Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Ảnh hưởng chương trình tài chính vi mô của Tổ chức Tầm nhìn thế giới đến phát triển kinh tế hộ nông

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Ảnh hưởng chương trình tài chính vi mô của Tổ chức Tầm nhìn thế giới đến phát triển kinh tế hộ nông

  Luận văn thạc sĩ
  Đề tài: Ảnh hưởng chương trình tài chính vi mô của Tổ chức Tầm nhìn thế giới đến phát triển kinh tế hộ nông dân huyện Kim Động, Hưng Yên
  Mô tả bị lỗi font vài chữ, tài liệu thì bình thường

  MỤC LỤC
  LỜI CAM ðOAN i
  LỜI CẢM ƠN . ii
  MỤC LỤC . iii
  DANH MỤC CÁC BẢNG v
  DANH MỤC CÁC SƠ ðỒ, ðỒTHỊ . vi
  DANH MỤC HỘP vii
  DANH MỤC VIẾT TẮT . viii
  1. ðẶT VẤN ðỀ 1
  1.1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ðỀTÀI . 1
  1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 4
  1.2.1 Mục tiêu chung 4
  1.2.2 Mục tiêu cụthể 4
  1.4.1. Phạm vi vềnội dung .5
  1.4.2 Phạm vi vềkhông gian 5
  1.4.3 Phạm vi vềthời gian 5
  2. CƠSỞLÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ðỀTÀI 6
  2.1 CƠSỞLÝ LUẬN 6
  2.1.1 Cơsởlý luận vềkinh tếhộnông dân .6
  2.1.2 Cơsởlý luận vềtài chính vi mô 9
  2.1.3 Lý luận vềtổchức tài chính vi mô .20
  2.2 CƠSỞTHỰC TIỄN 23
  2.2.1 Hoạt ñộng tài chính vi mô trong xóa ñói giảm nghèo và phát triển kinh tế
  hộ ởmột sốnước trên thếgiới 23
  2.2.2 Hoạt ñộng tài chính vi mô trong xóa ñói giảm nghèo và phát triển kinh tế
  hộ ởtại Việt Nam. 28
  2.3 TỔCHỨC TẦM NHÌN THẾGIỚI VÀ HOẠT ðỘNG TÀI CHÍNH VI MÔ 43
  2.3.1 Tổchức Tầm nhìn Thếgiới .43
  2.3.2 Hoạt ñộng tài chính vi mô của tổchức Tầm nhìn Thếgiới tại Việt Nam 44
  3. ðẶC ðIỂM ðỊA BÀN NGHIÊN CỨU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 47
  3.1 ðẶC ðIỂM ðỊA BÀN NGHIÊN CỨU 47
  3.1.1. ðiều kiện tựnhiên, dân sốxã hội 47
  3.1.2 Kết quảphát triển kinh tế- xã hội của huyện Kim ðộng .54
  3.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 59
  3.2.1 Chọn ñiểm nghiên cứu .59
  3.2.2 Phương pháp thu thập thông tin .59
  3.2.3 Phương pháp phân tích, xửlý thông tin .60
  4. KẾT QUẢNGHIÊN CỨU 62
  4.1 THỰC TRẠNG HOẠT ðỘNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH TÀI CHÍNH VI MÔ CỦA
  TỔCHỨC TẦM NHÌN THẾGIỚI TẠI HUYỆN KIM ðỘNG 62
  4.1.1 Vềcơcấu tổchức 62
  4.1.2 Quy trình cho vay vốn .62
  4.2 TH ỰC TR Ạ NG CUNG C ẤP V ỐN TÍN D Ụ NG CHO H Ộ NÔNG DÂN T Ừ CH ƯƠNG
  TRÌNH TÀI CHÍNH VI MÔ C ỦA T ỔCH ỨC T ẦM NHÌN THẾ GI Ớ I . 63
  4.2.1 Sốlượng vốn vay và sốkhách hàng vay 63
  4.2.2 Tình hình ñâu tưvốn vay của khách hàng 65
  4.2.4 Tính hiệu quảlàm việc của cán bộchương trình 69
  4.3 ẢNH HƯỞNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH TÀI CHÍNH VI MÔ CỦA TỔCHỨC TẦM
  NHÌN THẾGIỚI ðẾN PHÁT TRIỂN KINH TẾHỘGIA ðÌNH 70
  4.3.1 Thông tin cơbản vềcác hộ ñiều tra .70
  4.3.2 Ảnh hưởng của chương trình ñến hoạt ñộng kinh tếcủa hộ .72
  4.3.3 Ảnh hưởng của chương trình ñến phúc lợi và mức sống của hộvay vốn 78
  4.4 NHỮNG GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG ẢNH HƯỞNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH
  TCVM ðẾN PHÁT TRIỂN KINH TẾHỘNÔNG DÂN 87
  4.4.1 Thuận lợi và khó khăn của chương trình 87
  4.4.2 Các giải pháp chủ y ếu nhằm tăng cường ảnh hưởng của chương trình
  TCVM của tổchức TNTG ñểphát triển kinh tếhộgia ñình huy ện Kim ðộng .90
  5. KẾT LUẬN 94
  5.1 KẾT LUẬN 94
  5.2 KIẾN NGHỊ . 95
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 97

  1. ðẶT VẤN ðỀ
  1.1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ðỀTÀI
  Phát triển nông nghiệp, nông thôn và nông dân ñang là vấn ñề ñược ðảng
  và nhà nước ta quan tâm trong quá trình hội nhập và phát triển ñất nước, trong
  ñó vấn ñềgiải quy ết bài toán nghèo ñói luôn là một trong những vấn ñềnóng hổi
  và mang tính thời sự. Trong những năm qua ðảng và nhà nước, các tổchức
  chính trị- xã hội, các tổchức nước ngoài ñã giành nhiều nguồn lực, các chính
  sách ñể hỗ trợ phát triển cho nông nghiệp, nông thôn phát triển theo hướng
  CNH- HDH, gần ñây chính sách “tam nông” ra ñời ñã giúp bộmặt nông thôn
  không ngừng ñược ñổi mới, cuộc sống của người dân có nhiều thay ñổi tích,
  chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn không ngừng ñược tăng lên, tỷlệ
  hộnghèo ở nông thôn giảm năm 2004 là 19,5 % giảm xuống còn 11% 2009
  (tổng cục thống kê 2010). Tuy nhiên với hơn 73% dân sốsống ởnông thôn, nên
  việc phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân cũng còn ñặt ra nhiều khó
  khăn, thách thức. Vấn ñề phúc phúc lợi xã hội ñặc biệt cho nông dân, những
  người nghèo, những nhóm ñối tượng dễbịtổn thương ñang là một trong những
  vấn ñề ñược nhà nước, người dân các tổchức quốc tếquan tâm và hướng tới.
  Có rất nhiều các nhân tốgóp phần thay ñổi chất lượng cuộc sống nông thôn, một
  trong những nhân tốquan trọng góp phần hỗtrợnông dân có thểxóa ñói giảm
  nghèo là các chương trình tài chính nông thôn và các hoạt ñộng tài chính nông
  thôn. Cùng với các chính sách kinh tếvĩmô và vi mô, chương trình tài chính
  nông thôn ñược xem nhưnhưmột giải pháp có ý nghĩa hỗtrợ, thúc ñẩy nông
  nghiệp, nông thôn và nông dân trong quá trình phát triển.
  Thịtrường tài chính nông thôn ngày càng phát triển với sựtham gia của
  nhiều tổchức tài chính khác nhau, nhiều dịch vụvà các sản phẩm tài chính, tuy
  nhiên hiện nay nhu cầu vềdịch vụtín dụng của nông dân vẫn chưa ñáp ứng ñủ.
  Tổchức tài chính vi mô (TCVM) ra ñời cũng xuất phát từnhu cầu thực tiễn ấy,
  Thực tế, sựxuất hiện của các mô hình tài chính vi mô, ñặc biệt là sựhình thành
  của tổchức tài chính vi mô bán chính thức ñã làm thay ñổi bối cảnh các dịch vụ
  tài chính ởViệt Nam. Trong 20 năm qua, các tổchức tài chính vi mô bán chính
  thức ñã tạo nên một kênh cung cấp thay thếbên cạnh khu vực tài chính chính
  thức. Các dịch vụtài chính của các tổchức tài chính vi mô bán chính thức trên
  thực tế ñược cung cấp thông qua một cơcấu tổchức chính thức với các chính
  sách và thủtục tín dụng cụthể, các hệthống giám sát và các thủtục kếtoán dựa
  trên những phương thức thực hành tốt nhất của quốc tế. Bên cạnh ñó, các dịch
  vụphi tài chính ñã chiếm một phần quan trọng trong các hoạt ñộng của các tổ
  chức tài chính vi mô: ñào tạo vềcác kỹnăng kinh doanh cơbản: Phát triển sản
  xuất kinh doanh, quản lý kinh tếhộgia ñình; trang bịkiến thức vềchăm sóc sức
  khỏe . Các dịch vụ ñó ñã giúp người nghèo từng bước nâng cao năng lực, cải
  thiện ñược các kỹnăng quản lý kinh doanh và có thểsửdụng vốn có hiệu quả
  hơn. Hoạt ñộng tài chính vi mô ñã ña dạng hóa nguồn thu nhập của các hộgia
  ñình nghèo ñồng thời giảm rủi ro vềnguy cơbịtổn thương vềkinh tế, góp phần
  vào việc ñạt ñược mục tiêu quốc gia vềxóa ñói giảm nghèo. Tài chính vi mô ñã
  từng bước ñáp ứng nhu cầu vềdịch vụtài chính của người nghèo thông qua cách
  tiếp cận lấy khách hàng làm trung tâm.
  Hiệu quảxóa ñói, giảm nghèo của các mô hình tài chính vi mô là vậy,
  nhưng cho ñến nay các mô hình ởViệt Nam mới chỉthu hút ñược khoảng nửa
  triệu hộgia ñình. Con sốnày chỉlà m ột phần nhỏtrong sốnhững gia ñình cần
  các dịch vụtài chính. Trong diễn ñàn tài chính vi mô Châu Á 2008 Bà Trương
  MỹHoa nói: “ða sốngười nghèo ởViệt Nam ñã có một, hai lần trởlên nhận
  ñược vốn vay nhưng thực tếnày không có nghĩa là ñã ñáp ứng nhu cầu của họ
  ñối với dịch vụtài chính. Họrất cần phương pháp dễdàng tiếp cận vốn vay,
  ñược gửi tiết kiệm thuận tiện và ñược cung cấp dịch vụhoàn trảvà các công cụ
  phòng ngừa rủi ro”.
  Vai trò của các tổchức tài chính vi mô ñối với hộnông dân trong việc cải thiện
  thu nhập và nâng cao ñời sống nông thôn ñã ñược thừa nhân, Trong hội thảo
  Phát triển tài chính vi mô ở Việt Nam, ông Brett Krause – Tổng giám ñốc
  Citibank Việt Nam nhận ñịnh “Tỉlệnghèo ñói của Việt Nam trong những năm
  qua liên tục giảm mạnh, từ22% dân sốxuống còn 11% vào năm 2009. ðây thực
  sựlà thành công mà Việt Nam noi gương cho nhiều nước, và vai trò của các tổ
  chức tài chính vi mô (TCVM) là rất quan trọng” Mặc dù tài chính vi mô ởVN
  ñã ñạt ñược nhiều thành công tuy nhiên hoạt ñộng của các chương trình tài chính
  vi mô vẫn còn ởquy mô nhỏ, chưa tiếp cận ñến ñược nhiều hộnông dân và chưa
  ñáp ứng ñược nhu cầu ngày càng gia tăng ñặc biệt là nhu cầu về dịch vụ tài
  chính vi mô cho người nghèo ngày càng lớn. Vấn ñề ñăt ra là: Làm thếnào ñể
  tài chính vi mô có thểphục vụ ñược hầu hết người nghèo? Ảnh hưởng của tài
  chính vi mô ñến xóa ñói giảm nghèo và phát triển cộng ñồng là nhưthếnào?
  Làm cách nào ñểphát huy hơn nữa ảnh hưởng tích cực của tài chính vi mô ñến
  giảm nghèo, phát triển cộng ñồng.
  Kim ðộng là một huyện thuộc ñồng Sông Hồng, trong những năm qua từ
  một huy ện nghèo của tỉnh Hưng Yên, Kim ðộng ñã vươn lên thành 1 huyện
  trung bình khá với rất nhiều những thành tựu trong công tác xóa ñói giảm nghèo,
  tỷlệhộnghèo năm 2009 của huyện giảm xuống còn 9,31%, toàn huyện không
  còn nhà tranh vách ñất, ñạt ñược những thành tích trên là sựnỗlực không biết
  mệt mỏi của người dân và chính quy ền các cấp, trong ñó có một phần ñóng góp
  không nhỏ của tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam qua 12 năm thực hiện
  chương trình phát triển vùng trong ñó có chương trình tài chính vi mô.
  Chương trình tài chính vi mô của tổchức Tầm nhìn Thếgiới ñã ñóng góp
  1 phần trong công cuộc hỗtrợngười nghèo có ñược cơhội ñểtựtạo việc làm,
  xóa ñói giảm nghèo, tựtin vươn lên trong cuộc sống, tuy nhiên ñểgiảm nghèo
  một cách bền vững qua ñó góp phần ngày càng nâng cao thu nhập cải thiện chất
  lượng cuộc sống của người nghèo, ñòi hỏi chương tài chính vi mô của tổchức
  Tầm nhìn Thếgiới phải phát triển mạnh mẽhơn nữa, ñểtrởthành nguồn cung
  cấp dịch vụtài chính vi mô bền vững, gần gũi, kịp thời góp phần vào công cuộc
  xóa ñói giảm nghèo và phát triển cộng ñồng.
  Xuất phát từnhững vấn ñểtrên chúng tôi lựa chọn ñềtài: “Ảnh hưởng
  chương trình tài chính vi mô của Tổchức Tầm nhìn thếgiới ñến phát triển
  kinh tếhộnông dân huyện Kim ðộng – Hưng Yên”.
  1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
  1.2.1 Mục tiêu chung
  Trên cơsởnghiên cứu ảnh hưởng của chương trình tài chính vi mô của tổchức
  Tầm Nhìn ThếGiới ñể ñềxuất những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt
  ñộng chương trình tài chính vi mô của tổ chức Tầm Nhìn Thế Giới ñến phát
  triển kinh tếhộnông dân huyện Kim ðộng – Hưng Yên.
  1.2.2 Mục tiêu cụthể
  (1) Hệthống hóa những vấn ñềlý luận vềhộ, hộgia ñình, kinh tếhộ, phát
  triển kinh tếhộgia ñình, tài chính vi mô, tổchức tài chính vi mô.
  (2) ðánh giá thực trạng hoạt ñộng và ảnh hưởng của chương trình tài chính vi
  mô ñến phát triển kinh tếhộnông dân huyên Kim ðộng, tỉnh Hưng Yên.
  (3) ðề xuất những giải pháp chủ y ếu nhằm nâng cao hiệu quả hoạt ñộng
  chương trình TCVM của tổchức TNTG nhằm góp phần phát triển kinh tế
  hộnông dân một cách có hiệu quảtại ñịa bàn nghiên cứu.
  1.3 ðỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU
  ðối tượng nghiên cứu.
  ðề tài tập trung nghiên cứu những vấn ñề lý luận và thực tiễn hoạt ñộng tài
  chính vi mô mà chủ y ếu là nghiên cứu ảnh hưởng của hoạt ñộng TCVM ñến
  phát triển kinh tếhộnông dân.
  Chủthểnghiên cứu là:
  + Chủyếu là các hộnông dân tham gia chương trình TCVM.
  + Chương trình tài chính vi mô của tổchức Tầm Nhìn Thếgiới chi nhánh
  Kim ðộng – Hưng Yên
  1.4 PHẠM VI NGHIÊN CỨU
  1.4.1 Phạm vi vềnội dung
  - ðềtài có nội dung liên quan chủyếu ñến các hoạt ñộng của chương trình
  TCVM của tổchức TNTG VN tại một sốxã trên ñịa bàn huyện Kim ðộng.
  - Các ảnh hưởng của chương trình TCVM – TNTG VN ñến phát triển kinh
  tếhộnông dân.
  1.4.2 Phạm vi vềkhông gian
  ðềtài ñược thực hiện trên ñịa bàn huy ện Kim ðộng và ñược tập trung chủ
  yếu vào 3 xã Phú Cường, Hùng Cường, Song Mai là 3 xã khó khăn của huyện
  Kim ðộng.
  1.4.3 Phạm vi vềthời gian
  - Sốliệu thứcấp lấy qua 3 năm: 2007, 2008, 2009.
  - Sốliệu ñiều tra, phỏng vấn thu thập năm 2010.
  - Thời gian nghiên cứu từ: Tháng 6/2010 ñến tháng 11/2010.

  2. CƠSỞLÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ðỀTÀI
  2.1 CƠSỞLÝ LUẬN
  2.1.1 Cơsởlý luận vềkinh tếhộnông dân
  Khái niệm
  Trong lịch sửnghiên cứu vềkinh tếhộ ñã có nhiều nhà khoa học và các tổ
  chức quốc tế ñưa ra những khái niệm khác nhau vềkinh tếhộ. ðể ñi sâu nghiên
  cứu kinh tếhộtrước hết cần làm rõ khái niệm hộvà gia ñình.
  Theo quan ñiểm của Liên hiệp quốc thì “Hộ là những người có cùng
  chung dưới một mái nhà ăn chung và có cùng chung một ngân quỹ”
  Trong hội thảo ởHà Lan năm 1980 vềquản lý kinh tếnông trại, các ñại
  biểu lại thống nhất quan niệm cho rằng: Hộlà ñơn vịcơbản của xã hội, có liên
  quan ñến sản xuất, tiêu dùng, xem hộnhưmột ñơn vịkinh tế.
  Theo quan ñiểm của giáo sưT.G Megee. Giám ñốc viên nghiên cứu Châu
  Á hầu hết người ta quan niệm hộlà một nhóm người cùng chung huy ết tộc hay
  không cùng chung huy ết tộc, ởchung một mái nhà, ăn chung trong mộ mâm
  cơm và có chung một ngân quỹ. Như vậy theo quan ñiểm của giáo sư T.G
  Megee, hộkhông nhất thiết là những người có chung huy ết thống, trong ñịnh
  nghĩa hộông còn phân biệt với gia ñình. ðiểm khác nhau căn bản là ñó là gia
  ñình là nhóm người có cùng huy ết tộc, gia ñình hạt nhân m ột vợmột chồng và
  các con là ñơn vịcởbản của xã hội. Gia ñình mởrộng gồm nhiều thếhệkhác
  nhau cùng chung sống trong một mái nhà ñang trong quá trình giải thể. Nhưvậy
  gia ñình là m ột loại hộcăn bản.
  Hộlà nhóm người có chung huy ết tộc hay không cùng chung huyết tộc ở
  chung một mái nhà, ăn chung một mâm cơm và có chung một ngân quỹ. Hộlà
  một ñơn vịcơbản của xã hội có liên quan ñến sản xuất, tái sản xuất, tiêu dùng
  và các hoạt ñộng xã hội khác.
  Những ñịnh nghĩa trên vềhộcó thiên hướng nhấn mạnh tới chức năng
  kinh tế, xem hộnhưmột ñơn vịkinh tế, sản xuất và tiêu dùng trong xã hội, khía
  cạnh nhân chung học chưa ñược ñềcập tới. Bên cạnh quan niệm xem hộnhư
  một ñơn vịkinh tếlại có nhiều ý kiến nhấn mạnh tính huyết thống trong quan
  niệm vềhộ. Raul Iturta – Giáo sưtrường ðại học tổng hợp Lisbon cho rằng: “
  Hộlà một tập hợp những người cùng chung một huy ết tộc có quan hệmật thiết
  với nhau trong qua trính sáng tạo ra vật phẩm ñểbảo tồn chính bản thân hộvà
  cộng ñồng”
  Nhưvậy từsựnghiên cứu những quan niệm khác nhau vềhộcó thểrút ra hai
  quan ñiểm có bản:
  - Quan ñiểm thứnhất cho rằng hộlà những người có chung một só sởkinh
  tế, có cùng huyết thống hoặc không cùng huyết thống.
  - Quan ñiểm thứ 2 cho rằng hộ là những người cùng huyết thống và có
  chung một cơsởkinh tế.
  Hai quan ñiểm trên có những khía cạnh giống nhau ởchỗ, ñều coi hộlà một
  ñơn vịkinh tế, với những chức năng sản xuất và tiêu dùng, tuy nhiên giữa hai
  quan ñiểm ñó có sựkhác nhau quan ñiểm thứnhất cho rằng hộlà những người
  không nhất thiết có cùng huy ết thống, quan ñiểm thứhai cho rằng hộphải là
  những người có cùng huy ết thống.
  Từsựnghiên cứu lý luận vềkinh tếhộchúng tôi nhận thấy không thểxem
  xét hộchỉtừkhía cạnh huyết thống, tính huyết thống chỉra một nguy ền tắc tổ
  chức có liên quan ñến cá nhân của một nhóm, song vấn ñềcơbản ñểxác ñịnh hộ
  không phải tính huy ết thống mà là cơsởkinh tế, chính cơsởkinh tếlà tiêu chí
  xác ñịnh hộ. Khi ñềcập tới vấn ñềnày Traianốp ñã viết: “ Khái niệm hộ, ñặc
  biệt là trong ñời sống nông thôn không phải bao giờcũng tương ñương với khái
  niêm sinh học làm chỗdựa cho nó mà nội dung còn có thêm cảmột loạt những
  ñiều phức tạp về ñời sống kinh tếvà ñời sống gia ñình”
  Nhưvậy khi xác ñịnh hộphải căn cứvào:

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1 Lê Hữu Ảnh,1997, Tài chính nông nghiệp, nhà xuất bản nông nghiệp Hà Nội.
  2 Báo cáo ñánh giá vềngành tài chính vi mô việt nam của Mạng lưới ngân
  hàng phục phụngười nghèo.(BWTP network)
  3. Báo cáo tổng kết chương trình tài chính vi mô – TNTG Việt Nam các năm
  2007, 2008, 2009
  4. Mai Thanh Cúc, Quyền ðình Hà, 2005. Giáo trình phát triển nông thôn, Nhà
  xuất bản nông nghiệp, Hà Nội.
  5. ðỗKim Chung, 2008, giáo trình kinh tếnông nghiệp, nhà xuất bản nông
  nghiệp, Hà Nội.
  6. Phạm ThịMỹ Dung, 2006. Tài chính vi mô – Lý luận, phương pháp nghiên
  cứu và vận dụng, Nhà xuất bản nông nghiệp, Hà Nội
  7. Thúy Giang, 2008, Tài chính vi mô: Công cụxoá ñói giảm nghèo hiệu quả
  (Phỏng vấn bà Trương MỹHoa tại diễn ñàn Châu Á.2008)
  http://www.kinhtenongthon.com.vn/Story/VandeSukien/2008/12/16201
  8. Việt Hoàng, 2009. Tài chính vi mô – Giải pháp xóa ñói giảm nghèo bền vững
  http://www.taichinhdientu.vn/Home/Tai-chinh-vi-mo--Giai-phap-xoa-doi-giamngheo-ben-vung/200912/72504.dfis
  9. ðào văn Hùng, 2005. Phát triển hoạt ñộng tài chính vi mô ởViệt Nam. Nhà
  xuất bản Lao ñộng – Xã Hội, Hà Nội
  10. ðỗOanh, 2007, Tài chính vi mô cho người nghèo
  http://vneconomy.vn/69645P0C6/tai-chinh-vi-mo-cho-nguoi-ngheo.htm
  11. Vũ Quang Mạnh, 2009. Phát triển ngành tài chính vi mô theo hướng thị
  trường-một giải pháp quan trọng giúp tăng cường tính bền vững của ngành
  tài chính vi mô Việt Nam.
  http://forum.ueh.vn/threads/13753-%E2%80%9CPh%C3%A1ttri%E1%BB%83n-ng%
  2. NhưNguyệt, 2009. Tài chính vi mô và xã hội Trung Quốc
  http://www.tuanvietnam.net/2009-11-23-tai-chinh-vi-mo-va-xa-hoi-trung- quoc.
  13. Nguyễn Thị Hải Yến, 2008. Những vấn ñề cơ bản về tài chính vi mô -
  KTQL sốtháng 8-2008 (trang 25).
  14. Làm giàu “vĩmô” nhờvốn "vi mô"
  http://www.microfinance.vn/index.php?option=com_content&view=article&
  id=122%3Alam-giau-v-mo-nh-vn-qvi-moq&catid=31%3Abn-tin-tai-chinhvi-mo&Itemid=235&lang=vi
  15. Lê Trọng, 2003. Phát triển bền vững kinh tếhộnông dân gắn liền với kế
  hoạch sản xuất kinh doanh, Nhà xuất bản văn hóa dân tộc.
  16. Vì sao tài chính vi mô chưa phát triển ởVN?
  http://seda.org.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=77%3A visao-tai-chinh-vi-mo-cha-phat-trin--vn&catid=1%3Aminht&Itemid=112&lang=vi
  17. Tăng cường tính bền vững cho ngành tài chính vi mô Việt Nam.
  http://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=143144
  18. Rộng mởtài chính vi mô.
  http://vnbusiness.vn/articles/r%E1%BB%99ng-m%E1%BB%9Ft%C3%A0i-ch%C3%ADnh-vi-m%C3%B4
  19. Tài chính vi mô - một phần quan trọng trong hệthống tài chính Việt Nam.
  http://www.microfinance.vn/index.php?option=com_content&view=article&
  id=121%3Atai-chinh-vi-mo-mt-phn-quan-trng-trong-h-thng-tai-chinh-vitnam&catid=31%3Abn-tin-tai-chinh-vi-mo&Itemid=235&lang=vi
  20. Tọa ñàm về ñánh giá ngành tài chính vi mô
  http://www.baomoi.com/Info/Toa-dam-ve-danh-gia-nganh-tai-chinh-vimo/126/4768506.epi

  Xem Thêm: Ảnh hưởng chương trình tài chính vi mô của Tổ chức Tầm nhìn thế giới đến phát triển kinh tế hộ nông
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Ảnh hưởng chương trình tài chính vi mô của Tổ chức Tầm nhìn thế giới đến phát triển kinh tế hộ nông sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status