Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Hệ thống kiểm soát nội bộ chu trình nhân sự tiền lương tại Công ty TNHH PoongshinVina

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hệ thống kiểm soát nội bộ chu trình nhân sự tiền lương tại Công ty TNHH PoongshinVina

  Luận văn thạc sĩ năm 2011
  Đề tài: Hệ thống kiểm soát nội bộ chu trình nhân sự tiền lương tại Công ty TNHH PoongshinVina

  MỤC LỤC
  Lời cam ñoan i
  Lời cảm ơn ii
  Danh mục các từ viết tắt iii
  Danh mục bảng vi
  Danh mục sơ ñồ viii
  1 MỞ ðẦU 1
  1.1 Tính cấp thiết của ñề tài 1
  1.2 Mục tiêu nghiên cứu 2
  1.3 ðối tượng và phạm vi nghiên cứu của ñề tài 2 2 CƠ SỞ LÝ LUẬN 4
  2.1 Những vấn ñề chung về hệ thống kiểm soát nội bộ 4 2.2 Cơ cấu của hệ thống kiểm soát nội bộ 11 2.3 Những hạn chế của hệ thống kiểm soát nội bộ 19 2.4 Kiểm soát nội bộ trong chu trình nhân sự tiền lương 20
  3 ðẶC ðIỂM CÔNG TY TNHH POONGSHINVINA VÀ
  PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 33 3.2 Phương pháp nghiên cứu 39
  3.3 Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu 41 4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 42 4.1 Thực trạng của hệ thống kiểm soát nội bộ tại Công ty TNHH
  PoongshinVina 42
  4.1.1. Môi trường kiểm soát 42
  4.1.2 Hệ thống kế toán 44
  4.1.3 Thủ tục kiểm soát 44
  4.2 Kiểm soát nội bộ trong chu trình nhân sự tiền lương tại Công ty
  TNHH PoongshinVina 45
  4.2.1 Kiểm soát nội bộ quy trình tuyển dụng 45 4.2.2 Kiểm soát nội bộ quy trình sử dụng lao ñộng của Công ty TNHH
  PoongshinVina 51
  4.2.3 Kiểm soát nội bộ quy trình tính lương tại Công ty TNHH
  PoongshinVina 63
  4.2.4 Kiểm soát nội bộ quy trình thanh toán lương của Công ty TNHH
  PoongshinVina 67
  4.3 ðánh giá thực trạng hệ thống kiểm soát nội bộ Công ty TNHH
  PoongshinVina 72
  4.3.1 Những mặt tích cực của hệ thống kiểm soát nộibộ tại Công ty
  TNHH PoongshinVina 72
  4.3.2 Những mặt hạn chế của hệ thống kiểm soát nội bộ chu trình nhân
  sự tiền lương tại Công ty TNHH PoongshinVina 73 4.4 Biện pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ chu trình nhân
  sự tiền lương tại Công ty TNHH PoongshinVina 75 4.4.1 Biện pháp hoàn thiện môi trường kiểm soát 75 4.4.2 Biện pháp hoàn thiện HTKSNB quy trình tuyển dụng 75
  4.4.3 Biện pháp hoàn thiện HTKSNB quy trình sử dụnglao ñộng 80
  4.4.4 Biện pháp hoàn thiện HTKSNB quy trình tính lương 84
  4.4.5 Biện pháp hoàn thiện HTKSNB quy trình trả lương 85
  5 KẾT LUẬN VÀ Ý KIẾN ðỀ XUẤT 87 5.1 KẾT LUẬN 87
  5.2 Ý KIẾN ðỀ XUẤT 88
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 90

  1. MỞ ðẦU
  1.1. Tính cấp thiết của ñề tài
  Trong nền sản xuất xã hội của bất kỳ quốc gia nào, nhân sự tiền lương
  luôn là vấn ñề thu hút sự quan tâm sâu sắc của người lao ñộng và người sử
  dụng lao ñộng. Tổ chức tốt công tác nhân sự tiền lương giúp cho việc quản lý
  lao ñộng ñi vào nề nếp, thúc ñẩy người lao ñộng hăng say làm việc, chấp hành
  tốt kỷ luật lao ñộng nhằm tăng năng suất và hiệu quả công việc. Tuy nhiên
  một thực trạng khá phổ biến ở nhiều doanh nghiệp tại Việt Nam hiện nay là
  công tác quản lý nhân sự tiền lương còn lỏng lẻo, các công ty nhỏ quản lý
  theo kiểu gia ñình, các công ty lớn lại phân quyền ñiều hành cho cấp dưới mà
  thiếu sự kiểm tra ñầy ñủ. Cả hai mô hình này ñều dựa trên sự tin tưởng cá
  nhân mà thiếu những quy chế thông tin, kiểm tra kiểm soát giữa các bộ phận.
  ðể hạn chế những gian lận và ñạt thành công trong quản trị nhân sự tiền
  lương, việc kiểm tra – kiểm soát cần phải ñược hết sức coi trọng. Chính vì
  vậy, việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống kiểm soátnội bộ (HTKSNB) chu
  trình nhân sự tiền lương trở thành một yêu cầu cấp thiết ñối với tất cả các
  doanh nghiệp nhất là ñối với doanh nghiệp có số lượng công nhân viên lớn.
  Hiện nay nghề may mặc ở Thái Bình ñang phát triển, thu hút nhiều lao
  ñộng. Các doanh nghiệp may tại Thái Bình ñang cạnh tranh gay gắt về mọi
  mặt nhất là về lao ñộng. Công ty TNHH PoongshinVinalà công ty 100% vốn
  ñầu tư nước ngoài, chuyên may gia công xuất khẩu, Công ty có lượng lao
  ñộng lớn và thường xuyên biến ñộng. Vì vậy, công tác nhân sự tiền lương
  ñang là vấn ñề mà nhà quản trị của Công ty TNHH PoongshinVina ñặt lên
  hàng ñầu. Vậy làm thế nào ñể quản lý công tác nhân sự tiền lương ñạt hiệu
  quả? Làm thế nào ñể xác lập một cơ chế kiểm soát chu trình nhân sự tiền
  lương tối ưu cho Công ty TNHH PoongshinVina?
  Là học viên chuyên ngành quản trị kinh doanh, tôi ñặc biệt quan tâm
  ñến các vấn ñề xây dựng và hoàn thiện HTKSNB nói chung và HTKSNB chu
  trình nhân sự tiền lương nói riêng. Thực tế khảo sát tại một số công ty may ở
  Thái Bình và chủ yếu là ở Công ty TNHH PoongshinVina, tôi có cơ hội tìm
  hiểu sâu hơn về thực trạng HTKSNB nhân sự tiền lương tại các công ty may ở
  Thái Bình, bên cạnh những mặt ñạt ñược còn một số mặt hạn chế mà theo tôi
  cần phải cải thiện. Từ những lý do trên chúng tôi ñã chọn ñề tài “ Hệ thống
  kiểm soát nội bộ chu trình nhân sự tiền lương tại Công ty TNHH
  PoongshinVina” làm ñề tài nghiên cứu luận văn thạc sỹ ñể có cơ hộibày tỏ
  quan ñiểm của bản thân và góp phần ñưa ra những giải pháp nhằm hoàn thiện
  hơn HTKSNB chu trình nhân sự tiền lương tại các công ty may.
  1.2. Mục tiêu nghiên cứu
  1.2.1. Mục tiêu chung
  ðánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ chu trình nhân sự tiền luơng trong
  Công ty TNHH PoongshinVina. Từ ñó ñưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện
  hệ thống kiểm soát nội bộ chu trình nhân sự tiền lương cho Công ty TNHH
  PoongshinVina.
  1.2.2. Mục tiêu cụ thể
  - Hệ thống hoá các vấn ñề lý luận về hệ thống kiểm soát nội bộ trong
  chu trình nhân sự tiền lương
  - Trên cơ sở lý luận trên, ñánh giá thực trạng hệ thống kiểm soát nội bộ
  trong chu trình nhân sự tiền lương của Công ty TNHHPoongshinVina.
  - ðề xuất một số biện pháp nhằm hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ
  trong chu trình nhân sự tiền lương của Công ty TNHHPoongshinVina.
  1.3. ðối tượng và phạm vi nghiên cứu của ñề tài
  1.3.1. ðối tượng nghiên cứu
  ðề tài tập trung nghiên cứu về hệ thống KSNB chu trình nhân sự tiền
  lương tại Công ty TNHH PoongshinVina.
  1.3.2. Phạm vi nghiên cứu
  - Phạm vi thời gian Từ tháng 5/2010 ñến 12/2010.
  - Phạm vi không gian Công ty TNHH PoongshinVina
  - Phạm vi nội dung Thực trạng KSNB chu trình nhân sựtiền lương tại
  Công ty TNHH PoongshinVina

  2. CƠ SỞ LÝ LUẬN
  2.1. Những vấn ñề chung về hệ thống kiểm soát nội bộ
  2.1.1. Lý luận chung về kiểm soát trong quản lý
  Thế nào là quản lý? Quản lý nhân sự?
  Quản lý trong kinh doanh hay quản lý trong các tổ chức nhân sự nói
  chung là hành ñộng ñưa các cá nhân trong tổ chức làm việc cùng nhau ñể thực
  hiện, hoàn thành mục tiêu chung của tổ chức [4].
  Quá trình quản lý có thể chia thành các giai ñoạn khác nhau và ñược cụ
  thể hóa qua các giai ñoạn hoạch ñịnh, tổ chức thực hiện, ghi chép và phân tích
  ñánh giá.
  Sơ ñồ 2. 1 Quá trình và chức năng quản lý
  Thế nào là kiểm soát?
  ðể ñảm bảo hiệu quả hoạt ñộng, mỗi ñơn vị thường xuyên phải rà soát
  tất cả các khâu của quá trình quản lý và tất cả cáchoạt ñộng ñể kịp thời ñiều
  chỉnh nhằm ñạt mục tiêu cuối cùng, việc rà soát nàyñược gọi là kiểm soát. [2]
  Kiểm soát không phải là một khâu hay một giai ñoạn trong quá trình
  quản lý mà là một chức năng của quản lý vì nó có trong mọi giai ñoạn quản lý
  và mọi hoạt ñộng của tổ chức. Kiểm soát cũng không phải là một việc mà là
  một quá trình bao gồm ñề ra mục tiêu, ño lường kết quả, so sánh thực hiện
  với mục tiêu, phân tích nguyên nhân chênh lệch, xácñịnh hành ñộng quản lý
  thích hợp, hành ñộng cụ thể ñể có kết quả tốt hơn, tiếp tục ñánh giá lại.
  Sơ ñồ 2. 2 Quá trình kiểm soát

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  01. Brian E. Becker - Markv A. Huselid. - Dịch giả Nhân Văn, (2002) Sổ tay
  người quản lý - Quản lý nhân sự. Nhà xuất bản ThanhNiên
  02. Business Edge, (2007) Hoạch ðịnh và Kiểm Soát Công Việc. Nhà
  xuất bản Trẻ
  03. Bộ tư pháp, (2009) Bộ luật lao ñộng và luật sửañổi bổ sung một số ñiều
  của bộ luật lao ñộng, (2002, 2006, 2007). Nhà xuất bản tư pháp
  04. Chuẩn mực kiểm toán 400 Rủi ro kiểm toán và hệ thống kiểm soát nội
  bộ
  05. ðậu ngọc Châu, Nguyễn viết Lợi, (2007) Giáo trình Lý thuyết kiểm toán.
  Nhà xuất bản tài chính.
  06. Edward Peppitt - Dịch giả Nhân Văn, (2008) Phương
  Pháp Quản Lý Nhân Sự Trong Công Ty. Nhà xuất bản Hải Phòng
  07. Học viện tài chính, (2008) Giáo trình kiểm toánBáo cáo tài chính. Nhà
  xuất bản tài chính
  08. Lê Quân; (2010) Bài giảng ðánh giá thành tích. ðại học thương mại
  09. MBA. Martin Grimwood, (2008) Sổ Tay Kiểm Toán Nội Bộ - Song
  Ngữ Việt Anh. Nhà xuất bản Giao thông vận tải
  10. Mekong Capital, (2004) Giới thiệu về kiểm soát nội bộ.
  11. Phạm Thị Mỹ Dung, (2010) bài giảng Hệ thống KSNB cho cao học khóa
  18. ðại học Nông nghiệp Hà Nội.
  12. Phạm Thị Mỹ Dung; Bùi Bằng ðoàn, (2001) Giáo trình phân tích kinh
  doanh. Nhà xuất bản nông nghiệp.
  13. Susan D. Strayer. - Dịch giả Nguyễn Thị Bích Ngọc, (2010) Cẩm
  Nang Quản Lý Nhân Sự. Nhà xuất bản Lao ðộng
  14. http://www.erpsolution.com.vn/showthread.php?t=82
  15.http://www.***********/xem-tai-lieu/quy-trinh-quan-ly-nhan-su.216193.html
  16. http://nqcenter.wordpress.com/2007/12/06/he-thong-kiem-soat-noi-bo/
  17.http://www.doanhnhan360
  0
  .com/Desktop.aspx/Quan-ly-360/Quanly/Quy_trinh_tuyen_dung_nhan_su/
  18.http://www.erpsolution.com.vn/showthread.php?t=82&s=47008be42102ef
  dc2a67320b7d204700
  19. http://www.saga.vn/view.aspx?id=10490
  20. http://forum.vsoftgroup.com/showthread.php?t=10261

  Xem Thêm: Hệ thống kiểm soát nội bộ chu trình nhân sự tiền lương tại Công ty TNHH PoongshinVina
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hệ thống kiểm soát nội bộ chu trình nhân sự tiền lương tại Công ty TNHH PoongshinVina sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status