Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu ảnh hưởng của chính sách huy động sự đóng góp của dân đến dịch vụ công cấp cơ sở ở huyện

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu ảnh hưởng của chính sách huy động sự đóng góp của dân đến dịch vụ công cấp cơ sở ở huyện

  Luận văn thạc sĩ
  Đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của chính sách huy động sự đóng góp của dân đến dịch vụ công cấp cơ sở ở huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh
  Mô tả bị lỗi font vài chữ, tài liệu thì bình thường

  MỤC LỤC
  Lời cam ñoan i
  Lời cảm ơn ii
  Mục lục iii
  Danh mục chữviết tắt v
  Danh mục bảng biểu vi
  Danh mục hình vii
  Danh mục hộp viii
  1. MỞ ðẦU 0
  1.1. Sựcần thiết nghiên cứu 1
  1.2. Mục tiêu nghiên cứu 3
  1.3. ðối tượng và phạm vi nghiên cứu 3
  2. CƠSỞLÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN VỀ ẢNH HƯỞNG CỦA
  CHÍNH SÁCH HUY ðỘNG SỰ ðÓNG GÓP CỦA DÂN
  ðẾN DỊCH VỤCÔNG 5
  2.1. Cơsởlý luận 5
  2.2. Cơsởthực tiễn 18
  3. ðẶC ðIỂM ðỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 26
  3.1. ðặc ñiểm ñịa bàn nghiên cứu 26
  3.2. Phương pháp nghiên cứu 31
  4. KẾT QUẢNGHIÊN CỨU 37
  4.1. Nội dung m ột sốdịch vụcông cơbản tại huy ện Yên Phong 37
  4.1.1 Nội dung hoạt ñộng dịch vụcông tại huy ện Yên Phong 37
  4.1.2 Hoạt ñộng dịch vụcông trên ñịa bàn 2 xã nghiên cứu 38
  4.2. Những chính sách huy ñộng sự ñóng góp của người dân trên ñịa
  bàn nghiên cứu 42
  4.2.1 ðóng góp vềvật chất 42
  4.2.2 ðóng góp phi vật chất 46
  4.2.3 Cách thức tổchức huy ñộng sự ñóng góp của người dân ởchính
  quyền cấp cơsở 47
  4.2.4. Vai trò của chính sách huy ñộng sự ñóng góp của dân tại ñịa bàn
  nghiên cứu 48
  4.3. Thực trạng các khoản ñóng góp vềtài chính của các hộ 54
  4.3.1. ðặc ñiểm các hộkhảo sát 54
  4.3.2. Thực trạng vềnhững ñóng góp của người dân ñến dịch vụcông 55
  4.4. Ảnh hưởng của các khoản ñóng góp 64
  4.4.1. Những ảnh hưởng ñến kinh tế- xã hội của huyện Yên Phong 64
  4.4.2. Một số ảnh hưởng tiêu cực của chính sách huy ñộng sự ñóng góp
  của dân ñến dịch vụcông 71
  4.5. ðềxuất một sốgiải pháp tăng cường huy ñộng sự ñóng góp của
  người dân ñến dịch vụcông 73
  4.5.1. ðịnh hướng và chính sách hiện nay của ðảng và Chính phủvề
  chính sách huy ñộng sựtham gia của dân 73
  4.5.2. Quan ñiểm của các tác nhân ñịa phương vềchính sách huy ñộng
  sự ñóng góp của dân ñối với dịch vụcông 74
  4.5.3. ðềxuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quảcủa chính sách huy
  ñộng sự ñóng góp của dân góp phần cải thiện chất lượng dịch vụ
  công 77
  5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 84
  5.1. Kết luận 84
  5.2. Kiến nghị 86
  PHỤLỤC 87
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 89

  1. MỞ ðẦU
  1.1. Sựcần thiết nghiên cứu
  Trong thập kỷ qua qua, Việt Nam có tốc ñộtăng trưởng kinh tếkhá cáo
  và ổn ñịnh. Từnăm 1996 – 2010, mức thu nhập bình quân ñầu người ñã tăng
  5,9 lần và ñưa Việt Nam dần trởthành nước có mức thu nhập trung bình của
  thếgiới. Mặc dầu vậy, mức ñộchênh lệch vềkhoảng cách thu nhập, chất lượng
  cuộc sống, mức ñộtiếp cận các dịch vụcông của người dân giữa các nhóm dân
  cư, các vùng miền còn rất lớn. Việt Nam với 86,16 triệu dân năm 2008, trong
  ñó có 72% dân sốsống ởnông thôn nên những chính sách cải thiện dịch vụ
  công nhằm nâng cao chất lượng ñời sống nhân dân nông thôn luôn ñược ưu
  tiên hàng ñầu cùng với chính sách khác trong quá trình công nghiệp hoá - hiện
  ñại hoá ñất nước của ðảng.
  Từchỗnhà nước toàn quyền thực hiện cung cấp tất các các dịch vụcho
  người dân (trước thời kỳ ñổi mới) thì ñến nay ðảng và Chính phủ ñã có nhiều
  chủtrương, chính sách quan trọng nhằm huy ñộng sựtham gia, ñóng góp của
  người dân trong việc cải thiện chất lượng dịch vụcông. Một sốchính sách
  quan trong như: Văn kiện ñại hội ðảng toàn quốc lần thứ VIII (1996) chủ
  trương xã hội hoá dịch vụvăn hoá, thông tin, thểdục, thểthao, y tế, dân số;
  Nghị ñịnh số31/2005/Nð-CP của Chính phủngày 11/3/2005 tạo cơchếcho
  phép các thành phần kinh tế ñược tham gia sản xuất và cung ứng dịch vụcông
  ích; Nghịquy ết Hội nghịlần thứ5 Ban chấp hành Trung ương khoá X về ñẩy
  mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quảquản lý của bộmáy nhà
  nước; Pháp lệnh vềdân chủcơsởnăm 2007 nhằm thúc ñẩy sựtham gia của
  người dân trong việc ñảm bảo ổn ñịnh công cộng và xã hội, bảo vệlợi ích của
  nhà nước, các tổchức và cá nhân, thúc ñẩy tính minh bạch, và ñẩy mạnh sựtôn
  trọng quyền ñược biết, góp ý, quyết ñịnh, thực hiện và giám sát của người dân;
  Nghịquy ết số26-NQ/TW, ngày 5 tháng 8 năm 2008 Hội nghịlần thứbảy Ban
  Chấp hành Trung ương khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn ñã xác
  ñịnh nhiệm vụ khuy ến khích m ọi thành phần kinh tế tham gia vào phát triển
  nông thôn, tăng cường năng lực của hệthống dịch vụnông thôn nhưy tế, giáo
  dục, khuy ến nông, thú y và các dịch vụkhác ởkhu vực nông thôn.
  Bên cạnh những thành tựu thu ñược, những tồn tại hiện nay là chất
  lượng dịch vụcông chưa ñáp ứng ñược nhu cầu của nhân dân, năng lực của
  bộmáy cung cấp dịch vụthấp; còn có nhiều ý kiến trái ngược nhau vềdịch vụ
  công và dịch vựtư. ðặc biệt, tiếng nói của người dân nhiều nơi vẫn chưa thực
  sựgóp phần cải thiện chất lượng dịch vụ.
  Yên Phong là một huy ện phía Bắc của tỉnh Bắc Ninh, thuộc khu vực
  ðồng bằng sông Hồng. Trong những năm qua, thực hiện chính sách của
  Chính phủvềxã hội hoá dịch vụcông và quy chếdân chủcơsở, ñời sống vật
  chất và tinh thần của người dân ñược nâng lên rõ rệt: Năm 2009, thu nhập
  bình quân ñầu người ước ñạt 20,8 triệu ñồng (giá hiện hành), tăng 17,5% so
  với năm 2008; tỷlệnghèo toàn huyện là 6,1%; nhiều công trình cơsởhạtầng
  ñược xây dựng mới ñáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhân dân . Trước sự
  biến ñộng của nền kinh tếthịtrường, quá trình công nghiệp hoá và ñô thịhoá
  trên ñịa bàn huyện diễn ra mạnh mẽ và sâu sắc. Thực trạng trên ñã tạo ra
  những thách thức và áp lực lớn ñến hệthống chính quyền các cấp ñặc biệt là
  các tổchức cung cấp dịch vụcông ởcấp cơsở. Câu hỏi ñặt ra là: làm thếnào
  ñểgiảm phiền hà cho dân? làm thếnào ñểcải thiện chất lượng dịch vụ? làm
  thếnào ñểhuy ñộng sự ñóng góp hiệu quảcủa dân vào phát triển kinh tếxã
  hội, xây dựng nông thôn phát triển bền vững dựa vào cộng ñồng?
  ðể góp phần giải quyết vấn ñề trên, tôi tiến hành chọn ñề
  tài: "Nghiên cứu ảnh hưởng của chính sách huy ñộng sự ñóng góp của
  dân ñến dịch vụcông cấp cơsở ởhuyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh"làm
  luận văn thạc sĩkinh tế.
  1.2. Mục tiêu nghiên cứu
  Mục tiêu chung
  Nghiên cứu sự ảnh hưởng của những chính sách nhằm huy ñộng sự
  ñóng góp của người dân ñối với các dịch vụcông cơbản mà người dân tại ñịa
  phương ñược hưởng. Trên cơsở ñó ñềxuất những ñịnh hướng, giải pháp cải
  thiện chất lượng dịch vụ.
  Mục tiêu cụthể
  - Làm rõ lý luận vềchính sách huy ñộng sự ñóng góp của dân, lý luận
  vềdịch vụcông;
  - Tìm hiểu tổng quan vềchính sách huy ñộng sự ñóng góp của dân ở
  Việt Nam và kinh nghiệm trên thếgiới;
  - Tìm hiểu những ảnh hưởng của chính sách huy ñộng sự ñóng góp của
  dân ñối với dịch vụcông cấp cơsởtrên ñịa bàn huyện Yên Phong;
  - ðềxuất ñịnh hướng và giải pháp nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ
  công cấp cơsởtrên ñịa bàn huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.
  1.3. ðối tượng và phạm vi nghiên cứu
  1.3.1. ðối tượng nghiên cứu
  ðối tượng nghiên cứu: ðềtài tập chung nghiên cứu những vấn ñềlý
  luận và thực tiễn về ảnh hưởng của chính sách huy ñộng sự ñóng góp của
  người dân ñến chất lượng và hiệu quảhoạt ñộng dịch vụcông ởcấp cơsở.
  ðối tượng khảo sát: Có 3 tác nhân liên quan ñến dịch vụcông ởcấp
  cơsởlà cơquản quản lý nhà nước, ñơn vịtrực tiếp cung cấp dịch vụvà người
  sửdụng dịch vụ. Trong ñềtài này, các tác nhân sẽ ñược tiến hành khảo sát
  gồm: Các phòng, Ban liên quan cấp huyện, xã ; các tổchức, ñơn vịtrực tiếp
  thực hiện cung cấp các dịch vụcông cơbản cho người dân; hộnông thôn.
  1.3.2. Phạm vi nghiên cứu
  - V ềnội dung: ðánh giá ảnh hưởng của chính sách huy ñộng sự ñóng góp
  của dân ñối với m ột s ốdịch vụcông chủy ếu ởcấp cơsởgồm: dịch vụhành chính
  công, dịch vụcông ích (y tế, n ước sạch, giao thông, văn hoá), dịch vụsựnghiệp
  công (thú y, khuy ến nông, thuỷ nông).
  - Vềkhông gian: ðềtài tiến hành nghiên cứu trên ñịa bàn huyện Yên
  Phong – tỉnh Bắc Ninh
  - V ềth ời gian: ðềtài nghiên cứu ảnh hưởng của chính sách huy ñộng sự
  ñóng góp của dân ñến dịch vụcông ởhuy ện trong ba năm gần nhất.

  2. CƠSỞLÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN VỀ ẢNH
  HƯỞNG CỦA CHÍNH SÁCH HUY ðỘNG SỰ
  ðÓNG GÓP CỦA DÂN ðẾN DỊ CH VỤCÔNG
  2.1. Cơsởlý luận
  2.1.1. Lý luận vềchính sách huy ñộng sự ñóng góp của dân
  2.1.1.1. Khái niệm vềchính sách phát triển nông thôn
   Khái niệm chính sách
  Chính sách là thuật ngữ ñược sửdụng rộng rãi trong ñời sống kinh tế-
  xã hội. Tuy nhiên, qua tìm hiểu các tài liệu, các nghiên cứu cho thấy khái niệm
  chính sách ñược thểhiện khác nhau, ví dụ: "Chính sách là những sách lược và
  kếhoạch cụthểnhằm ñạt m ột m ục ñích nhất ñịnh, dựa vào ñường lối chính trị
  chung và tình hình thực tếmà ñềra";[1] hoặc Chính sách là các chủtrương và
  các biện pháp của một ñảng phái, một chính phủtrong các lĩnh vực chính trị-
  xã hội [2].
  Trong nghiên cứu: "Chính sách ñược xác ñịnh nhưlà ñường lối hành
  ñộng mà chính phủlựa chọn ñối với một lĩnh vực của nền kinh tế, kểcảcác
  mục tiêu mà chính phủtìm kiếm và sựlựa chọn các phương pháp ñểtheo ñuổi
  mục tiêu ñó
  1
  ’’.
  Chủthểban hành các loại văn bản chính sách nhưcác Nghị ñịnh do
  Chính phủban hành vềmột lĩnh vực hoặc một ngành. Các nghịquyết, quy ết
  ñịnh của hội ñồng Bộtrưởng hoặc quyết ñịnh của Thủtướng chính phủlà các
  văn bản pháp quy vềnhững vấn ñềtương ñối bức xúc cần giải quy ết.
   Phát triển nông thôn
  - Khái niệm
  Phát triển nông thôn là một quá trình tất y ếu thay ñổi một cách bền
  vững vềkinh tế, văn hoá, xã hội và môi trường nhằm cải thiện ñời sống cư
  dân nông thôn
  2
  - Mục ñích của phát triển nông thôn
  + Chất lượng cuộc sống người dân nông thôn ñược nâng cao: thu nhập,
  tiếp cận dịch vụcông, vịthếtrong xã hội; quản lí tài nguyên .
  + Nông nghiệp trởnên hiện ñại và hiệu quảtrong bảo vệtài nguyên;
  sự cần thiết ñảm bảo an ninh lương thực, lương thực thực phẩm xã hội,
  xuất khẩu
  + Nông thôn trởnên văn minh, hiện ñại và gìn giữbản sắc dân tộc. sự
  cần thiết nhằm ñảm bảo không gian nông thôn-ñô thị có tổ chức, ñảm bảo
  quan hệtốt giữa nông thôn-ñô thị
   Chính sách phát triển nông thôn
  Phát triển nông thôn là công việc chính của người dân nông thôn, với
  sựgiúp ñỡtích cực của chính phủ. Cơsở ñểban hành chính sách là dựa vào
  các khía cạnh nhưlý luận vềphát triển nông thôn; quyết tâm chính trị, giới
  hạn nguồn lực và nhu cầu thực tếtừnông thôn. Ở Việt Nam: "Chính sách
  phát triển nông thôn ñược xác ñịnh như ñường lối hành ñộng mà ðảng Cộng
  sản Việt Nam lựa chọn ñối với một lĩnh vực của khu vực nông thôn, ñểChính
  phủtìm kiếm và lựa chọn các phương pháp nhằm thực hiện ñược ñường lối
  của ðảng nhằm phát triển hệthống kinh tế, chính trị, xã hội và môi trường
  nông thôn".
  Có nhiều cách ñểphân loại, song dựa theo nhóm ñối tượng hưởng lợi và
  chịu sựtác ñộng, các loại chính sách liên quan ñến dịch vụcông ởkhu vực nông
  thôn gồm:

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội các năm 2007, 2008,2009; phương
  hướng nhiệm vụchủyếu năm 2008, 2009, , UBND huyện Yên Phong
  2. Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội các năm 2007, 2008,2009; phương
  hướng nhiệm vụchủyếu năm 2008, 2009, 2010, UBND xã Văn Môn
  3. Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội các năm 2007, 2008,2009; phương
  hướng nhiệm vụchủyếu năm 2008, 2009, 2010, UBND xã Thụy Hòa
  4. Cục thống kê tỉnh Bắc Ninh, Niên giám thống kê tỉnh Bắc Ninh 2007,
  2008
  5. Cục thống kê tỉnh Bắc Ninh, Niên giám thống kê xã Văn Môn, Thụy Hòa
  2008, 2009
  6. ðỗKim Chung (2003), Dựán phát triển nông thôn, NXB Nông nghiệp, Hà
  Nội.
  7. ðinh Văn Ân, Hoàng Thu Hoà (2007), Phát triển khu vực dịch vụ, NXB
  Thống kê, Hà Nội
  8. ðinh Văn Ân, Hoàng Thu Hoà (2006), ðổi mới cung cấp dịch vụcông ở
  Việt Nam, NXB Thống kê, Hà Nội.
  9. Quyết toán thu chi ngân sách xã năm 2007, 2008, 2009, dựtoán thu chi
  ngân sách xã năm 2008, 2009, 2010, xã Văn Môn
  10. Quyết toán thu chi ngân sách xã năm 2007, 2008, dựtoán thu chi ngân
  sách xã năm 2008, 2009, xã Thụy Hòa
  11. Lê Chi Mai (2003), Cải cách dịch vụcông ởViệt Nam, NXB Chính trị
  quốc gia, Hà Nội
  12. Trần Trí Trinh (2006), xã hội hoá dịch vụcông, tạp chí phát triển kinh tế,
  sốtháng 5 năm 2006
  13. Chu Văn Thành (2004), Dịch vụcông và xã hội hoá dịch vụcông: một số
  vấn ñềlý luận và thực tiễn, NXB Chính trịQuốc gia, Hà Nội
  Các website:
  14. http:// www.toquoc.gov.vn/
  15. http://www.tintuc.datviet.com/forum/showthread.php
  16. http://vietnamnet.vn.xh/2007
  17. http://www.agro.gov.vn/ http://www.tuoitre.com.vn/
  18. http://www.thuvienphapluat.com/
  19. http://www.dantri.com.vn/Sukien/2007
  20. http://www.baobacninh.com.vn
  21. http://www.bacninh.gov.vn

  Xem Thêm: Nghiên cứu ảnh hưởng của chính sách huy động sự đóng góp của dân đến dịch vụ công cấp cơ sở ở huyện
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu ảnh hưởng của chính sách huy động sự đóng góp của dân đến dịch vụ công cấp cơ sở ở huyện sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status