Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Đánh giá tình hình thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, Thị xã Tuyên Quang Tỉnh T

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Đánh giá tình hình thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, Thị xã Tuyên Quang Tỉnh T

  Luận văn thạc sĩ năm 2010
  Đề tài: Đánh giá tình hình thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, Thị xã Tuyên Quang Tỉnh Tuyên Quang
  Mô tả bị lỗi font vài chữ, tài liệu thì bình thường

  MỤC LỤC
  Nội dung Trang
  - Lời cam ñoan i
  - Lời cảm ơn ii
  - Mục lục iii
  - Danh mục các chữviết tắt v
  - Danh mục các bảng vi
  - Danh mục các bản ñồ, biểu ñồ, ảnh vii
  1. MỞ ðẦU 1
  1.1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ðỀ TÀI 1
  1.2. Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ðỀ TÀI 2
  1.2.1. Ý nghĩa khoa học của ñềtài 2
  1.2.2. Ý nghĩa thực tiễn của ñềtài 3
  1.3. MỤC ðÍCH, YÊU CẦU CỦA ðỀTÀI 3
  1.3.1. Mục ñích 3
  1.3.2. Yêu cầu 3
  2. TỔNG QUAN CÁC VẤN ðỀ NGHIÊN CỨU 4
  2.1. CƠSỞLÝ LUẬN 4
  2.1.1. Khái quát vềquy hoạch sửdụng ñất ñai 4
  2.1.2. Nhiệm vụvà nội dung quy hoạch sửdụng ñất ñai 7
  2.1.3. Mối quan hệcủa quy hoạch sửdụng ñất ñai 8
  2.2. CƠSỞTHỰC TIỄN. 11
  2.2.1. Quy hoạch sửdụng ñất ñai một sốnước 11
  2.2.2. Quy hoạch sửdụng ñất ñai ởViệt Nam 15
  2.2.3. Quy hoạch ñất ñai ởtỉnh Tuyên Quang 17
  3. ðỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 19
  3.1. ðỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 19
  3.2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 19
  3.3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 20
  4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 21
  4.1. ðIỀU TRA, ðÁNH GIÁ ðIỀU KIỆN TỰNHIÊN - KINH TẾ 21
  XÃ HỘI LIÊN QUAN ðẾN SỬ DỤNG ðẤT CỦA THỊ XÃ
  TUYÊN QUANG
  4.1.1. ðiều kiện tựnhiên, tài nguyên thiên nhiên. 21
  4.1.2. Thực trạng phát triển kinh tế- xã hội 29
  4.1.3. ðánh giá chung về ñiều kiện tựnhiên, kinh tế- xã h ội. 38
  4.1.4. ðánh giá tình hình quản lí ñất ñai trong thời kỳthực hiện
  phương án quy hoạch sửdụng ñất.
  40
  4.2. ðÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN QUY
  HOẠCH SỬDỤNG ðẤT ðẾN 2010, THỊXÃ TUYÊN QUANG –
  TỈNH TUYÊN QUANG
  44
  4.2.1. Khái quát quy hoạch sửdụng ñất ñến năm 2010, Thị xã
  Tuyên Quang - tỉnh Tuyên Quang.
  44
  4.2.2. ðánh giá kết quảthực hiện các chỉ tiêu sửdụng ñất theo
  phương án quy hoạch sửdụng ñât ñược duyệt.
  49
  4.2.3. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trong thực hiện
  phương án quy hoạch sử dụng ñất ñến năm 2010, Thịxã Tuyên
  Quang - Tỉnh Tuyên Quang.
  65
  4.3. ðỀ XUẤT GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ
  THỰC HIỆN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ðẤT THỊ XÃ TUYÊN
  QUANG
  71
  4.3.1. Nhóm giải pháp vềcơchế, chính sách. 71
  4.3.2. Nhóm giải pháp vềkinh tế. 72
  4.3.3. Nhóm giải pháp vềkhoa học, kỹthuật. 74
  4.3.4. Nhóm giải pháp vềquy hoạch. 76
  5. KẾT LUẬN VÀ ðỀ NGHỊ 78
  5.1. Kết luận 78
  5.2. ðề nghị 80
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 81
  PHỤLỤC 83

  1. MỞ ðẦU
  1.1.TÍNH CẤP THIẾT CỦA ðỀ TÀI
  Quy hoạch sửdụng ñất là một trong những nội dung quan trọng trong
  công tác quản lý Nhà nước về ñất ñai. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ
  nghĩa Việt Nam năm 1992, tại Chương II, ðiều 18 quy ñịnh: “Nhà nước
  thống nhất quản lý ñất ñai theo quy hoạch và pháp luật nhằm ñảm bảo sử
  dụng ñất ñúng mục ñích và có hiệu qủa”[12].
  Luật ðất ñai năm 2003 ñã dành 10 ñiều, từ ðiều 21 ñến ðiều 30 quy
  ñịnh về nguyên tắc, nội dung, trình tự, thẩm quyền lập và xét duyệt quy
  hoạch, kếhoạch sửdụng ñất các cấp.
  Nhận thức ñược vai trò và tầm quan trọng của quy hoạch sửdụng ñất,
  nhiều ñịa phương trong cảnước ñã nghiêm túc tổchức triển khai công tác
  này. ðến nay, ñã có 64/64 tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương (100%);
  450/676 huyện, quận, thịxã, thành phốthuộc tỉnh (67%) và 6.179/10.784 xã,
  phường, thịtrấn (57%) hoàn thành công tác lập quy hoạch sửdụng ñất. Nhiều
  ñịa phương ñã và ñang triển khai ñiều chỉnh quy hoạch và xây dựng kế hoạch
  sử dụng ñất kỳ cuối.
  Vềmặt sốlượng có thểthấy, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng
  với sựnỗlực rất lớn của các ñịa phương, việc lập quy hoạch sửdụng ñất ñã
  ñược triển khai trên diện rộng và khá ñồng bộ, ñặc biệt là ởcấp tỉnh và cấp
  huyện. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, công tác lập quy hoạch, tổ chức
  triển khai thực hiện quy hoạch, quản lý và giám sát quy hoạch ởnhiều ñịa
  phương chưa ñược quan tâm ñúng mức; kết quảcủa nhiều dựán quy hoạch
  ñạt ñược là rất thấp; tình trạng quy hoạch “treo”, quy hoạch “ảo” xuất hiện ở
  ñâu ñó ñang là tâm ñiểm chú ý của dưluận xã hội. Vì vậy việc ñánh giá kết
  quảthực hiện quy hoạch ñểkịp thời ñưa ra những giải pháp nhằm chấn chỉnh
  lại công tác quy hoạch, nâng cao khảnăng thực thi của các dựán quy hoạch
  sửdụng ñất hiện nay là việc làm bức thiết.
  Thịxã Tuyên Quang là trung tâm văn hóa, chính trị, kinh tế- xã hội của
  tỉnh Tuyên Quang. Thực hiện Luật ðất ñai năm 2003; Nghị ñịnh số
  181/2004/Nð-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của chính phủvềthi hành Luật
  ðất ñai; Thông tưsố30/2004/TT-BTNMT ngày 01 tháng 11 năm 2004 của
  BộTài nguyên và Môi trường vềviệc hướng dẫn lập, ñiều chỉnh và thẩm ñịnh
  quy hoạch, kếhoạch sửdụng ñất. Thịxã Tuyên Quang ñã lập quy hoạch sử
  dụng ñất ñến năm 2010 và ñã ñược UBND tỉnh Tuyên Quang phê duyệt tại
  Quyết ñịnh số368/Qð-UB ngày 08/7/2008. Mặc dù ñã ñược gần hết chặng
  ñường, nhưng việc tổchức triển khai thực hiện quy hoạch ñó ra sao, kết quả
  ñạt ñược thếnào, còn tồn tại những vấn ñềgì, nguyên nhân do ñâu, cần phải
  có giải pháp nào khắc phục, v.v cho ñến nay vẫn chưa có những nghiên cứu,
  ñánh giá, bàn luận ñểrút kinh nghiệm một cách ñầy ñủvà toàn diện.
  Xuất phát từnhững vấn ñềtrên, việc thực hiện ñềtài: “ðánh giá tình
  hình thực hiện phương án quy hoạch sửdụng ñất ñến năm 2010, Thịxã
  Tuyên Quang - Tỉnh Tuyên Quang ” là cần thiết.
  1.2. Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ðỀ TÀI
  1.2.1. Ý nghĩa khoa học của ñềtài
  - Góp phần bổsung kiến thức về cơsởlý luận quy hoạch; quản lý quy
  hoạch nâng cao nhận thức về nội dung, phương pháp ñánh giá kết quả thực
  hiện quy hoạch sửdụng ñất của một ñơn vị hành chính cấp huyện.
  -Tạo lập cơsở khoa học cho việc ñề xuất một số giải pháp nhằm nâng
  cao khả năng thực thi quy hoạch sử dụng ñất của một ñơn vị hành chính cấp
  huyện trong hệ thống quy hoạch sử dụng ñất của nước ta.
  1.2.2. Ý nghĩa thực tiễn của ñềtài
  Làm tài liệu tham khảo phục vụ cho các nhà quản lý ởthịxã Tuyên
  Quang, tỉnh Tuyên Quang nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát và tổ chức
  triển khai thực hiện quy hoạch sử dụng ñất của thịxã.
  1.3. MỤC ðÍCH, YÊU CẦU CỦA ðỀTÀI
  1.3.1. Mục ñích
  Thông qua việc nghiên cứu, ñánh giá quản lý và thực hiện quy hoạch sử
  dụng ñất từ ñó ñềxuất một sốgiải pháp nhằm nâng cao tình hình quản lý và
  khả năng thực hiện quy hoạch sử dụng ñất của thị xã Tuyên Quang, tỉnh
  Tuyên Quang.
  1.3.2. Yêu cầu
  - ðiều tra các tài liệu, sốliệu, bản ñồcó liên quan ñến quy hoạch sử
  dụng ñất và tình hình sửdụng ñất của của thịxã Tuyên Quang, tỉnh Tuyên
  Quang.
  - Phân tích kết quảthực hiện quy hoạch sửdụng ñất của thịxã Tuyên
  Quang, tỉnh Tuyên Quang.
  - ðánh giá những mặt tích cực, nguyên nhân tồn tại trong việc thực
  hiện quy hoạch sửdụng ñất. Qua ñó ñềxuất một sốgiải pháp nhằm nâng cao
  khảnăng thực thi quy hoạch sửdụng ñất của thịxã Tuyên Quang, tỉnh Tuyên
  Quang.

  2. TỔNG QUAN CÁC VẤN ðỀNGHIÊN CỨU
  2.1. CƠSỞLÝ LUẬN
  2.1.1. Khái quát vềquy hoạch sửdụng ñất ñai
  2.1.1.1. Bản chất của quy hoạch sửdụng ñất ñai
  Về mặt bản chất, ñất ñai là ñối tượng của các mối quan hệ sản xuất
  trong lĩnh vực sử dụng ñất ñai (gọi là các mối quan hệ ñất ñai) và việc tổ
  chức sửdụng ñất như“tưliệu sản xuất ñặc biệt” gắn chặt với phát triển kinh
  tế- xã hội nên quy hoạch sửdụng ñất ñai là một hiện tượng kinh tế- xã hội
  thểhiện ñồng thời 3 tính chất: kinh tế, kỹ thuật và pháp chế. Trong ñó:
  - Tính kinh tế: Thểhiện bằng hiệu quảsửdụng ñất ñai;
  - Tính kỹthuật: Bao gồm các tác nghiệp chuyên môn kỹthuật như ñiều
  tra, khảo sát, xây dựng bản ñồ, khoanh ñịnh, xửlý sốliệu ;.
  - Tính pháp chế: Xác lập tính pháp lý vềmục ñích và quy ền sửdụng
  ñất theo quy hoạch nhằm ñảm bảo sửdụng và quản lý ñất ñai ñúng pháp luật.
  Nhưvậy: “Quy hoạch sửdụng ñất ñai là hệthống các biện pháp kinh
  tế, kỹthuật và pháp chếcủa Nhà nước vềtổchức sửdụng và quản lý ñất ñai
  ñầy ñủ, hợp lý, khoa học và có hiệu quảcao nhất thông qua việc phân bổquỹ
  ñất ñai (khoanh ñịnh cho các mục ñích và các ngành) và tổchức sửdụng ñất
  nhưtưliệu sản xuất (các giải pháp sửdụng cụthể), nhằm nâng cao hiệu quả
  sản xuất của xã hội, tạo ñiều kiện bảo vệ ñất ñai và môi trường”[13].
  Vềthực chất, quy hoạch sửdụng ñất ñai là quá trình hình thành các
  quyết ñịnh nhằm tạo ñiều kiện ñưa ñất ñai vào sửdụng bền vững ñểmang lại
  lợi ích cao nhất, thực hiện ñồng thời 2 chức năng: ðiều chỉnh các mối quan hệ
  ñất ñai và tổchức sửdụng ñất nhưtưliệu sản xuất ñặc biệt với mục ñích nâng
  cao hiệu quảsản xuất của xã hội kết hợp bảo vệ ñất và môi trường.
  Mặt khác, quy hoạch sử dụng ñất ñai còn là biện pháp hữu hiệu của
  Nhà nước nhằm tổchức lại việc sửdụng ñất ñai theo ñúng mục ñích, hạn chế
  sựchồng chéo gây lãng phí ñất ñai, tránh tình trạng chuyển mục ñích tuỳ tiện,
  làm giảm sút nghiêm trọng quỹ ñất nông nghiệp (ñặc biệt là diện tích ñất lúa
  và ñất có rừng); ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực, tranh chấp, lấn chiếm huỷ
  hoại ñất, phá vỡ sự cân bằng sinh thái, gây ô nhiễm môi trường dẫn ñến
  những tổn thất hoặc kìm hãm sản xuất, phát triển kinh tế- xã hội và các hậu
  quảkhó lường vềtình hình bất ổn ñịnh chính trị, an ninh quốc phòng ởtừng
  ñịa phương, ñặc biệt là trong giai ñoạn chuyển sang nền kinh tếthịtrường.
  2.1.1.2. ðặc ñiểm của quy hoạch sửdụng ñất ñai
  QHSDððthuộc loại quy hoạch có tính lịch sử- xã hội, tính khống chế
  vĩmô, tính chỉ ñạo, tính tổng hợp trung và dài hạn, là bộphận hợp thành quan
  trọng của hệthống kếhoạch phát triển xã hội và kinh tếquốc dân. Các ñặc
  ñiểm của quy hoạch sửdụng ñất ñược thểhiện cụthểnhưsau [1]:
  * Tính lịch sử- xã hội:
  Lịch sửphát triển của xã hội chính là lịch sửphát triển của quy hoạch
  sửdụng ñất ñai. Mỗi hình thái KT-XH ñều có một phương thức sản xuất của
  xã hội thểhiện theo 2 mặt: Lực lượng sản xuất và quan hệsản xuất. Trong
  quy hoạch sửdụng ñất ñai, luôn nẩy sinh quan hệgiữa người với ñất ñai cũng
  nhưquan hệgiữa người với người về quyền sở hữu vàsử dụng ñất ñai. Quy
  hoạch sửdụng ñất ñai thểhiện ñồng thời vừa là yếu tốthúc ñẩy phát triển lực
  lượng sản xuất, vừa là y ếu tốthúc ñẩy các mối quan hệsản xuất, vì vậy nó
  luôn là một bộphận của phương thức sản xuất của xã hội.
  * Tính tổng hợp:
  Tính tổng hợp của QHSDððbiểu hiện chủyếu ởhai mặt: ðối tượng
  của quy hoạch là khai thác, sửdụng, cải tạo, bảo vệ .toàn bộtài nguyên ñất

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  Tiếng Việt
  1. Nguyễn ðình Bồng (2007), "Quy hoạch sử dụng ñất ở nước ta trong giai
  ñoạn hiện nay - thực trạng và giải pháp", Hội thảo khoa học về Quy hoạch
  sử dụng ñất, Hội khoa học ðất Việt Nam, Viện Nghiên cứu ðịa chính
  24/8/2007, Viện Nghiên cứu ðịa chính.
  2. BộTài nguyên và Môi trường (2004), Quy hoạch sửdụng ñất cảnước ñến
  năm 2010 và kếhoạch sửdụng ñất ñến năm 2005 của cảnước, Hà Nội,
  trang 97.
  3. BộTài nguyên và Môi trường (2004), Báo cáo quy hoạch sửdụng ñất cả
  nước, Hà Nội, trang 28.
  4. Võ TửCan (2001), Phương pháp luận cơbản vềquy hoạch sửdụng ñất ñai,
  Chương trình Hợp tác Việt Nam - Thụy ðiển về ñổi m ới hệthống ñịa chính,
  Viện ðiều tra Quy hoạch ñất ñai.
  5. ðoàn Công Quỳ(2006), "Bài giảng quy hoạch sửdụng ñất", trang 41 - 67.
  6. Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam (2004,2009), Nghị ñịnh số
  181/2004/Nð-CP ngày 29/11/ 2004 vềthi hành Luật ðất ñai; Nghị ñịnh
  69/2009/Nð-CP ngày 13/8/ 2009 quy ñịnh bổsung vềquy hoạch, kếhoạch
  sửdụng ñất; thu hồi ñất, bồi thường, hỗtrợ, tái ñịnh cư.
  7. Duyên Hà (2006), "Bàn vềquy hoạch sửdụng ñất", Tạp chí Tài nguyên và
  Môi trường, số11 (37), tháng 11, trang 16.
  8. Nguyễn Quang Học (2006), "Nâng cao hiệu quảquy hoạch sửdụng ñất",
  Tạp chí Tài nguyên và Môi trường, số11 (37), tháng 11, trang 17 - 19.
  9. Tôn Gia Huyên, Nguyễn ðình Bồng (2006), Quản lý ñất ñai thị trường bất
  ñộng sản, NXB Bản ñồ, Hà Nội.
  10. Nguyễn Quốc Ngữ(2006), "Giải pháp nâng cao chất lượng quy hoạch, kế
  hoạch sửdụng ñất", Tạp chí Tài nguyên và Môi trường, số7 (33), tháng 7,
  trang 19 - 21.
  11. Cao NhưÝ (2006), Những suy nghĩvềquy hoạch, sửdụng ñất ởcác khu
  công nghiệp, http://www.vnn.vn/bandocviet/2006/07/591928/
  12. Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (1992), Hiến pháp nước Cộng hòa xã
  hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội
  13. Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2003), Luật ðất ñai năm 2003, NXB
  Bản ñồ, Hà Nội
  14. Chu Văn Thỉnh (2007), "Nhìn lại công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng ñất
  ở nước ta trong 10 năm qua", Hội thảo khoa học về Quy hoạch sử dụng ñất,
  Hội khoa học ðất Việt Nam, Viện Nghiên cứu ðịa chính, 24/8/2007, Viện
  Nghiên cứu ðịa chính.
  15. Nguyễn Dũng Tiến (2007), "Những vấn ñề cơ bản về thực trạng và hoàn
  thiện quy hoạch sử dụng ñất ở nước ta từ nay ñến năm 2020", Hội thảo
  khoa học về Quy hoạch sử dụng ñất, Hội khoa học ðất Việt Nam, Viện
  Nghiên cứu ðịa chính 24/8/2007, Viện Nghiên cứu ðịa chính.
  16. UBND thị xã Tuyên Quang (2006), Quy hoạch sử dụng ñất ñến năm 2010,
  thị xã Tuyên Quang - tỉnh Tuyên Quang.
  17. UBND tỉnh Tuyên Quang (2005), Quy hoạch sử dụng ñất tỉnh Tuyên
  Quangñến năm 2010 và ñịnh hướng ñến 2020.
  18. UBND tỉnh Tuyên Quang (2005), Báo cáo quy hoạch sử dụng ñất tỉnh
  Tuyên Quang.
  Tiếng Anh
  19. FAO (1993), Guideline for Land use planning, Rome, page1.
  20. Land use planning for Berlin. Keeping up with Change, Summary 2001,
  http://www. Stadtentwicklung.berlin.de/planen/fnp/index en.shtml.
  21. H.C.Pereira F.R.S (1998), Land use and water resources intemprerate and
  tropical climate,Cambridge University Press, page 5.

  Xem Thêm: Đánh giá tình hình thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, Thị xã Tuyên Quang Tỉnh T
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đánh giá tình hình thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, Thị xã Tuyên Quang Tỉnh T sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status