Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Đánh giá hiệu quả và định hướng dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Đánh giá hiệu quả và định hướng dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên

  Luận văn thạc sĩ
  Đề tài: Đánh giá hiệu quả và định hướng dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên
  Mô tả bị lỗi font vài chữ, tài liệu thì bình thường

  MỤC LỤC
  Lời cam ñoan . i
  Lời cảm ơn . ii
  Mục lục .iii
  Danh mục các chữviết tắt v
  Danh mục bảng .vi
  Danh mục biểu ñồ vii
  1. MỞ ðẦU 1
  1.1 Tính cấp thiết của ñềtài 1
  1.2 Mục tiêu nghiên cứu 3
  1.3 Yêu cầu .4
  2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU 5
  2.1. Tình hình nghiên cứu về ñất nông nghiệp và hiện trạng sửdụng ñất
  nông nghiệp trên thếgiới .5
  2.1.1. ðất nông nghiệp và quan ñiểm sửdụng ñất nông nghiệp .5
  2.1.2. Các yếu tố ảnh hưởng ñến hiệu quảsửdụng ñất nông nghiệp .8
  2.1.3. Tình hình sửdụng ñất nông nghiệp trên thếgiới .14
  2.2. Tình hình nghiên cứu nâng cao hiệu quảsửdụng ñất nông nghiệp ở
  Việt Nam .17
  2.2.1. Tình hình sửdụng ñất nông nghiệp ởViệt Nam 17
  2.2.2. Những nghiên cứu nâng cao hiệu quảsửdụng ñất nông nghiệp ở
  Việt Nam .19
  2.3 Các vấn ñề ñánh giá hiệu quảsửdụng ñất .23
  2.3.1 Hiệu quảsửdụng ñất nông nghiệp 23
  2.3.2 Các chỉtiêu ñánh giá hiệu quảsửdụng ñất 24
  3. ðỐI TƯỢNG, PHẠM VI, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP
  NGHIÊN CỨU 27
  3.1 ðối tượng và phạm vi nghiên cứu .27
  3.1.1 ðối tượng nghiên cứu ñềtài .27
  3.1.2 Phạm vi nghiên cứu .27
  3.2 Nội dung nghiên cứu .27
  3.2.1 ðánh giá ñiều kiện tựnhiên, kinh tế- xã hội có liên quan ñến sửdụng
  ñất nông nghiệp của huyện Phù Cừ . 27
  3.2.2 ðánh giá hiện trạng sửdụng ñất nông nghiệp của huyện Phù Cừ 27
  3.2.3 ðịnh hướng sửdụng ñất nông nghiệp huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên28
  3.3 Phương pháp nghiên cứu .28
  3.3.1 Phương pháp thu thập sốliệu, tài liệu 28
  3.3.2 Phương pháp ñiều tra 28
  3.3.3 Phương pháp chuyên gia .28
  3.3.4 Phương pháp thống kê, xửlý sốliệu .28
  3.3.5 Phương pháp minh họa bằng bản ñồ, biểu ñồ 28
  4. KẾT QUẢNGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN .30
  4.1 ðiều kiện tựnhiên, kinh tế, xã hội .30
  4.1.1 ðiều kiện tựnhiên .30
  4.1.2. ðiều kiện kinh tế- xã hội 36
  4.1.3. ðánh giá chung về ñiều kiện tựnhiên, kinh tế- xã hội huy ện
  Phù Cừ 45
  4.2. ðánh giá hiện trạng sửdụng ñất nông nghiệp huyện Phù Cừ .46
  4.2.1 Cơcấu diện tích các loại ñất 46
  4.2.2. Các loại hình sửdụng ñất nông nghiệp 48
  4.2.3. Hiệu quảkinh tếtrong sửdụng ñất nông nghiệp .50
  4.2.4. ðánh giá hiệu quảsửdụng ñất nông nghiệp của một sốloại hình sử
  dụng ñất chính .53
  4.2.5. ðánh giá khảnăng thích hợp và lựa chọn các LUT có triển vọng 64
  4.3. ðịnh hướng sửdụng ñất nông nghiệp huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên67
  4.3.1. Quan ñiểm sửdụng ñất nông nghiệp .67
  4.3.2. Tiềm năng sản xuất nông nghiệp .68
  4.3.3 ðịnh hướng sửdụng ñất và phát triển nông nghiệp .70
  4.3.4 Những giải pháp thực hiện ñịnh hướng sửdụng ñất nông nghiệp 79
  5. KẾT LUẬN VÀ ðỀNGHỊ .82
  5.1 Kết luận .82
  5.2 ðềnghị .83
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 84
  PHỤLỤC . 89

  1. MỞ ðẦU
  1.1 Tính cấp thiết của ñềtài
  ðất là tài sản quốc gia, là tưliệu sản xuất chủ y ếu, là ñối tượng lao
  ñộng ñồng thời cũng là sản phẩm lao ñộng. ðất còn là vật mang của các hệ
  sinh thái tựnhiên và các hệsinh thái canh tác, ñất là mặt bằng ñểphát triển
  nền kinh tếquốc dân. Trong lĩnh vực nông nghiệp, ñất ñai là tưliệu sản xuất
  ñặc biệt ñồng thời cũng là môi trường sản xuất ra lương thực, thực phẩm với
  giá thành thấp nhất, là một nhân tốquan trọng của môi trường sống và trong
  nhiều trường hợp lại chi phối sựphát triển hay huỷdiệt các nhân tốkhác của
  môi trường. Vì vậy, chiến lược sửdụng ñất hợp lý là một phần của chiến lược
  nông nghiệp sinh thái bền vững của tất cảcác nước trên thếgiới cũng nhưcủa
  nước ta hiện nay.
  Theo FAO (1995), các chức năng của ñất ñai ñối với hoạt ñộng sản
  xuất và sinh tồn của xã hội loài người ñược thểhiện qua các mặt sau: sản xuất,
  môi trường sựsống, ñiều chỉnh khí hậu, cân bằng sinh thái, tồn trữvà cung cấp
  nguồn nước, dựtrữ(nguyên liệu khoáng sản trong lòng ñất); không gian sự
  sống; bảo tồn, lịch sử; vật mang sựsống; phân dịlãnh thổ. Ðất ñai là ñiều kiện
  vật chất chung nhất ñối với m ọi ngành sản xuất và hoạt ñộng của con người, vừa
  là ñối tượng lao ñộng (cho môi trường ñểtác ñộng như: xây dựng nhà xưởng,
  bố trí máy móc, làm ñất , vừa là phương tiện lao ñộng (cho công nhân nơi
  ñứng, dùng ñểgieo trồng, nuôi gia súc . Ðất là ñiều kiện vật chất cần thiết
  ñểtồn tại và tái sản xuất các thếhệtiếp nhau của loài người. Vì vậy, trong sử
  dụng cần làm cho ñất tốt hơn cho các thếhệmai sau.
  Nhu cầu tăng trưởng kinh tếxã hội phát triển mạnh, cùng với sựbùng
  nổdân số ñã làm cho mối quan hệgiữa con người và ñất ngày càng căng
  thẳng, những sai lầm liên tục của con người trong quá trình sửdụng ñất (có ý
  thức hoặc vô ý thức) dẫn ñến hủy hoại môi trường ñất, m ột sốchức năng
  nào ñó của ñất bị y ếu ñi. Vấn ñềsửdụng ñất ñai ngày càng trởnên quan
  trọng và mang tính toàn cầu. Với sự phát triển không ngừng của sức sản
  xuất, chức năng của ñất ñai cần ñược nâng cao theo hướng ña dạng nhiều
  tầng nấc, ñểtruy ền lại lâu dài cho các thếhệsau.
  Thực tế, trong những năm qua, ñã có nhiều biện pháp nhằm nâng cao
  hiệu quảsửdụng ñất ñai như: giao quy ền sửdụng lâu dài, ổn ñịnh cho người
  sửdụng ñất, hoàn thiện hệthống thuỷlợi, chuy ển ñổi cơcấu cây trồng, ña dạng
  hoá các giống cây trồng có năng suất cao ñưa vào sản xuất, nhờ ñó mà hiệu quả
  sửdụng ñất tăng lên rõ rệt. Trong ñó, việc thay ñổi cơcấu cây trồng, sửdụng
  giống mới với năng suất và chất lượng cao, áp dụng các tiến bộkhoa học kỹ
  thuật nhằm nâng cao hiệu quảsửdụng ñất. Tuy nhiên bên cạnh những kết quả
  ñạt ñược thì vẫn có những hạn chếtrong việc khai thác và sửdụng ñất ñai. Vì
  vậy ñểsửdụng ñất có hiệu quảcao nhất là việc làm hết sức quan trọng và cần
  thiết, ñảm bảo cho sựphát triển của sản xuất nông nghiệp cũng nhưsựphát
  triển chung của nền kinh tế. Cần phải có nghiên cứu khoa học, ñánh giá thực
  trạng hiệu quảsửdụng ñất nông nghiệp, nhằm phát hiện ra các yếu tốtích cực
  và hạn chế, từ ñó làm cơsở ñể ñịnh hướng phát triển sản xuất nông nghiệp,
  thiết lập các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quảsửdụng ñất nông nghiệp.
  Huyện Phù Cừlà huy ện cực ñông của tỉnh Hưng Yên, nằm trong ñồng
  bằng sông Hồng. Trong những năm qua cùng với sựphát triển của nền kinh tế
  thịtrường là quá trình ñô thịhóa, công nghiệp hóa diễn ra mạnh mẽdẫn ñến
  ñất ñai ngày càng thu hẹp, ñất nông nghiệp bịchuyển dần sang các mục ñích
  khác. Mặc dù vậy, nông nghiệp vẫn là ngành sản xuất chủyếu của huyện. Vì
  vậy ñòi hỏi cần phải có hướng sản xuất mới, áp dụng các tiến bộkhoa học kỹ
  thuật vào sản xuất ñểtăng giá trịthu nhập trên ñơn vịdiện tích canh tác gắn
  với bảo vệvà cải tạo ñất và tạo ra các sản phẩm nông nghiệp ñạt tiêu chuẩn cả
  vềchất lượng và sốlượng, ñáp ứng ñược nhu cầu tiêu dùng và xuất khẩu.
  Nhìn chung, kinh tếnông nghiệp, nông thôn của huyện Phù Cừtrong
  những năm gần ñây ñã có những bước phát triển mới song vẫn còn lạc hậu,
  sản xuất nông nghiệp manh mún, nhỏlẻthiếu ñồng bộ, công cụsản xuất ña
  phần là thủcông, cơcấu cây trồng chưa hợp lý, năng suất lao ñộng và hiệu
  quảkinh tếchưa cao. Nhận thức của nhân dân vềsản xuất hàng hoá trong cơ
  chếthịtrường còn rất hạn chế. Trong khi ñó, những chính sách vềphát triển
  nông nghiệp nông thôn, ñặc biệt là những chính sách cụ thể ñể phát triển
  ngành nông nghiệp chưa có hiệu quả. Vì vậy, rất cần có ñịnh hướng chỉ ñạo
  và có cơ chế chính sách của các cấp, các ngành ñể có hướng ñi ñúng ñắn
  trong phát triển nền kinh tếnông nghiệp bền vững, giúp người dân lựa chọn
  ñược phương thức sản xuất phù hợp với ñiều kiện cụthểcủa huyện, nâng cao
  hiệu quả sử dụng ñất nông nghiệp, ñáp ứng yêu cầu phát triển nền nông
  nghiệp bền vững là việc làm hết sức quan trọng và cần thiết.
  ðểgóp phần vào việc giải quy ết những vấn ñềtrên, chúng tôi thực hiện
  ñềtài: “ðánh giá hiệu quảvà ñịnh hướng dụng ñất nông nghiệp trên ñịa
  bàn huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên”.
  1.2 Mục tiêu nghiên cứu
  - Nghiên cứu, ñánh giá thực trạng và hiệu quảsửdụng ñất nông nghiệp
  từ ñó xác ñịnh các yếu tố ảnh hưởng ñến hiệu quảsửdụng ñất nông nghiệp
  trên ñịa bàn huyện Phù Cừ.
  - ðịnh hướng sử dụng ñất nông nghiệp và ñề xuất giải pháp hợp lý
  nhằm sử dụng ñất nông nghiệp hiệu quả ñáp ứng yêu cầu sản xuất nông
  nghiệp hàng hóa theo hướng công nghiệp hoá, hiện ñại hoá và phát triển nông
  nghiệp, nông thôn bền vững.
  1.3 Yêu cầu
  - Nghiên cứu các ñiều kiện tựnhiên, KT-XH ñầy ñủvà chính xác, các
  chỉtiêu phải ñảm bảo tính thống nhất và tính hệthống.
  - ðánh giá hiệu quảsửdụng ñất nông nghiệp
  - Lựa chọn các loại hình sửdụng ñất phù hợp và ñềxuất các giải pháp sử
  dụng ñất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa.

  2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU
  2.1. Tình hình nghiên cứu về ñất nông nghiệp và hiện trạng sửdụng ñất
  nông nghiệp trên thếgiới
  2.1.1. ðất nông nghiệp và quan ñiểm sửdụng ñất nông nghiệp
  2.1.1.1. Khái niệm về ñất và ñất sản xuất nông nghiệp
  ðã có nhiều công trình nghiên cứu liên quan ñến những khái niệm, ñịnh
  nghĩa về ñất. Khái niệm ñầu tiên của học giảngười Nga Docutraiep năm 1987
  cho rằng: “ðất là một vật thểthiên nhiên cấu tạo ñộc lập lâu ñời do kết quả
  quá trình hoạt ñộng tổng hợp của 5 yếu tốhình thành ñất ñó là: sinh vật, ñá
  mẹ, khí hậu, ñịa hình và thời gian”. Tuy vậy, khái niệm này chưa ñềcập ñến
  khảnăng sửdụng và sựtác ñộng của các yếu tốkhác tồn tại trong môi trường
  xung quanh. Do ñó sau này một sốhọc giảkhác ñã bổsung các yếu tố: nước
  của ñất, nước ngầm và ñặc biệt là vai trò của con người ñểhoàn chỉnh khái
  niệm về ñất nêu trên. Ngoài ra, còn có một sốhọc giảkhác cũng có những
  khái niệm về ñất nhưsau:
  - Học giảngười Anh V.R Viliam ñã ñưa ra khái niệm “ðất là l ớp
  mặt t ơi xốp của lục ñịa có khảnăng tạo ra sản phẩm cho cây trồng”.
  - Học giả E.Mitscherlich (1923) cho r ằng “ðất chỉ là cái giá ñỡ,
  cái kho cung cấp chất dinh d ưỡng” và “ðất là cái khối hỗn hợp gồm các
  phân tửnhỏ, cứng rắn, nước, không khí cần thiết cho th ực vật”. Các Mác
  cho rằng: “ðất ñai là tưli ệu sản xuất cơbản và phổbiến quý báu nhất
  của sản xuất nông nghi ệp, ñiều kiện không thểthi ếu ñược của sựtồn tại
  và tái sinh của hàng loạt thếhệngười kếtiếp nhau”.
  Theo quan niệm của các nhà thổnhưỡng và quy hoạch Việt Nam cho
  rằng “ðất là phần trên mặt của vỏtrái ñất mà ở ñó cây cối có thểmọc ñược”
  [6] và ñất ñai ñược hiểu theo nghĩa rộng: “ðất ñai là một diện tích cụthểcủa
  bềmặt trái ñất, bao gồm tất cảcác yếu tốcấu thành của môi trường sinh thái
  ngay trên và dưới bềmặt bao gồm: khí hậu, thời tiết, thổnhưỡng, ñịa hình,
  mặt nước, các lớp trầm tích sát bềmặt cùng với nước ngầm và khoáng sản
  trong lũng ñất, ñộng thực vật, trạng thái ñịnh cưcủa con người, những kết quả
  của con người trong quá khứvà hiện tại ñểlại ” [6].
  Với ý nghĩa ñó, ñất nông nghiệp là ñất ñược sửdụng chủyếu vào sản
  xuất của các ngành nông nghiệp nhưtrồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản
  hoặc sửdụng vào mục ñích nghiên cứu thí nghiệm vềnông nghiệp. Khi nói ñất
  nông nghiệp người ta nói ñất sửdụng chủyếu vào sản xuất của các ngành nông
  nghiệp, bởi vì thực tếcó trường hợp ñất ñai ñược sửdụng vào mục ñích khác
  nhau của các ngành. Trong trường hợp ñó, ñất ñai dược sửdụng chủyếu cho
  hoạt ñộng sản xuất nông nghiệp mới ñược coi là ñất nông nghiệp, nếu không sẽ
  là các loại ñất khác (tùy theo việc sửdụng vào mục ñích nào là chính).
  Tuy nhiên, ñểsửdụng ñầy ñủhợp lý ruộng ñất, trên thực tếngười ta
  coi ñất ñai có thểtham gia vào hoạt ñộng sản xuất nông nghiệp mà không cần
  có ñầu tưlớn nào cả. Vì vậy, Luật ñất ñai năm 2003 nêu rõ: “ðất nông nghiệp
  là ñất sửdụng vào mục ñích sản xuất, nghiên cứu, thí nghiệm vềnông nghiệp,
  lâm nghiệp và nuôi trồng thủy sản, làm muối và mục ñích bảo vệ, phát triển
  rừng, bao gồm ñất sản xuất nông nghiệp, ñất sản xuất lâm nghiệp, ñất nuôi
  trồng thủy sản, ñất làm muối và ñất nông nghiệp khác”.
  2.2.1.2. Quan ñiểm sửdụng ñất nông nghiệp
  ðất ñai là nguồn tài nguyên có hạn trong khi ñó nhu cầu sửdụng ñất
  ngày càng gia tăng, ñặc biệt ñất nông nghiệp có xu hướng ngày càng giảm do
  bịtrưng dụng sang các mục ñích phi nông nghiệp. Vì vậy, sửdụng ñất nông
  nghiệp ởnước ta với mục tiêu nâng cao hiệu quảkinh tếxã hội trên cơsởbảo
  ñảm an ninh lương thực, thực phẩm, bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng,
  tăng cường nguyên liệu cho công nghiệp, ñảm bảo khảnăng phòng hộmôi

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  Tài liệu tiếng Việt
  1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (2000), Chiến lược phát triển
  nông nghiệp - nông thôn ñến năm 2010, Hà Hội.
  2. BộTài nguyên và Môi trường (2006), Kếhoạch sửdụng ñất 5 năm 2006 –
  2010 của cảnước, Hà Nội.
  3. Hà ThịThanh Bình (2002), Trồng trọt ñại cương, NXB Nông nghiệp I, Hà
  Nội, trang 28, 43.
  4. VũThịBình (1993), "Hiệu quảkinh tếsửdụng ñất canh tác trên ñất phù
  sa sông Hồng huyện Mỹ Văn - Hải Hưng", Tạp chí nông nghiệp và
  công nghiệp thực phẩm, (10), trang 391 - 392.
  5. Nguyễn Duy Bột (2001), Tiêu thụnông sản - thực trạng và giải pháp, Tạp
  chí kinh tếvà phát triển, số1/2001.
  6. Trần Thị Minh Châu (2007), Về chính sách ñất nông nghiệp ởnước ta
  hiện nay, Nhà xuất bản Chính trịQuốc gia, Hà Nội.
  7. ðỗKim Chung (1999), Công nghiệp hoá, hiện ñại hoá nông nghiệp và
  phát triển nông thôn ởcác vùng kinh tếlãnh thổViệt Nam, nghiên cứu
  kinh tếsố253, trang 43.
  8. Nguyễn Huy Cường (1997), Tổ chức sản xuất dưa chuột xuất khẩu vụ
  ñông ở huyện Nam Thanh, tỉnh Hải Hưng, Kết quả nghiên cứu khoa
  học, Kinh tếnông nghiệp (1995 - 1996), NXBNN, Hà Nội.
  9. Ngô Thế Dân (2001), Một số vấn ñề khoa học công nghệ nông nghiệp
  trong thời kỳ công nghiệp hoá - hiện ñại hoá nông nghiệp, Tạp chí
  Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số1.
  10. ðường Hồng Dật và cộng sự(1994), Lịch sửnông nghiệp Việt Nam.
  11. Phạm ThịMỹDung (1996), Phân tích kinh tếnông nghiệp, NXB Nông
  nghiệp, Hà Nội, trang 126.
  12. VũNăng Dũng, Quy hoạch nông thôn Việt Nam những năm ñầu thếkỷ
  21, Nông dân nông nghiệp nông thôn Việt Nam trang 301 - 302.
  13. VũNăng Dũng, Lê Hồng Sơn, Lê Hùng Tuấn và cộng sự, (1996), ða dạng
  hoá sản phẩm nông nghiệp vùng ðBSH, Viện Quy hoạch và Thiết kế
  nông nghiệp, BộNông nghiệp và Phát triển nông thôn. ðềtài cấp bộ.
  14. Viện chiến lược, chính sách và tài nguyên và môi trường (1994), Dựán
  quy hoạch tổng thể ðồng Bằng sông Hồng, Báo cáo nền số9, Hà Nội.
  15. Nguyễn NhưHà (2000), Phân bón cho lúa ngắn ngày trên ñất phù sa
  sông Hồng,Luận án Tiến sĩNông nghiệp trường ðHNNI - Hà Nội.
  16. Quy ền ðình Hà (1993), ðánh giá kinh tế ñất lúa vùng ðồng bằng sông
  Hồng, Luận án tiến sĩnông nghiệp, Trường ðại học Nông nghiệp I, Hà
  Nội.
  17. Quyền ðình Hà (2005), Bài giảng kinh tế ñất, Trường ðH Nông Nghiệp
  1 Hà Nội.
  18. Tô ðức Hạnh, Phạm Văn Linh (2000), Phát triển kinh tế hàng hoá
  trong nông thôn các tỉnh vùng núi phía Bắc Việt Nam, thực trạng và
  giải pháp, Nhà xuất bản Chính trịquốc gia, Hà Nội, trang 139 - 140.
  19. ðỗNguyên Hải (2000), ðánh giá ñất và hướng sửdụng ñất bền vững
  trong sản xuất nông nghiệp của huyện Tiên Sơn tỉnh Bắc Ninh, Luận án
  Tiến sĩNông nghiệp, Trường ðHNNI - Hà Nội.
  20. Hoàng Văn Hoa (1995), Chính sách nông nghiệp ởcác nước ASEAN và
  ñịnh hướng tiếp tục hoàn thiện chính sách phát triển kinh tế nông
  nghiệp hàng hoá ởBắc Bộ, Kỷyếu khoa học, ñềtài KX.03.21A
  21. Nguyễn ðình Hợi (1993), Kinh tếtổchức và quản lý sản xuất kinh doanh
  nông nghiệp, NXB Thống kê, Hà Nội.
  22. Nguyễn Hải Hữu (2000), ðào tạo nghề ñáp ứng với chuyển ñổi cơcấu
  kinh tế nông nghiệp và nông thôn theo hướng công nghiệp hoá, hiện
  ñại hoá, Hội

  Xem Thêm: Đánh giá hiệu quả và định hướng dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đánh giá hiệu quả và định hướng dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status