Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu một số chất kháng ôxy hoá trong rau mầm họ cải

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu một số chất kháng ôxy hoá trong rau mầm họ cải

  Luận văn thạc sĩ năm 2012
  Đề tài: Nghiên cứu một số chất kháng ôxy hoá trong rau mầm họ cải

  MỤC LỤC
  LỜI CAM ðOAN i
  LỜI CÁM ƠN . ii
  MỤC LỤC iii
  DANH MỤC CÁC BẢNG . vi
  DANH MỤC CÁC HÌNH . vii
  PHẦN THỨ NHẤT: MỞ ðẦU . i
  1.1. ðặt vấn ñề . 1
  1.2. Mục ñích và yêu cầu 2
  1.2.1. Mục ñích 2
  1.2.2. Yêu cầu 2
  PHẦN THỨ HAI: TỔNG QUAN TÀI LIỆU . 3
  2.1. Khái quát chung về rau mầm . 3
  2.1.1. ðịnh nghĩa rau mầm . 3
  2.1.2. Phân loại rau mầm 3
  2.1.3. Giá trị dinh dưỡng của rau mầm . 3
  2.2. Các chất kháng ôxy hoá trong rau mầm họ cải vàtác dụng của nó . 9
  2.2.1. Vitamin C và tác dụng của vitamin C . 9
  2.2.2. Glucosinolate và tác dụng của glucosinolate 12
  2.3. Tình hình sản xuất rau mầm và nghiên cứu các chất kháng ôxy hoá trong
  rau mầm họ cải trên thế giới và ở Việt Nam . 25
  2.3.1. Tình hình sản xuất rau mầm và nghiên cứu cácchất kháng ôxy hoá
  trong rau mầm trên thế giới . 25
  2.3.2. Tình hình sản xuất rau mầm và nghiên cứu cácchất kháng ôxy hoá
  trong rau mầm ở Việt Nam . 27
  PHẦN THỨ BA: ðỐI TƯỢNG – ðỊA ðIỂM - NỘI DUNG - PHƯƠNG
  PHÁP NGHIÊN CỨU . 33
  3.1. ðối tượng nghiên cứu, thiết bị và hoá chất 33
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  iv
  3.1.1. ðối tượng nghiên cứu: 33
  3.1.2. Thiết bị, dụng cụ và hoá chất 33
  3.2. Nội dung nghiên cứu 34
  3.3. Phương pháp nghiên cứu 35
  3.3.1. Quy trình sản xuất rau mầm họ cải . 35
  3.3.2. Bố trí thí nghiệm . 38
  3.3.3. Phương pháp nghiên cứu . 41
  3.4. Thời gian và ñịa ñiểm nghiên cứu 45
  3.4.1. Thời gian nghiên cứu 45
  3.4.2. ðịa ñiểm nghiên cứu . 45
  3.5. Xử lý số liệu . 45
  PHẦN THỨ TƯ: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN . 46
  4.1. Ảnh hưởng của thời gian thu hoạch ñến hàm lượng glucosinolate trong
  rau mầm họ cải 46
  4.1.1. Ảnh hưởng của thời gian thu hoạch ñến hàm lượng glucosinolate trong
  rau mầm cải bắp trắng . 46
  4.1.2. Ảnh hưởng của thời gian thu hoạch ñến hàm lượng glucosinolate trong
  rau mầm cải bẹ vàng . 47
  4.1.3. Ảnh hưởng của thời gian thu hoạch ñến hàm lượng glucosinolate trong
  rau mầm cải ngọt . 49
  4.1.4. Ảnh hưởng của thời gian thu hoạch ñến hàm lượng glucosinolate trong
  rau mầm cải chíp . 50
  4.1.5. Ảnh hưởng của thời gian thu hoạch ñến hàm lượng glucosinolate trong
  rau mầm cải củ trắng . 51
  4.1.6. Ảnh hưởng của thời gian thu hoạch ñến hàm lượng glucosinolate trong
  rau mầm cải xanh 52
  4.2. Ảnh hưởng của thời gian thu hoạch ñến hàm lượng vitamin C trong rau
  mầm họ cải 54
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  v
  4.2.1. Ảnh hưởng của thời gian thu hoạch ñến hàm lượng vitamin C trong rau
  mầm cải bắp trắng . 55
  4.2.2. Ảnh hưởng của thời gian thu hoạch ñến hàm lượng vitamin C trong rau
  mầm cải bẹ vàng 56
  4.2.3. Ảnh hưởng của thời gian thu hoạch ñến hàm lượng vitamin C trong rau
  mầm cải ngọt . 57
  4.2.4. Ảnh hưởng của thời gian thu hoạch ñến hàm lượng vitamin C trong rau
  mầm cải chíp . 58
  4.2.5. Ảnh hưởng của thời gian thu hoạch ñến hàm lượng vitamin C trong rau
  mầm cải củ trắng . 59
  4.2.6. Ảnh hưởng của thời gian thu hoạch ñến hàm lượng vitamin C trong rau
  mầm cải xanh 60
  4.3. Khả năng kháng ôxy hóa của rau mầm họ cải thu hoạch ở các thời ñiểm
  khác nhau . 62
  4.4. Mối tương quan giữa hàm lượng các hợp chất kháng ôxy hóa và khả năng
  kháng ôxy hóa trong rau mầm họ cải 67
  4.4.1. Mối tương quan giữa hàm lượng glucosinolate và khả năng kháng ôxy
  hóa trong rau mầm họ cải 67
  4.4.2. Mối tương quan giữa hàm lượng vitamin C và khả năng kháng ôxy hóa
  trong rau mầm họ cải . 71
  PHẦN THỨ NĂM: KẾT LUẬN VÀ ðỀ NGHỊ 76
  5.1. Kết luận 76
  5.2. ðề nghị . 77
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 78
  PHỤ LỤC 84
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  vi
  DANH MỤC CÁC BẢNG
  Bảng 2.1: Thành phần dinh dưỡng trong rau mầm cải củ và mầm cải Brussel.5
  Bảng 2.2: Thành phần dinh dưỡng của một số loại raumầm . 8
  Bảng 2.3: Tên thông thường và tên hoá học của các GLS thường tìm thấy
  trong rau thuộc họ cải 14
  Bảng 2.4: Một số ITCs nghiên cứu cho các thuộc tínhchống ung thư . 18
  Bảng 4.1: Ảnh hưởng của thời gian thu hoạch ñến hàmlượng vitamin C trong
  rau mầm cải bắp trắng . 55
  Bảng 4.2: Ảnh hưởng của thời gian thu hoạch ñến hàmlượng vitamin C trong
  rau mầm cải bẹ vàng . 56
  Bảng 4.3: Ảnh hưởng của thời gian thu hoạch ñến hàmlượng vitamin C trong
  rau mầm cải ngọt . 57
  Bảng 4.4: Ảnh hưởng của thời gian thu hoạch ñến hàmlượng vitamin C trong
  rau mầm cải chíp . 58
  Bảng 4.5: Ảnh hưởng của thời gian thu hoạch ñến hàmlượng vitamin C trong
  rau mầm cải củ trắng . 59
  Bảng 4.6: Ảnh hưởng của thời gian thu hoạch ñến hàmlượng vitamin C trong
  rau mầm cải xanh 60
  Bảng 4.7: Sự biến ñổi của khả năng kháng ôxy hóa (của dịch chiết vitamin C)
  trong rau mầm họ cải theo thời gian thu hoạch 62
  Bảng 4.8:Sự biến ñổi của khả năng kháng ôxy hóa (của dịch chiết
  glucosinolate) trong rau mầm họ cải theo thời gian thu hoạch 64
  Bảng 4.9: Hệ số tương quan Pearson (r) giữa hàm lượng glucosinolate và khả
  năng kháng ôxy hóa của rau mầm họ cải 67
  Bảng 4.10: Hệ số tương quan Pearson giữa hàm lượng vitamin C và khả năng
  kháng ôxy hóa của rau mầm họ cải . 71
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  vii
  DANH MỤC CÁC HÌNH
  Hình 2.1: Công thức hoá học chung của glucosinolate . 13
  Hình 2.2: Sinigrin và sản phẩm thuỷ phân của sinigrin . 15
  Hình 2.3: Một số sản phẩm thuỷ phân của GLS 16
  Hình 2.4: Cấu trúc hoá học chung của isothiocyanate . 17
  Hình 2.5: Cấu trúc hoá học của sulforaphane 18
  Hình 3.1: Quy trình sản xuất rau mầm họ cải . 35
  Hình 3.2: ðường chuẩn sinigrin 42
  Hình 3.3: ðường chuần Trolox . 44
  Hình 4.1: Ảnh hưởng của thời gian thu hoạch ñến hàmlượng glucosinolate
  trong rau mầm cải bắp trắng 46
  Hình 4.2: Ảnh hưởng của thời gian thu hoạch ñến hàmlượng glucosinolate
  trong rau mầm cải bẹ vàng 48
  Hình 4.3: Ảnh hưởng của thời gian thu hoạch ñến hàmlượng glucosinolate
  trong rau mầm cải ngọt . 49
  Hình 4.4: Ảnh hưởng của thời gian thu hoạch ñến hàmlượng glucosinolate
  trong rau mầm cải chíp 50
  Hình 4.5: Ảnh hưởng của thời gian thu hoạch ñến hàmlượng glucosinolate
  trong rau mầm cải củ trắng 51
  Hình 4.6: Ảnh hưởng của thời gian thu hoạch ñến hàmlượng glucosinolate
  trong rau mầm cải xanh. 52
  Hình 4.7: Sự biến ñổi của khả năng kháng ôxy hóa trong rau mầm họ cải theo
  thời gian thu hoạch 66
  Hình 4.8a: Mối quan hệ giữa hàm lượng glucosinolatevà khả năng kháng ôxy
  hóa của rau mầm cải bắp trắng 68
  Hình 4.8b: Mối quan hệ giữa hàm lượng glucosinolatevà khả năng kháng ôxy
  hóa của rau mầm cải củ trắng 68
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  viii
  Hình 4.8c: Mối quan hệ giữa hàm lượng glucosinolatevà khả năng kháng ôxy
  hóa của rau mầm cải xanh . 69
  Hình 4.8d: Mối quan hệ giữa hàm lượng glucosinolatevà khả năng kháng ôxy
  hóa của rau mầm cải chíp 69
  Hình 4.8e: Mối quan hệ giữa hàm lượng glucosinolatevà khả năng kháng ôxy
  hóa của rau mầm cải bẹ vàng 70
  Hình 4.8f: Mối quan hệ giữa hàm lượng glucosinolatevà khả năng kháng ôxy
  hóa của rau mầm cải ngọt 70
  Hình 4.9a: Mối quan hệ giữa hàm lượng vitamin C và khả năng kháng ôxy
  hóa của rau mầm cải bắp trắng 72
  Hình 4.9b: Mối quan hệ giữa hàm lượng vitamin C và khả năng kháng ôxy
  hóa của rau mầm cải củ trắng 73
  Hình 4.9c: Mối quan hệ giữa hàm lượng vitamin C và khả năng kháng ôxy
  hóa của rau mầm cải xanh . 73
  Hình 4.9d: Mối quan hệ giữa hàm lượng vitamin C và khả năng kháng ôxy
  hóa của rau mầm cải chíp 74
  Hình 4.9e: Mối quan hệ giữa hàm lượng vitamin C và khả năng kháng ôxy
  hóa của rau mầm cải bẹ vàng 74
  Hình 4.9f: Mối quan hệ giữa hàm lượng vitamin C và khả năng kháng ôxy
  hóa của rau mầm cải ngọt 75
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  1
  PHẦN THỨ NHẤT: MỞ ðẦU
  1.1. ðặt vấn ñề
  Trong các lĩnh vực về y tế, thực phẩm hiện nay, người ta thường nói
  nhiều ñến tác hại của chất ôxy hoá, phản ứng ôxy hoá và nhấn mạnh sự cần
  thiết sử dụng chất kháng ôxy hoá trong việc bảo vệ,duy trì sức khỏe con
  người. Vậy chất kháng ôxy hoá có tác dụng gì và nó thường có ở ñâu?
  Trong cơ thể con người các chất ôxy hóa luôn luôn ñược sản sinh và
  cũng có vai trò tích cực ñối với cơ thể (có thể nóita không thể sống ñược nếu
  trong cơ thể hoàn toàn thiếu vắng chất ôxy hóa). ðiều quan trọng là trong cơ
  thể khoẻ mạnh, chất ôxy hóa sinh ra có giới hạn, không quá thừa ñể gây hại.
  Bởi vì bên cạnh các chất ôxy hóa luôn có hệ thống các chất kháng ôxy hoá
  "nội sinh" (tức có sẵn trong cơ thể) cân bằng lại, vô hiệu hoá các chất ôxy hóa
  có hại. Hệ thống các chất kháng ôxy hóa này gồm cácenzym như glutathione
  peroxidase, superroxid, dismutase . ñặc biệt là vitamin C, vitamin E, β-caroten (tiền vitamin A) có sẵn trong cơ thể, xúc tác các phản ứng khử ñể vô
  hiệu hoá các chất ôxy hóa giúp cơ thể khoẻ mạnh [41]. Chỉ khi nào chất ôxy
  hóa sinh ra quá nhiều (do ô nhiễm môi trường, do tia cực tím từ ánh nắng, do
  khói thuốc lá, do viêm nhiễm trong cơ thể, thậm chído dùng một số dược
  phẩm .) và hệ thống chất kháng ôxy hoá nội sinh không ñủ sức cân bằng, cơ
  thể sẽ sinh ra rối loạn bệnh lý. Khi có sự tăng quánhiều chất ôxy hóa sẽ có
  thể dẫn ñến tình trạng viêm nhiễm ở các cơ quan, các bệnh lý như tim mạch,
  bệnh thần kinh, ñục thuỷ tinh thể, tăng nguy cơ cácbệnh ung thư ñặc biệt là
  sớm xuất hiện hiện tượng lão hoá [39].
  Và ñể chống lại sự sản sinh các chất ôxy hóa sinh ra quá nhiều các nhà
  khoa học ñặt vấn ñề dùng các "chất kháng ôxy hóa ngoại sinh" (tức là ñưa các
  chất kháng ôxy hóa từ bên ngoài vào cơ thể) với mụcñích phòng bệnh, nâng
  cao sức khỏe, chống lão hóa. Các chất kháng ôxy hóangoại sinh ñó thật ra
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  2
  không xa lạ với con người mà chúng có từ các nguồn thực phẩm có sẵn trong
  thiên nhiên như rau cải, trái cây tươi và một số loại dược thảo ðặc biệt
  trong số các loại thực phẩm kể trên, rau mầm trồng từ hạt cải là thực phẩm
  vừa dễ gieo trồng, thời gian thu hoạch lại ngắn và hàm lượng các chất kháng
  ôxy hóa khá cao. Chính bởi những lợi ích trên mà hiện nay việc nghiên cứu
  nhóm chất kháng ôxy hoá trong rau mầm họ cải ñang ñược nhiều nhà khoa
  học quan tâm với mong muốn giúp con người có cái nhìn chính xác và toàn
  diện hơn về nhóm các chất kháng ôxy hóa và sản phẩmrau mầm. Cùng với
  mục tiêu ñó tôi tiến hành nghiên cứu ñề tài:
  “Nghiên cứu một số chất kháng ôxy hoá trong rau mầm họ cải”
  1.2. Mục ñích và yêu cầu
  1.2.1. Mục ñích
  Nghiên cứu, tìm hiểu một số chất kháng ôxy hoá trong rau mầm họ cải.
  1.2.2. Yêu cầu
  - Xác ñịnh hàm lượng glucosinolate, hàm lượng vitamin C và khả năng
  kháng ôxy hóa của rau mầm họ cải theo thời gian thuhoạch.
  - Ảnh hưởng của kỹ thuật sản xuất rau mầm họ cải ñến hàm lượng
  glucosinolate, vitamin C và khả năng kháng ôxy hóa của rau mầm họ cải.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  3
  PHẦN THỨ HAI: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
  2.1. Khái quát chung về rau mầm
  2.1.1. ðịnh nghĩa rau mầm [38]
  Rau mầm là tên gọi chung của các loại rau ñược gieo trồng bằng các loại
  hạt giống thông thường như: củ cải, cải bẹ xanh, cải ngọt, rau muống, hành tây,
  ñậu xanh, ñậu ñỏ với thời gian canh tác ngắn từ 4 – 15 ngày tuổi là có thể thu
  hoạch ñược. Và ñặc ñiểm nổi bật của rau mầm là sử dụng “4 không”:
  - Không sử dụng ñất.
  - Không sử dụng phân bón hóa học.
  - Không sử dụng thuốc BVTV.
  - Không sử dụng nước nhiễm bẩn.
  2.1.2. Phân loại rau mầm [38]
  Rau mầm chủ yếu ñược chia làm 2 loại:
  - Rau mầm trắng: ñược tạo thành khi hạt phát triểntrong ñiều kiện
  không có ánh sáng nên có thân trắng và lá mầm nhỏ màu hơi vàng, phổ biến
  nhất là: giá ñỗ xanh, giá ñậu tương, mầm cỏ linh lăng
  - Rau mầm xanh: ñược tạo thành khi hạt phát triển trong ñiều kiện có
  ánh sáng nên thân trắng hơi xanh và lá mầm xanh nhưrau mầm các loại cải,
  một số loại ñậu, ñỗ
  2.1.3. Giá trị dinh dưỡng của rau mầm
  Trên thế giới, rau mầm ñược ưa chuộng không chỉ bởithời gian thu
  hoạch ngắn, sản phẩm sạch mà còn bởi giá trị dinh dưỡng của nó. Tại thời
  ñiểm thu hoạch, rau mầm chứa hàm lượng các vitamin E, C, B . cao nhất
  trong vòng ñời của cây. ðây cũng là thời kỳ các chất dinh dưỡng ñậm ñặc
  nhất, hàm lượng chất xơ nhiều, khi ăn vào thì dễ tiêu, dễ hấp thụ và chuyển
  hóa các chất phức tạp. Nhờ giàu vitamin, rau mầm giúp cơ thể tăng sức ñề
  kháng, giữ gìn làn da mịn màng tươi tắn, nguồn vitamin E dồi dào trong rau
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  4
  mầm giúp làm chậm quá trình lão hóa và tăng cường sinh lực, gây hưng phấn
  và giữ gìn sắc ñẹp, phòng ngừa ung thư, ngăn cản sựxơ cứng tế bào [43].
  Rau mầm họ cải (Brassicacea hoặcCruciferae) có chứa các chất chống
  ôxy hóa và có cả thuộc tính chống ung thư [9]. Thựcphẩm có chứa các chất
  chống ôxy hóa cung cấp hỗ trợ hiệu quả cho hệ thốngphòng ngừa của cơ thể
  [35] và có khả năng ngăn ngừa một số bệnh [20]. So với các loại rau thường,
  rau mầm có giá trị dinh dưỡng cao gấp 5 lần. Hơn nữa, rau mầm không chứa
  mầm bệnh và vi sinh vật gây hại cho sức khỏe của con người. Các loại rau
  mầm cung cấp nhiều chất dinh dưỡng nhất như: súp lơxanh, ñậu tương, rau
  cải So sánh lượng chất dinh dưỡng có trong rau mầmtương ñương với lượng
  dinh dưỡng có chứa trong một quả trứng vịt lộn. Chỉcần 50g loại rau này sẽ
  tương ñương với lượng dinh dưỡng trong khoảng 250g rau trưởng thành.
  Trong rau mầm còn có nhiều enzyme kích thích tăng trưởng, giúp cơ
  thể tăng cường sức ñề kháng, ngừa cảm cúm, giảm cholesterol. Theo lý giải
  của các nhà khoa học Mỹ và nhật Bản, trong mầm ñậu tương có hai hoạt chất
  là phytoestrogenistein và daidzein nhiều hơn hàng chục lần so với hạt ñậu
  tương. Chúng là các nội tiết tố sinh dục nữ thực vật giúp chống lão hóa và làm
  ñẹp cho nữ giới. Trong mầm ñậu tương còn có axit gama aminobutyric - chất
  ảnh hưởng ñến sự dẫn truyền của các neron thần kinh, ñiều tiết hoạt ñộng của
  hệ thần kinh. Loại rau mầm này ñược ưa chuộng và sửdụng rộng rãi tại Bắc
  Mỹ, Nhật Bản, Tây Âu
  Mầm rau cải củ (Raphanus sativus L.), có vị cay nhẹ giúp tăng khẩu
  vị và kích thích tiêu hóa. Mầm cải củ có giá trị dinh dưỡng cao, cung cấp rất
  nhiều các vitamin B, C, E và các khoáng chất như sắt, kẽm, [1]. Rau mầm
  từ hạt rau muống là một loại rau bổ, cung cấp nhiềuchất sắt cho cơ thể.
  Mầm hạt ñậu xanh có vị ngọt nhạt, tính mát, lợi tiểu, rất tốt cho những người
  hay bị nóng, khô cổ.

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  * Tài liệu tiếng Việt:
  1. ðỗ Tất Lợi, (2004), Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam, NXB Y
  học, trang 712-713.
  2. Nguyễn Văn Mùi, (2006), Thực tập hóa sinh học, Nhà xuất bản ðại
  học Quốc Gia Hà Nội.
  3. Lê Ngọc Tú và cộng sự, (2005), Giáo trình Hoá sinh công nghiệp,
  NXB Khoa học kỹ thuật Hà Nội.
  * Tài liệu nước ngoài:
  4. B.G. Shofran et al, (1998), Antimicrobial properties of sinigrin and
  its hydrolysis products, Journal of food science, volume 63, No.4.
  5. Bao, Y., Fenwick, G.R., (2004), Future perspectives in
  phytochemical and health research. Phytochemicals in Health and Disease,
  Marcel Dekker Inc., Basel, New York, pp. 331–342.
  6. Bjergegaard, C., Li, P.W., Michaelsen, S., Møller, P., Otte, J.,
  Sørensen, H., (1994), Glucosinolates and their transformation products—
  compounds with a broad biological activity. In: Kozlowska, H., Fornal, J.,
  Zdunczyk, Z. (Eds.), Bioactive Substances in Food of Plant Origin, vol. 1.
  Polish Academy of Sciences, Olsztyn, Poland, pp. 1–15.
  7. Brown, P.D., Morra, M.J., (1997), Control of soil-borne plant pests
  using glucosinolate-containing plants, Adv. Agron. 61, 167–231.
  8. Brown, P.D., Tokuhisa, J.G., Reichelt, M., Gershenzon, J., (2003),
  Variation of glucosinolate accumulation among different organs and
  developmental stages of Arabidopsis thaliana, Phytochemistry 62, 471–481.
  9. Cartea, María Elena, Pablo Velasco, Sara Obregón, Guillermo
  Padilla, Antonio de Haro, (2008), Seasonal variation in glucosinolate
  content in Brassica oleracea crops grown in northwestern Spain.
  Phytochemistry 69, 403–410.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  79
  10. Chen, S., Andreasson, E., (2001), Update on glucosinolate
  metabolism and transport, Plant Physiol. Biochem. 39, 743–758.
  11. Ciska, E., Martyniak-Przybyszewska, B., Kozlowska, H., (2000),
  Content of glucosinolates in cruciferous vegetablesgrown at the same site for two
  years under different climatic conditions, J. Agric. Food Chem, 48, 2862 –2867.
  12. Clossais-Besnard, N., Larher, F., (1991), Physiological role of
  glucosinolates in Brassica napus. Concentration anddistribution pattern of
  glucosinolates among plant organs during a completelife cycle, J. Sci. Food
  Agric. 56, 25–38.
  13. Ettlinger, M.G., Kjær, A., (1968), Sulfur compounds in plants. In:
  Mabry, T.J., Alston, R.E., Runeckles, V.C. (Eds.), Recent Advances in
  Phytochemistry, 1. North Holland Publishing Company, New York, pp. 60–144.
  14. Fenwick, R.G., Heaney, R.K., (1983), Glucosinolates and their
  breakdown products in cruciferous crops, foods and feedingstuffs. Food
  Chem. 11, 249–271.
  15. Gunter Brader, Michael Dalgaard Mikkelsen, Barbara Ann Halkier
  and E. Tapio Palva, (2006), Altering glucosinolate profiles modulates disease
  resistance in plants, The Plant Journal 46, 758–767.
  16. He, H., Liu, L., Song, S., Tang, X., et al., (2003), Evaluation of
  glucosinolate composition and contents in Chinese Brassica vegetables, Acta
  Hortic, 620, 85–92.
  17. Jan Jezek et al, (1999), Determination of glucosinolate using their
  alkaline degradation and reaction with ferricyanide, Food Chem, 47, 4669 - 4674.
  18. Jane V. Higdon, Barbara Delage, David E. Williams, Roderick H.
  Dashwood, (2007), Cruciferous vegetables and human cancer risk:
  epidemiologic evidence and mechanistic basis. Vol 224 – 236. 55.
  19. Kang, J. Y., Ibrahim, K. E., Juvik, J. A., Kim,D. H. et al., (2006),
  Genetic and environmental variation of glucosinolate content in Chinese
  cabbage, J. Hortic. Sci., 41, 1382 –1385.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  80
  20. McCarty Mark F., (2008), Scavenging of peroxynitrite-derived
  radicals by flavonoids may support endothelial NO synthase activity,
  contributing to the vascular protection associated with high fruit and
  vegetable intakes, Medical Hypotheses 70, 170–181.
  21. McGregor, D. I.; Mullin, W. J.; Fenwick, G. R.,(1983), A rapid
  and simple assay for identifying low glucosinolate rapeseed, J.Assoc. Off.
  Anal. Chem., 66 (4), 825-49.
  22. McGregor, D.I., (1988), Glucosinolate content of developing rapeseed
  (Brassica napus L ‘‘Midas’’) seedlings, Can. J. Plant. Sci. 68, 367–380.
  23. Moreno, D.A., Carvajal, M., Lopez-Berenguer, C., Garcia-Viguera,
  C., (2006), Chemical and biological characterisation of nutraceutical
  compounds of broccoli,J. Pharmaceut. Biomed. 41, 1508–1522.
  24. Nakagawa, K., Umeda, T., Higuchi, O., Tsuzuki, T., Suzuki, T., and
  Miyazawa, T., (2006), Evaporative light-scattering analysis of sulforaphane
  in broccoli samples: quality of broccoli products regarding sulforaphane
  contents, J. Agric. Food Chem., 54, 2479-2483.
  25. Natalia Bellostas, Piotr Kachlicki, Jens C. Sørensen, Hilmer
  Sørensen, (2007), Glucosinolate profiling of seeds and sprouts of B. oleracea
  varieties used for food, ScienceDirect.
  26. Pereira, F.M.V., Rosa, E., Fahey, J.W., Stephenson, K.K.,
  Carvalho, R., Aires, A., (2002), Influence of temperature and ontogeny on the
  levels of glucosinolates in broccoli (Brassica oleracea Var. italica) sprouts
  and their effect on the induction of mammalian phase 2 enzymes, J. Agric.
  Food Chem. 50, 6239–6244.
  27. Podsedek Anna, (2007), Natural antioxidants and antioxidant
  capacity of Brassica vegetables, Food Science and Technology 40 (2), 1–11.
  28. Prasad, K. N., Yang, B., Dong, X., Jiang, G., Zhang, H., Xie, H. and
  Jiang, Y, (2009), Flavonoid contents and antioxidant activities from Cinnamomum
  species, Innovative Food Science and Emerging Technologies 10: 627-632.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  81
  29. Rosa, E.A.S., Heaney, R.K., Portas, C.A.M., Fenwick, G.R., (1996),
  Changes in glucosinolate concentrations in Brassicacrops (B. oleracea and B.
  napus) throughout growing seasons. J. Sci. Food Agric. 71, 237–244.
  30. Ruud Verkerk et al, (2008), Glucosinolates in Brassica vegetables:
  The influence of the food supply chain on intake, bioavailability and human
  health, Mol. Nutr. Food Res, 53, S219 –S265.
  31. Sikora El_zbieta, Ewa Cielik, Teresa Leszczyska, Agnieszka
  Filipiak-Florkiewicz, Paweł M. Pisulewski, (2008), The antioxidant activity
  of selected cruciferous vegetables subjected to aquathermal processing,
  Food Chemistry 107, 55–59.
  32. Singh Jagdish, Upadhyay, A.K., Kundan Prasad, Anant Bahadur,
  Mathura Rai, (2007), Variability of carotenes, vitamin C, E and phenolics in
  Brassica vegetables,Journal of Food Composition and Analysis 20, 106–112.
  33. Vale, A. P, Rodríguez-Bernaldo de Quirós, A. , López-Hernández,
  (2010), Impact of germination time on Brassica sprouts yield and vitamin C
  content, Food innova.
  34. Verhoeven, D.T.H., Verhagen, H., Goldbohm, R.A., van den Brandt,
  P.A., van Poppel, G., (1997), A review of mechanisms underlying
  anticarcinogenicity by brassica vegetables,Chem.-Biol. Interact. 103, 79–129.
  35. W. & Gromadzińska J., (2005), Potencjalna rola niektórych
  antyoksydantów Ipierwiastków śladowych w patogenezie choroby
  nowotworowej, śywienie Człowieka i Metabolizm 32 (Suppl. 1), 34–41.
  * Tài liệu từ website:
  36. An Khang, (2008), Bông cải xanh.
  http://www.mocay.org/forum/viewtopic.php?f=127&t=1085.
  37. Mỹ Hằng, (2008), Tìm thấy hoạt chất phòng chống ung thư trong
  cải hoa xanh,
  http://www.tin247.com/tim_thay_hoat_chat_phong_chong_ung_thu_tr
  ong_cai_hoa_xanh-4-62124.html.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  82
  38. Năm 1996, Rau mầm là gì,
  http://www.raumam.com/article.php?lt_id=35&tin_id=54
  39. Năm 2005, Ôxy hóa – căn bệnh thời ñại, http://vietbao.vn/Suc-khoe/Oxy-hoa-can-benh-thoi-dai/10925877/248/
  40. Năm 2009, Mầm bông cải xanh có thể giảm nguy cơ loét dạ dày,
  (Trọng Văn dịch),
  http://www.nongnghiepsoctrang.gov.vn/User/Index2.aspx?func=Conte
  nt_Vie.wDetail&CatId=82&ItemId=2009091410&ver=1
  41. Nguyễn Hữu ðức, Lợi ích của chất chống ôxy hóa từ thiên nhiên,
  http://www.dinhduong.com.vn/story/l-i-ich-cua-chat- chong-oxy-hoa-tu-thien-nhien.
  42. Theo AFP, (2007), Rau họ cải: không nên luộc, nấu canh.
  http://vietbao.vn/Suc-khoe/Rau-ho-cai-Khong-nen-luoc-nau-canh/30179921/248/.
  43. Theo Báo HPO – H, (2010), Rau mầm giàu giá trị dinh dưỡng,
  http://dominiart.net/index.php?option=com_content&view=article&id=290:r a
  u-mam-giau-gia-tri-dinh-duong&catid=14:suc-khoe.
  44. Theo DailyMail, (2009), Súp lơ xanh thần dược trong bếp, (T. An
  dịch),http://hypo.com.vn/NewsDetail.aspx?NewsID=216&iNS=5&LevelID=21&sL
  N=T%C6%B0%20v%E1%BA%A5n%20s%E1%BB%A9c%20kh%E1%BB%8 Fe
  45. Theo Dân trí, (2011), Chín ñặc sản bảo vệ sức khỏe ngày ñông,
  http://socola.vn/gia-dinh/khoe-moi-ngay/83648_9-dac-san-bao-ve-suc-khoe-ngay-dong.aspx.
  46. Theo Newscientist, (2003), Ăn sống súp lơ xanh giúp chống ung
  thư. (Mỹ Linh dịch), http://vietbao.vn/Suc-khoe/An-song-sup-lo-xanh-giup-chong-ung-thu/10813638/248/.
  47. Theo People, (2010), Bảy tác dụng của vitamin C, (Hạnh Phúc
  dịch), http://dantri.com.vn/c7/s7-419512/7-tac-dung-cua-vitamin-c.htm.
  48. Theo Tạp chí món ngon, (2010), Rau mầm, thực phẩm an toàn và
  bổ dưỡng, http://www.amthucvip.com/Amthuc.aspx?ItemID=245&group=3.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  83
  49. Theo Tạp chí thực phẩm, (2010), Vitamin C,
  http://tapchithucpham.com/?p=892.
  50. Trần Hữu Thị, Lê Doãn Diên, Bành Như Cương, Phạm Thị Mai,
  Vũ Thị Nhị, Phùng Thị Hồng, (2009), Nghiên cứu thăm dò hoạt chất
  Glucosinolate nhóm Sulforaphane và Indol-3-carbinoltrong một số loài súp
  lơ xanh (Brassica sp., Họ Cải - Brassicaceae ) ở Việt Nam.,
  http://thucphamchucnang.org.vn/nghien%20cuu%20Sulforaphan.html.
  51. Trần Hữu Thị, Lê Doãn Diên, Phạm Thị Mai, Vũ Thị Nhị, (2007),
  Thực phẩm chức năng: hợp chất có lưu huỳnh chiết xuất từ các loại rau cải
  họ chữ thập có ích cho người nghiện thuốc,
  http://thucphamchucnang.org.vn/Nghien%20thuoc.html.
  52. Nguồn: http://boneslab.bio.ntnu.no/Paal/glucosin.htm
  53. Nguồn: http://en.wikipedia.org/wiki/Glucosinolate
  54. Nguồn: http://en.wikipedia.org/wiki/Isothiocyanate
  55. Nguồn: http://flaxhullignans.com/whatissulfo.php
  56. Nguồn: http://www.sproutnet.com/nutritional_analysis.htm

  Xem Thêm: Nghiên cứu một số chất kháng ôxy hoá trong rau mầm họ cải
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu một số chất kháng ôxy hoá trong rau mầm họ cải sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status