải ñạt ñược các mục tiêu ñã ñề ra.

  2. NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN
  2.1. Tổng quan về công tác quy hoạch và mối quan hệgiữa quy hoạch sử
  dụng ñất và quy hoạch xây dựng của một số nước trênthế giới
  Trên thế giới, công tác quy hoạch thường gắn với việc quản lý hành
  chính và quản lý ñất ñai. Quy hoạch thực sự trở thành một công cụ không thể
  thiếu và rất ñắc lực cho việc quản lý hành chính cũng như quản lý ñất ñai.
  Tùy theo chế ñộ chính trị, chế ñộ kinh tế, xã hội, tùy theo những ñiều kiện
  kinh tế - xã hội cụ thể của mỗi nước mà quy hoạch có những hình thức, ñặc
  ñiểm, mức ñộ rất khác nhau. Mỗi loại quy hoạch có những mục tiêu cụ thể
  khác nhau nhưng tất cả các quy hoạch ñều hướng tới mục tiêu phát triển kinh
  tế - xã hội, bảo vệ môi trường trên quan ñiểm phát triển bền vững.
  ðối với quy hoạch phát triển theo lãnh thổ, ña số các nước trên thế giới
  không có sự phân biệt rõ ràng về các loại quy hoạch: phát triển kinh tế - xã
  hội, sử dụng ñất, xây dựng mà ña số các quy hoạch lãnh thổ thường mang tính
  bao quát, ñáp ứng nhu cầu phát triển chung về nhiềumặt.
  Việc giải quyết mối quan hệ giữa các loại quy hoạchlà một vấn ñề khá
  phức tạp và khó khăn, ñòi hỏi Chính phủ của mỗi nước phải có những chính
  sách ñúng ñắn, phù hợp trên cơ sở kết quả nghiên cứu, thảo luận một cách
  khoa học và ñầy ñủ. Và chỉ khi giải quyết tốt các mối quan hệ này thì mới bảo
  ñảm ñược tính khả thi, tính hiệu quả của các quy hoạch. Hầu hết các nước
  trên thế giới ñều rất coi trọng quy hoạch sử dụng ñất và quy hoạch xây dựng
  ñô thị. Các quy hoạch này một mặt ñáp ứng nhu cầu phát triển chung, mặt
  khác ñáp ứng yêu cầu khai thác, sử dụng có hiệu quảtài nguyên ñất ñai, phát
  triển các ñô thị theo xu hướng phát triển các khônggian chức năng ñô thị
  nhằm nâng cao các ñiều kiện sống của con người.
  2.1.1 Quy hoạch ở Cộng hoà Liên bang ðức
  Quy hoạch không gian hay quy hoạch tổng thể vùng lãnh thổ ở ðức là
  loại quy hoạch tổng hợp về sự phát triển giữa các vùng và các ngành của toàn
  bộ lãnh thổ. Trong ñó, quy hoạch sử dụng ñất, quy hoạch xây dựng là bộ phận
  của quy hoạch không gian. Một trong những chức năngcủa quy hoạch không
  gian là ñiều phối các loại hình quy hoạch, giải quyết những mâu thuẫn phát
  sinh từ sự tranh chấp sử dụng ñất ñai của vùng lãnhthổ. Quy hoạch sử dụng
  ñất và quy hoạch xây dựng là một bộ phận của quy hoạch không gian, do
  chính quyền ñịa phương thực hiện ở mức ñộ chi tiết tương ứng với cấp quận.
  Chính vì vậy, mối quan hệ giữa quy hoạch sử dụng ñất và quy hoạch xây
  dựng ở ðức thể hiện trong quy hoạch không gian hay quy hoạch tổng thể
  vùng lãnh thổ. Trong ñó, mỗi loại quy hoạch có mục tiêu riêng như xây dựng
  tối ưu các cơ sở hạ tầng, quy mô ñô thị, sử dụng ñất nông lâm nghiệp, khu an
  dưỡng nghỉ ngơi, cảnh quan nhưng ñều nhằm ñạt mục tiêu chung: vì ấm no,
  vì lợi ích dân tộc, vì an toàn lương thực quốc gia,vì sự sử dụng tối ưu các
  nguồn tài nguyên, bảo vệ môi sinh, phát triển ñồng bộ và bền vững. Các mục
  tiêu riêng của quy hoạch sử dụng ñất, quy hoạch xây dựng không phải lúc nào
  cũng ñồng bộ, thống nhất với nhau mà nhiều khi còn ñối kháng nhau, mâu
  thuẫn nhau. ðiều ñó ñòi hỏi người làm quy hoạch phải nắm vững mối quan hệ
  giữa các mục tiêu ñó, phải suy nghĩ, tìm phương án giải quyết hoặc giảm bớt
  các mâu thuẫn ñối kháng ñó.
  Quy hoạch tổng thể phát triển lãnh thổ ở Cộng hòa Liên bang ðức bao
  gồm quy hoạch lãnh thổ và quy hoạch vùng. Quy hoạchlãnh thổ thực hiện
  việc sắp xếp (cấu tạo) không gian; cấu trúc ñịnh cư của khu vực; các biện
  pháp hạ tầng không gian lớn; xác ñịnh những khu vựcdự phòng, những vùng
  ưu tiên. ðể thực hiện các nội dung quy hoạch lãnh thổ cần có các hoạt ñộng
  của quy hoạch lãnh thổ, chương trình phát triển lãnh thổ. Nhiệm vụ chính của

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. FAO (1992), Quy hoạch sử dụng ñất ñai theo hệ thống của FAO,(Lê Quang Trí
  giới thiệu)
  2. Vũ Thị Bình (1999), Giáo trình quy hoạch phát triển nông thôn,Nhà xuất bản
  Nông nghiệp, Hà Nội.
  3. Võ Tử Can (2001), Phương pháp luận cơ bản về quy hoạch sử dụng ñất ñai(Dự
  án 3 - Chương trình hợp tác Việt Nam - Thụy ðiển vềñổi mới hệ thống ñịa
  chính), Hà Nội.
  4. Nguyễn Thế Bá (2003), Quy hoạch phát triển ñô thị,Nhà xuất bản Xây dựng,
  Hà Nội.
  5. Quốc hội (2003), Luật ðất ñai, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
  6. Quốc hội (2003), Luật Xây dựng,Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
  7. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2004), Thông tư số 30/2004/TT-BBTNMT về
  việc hướng dẫn lập, ñiều chỉnh và thẩm ñịnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng ñất,
  Hà Nội.
  8. Chính phủ (2004), Nghị ñịnh số 181/2004/Nð-CP về thi hành Luật ðất ñai.
  9. Lê Quốc Khánh (2005), “Quy hoạch vùng ở Mỹ: Một số ñặc ñiểm và bài học”,
  10. Chính phủ (2005), Nghị ñịnh số 08/2005/Nð-CP về quy hoạch xây dựng.
  Tạp chí Quy hoạch Xây dựng, số 12/2005.
  11. Nguyễn Quang Học và những người khác (2005), Giáo trình quy hoạch sử
  dụng ñất, Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội.
  12. Lê Trọng Bình (2006), “Quá trình lập quy hoạch xây dựng hiện nay - Những
  vướng mắc và giải pháp khắc phục”, Hội thảo Khoa học những vấn ñề về nội
  dung và phương pháp quy hoạch ñô thị tại Hải Dương năm 2006.
  13. Nguyễn Thế Bá (2007), “Công tác quy hoạch xây dựng nhằm nâng cấp các
  khu nghèo ñô thị theo hướng phát triển bền vững ở Việt Nam”, Tạp chí Quy
  hoạch Xây dựng tháng 11/2007.
  14. Nguyễn ðình Bồng, Quy hoạch sử dụng ñất ở nước ta trong giai ñoạn hiện
  nay – thực trạng và giải pháp.
  15. “Quản lý quy hoạch trong tiến trình thành thị hoá nhanh chóng Sở Xây dựng
  khu tự trị dân tộc Choang - Quảng Tây”, Hội thảo "Quy hoạch và quản lý ñô
  thị Trung Quốc - Việt Nam", tại Nam Ninh – Trung Quốc tháng 5/2007. 6.
  Nguyễn ðình Bồng (2008), Quy hoạch sử dụng ñất ñô thị: thực trạng và giải
  pháp
  16. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2008), Báo cáo số 238/BC-BTNMT về kết quả
  rà soát, kiểm tra việc quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng ñất, Hà Nội.
  17. Bộ Xây dựng (2008), Thông tư số 07/2008/TT-BXD hướng dẫn lập, thẩm
  ñịnh, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng,Hà Nội.
  18. Ngô Trung Hải (2008), “Quy hoạch ñô thị Việt Nam – 60 năm nhìn lại”, Tham
  luận tại Hội thảo "Kiến trúc Việt Nam ñương ñại - Nhìn từ bên trong và từ bên
  ngoài", tháng 4/2008.
  19. Kinh nghiệm của một số nước Châu Á trong phát triển thị trường nhà ñất,
  20. Lý Phong, Trưởng phòng khu vực - Vụ Quy hoạch Bộ Xây dựng Trung Quốc
  (2008), “Tăng cường công tác quy hoạch thành phố vànông thôn - Hướng dẫn
  sự ñô thị hoá Trung Quốc ñi vào ñường lối lành mạnh”, Hội thảo "Quy
  hoạch và quản lý ñô thị Trung Quốc - Việt Nam", tạiNam Ninh – Trung Quốc
  tháng 5/2007.
  21. Quy hoạch và cải tạo khu trung tâm Berlin(2008),
  22. Bùi Xuân Sơn, Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch sử dụng ñất.
  23. Chu Văn Thỉnh, Nhìn lại công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng ñất ởnước ta
  trong 10 năm qua.
  24. Ủy ban nhân dân thành phố Phủ Lý (2002), Quy hoạch sử dụng ñất ñến năm
  2010 thành phố Phủ Lý.
  25. Ủy ban nhân dân thành phố Phủ Lý (2003), ðiều chỉnh quy hoạch chung xây
  dựng thành phố Phủ Lý ñến năm 2020.
  26. Báo cáo hiện trạng sử dụng ñất của thành phố Phủ Lý năm 2010.
  27. Báo cáo chính trị ðại hội ñảng bộ thành phố PhủLý nhiệm kỳ 2005 – 2010
  28. Niên gián thống kê tỉnh Hà Nam vvv.

  Xem Thêm: Nghiên cứu mối quan hệ giữa quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng thành phố Phủ Lý tỉnh Hà Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu mối quan hệ giữa quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng thành phố Phủ Lý tỉnh Hà Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status