Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công Ty Khai Thác Chế Biến Khoáng Sản Xuất Khẩu

  Linh Napie Linh Napie Đang Ngoại tuyến (4058 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công Ty Khai Thác Chế Biến Khoáng Sản Xuất Khẩu

  Khóa luận tốt nghiệp
  Đề tài: Đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công Ty Khai Thác Chế Biến Khoáng Sản Xuất Khẩu Khánh Hoà
  Mô tả bị lỗi font vài chữ chứ tài liệu bình thường nhé


  PHẦ NMỞ ĐẦU!
  1. Sự cầ n thiết của đề tài.
  Ngà y nay trong cô ng cuộ c cô ng nghiệ p hoá hiệ n, đạ i hoá đấ t nướ c, nê n
  kinh tế đa dạ ng hoá vớ i nhiề u thà nh phầ n có sự quả n lý củ a nhà . Cạ nh tranh giữ a
  cá c doanh nghiệ p ngà y cà ng trở nê n gay gắ t. Vì vậ y bấ t kỳ mộ t doanh nghiệ p
  nà o muố n tồ n tạ i và phá t triể n đượ c thì phả i lấ y hiệ u quả kinh doanh là mụ c tiê u
  hà ng đầ u trong hoạ t độ ng củ a mình. Hiệ u quả ở đâ y đượ c xé t ở đâ y phả i đượ c
  xem xé t trê n cả hai mặ t đó là hiệ u quả kinh doanh và hiệ u quả kinh tế xã hộ i.
  Nhưng mụ c tiê u đầ u tiê n củ a mộ t doanh nghiệ p sả n xuấ t kinh doanh là phả i là m
  sao để đạ t hiệ u quả kinh doanh cao nhấ t (nghĩa là lợ i nhuậ n đạ t đượ c cà ng cao
  cà ng tố t).
  Vì vậ y hiệ u quả và là m thế nà o để nâ ng cao hiệ u quả sả n xuấ t kinh doanh
  là vấ n đề đặ t ra đố i vớ i tấ t cả cá c doanh nghiệ p sả n xuấ t kinh doanh hiệ n nay.
  Đâ y là mụ c tiê u, độ ng lự c, điề u kiệ n cơ bả n và tổ ng quá t nhấ t để cá c doanh
  nghiệ p tồ n tạ i và phá t triể n. Để tồ n tạ i và phá t triể n trong mô i trườ ng cạ nh tranh
  gay gắ t đó thì cá c doanh nghiệ p cà ng quan tâm hơn đế n hiệ u quả hoạ t độ ng sả n
  xuấ t củ a doanh nghiệ p mình.
  Xuấ t phá t từ tầm quan trọ ng củ a việ c đá nh giá hiệ u quả hoạ t độ ng sả n
  xuấ t kinh doanh, trê n cơ sở lý thuyế t đã họ c, cù ng vớ i sự hướ ng dẫ n củ a cô giá o
  hướ ng dẫ n em chọ n đề tà i:“Đánh giá hiệ u quả hoạt độ ng sản xuất kinh doanh
  của Công Ty Khai Thác Chế Biế n Khoáng Sản Xuấ t Khẩu Khánh Hoà”. Đề
  tà i đi đá nh giá hiệ u quả hoạ t độ ng sả n xuấ t kinh doanh củ a Cô ng ty trong thờ i
  gian qua và đưa ra mộ t số biệ n phá p nhằm nâ ng cao hiệ u quả hoạ t độ ng sả n xuấ t
  kinh doanh cuả Cô ng ty trong thờ i gian thờ i gian tớ i.
  2. Mụ c đích nghiên cứ u.
  - Tậ p vậ n dụ ng lý thuyế t đã họ c và o thự c tiễ n nhằm củ ng cố , bổ sung và
  nâ ng cao kiế n thứ c đã họ c.
  - Hệ thố ng hoá nhữ ng vấ n đề lý luậ n chung về hiệ u quả hoạ t độ ng sả n
  xuấ t kinh doanh củ a Cô ng ty.
  - Phâ n tích, đá nh giá thự c trạ ng sả n xuấ t kinh doanh củ a Cô ng ty, chỉ ra ưu
  điểm cũ ng như nhượ c điểm và nguyê n nhâ n củ a chú ng.
  - Tìm ra cá c biệ n phá p nhằm gó p phầ n nâ ng cao hiệ u quả hoạ t độ ng sả n
  xuấ t kinh doanh.
  3. Đối tượng và phạm vi nghiêncứu.
  Đố i tượ ng nghiê n cứ u củ a đề tà i bao gồm tấ t cả cá c mặ t hoạ t độ ng sả n
  xuấ t kinh doanh củ a Cô ng ty KhaiThá c Chế Biế n Khoá ng Sả n Xuấ t Khẩ u Khá nh
  Hoà trong thờ i gian qua.
  Để thự c hiệ n đề tà i nà y, em đã phâ n tích tình hình sả n xuấ t kinh doanh củ a
  Cô ng ty qua ba nă m (2002 - 2004).
  4.Phương phá p nghiên cứu.
  Trong quá trình phâ n tích, đá nh giá hiệ u quả hoạ t độ ng sả n xuấ t kinh
  doanh kinh doanh tạ i Cô ng ty, em sử dụ ng mộ t số phương phá p như: so sá nh,
  thố ng kê , số chê nh lệ ch.
  5.Nội dung và kếtcấu của đề tài.
  Tê n đề tà i:“Đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của
  Cô ng Ty Khai Thá c Chế Biến Kháng Sản Xuất Khẩ u Khánh Hoà”.
  Đề tà i gồm 3 chương:
  Chương 1: Cơ sở lý luậ n chung về hiệ u quả hoạ t độ ng sả n xuấ t kinh doanh
  trong doanh nghiệ p.
  Chương 2: Đá nh giá thự c trạ ng hoạ t độ ng sả n xuấ t kinh doanh củ a Cô ng ty
  KhaiThá c Chế Biế n Khá ng Sả n Xuấ t Khẩ u Khá nh Hoà.
  Chương 3: Mộ t số biệ n phá p nhằ m nâ ng cao hiệ u quả hoạ t độ ng sả n xuấ t
  kinh doanh trong thờ i gian tớ i.
  CHƯƠNG 1
  CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT
  KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP
  -4-
  1. Khái niệmvề hiệu quả sảnxuất kinh doanhtrong doanh nghiệp.
  1.1. Khái niệ m.
  Hiệ n nay khi nó i đế n khá i niệm hiệ u quả sả n xuấ t kinh doanh trong mộ t
  doanh nghiệ p cá c nhà kinh tế họ c đã đưa ra nhiề u quan điểm khá c nhau.
  - Hiệ u quả sả n xuấ t kinh doanh là tỷ số giữ a hiệ u quả đạ t đượ c và chi phí
  bỏ ra để đạ t đượ c hiệ u quả đó .
  - Hiệ u quả sả n xuấ t kinh doanh là việ c sử dụ ng và lợ i dụ ng cá c nguồ n lự c
  trong hoạ t độ ng sả n xuấ t kinh doanh để đạ t đượ c kế t quả củ a doanh nghiệ p.
  - Hiệ u quả sả n xuấ t kinh doanh là mứ c tă ng củ a kế t quả sả n xuấ t kinh
  doanh trê n mỗ i lao độ ng hay trê n mứ c doanh lợ i củ a vố n sả n xuấ t kinh doanh.
  - Hiệ u quả sả n xuấ t kinh doanh là mứ c độ tiế t kiệm chi phí và mứ c tă ng
  kế t quả kinh tế .
  Mộ t khá i niệm bao quá t nhấ t đượ c nhiề u nhà kinh tế họ c cô ng nhậ n là :
  Hiệ u quả sả n xuấ t kinh doanh là mộ t phạm trù kinh tế biể u hiệ n tậ p trung
  củ a sự phá t triể n kinh tế theo chiề u sâ u, phả n á nh trình độ khai thá c cá c nguồ n
  lự c đó trong quá trình tá i sả n xuấ t nhằm thự c hiệ n mụ c tiê u kinh doanh. Nó là
  thướ c đo ngà y cà ng trở nê n quan trọ ng củ a sự tă ng trưở ng và là chỗ dự a cơ bả n
  để đá nh giá việ c thự c hiệ n mụ c tiê u kinh tế củ a doanh nghiệ p trong từ ng thờ i kì.
  Qua khá i niệ m trê n ta thấ y để xem xé t, phâ n tích hiệ u quả kinh tế cả hoạ t
  độ ng sả n xuấ t kinh doanh, chú ng ta khô ng nhữ ng phả i có tầ m nhìn bao quá t trê n
  nhiề u gó c độ khá c nhau mà cò n phả i xem xé t trê n quan điểm toà n diệ n về thờ i
  gian, khô ng gian, định tính và định lượ ng.
  Ø Về mặt thờ i gian:
  Hiệ u quả sả n xuấ t kinh doanh củ a từ ng thờ i kì khô ng đượ c là m ả nh hưở ng
  đế n hiệ u quả kinh doanh trong toà n thờ i kì kinh doanh củ a doanh nghiệ p, phả i
  tính đế n sự lâ u dà i củ a hiệ u quả làm sao để đạ t đượ c hiệ u quả bề n vữ ng trong sả n
  xuấ t kinh doanh. Do đó chú ng ta phả i làm thế nà o để nâ ng cao hiệ u quả củ a từ ng
  giai đoạ n mà vẫ n đả m bả o củ a giai đoạ n dà i. Trong thự c tế sả n xuấ t khô ng ít
  doanh nghiệ p chỉ thấ y đượ c hiệ u quả trướ c mắ t mà khô ng tính đế n hiệ u quả lâ u
  dà i củ a doanh nghiệ p mình và nó rấ t dễ xẩ y ra trong việ c sử dụ ng cá c yế u tố lâ u
  dà i củ a sả n xuấ t như: tà i nguyê n thiê n nhiê n và mô i trườ ng, tà i sả n, con ngườ i
  -5-
  chẳ ng hạ n như nhậ p mộ t số má y mó c thiế t bị cũ , lạ c hậ u vớ i giá rẻ ; xuấ t khẩ u ồ
  ạ t tà i nguyê n thiê n nhiê n; giảm mộ t cá ch tuỳ tiệ n thiế u câ n nhắ c mộ t cá ch toà n
  diệ n và lâ u dà i cá c chi phí cả i tạ o mô i trườ ng tự nhiê n, đảm bả o câ n bằ ng sinh
  thá i, bả o dưỡ ng và hiệ n đạ i hoá và đổ i mớ i tà i sả n cố định, nâ ng cao toà n diệ n
  trình độ chấ t lượ ng lao độ ng. Nhờ đó là m cho mố i tương quan “thu – chi “ giả m
  đi, cho rằ ng như thế là có hiệ u quả nhưng thự c tế như thế khô ng thể coi là hiệ u
  quả chính đá ng và toà n diệ n đượ c.
  Ø Về mặt không gian
  Hiệ u quả sả n xuấ t kinh doanh củ a doanh nghiệ p đạ t đượ c gó p phầ n tă ng
  hướ ng chung toà n bộ hệ thố ng, khô ng nê n tá ch riê ng lẻ ra, tứ c là giữ a hiệ u quả
  củ a doanh nghiệ p có liê n quan đế n hiệ u quả củ a doanh nghiệ p khá c cù ng ngà nh,
  giữ a hiệ u quả vớ i việ c thự c hiệ n cá c nhiệm vụ khá c ngoà i kinh tế .
  Như vậ y, vớ i mỗ i hiệ u quả tính đượ c từ mộ t giả i phá p kinh tế , tổ chứ c kỹ thuậ t
  nà o đó dự định á p dụ ng và o thự c tiễ n đề u phả i đượ c đặ t và o sự xem xé t toà n
  diệ n. Điề u đó đò i hỏ i cá c doanh nghiệ p nâ ng cao hiệ u quả kinh tế phả i bả o đả m
  phù hợ p vớ i điề u kiệ n củ a đấ t nướ c, địa phương, đảm bả o kế t hợ p hà i hoà giữ a
  cá c lợ i ích.
  Ø Về mặt định tính
  Hiệ u quả sả n xuấ t kinh doanh củ a doanh nghiệ p đạ t đượ c phả i gắ n liề n vớ i
  hiệ u quả về mặ t kinh tế chính trị xã hộ i củ a doanh nghiệ p. Bả n thâ n hai mặ t
  chính trị – xã hộ i và kinh tế có mố i quan hệ chặ t chẽ vớ i nhau. Vì vậ y hiệ u quả
  kinh tế khô ng đượ c tá ch rờ i vớ i hiệ u quả chính trị xã hộ i. Đứ ng trê n gó c độ nề n
  kinh tế quố c dâ n, hiệ u quả mà doanh nghiệ p đạ t đượ c phả i gắ n vớ i hiệ u quả toà n
  xã hộ i. Dà nh đượ c hiệ u quả cao cho doanh nghiệ p chưa đủ mà cò n đò i hỏ i mang
  lạ i hiệ u quả cho xã hộ i. Trong nhiề u trườ ng hợ p hiệ u quả kinh tế xã hộ i là mặ t
  quyế t định khi lự a chọ n giả i phá p kinh tế , dù xé t về mặ t kinh tế nó chưa đượ c
  thoả mã n.
  Ø Về mặt định lượng
  Hiệ u quả sả n xuấ t kinh doanh đượ c thể hiệ n trong mố i tương quan “ thu –
  chi” theo hướ ng tă ng thu giảm chi. Điề u đó có nghĩa là tiế t kiệ m đế n mứ c tố i đa
  chi phí sả n xuấ t kinh doanh mà thự c chấ t là hao phí lao độ ng ( lao độ ng số ng và

  Xem Thêm: Đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công Ty Khai Thác Chế Biến Khoáng Sản Xuất Khẩu
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công Ty Khai Thác Chế Biến Khoáng Sản Xuất Khẩu sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status