Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Âm nhạc trong lễ hội truyền thống của người Việt xứ Thanh

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Âm nhạc trong lễ hội truyền thống của người Việt xứ Thanh

  Luận án tiến sĩ năm 2011
  Đề tài: Âm nhạc trong Lễ tế đàn Nam Giao Huế

  MỤC LỤC
  Lời cam đoan 1
  Mục lục . 2
  Bảng kê chữ viết tắt . 3
  Mở đầu . 1
  Chương 1: Đàn Nam Giao qua biến thiên của lịch sử dân tộc 7
  1.1. Từ ý tưởng đến tiến trình xây dựng đàn Nam Giao . 7
  1.2. Những thư tịch về đàn Nam Giao 9
  1.3. Nghệ thuật kiến trúc cổ . 14
  1.4. Cách tổ chức một cuộc tế Nam Giao . 23
  1.5. Tế phục, đối tượng, nhạc khí và tự khí 25
  1.6. Âm nhạc gắn với lịch sử lễ tế 30
  Tiểu kết . 35
  Chương 2: Vị trí và vai trò của âm nhạc trong lễ tế đàn Nam Giao . 36
  2.1. Ca chương trong lễ nhạc cung đìnhtriều Nguyễn và trong tế Giao . 36
  2.2. Dàn nhạc trong tế Giao . 54
  2.3. Biên chế các loại dàn nhạc trong tế Giao . 63
  Tiểu kết . 94
  Chương 3: Những giá trị nghệ thuật âm nhạc và giải pháp bảo tồn lễ tế
  đàn Nam Giao 97
  3.1. Vai trò chủ đạo của âm nhạc trong lễ tế đàn Nam Giao . 97
  3.2. Những giá trị của nghệ thuật âm nhạc . 98
  3.3. Những giải pháp bảo tồn vốn âm nhạc truyền thống trong lễ tế đàn Nam
  Giao 103
  Tiểu kết . 117
  Kết luận 119
  Danh mục các công trình của tác giả 125
  Tài liệu tham khảo . 126

  MỞ ĐẦU
  1.Lý do làm luận án
  Qua những biến thiên lịch sử,các triều đại quân chủ phong kiến Việt
  Namchịu ảnh hưởng khá mạnh mẽ văn hóa nho giáo phương Bắc. Bởi thế,
  việc xây dựng và tổ chức lễ tế đàn Nam Giao là m ột nghi thức văn hóa tín
  ngưỡng không thể thiếu trong nhữngđại lễ củacác triều đình phong kiến Việt
  Nam. Trong những nghi thứchành lễ, thì vị trí và vai trò của nghệ thuật âm
  nhạc đóng một vai tròhết sứcquan trọng.
  Nhìn trên một phương diện khác thì lễ tế đàn Nam Giaokhông chỉ thể
  hiện nguyện ước của vua – chúa, mà còn là của cả muôn dân trăm họ đều
  muốn cầu cho mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an.Thông qua lễ tế đàn Nam
  Giaocó thể thấy được lòng tự tôn những giá trị bản sắc văn hóa dân tộc, đồng
  thời là nơiđề cao triết học và phật học phương Đông cũng như cụ thể hóa các
  học thuyết âm dương ngũ hành, vô vi và kinh dịch bằng nghệ thuật kiến trúc,
  luật phong thủy Và trên hết, đó chính là nơi giao hòa giữa Thiên –Địa –
  Nhân, thể hiện đỉnh cao của văn hóa trong tâm linh người Việt.
  Mặt khác, những giá trị đích thực và quí hiếm của các trình thức lễ, các
  bài bản ca chương và tổ chức dàn nhạc cùng hệ thống bài bản, biên chế nhạc
  khí đang dần bị mai một theo thời gian. Trải qua biến thiên của lịch sử cùng
  những bước thăng trầm của các triều đại vua quan phong kiến Việt Nam, đàn
  Nam Giaođã phải gánh chịu sự hủy hoại nghiệt ngã của thiên nhiên, sự tàn
  phá một cách vô cảm của bàn tay con người. Những nguy cơ thất truyền
  thường xuyên là mối đe dọa khó lường đối với các lễ thức nói chung và nghệ
  thuật âm nhạc trong lễ tế đàn Nam Giao nói riêng.
  Từ những vấn đề trình bày ở trên đã thôi thúc chúng tôi chọn đề tài
  2
  “Âm nhạc trong Lễ tế đàn Nam Giao Huế” làm hướng nghiên cứu chính
  cho luận án Tiến sỹ của mình.
  2.Lịch sử vấn đề
  Nghiên cứu về đàn Nam Giao và những qui trình tế lễ, thực ra đã có
  nhiều công trình, bài luận nghiên cứu có giá trị về mặt học thuật. Xin được
  liệt kê một số trong nhiều công trình liên quan tới vấn đề này:
  Đàn Nam Giao Huế và Thiên đàn Bắc Kinh, Phan Thanh Hải, Tc Kiến
  trúc, số 2 năm 2001. Tác giảcung cấp số liệu về đàn Nam Giao và Thiên đàn
  Bắc Kinh trên lĩnh vực qui mô xây dựng, cấu trúc, nghệ thuật kiến trúc
  Một số phát hiện khảo cổ học ở Trai cung(Đàn Nam Giao), Tc Huế
  xưa và nay, số 17,năm 1996. Bài báo chỉcung cấp thông tin về công năng và
  ý nghĩa sử dụng, nghệ thuật kiến trúc vàý nghĩa tâm linh
  Khâm định Đại Namhội điển sử lệ, Nội cáctriều Nguyễn, NxbThuận
  Hóa, Huế,năm 1993. Tài liệu này cũng chỉ cung cấp thông tin về nghi thức và
  các lễ thức trong tế Giao;các trang phục, tự khí, nhạc khí, ca chương, biên
  chế các loại dàn nhạc
  Đại Nam nhất thống chí, quốc sử quán triều Nguyễn, Quyển kinh sư,
  Phạm Trọng Điềm dịch, Nxb Thu ận Hóa, Huế, năm 1997. Công trình này
  cung cấp thông tin về quan ni ệm tế Giao của các triều đại vua, chúa Việt
  Nam, luật phong thủy và các qui định niêm luật về ca chương
  Tư liệu lịch sử về đàn Nam Giao, L. Cadière, Bản dịch của Đặng Như
  Tùng, Tc B.A.V.H., năm 1914. Tác giả đề cập những thông tin tổng thể về
  đàn Nam Giao Huế
  Rừng thông Nam Giao, L. Cadière, bản dịch của Đặng Như Tùng, Tc
  B.A.V.H., năm 1914, chỉ đề cậpthông tin về rừng thông Nam Giao
  3
  Lễ tế Nam Giao, L. Cadière và O.Richard, B.A.V.H.,1915, miêu tả
  toàn cảnh lễ tế Giao năm 1915
  Lễ tế Nam Giao,Orband Richard, B.A.V.H., 1936,miêu tảtoàn cảnh lễ
  tế Giao năm 1936
  Lễtế Nam Giaotại Huế dưới triều Nguyễn, Đặng Đức Diệu Hạnh, luận
  văn thạc sỹ khoa học, trường Đại học Khoa học Huế, Huế, 2003, cung cấp các
  thông tin liên quan, quan niệm của các nước phương Đôngvà Việt Nam về lễ
  tế Nam Giao
  Sự tích đàn Nam Giao và các cuộc lễ tế Giao tại Huế, Lê văn Phước,
  tiểu luận cao học Sử, Trường Đại học Văn khoa, Viện Đại học Sài Gòn,
  1973. Tác giảcung cấp thông tin toàn cảnh về các khâu chuẩn bị cũng như
  các nghi thức trước, trong và sau lễ tế Giao
  Tìm hiểu tục lệ xưa, lễ tế Nam Giao (tài liệu biên tập của Lê Văn
  Hoàng)cung cấp thông tin về quan niệm thờ trời theo Nho giáo, dịch lý, Phật
  học và triết học phương Đông
  Nhã nhạc triều Nguyễn, Vĩnh Phúc, Nxb Thuận Hóa, 2010, nêu lên bức
  tranh toàn cảnh về Nhã nhạc triều Nguyễn như tu ồng cung đình, múa cung
  đình, nhạc khí và biên chế dàn nhạc, nhận định về ca chương, nhạc chương .
  Nhìn chung, các công trình nghiên c ứu và bài viết nêu trên, chủ yếu
  tiếp cận và miêu tả dưới phương diện sử học, văn hóa học, nghệ thuật kiến
  trúc,âm nhạc, không gian văn hóa, thuyết phong thủy với yếu tố tín ngưỡng
  và văn hóa tâm linh mà chưa nghiên cứu sâu về lĩnh vực âm nhạc học. Dẫu
  sao những công trình nghiên cứu, những bài luận của các tác giả đi trước, vẫn
  là cơ sở tầng nền, là nguồn tư liệu vô cùng quí báu giúp chúng tôi thực hiện
  luận án này.
  4
  3.Mụcđích nghiên cứu
  Thông qua việc nghiên cứu âm nhạc trong lễ tế đàn Nam Giao, luận án
  nhằm hướng tới tìm lại những giá trị văn hóa quanh nó được xây dựng bằng
  tri thức của nhiều lớp người, qua nhiều giai đoạn lịch sử.
  Trên cơ sở tìm lại được những giá trị văn hóa ấy, luận án sẽ hệ thống
  lại các bài bản âm nhạc gắn chặt với qui trình tự diễn tấu của các dàn nhạc
  trong lễ tế Giao. Từ đó, sẽ giúp ích phần nào cho việc bảo tồn hệ thống bài
  bản của âm nhạc trong lễ tế Giao nói riêng và âm nhạc trong cung đình Huế
  nói chung.
  4. Đối tượngvà phạm vinghiên cứu
  Đối tượng nghiên cứu
  Đối tượng nghiên cứu chính của luận án là âm nhạc trong lễ tế đàn
  Nam Giao. Nói c ụ thể là nghiên cứu các bài thài(ca chương, chi chương)gắn
  chặt với qui trình hành lễvà đóng vai trò chủ đạo trong lễ tế Giao.
  Tất nhiên, nghệ thuật âm nhạc trong lễ tế đàn Nam Giao không phải là
  thành tố độc lập. Liên quan đến nó, rộng là cả không gian lễ thức, gần là qui
  trình, nghi thức, cách thức tiến hành lễ, các đồ thờ tự, trang phục , và cận kề
  để trình tấu các giai điệu âm nhạc là các dàn nhạc.
  Vậy nên, ngoài đối tượng nghiên cứu chính là âm nhạc trong lễ tế Giao,
  thì đối tượng nghiên cứu bổ trợ của luận án còn được mở rộng sang những
  yếu tố liên quannhư tín ngưỡng, kiến trúc đặc biệt là biên chế và cách thể
  hiện của các dàn nhạc.
  Phạm vinghiên cứu
  Luận ánchỉnghiên cứuvềâm nhạctrong một cuộc lễ tế Giao của triều
  Nguyễn. Những cuộc tế lễ thuộc các triều đại khác không thuộc phạm vi
  5
  nghiên cứu của luận án này.
  5. Phương pháp nghiên cứu
  Phương pháp nghiên cứu chính mà chúng tôi sử dụng trong luận án này
  là phương phápphân tích, diễn giải, nghị luận, nhìn từ góc độâm nhạc học.
  Cũng như đã đề cập ở trên, âm nhạc trong lễ tế đàn Nam Giao không phải là
  thành tố độc lập, nên khi tiếp cận với đối tượng nghiên cứu, ngoài phương
  pháp nghiên cứu chính, chúng tôi còn sử dụng thao tác của phương pháp
  nghiên cứu liên ngànhthông qua: lịch sử học, dân tộc học, triết học, sưu tầm,
  thống kê tài liệu, đặc biệt là các nghệ nhân – “Báu vật nhân văn sống”về lễ
  nhạc cung đình triều Nguyễn, sẽ là những cơ sở quan trọng trong quá trình
  thực thi luận án.
  6.Đóng góp của luận án
  Luận án hy vọng sẽ:
  Đưa ra những vấn đề có tính hệ thống về lối tổ chức dàn nhạc gắn với
  qui trình và hình thức lễ.
  Nêu lên mối quan hệmật thiết giữa các trình thức lễ tế dân gian và lễ tế
  cung đình, cũng như mối quan hệ giữa âm nhạc dân gian và âm nhạc cung
  đình bác học.
  Đưa ra những vấn đề có tính lý luận về âm nhạc học trong các ca
  chương, múa Bát dật, dàn nhạc đệm gắn với trình thức lễ. Hệ thống bài bản và
  biên chế nhạc khí của dàn Đại nhạc, Nhã nhạc, Tiểu nhạc, phường bát âm
  Luận án mong muốn sẽ đóng góp vào môn học ký, xướng âm bằng chữ
  nhạc cổ truyền trong các bài ca chương, các bài bản đại nhạc, tiểu nhạc cho
  các trường văn hóa nghệ thuật Huếcũng như trong cả nước. Trên cơ sở đó,sẽ
  6
  giúp các cơ sở đào tạo trong việc phục hồi, bảo tồn và phát huy các giá trị âm
  nhạc di sản trong lễ tế đàn Nam GiaoHuế.
  Đề tàisẽ nêu lên lối ký âm bản phổ kết hợp theo lối song ngữ giữa hình
  thức ký âm ngũ tuyến phương Tây và chữ nhạc cổ truyền dân tộc trong các
  bài bản ca chương, đại nhạc, nhã nhạc, bát âm Nhằm giúp cho các cơ sở
  đào tạo trong việc phục hồi, bảo tồn và phát huy các giá trị âm nhạc di sản
  trong lễ tế đàn Nam GiaoHuế.
  Luận áncũng khơi dậy một cách sâu sắcnhững giá trị về nhiều mặtcủa
  đàn Nam Giaotrong không gian văn hóa Huế, một công trình văn hóa và văn
  hóa tâm linh của dân tộc cần được bảo tồn và phát huy trong xu thế hội nhập,
  toàn cầu hóa hiện nay.
  7.Bố cục của luận án
  Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo và phụ lục, luận án
  được cấu trúc gồm 3 chương :
  Chương 1: Đàn Nam Giaoqua biến thiêncủa lịch sử dân tộc
  Chương 2: Vị trí và vai trò của âm nhạc trong lễ tế đàn Nam Giao
  Chương 3: Những giá trị của nghệ thuật âm nhạc và giải pháp bảo tồn
  lễ tế đàn Nam GiaoHuế
  7

  Chương 1
  ĐÀN NAM GIAO QUA BIẾN THIÊN CỦA LỊCH SỬ DÂN TỘC
  1.1. Từ ý tưởng đến tiến trình xây dựng đàn Nam Giao
  1.1.1.Khái lược những sử liệu có liên quan đến ý tưởng xây dựng
  đàn Nam Giaocủa vua, chúa và quan lại triều đình nhà Nguyễn
  Theo quan niệm phương Đông, việc thờ trời, tế trờithì chỉ có Thiên tử
  mớicó được quyền hạnđó, còn việc thờ phụng tổ tiên thì từ vua quan cho đến
  thứ dân ai ai cũng phảicó nghĩa vụ thờcúng. Việc thờ trời là một trọng lễ. Vì
  vậy,nghi lễ phải hết sức long trọng, trang nghiêm. Đây là một nghi thức tôn
  giáo đặc biệt,bởithế, tế Giaođãrất đượcchú trọng vớisự quan tâm đặc biệt
  từ thời thượng cổ ở Trung Hoa cho đến các triều đại của vua chúa Việt Nam
  sau này Việc lập đàn để tế trời,đất là nét văn hóa đặc trưng của nhiều quốc
  gia phương Đông, tuy nhiên ở mỗi quốc gia có tên gọi và những tục lệkhác
  nhau trong quan niệm về tâm linh, tôn giáo, tín ngưỡng và tiến trình hành lễ.
  Nhưng,nét chung của các đàn tế lễ ở các quốc gia phương Đông là khát
  vọng của mọi người dân luôn hướng thiện, hướng về văn hóa tâm linh nhằm
  làm cho cuộc sống con người ấmno, hạnh phúc hơn, đặc biệt là văn hóa phồn
  thực của các cư dân nông nghiệp.
  Theo sử liệu, việc tế Giao ở Việt Nam bắt đầu từ đời vua Lý Anh Tông
  (1138-1175). Cho đến thời Nguyễn, các chúa chưa nghĩ đến việc tế Giao,vì
  quan niệm chỉ có vua mới được tế trời. Tuy nhiên, vào năm 1636, chúa
  Nguyễn Phúc Lan (tục gọi chúa Sãi) đóng đô ở Kim Long đã tổ chức lễ tế
  Giao tại một cánh đồng thuộc làng Kim Long. Sau khi lên ngôi Hoàng đế
  (năm 1802),vua Gia Long đã làm lễ hợp tế trời, đất vào năm 1803 tại một


  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  Tiếng Việt
  1. Dương ViếtÁ (2005), Âm nhạc Việt Nam từgóc nhìn văn hóa, Nxb Hà
  Nội, Hà Nội.
  2. Dương Viết Á (2009), Mấy vấn đề văn hóa âm nhạc Việt Nam, Nxb
  Văn hóa Dân tộc, Hà Nội.
  3. Đào Duy Anh (1941), Trung Hoa sử cương, Viện học thuật, Nxb Bốn
  Phương.
  4. Đào Duy Anh (1955), Cổ sử Việt Nam, Hà Nội
  5. Đào Duy Anh (1998), Việt Nam Văn hoá sử cương, Nxb Đồng Tháp,
  Đồng Tháp.
  6. Toan Ánh (1970), Cầm ca Việt Nam, Nxb Lá Bối, Sài Gòn.
  7. Nguyễn Hữu Ba (1960), Giới thiệu sơ lược về âm nhạc Việt Nam, Nxb
  Bộ Quốc Gia Giáo Dục, Sài Gòn.
  8. Nguyễn Hữu Ba (1961), Dân ca Việt Nam, Tập(1,2), Nxb Bộ Quốc Gia
  GiáoDục, Sài Gòn.
  9. Hoa Bằng (1958), Quang Trung –Nguyễn Huệ, anh hùng dân tộc, Nxb
  Bốn Phương, Sài Gòn.
  10. Tôn Thất Bình (1993), Tuồng Huế, Nxb Thuận Hóa, Huế.
  11. Tôn Thất Bình (1996), “Nhã nhạc ở Việt Nam”,Sông Hương, số 7.
  12. Tôn Thất Bình (1995), “Vị trí ca múa nhạc cung đình Huế trong kho
  tàng ca múa nhạc Việt Nam”, Nghiên cứu Nghệ thuật, số 8.
  127
  13. Leopold Cadière (2004), Kinh thành Huế và tế Nam Giao,Nxb Thuận
  Hóa, Huế.
  14. Thiết Mai Tôn Thất Cảnh (1960), “Ảnh hưởng của văn hoá Trung Hoa
  trong nhạc cổ Việt Nam”,Nguyệt san Văn Hữu, số 3.
  15. Nguyễn Khoa Chiêm (1986),Nam triều công nghiệp diễn chí(bản dịch
  của Ngô Đức Thọ mang tiêu đề Trịnh -Nguyễn diễn chí), Nxb Sở Văn hóa
  Thông tin Bình Trị Thiên, Bình Trị Thiên.
  16. Lê Văn Chiêu (2007), Nghệ thuật sân khấu Hát Bội, Nxb Trẻ,TP. Hồ
  Chí Minh.
  17. Phan Huy Chú (2007), Lịch triều hiến chương loại chí, (t.1,2), Nxb
  Giáo dục, Hà Nội.
  18. Phan Trần Chúc (1957), Vua Quang Trung, Nxb Chính Ký, Sài Gòn.
  19. Hoàng Chương (1993), Đi tìm vẻ đẹp sân khấu dân tộc, Nxb Sân Khấu,
  Hà Nội.
  20. Phạm Duy (1972), Đặc khảo dân nhạc ở Việt Nam,Nxb Hiện Đại, Sài
  Gòn.
  21. Nguyễn Bình Định, (2000), Âm nhạc Phương Đông, Nhạc viện Hà Nội,
  Hà Nội.
  22. Đỗ Bằng Đoàn, Đỗ Trọng Huề (1968), Những đại lễ và vũ khúc của
  vua chúa Việt Nam, Nxb Hoa Lư,Sài gòn.
  23. Đỗ Bằng Đoàn, Đỗ Trọng Huề (1962), Việt Nam ca trù biên khảo, Sài
  Gòn.
  24. Lê Quý Đôn (1973), Đại Việt Thông sử, Nxb Bộ Văn hóa Giáo dục và
  Thanh niên, Sài Gòn.

  Xem Thêm: Âm nhạc trong lễ hội truyền thống của người Việt xứ Thanh
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Âm nhạc trong lễ hội truyền thống của người Việt xứ Thanh sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status