Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Những thủ pháp sáng tác trong một số trường phái âm nhạc ở thế kỷ XX

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  1
 5. Công cụ
 6. Những thủ pháp sáng tác trong một số trường phái âm nhạc ở thế kỷ XX

  Luận án tiến sĩ
  Đề tài: Những thủ pháp sáng tác trong một số trường phái âm nhạc ở thế kỷ XX

  Mục lục
  tr
  Mở đầu 4
  Ch-ơng 1. Sự hình thành và phát triển các khuynh h-ớng âm nhạc
  trong bối cảnh lịch sử thế kỷ XX . 11
  1.1. Những sự kiện có ảnh h-ởng trực tiếp tới sự phát triển của âm
  nhạc thế kỷ XX 11
  1.2. Sự hình thành các khuynh h-ớng sáng tác tiêu biểu trên thế giới 18
  Ch-ơng 2. Những đổi mới trong ngôn ngữ âm nhạc thế giới thế kỷ
  XX . 42
  2.1. Điệu thức 42
  2.2. Hòa âm . 60
  2.3. Luật nhịp và tiết tấu 65
  Ch-ơng 3. Đặc điểm âm nhạc trong tác phẩm khí nhạc của nhạc sĩ
  Việt Nam . 71
  3.1. Sử dụng những làn điệu dân ca hoặc ca khúc quen thuộc để làm
  chất liệu chủ đề 71
  3.2. Một số ph-ơng pháp sử dụng điệu thức . 82
  3.3. Hòa âm và phức điệu 95
  3.4. Một số vấn đề về luật nhịp và tiết tấu . 103
  Kết luận 109
  Danh mục những công trình đã công bố liên quan tới luận án . 115


  Mở đầu
  1. Lý do chọn đề tài
  Âm nhạc là một loại hình nghệ thuật luôn đóng vai trò quan trọ ng
  trong đời sống văn hóa của con ng- ời. Từ hàng ngàn năm nay sự phát
  triển của âm nhạc luôn chịu tác động của chế độ chính trị, xã hội cũng
  nh- những điều kiện về kinh tế. Nhận định này đã đ-ợc chứng minh
  trong suốt chiều dài phát triển lịch sử âm nhạc và lại đ-ợc khẳng đ ị nh
  một lần nữa trong sự phát triển của âm nhạc thế kỷ XX.
  Thật vậy, thế kỷ XX đ-ợc coi là một thời kỳ chứa đầy biến động
  sâu sắc về chính trị xã hội và sự ảnh h-ởng của nó không còn nằm trong
  giới hạn của một quốc gia hay một châu lục mà đã bao trùm gần nh- toàn
  thế giới. Các cuộc chiến tranh Thế giới lần thứ nhất (1914 -1918) và lần
  thứ hai (1939 -1945) đã dẫn đến những thay đổi sâu sắc trong sự phát
  triển của xã hội, từ đó nảy sinh ra những quan điểm sống khác nhau.
  Chức năng của nghệ thuật là phản ánh hiện thực cuộc sống và những thay
  đổi nhanh chóng hiện thực cuộc sống đó đã dẫn đến sự ra đời của các
  khuynh h-ớng sáng tác nghệ thuật khác nhau. Hơn nữa, thế kỷ XX cũng
  đã chứng kiến sự phát triển một cách nhanh chóng của khoa học kỹ thuật
  và những ảnh h-ởng lớn lao, rộng khắp của nó trong đời sống xã hội
  cũng nh- nghệ thuật. Chỉ trong mấy thập kỷ của thế kỷ XX, lịch sử đã
  ghi nhận sự ra đời của rất nhiều khuynh h-ớng sáng tác âm nhạc với
  những quan điểm sáng tác và quan điểm thẩm mỹ khác nhau.
  Nền âm nhạc thính phòng và giao h-ởng Việt Nam mới đ-ợc hình
  thành và phát triển từ những năm 60 của thế kỷ XX. Tuy ra đời muộn
  nh-ng các nhạc sĩ Việt Nam đã biết tiếp thu những tinh hoa của âm nhạc
  thế giới kết hợp với âm nhạc dân g ian của dân tộ c mình để tạo một ngôn
  5
  ngữ âm nhạc mang nhiều nét đặc tr- ng riêng. Trong mấy chục năm qua,
  nhiều tác phẩm khí nhạc Việt Nam đã góp phần không nhỏ trong việc
  khắc họa cuộc chiến đấu ngoan c-ờng của nhân dân ta chống đế quốc Mỹ
  cũng nh- thể hiện đ-ợc những tâm t- nguyện vọng của nhân dân. Mặc dù
  nền khí nhạc Việt Nam còn non trẻ nh-ng đã từng b-ớc tr-ởng thành đi
  lên và đ-ợc công chúng đón nhận, đặc biệt đã có những tác phẩm đ-ợc
  giới thiệu ra n-ớc ngoài.
  Vậy mà từ tr-ớc tới nay vẫn ch -a có một tài liệu ho ặc một nghiên
  cứu chính thức nào nhìn nhận sự hìn h thành phát triển của âm nhạc mới
  Việt Nam nh- một khuynh h-ớng sáng tác âm nhạc ở thế kỷ XX.
  Xuất phát từ nhận thức và suy nghĩ trên, với nhu cầu cấp bách của
  tình hình nghiên cứu hiện nay đã thôi thúc c húng tôi chọn viết Luận án
  tiến sĩ nghệ thuật âm nhạc với đề tài ‚Những thủ pháp sáng tác trong một
  số trường phái âm nhạc ở thế kỷ XX‛.
  2. Lịch sử đề tài
  Chúng ta mới b-ớc sang thế kỷ XXI đ -ợc m-ời năm, do đó việc hệ
  thống lại những thủ pháp sáng tác âm nhạc thế kỷ XX trên qui mô toàn
  thế giới vẫn còn là một công việc đầy thách thức. Trong toàn bộ các tài
  liệu chúng tôi đã đ-ợc tham khảo cũng minh chứng cho nhận định trên.
  Đối với dạng tài liệu đ-ợc coi là sách giáo khoa lịch sử âm nhạc
  trong nhiều tr- ờng đại học ở trên thế giới thì cuốn A History of Western
  Music do Donald Jay Grout & Laude V. Palisca biên soạn (nhà xuất bản
  W.W-Norton & company, 1988) luôn đ-ợc coi là sự lựa chọn hàng đầu
  vậy mà cũng chỉ dành khoảng 80 (trang 807 -885) trong tổng số hơn
  1.000 trang để giới thiệu khái quát về sự phát triển của âm nhạc ở nửa
  đầu thế kỷ XX. Trong cuốn Music an Appreciation do Roger Kamien viết
  (nhà xuất bản Mc Graw Hill, 1998) có dành tới hơn một trăm trang để
  giới thiệu về âm nhạc thế kỷ XX. Trong cuốn này phần nửa đầu thế kỷ
  6
  XX chỉ đề cập đến ba tr-ờng phái âm nhạc là ấn t-ợng, tân cổ điển và
  biểu hiện cùng một nhạc sĩ tiêu biểu của mỗi tr-ờng phái ấy. Phần nửa
  sau thế kỷ XX chỉ giới thiệu khái quát một số khuynh h-ớng âm nhạc đã
  tồn tại trong đời sống âm nhạc ở châu Âu và Bắc Mỹ và không đề cập chi
  tiết một tác giả cụ thể nào. Cuốn Trích giảng âm nhạc thế kỷ XX (dùng
  cho học sinh trung cấp) của Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam do tác
  giả Tú Ngọc biên soạn (Nhạc viện Hà Nội xuất bản năm 1991) cũng giớ i
  thiệu sơ l-ợc về một số nhạc sĩ ở nửa đầu thế kỷ XX không đi sâu vào
  ngôn ngữ sáng tác và không đề cập đến sự ra đời của các tr-ờng phái âm
  nhạc.
  Đối với dạng tài liệu chuyên khảo âm nhạc thế kỷ XX : Cuốn La
  musique du XXe siècle do Jean-Noel Von Der Weid biên soạn (nhà xuất
  bản Hachette, 1997) đ-ợc coi là tiêu biểu. Trong cuốn sách này tác giả
  đã trình bày đan xen giữa các phần giới thiệu ngôn ngữ âm nhạc của một
  số tác giả cụ thể với sự phát triển âm nhạc của một quốc gia chủ yếu ở
  châu Âu và Bắc Mỹ. Vấn đề hình thành các tr-ờng phái âm nhạc ở thế kỷ
  XX không đ-ợc giới thiệu một cách hệ thống mà đ-ợc đ-a vào đan xen
  khi đề cập đến ngôn ngữ của tác giả. Cuốn Music since 1945 do Elliot
  Schwartz & Daniel Godrey biên soạn (nhà xuất bản Schirmer Books,
  1992), chỉ giới thiệu một số bút pháp âm nhạc ra đời từ sau năm 1945
  nh-ng cũng không qui tụ theo các thủ pháp sáng tác của từng tr- ờng
  phái. Cuốn Trajectoire de la musique au XXe siècle của tác giả Marie Claire Mussat (nhà xuất bản Klincksieck, 2002) lại đ-ợc t rình bày d- ới
  dạng trả lời các câu hỏi ngắn về những vấn đề liên quan đến âm nhạc thế
  kỷ XX.
  Đối với phần âm nhạc Việt Nam thì cuốn L-ợc sử âm nhạc Việt
  Nam của tác giả Thụy Loan (do Nhạc viện Hà Nội, Nhà xuất bản Âm
  nhạc, 1993) đã đ-a ra một bức tranh to àn cảnh về nền âm nhạc n-ớc nhà
  7
  từ khi hình thành cho tới ngày nay. Những vấn đề về âm nhạc thính
  phòng và giao h-ởng Việt nam chỉ đ-ợc đ-a vào một cách khái quát
  trong ba trang (113 -116).
  Cuốn Âm nhạc mới Việt Nam tiến trình và thành tựu của nhóm tác
  giả Tú Ngọc, Nguyễn Thị Nhung, Vũ Tự Lân, Nguyễn Ngọc Oánh, Thái
  Phiên (do Viện Âm nhạc xuất bản năm 2000) đề cập đến sự phát triển âm
  nhạc Việt Nam d-ới dạng chuyên luận, mang tính hệ thống trong việc
  đánh giá cả một quá trình hình thành và phát triển của nền âm nhạc mới
  Việt Nam trải dài gần nh- toàn bộ thế kỷ XX, phần âm nhạc giao h-ởng
  và thính phòng là một trong những thể loại nằm trong tổng thể đó (nó chỉ
  gồm khoảng 80 trong tổng số 999 trang của cuốn sách). Tuy nhiên phần
  này sẽ là nhân tố cơ bản làm tiề n đề cho cuốn Âm nhạc thính phòng-giao
  h-ởng Việt Nam sự hình thành và phát triển -tác phẩm -tác giả .
  Cuốn Âm nhạc thính phòng-giao h-ởng Việt Nam sự hình thành và
  phát triển-tác phẩm -tác giả của PGS.TS Nguyễn Thị Nhung (do Viện Âm
  nhạc xuất bản năm 2001) đ-ợc coi là một cuốn gần nhất với đề tài của
  luận án. Cuốn sách đã đề cập khá đầy đủ các tác phẩm âm nhạc thính
  phòng và giao h-ởng từ góc độ hình thức, thể loại và nội dung để từ đó
  khẳng định sự hình thành và phát triển của thể loại âm nhạc này. Trong
  ch-ơng III của cuốn sách, PGS.TS Nguyễn Thị Nhung đã đ-a ra một vài
  nét đặc tr-ng của âm nhạc thính phòng -giao h-ởng Việt Nam. Đây là
  điểm mấu chốt để ra đời công trình tiếp theo Âm nhạc Việt Nam, tác giả,
  tác phẩm và là cơ sở để phát triển các luận văn, lu ận án về đề tài khí
  nhạc Việt Nam.
  Bốn tập Âm nhạc Việt Nam, tác giả, tác phẩm của nhiều tác giả
  nh- Nguyễn Thị Nhung, Phạm Tú H -ơng, Lê Toàn, Nguyễn Thị Minh
  Châu (do Viện Âm nhạc xuất bản trong các năm 2006, 2007) lại đi sâu
  vào việc giới thiệu chân dun g từng tác giả tiêu biểu trong nền âm nhạc
  8
  Việt Nam nói chung và có điểm các tác phẩm khí nhạc nếu tác giả đó có
  sáng tác.
  Ngoài các tài liệu đã đ-ợc xuất bản thì có một số luận văn, luận án
  chuyên ngành lý luận âm nhạc cũng đã nghiên cứu sâu một tác phẩm cụ
  thể hoặc ngôn ngữ âm nhạc của một tác giả hoặc một thể loại khí nhạc
  Việt Nam.
  Nh- vậy, dẫu có nhìn ở góc độ rộng từ các công trình đồ sộ tiếp
  xúc với nền âm nhạc thính phòng, giao h-ởng Việt Nam, hay ở góc độ
  hẹp chỉ riêng một tác phẩm, hay phong các h của một nhạc sỹ thì đã có
  không ít công trình đề cập tới. Nh- ng, cho tới nay vẫn ch- a có công trình
  nào tiếp cận chỉ riêng với nền khí nhạc Việt Nam d-ới lăng kính của văn
  hóa học âm nhạc trong mối quan hệ với nền âm nhạc trên thế giới ở thế
  kỷ XX. Tuy nhiên, những công trình nghiên cứu, những bài luận bàn của
  các tác giả đi tr- ớc vẫn là cơ sở, là nguồn t ài liệu vô cùng quý báu giúp
  chúng tôi thực hiện luận án này.
  3. Mục đích nghiên cứu
  Mục đích nghiên cứu chính của luận án là tìm ra những đặc điểm
  tiêu biểu của các tr-ờng phá i âm nhạc trên thế giới cũng nh- những nét
  đặc tr-ng trong ngôn ngữ khí nhạc của các nhạc sĩ Việt Nam để từ đó có
  thể khẳng định âm nhạc Việt Na m đã hình thành một khuynh h-ớng sáng
  tác riêng và khuynh h-ớng sáng tác này chịu ản h h-ởng qua lại của nhiều
  tr-ờng phái âm nhạc trên thế giới
  4. Đối t-ợng và phạm vi nghiên cứu
  Đối t-ợng nghiên cứu
  Trong luận án này chúng tôi chỉ nghiên cứu những tác phẩm nổi
  tiếng của các tr-ờng phái âm nhạc tiêu biểu trên thế giới. Đối với phần
  âm nhạc Việt Nam chúng tôi chỉ nghiên cứu những tác phẩm thuộc thể
  9
  loại thính phòng và giao h-ởng viết cho các nhạc cụ ph-ơng Tây diễn
  tấu.
  Phạm vi nghiên cứu
  Do đề tài của luận án rất rộng nên chúng tôi chỉ nghiên cứu những
  khía cạnh sẽ có ảnh h-ởng nhiều tới thủ pháp sáng tác khí nhạc . V ì vậy
  luận án sẽ không đi sâu vào vấn đề cấu trúc, phối khí trong âm nhạc
  thế kỷ XX.
  Đối với phần âm nhạc Việt Nam, phạm vi nghiên cứu của luận án
  là những tác phẩm đ-ợc viết trong khoảng thời gian từ những năm 1960
  đến những năm 1990. Do khối l-ợng tác phẩm rất đồ sộ nên khi cần để
  đ-a ra phân tích, chứng minh cho các luận điểm của bản luận án, chúng
  tôi chỉ chọn những tác phẩm đã đ-ợc công bố trên các ph-ơng tiện thông
  tin đại chúng hoặc đã đ-ợc dàn dựng, trình diễn và đ ạt các giải th-ởng
  trong các kỳ thi khí nhạc toàn quốc hoặc quốc tế. Hơn nữa luận án cũng
  chỉ giới hạn phân tích nhữ ng tác phẩm của các nhạc sĩ ở Việt Nam và
  mang quốc tịch Việt Nam. Những sáng tác của các nhạc sĩ Việt kiều
  không thuộc đối t-ợng của bản lu ận án này.
  5. Ph-ơng pháp nghiên cứu
  Luận án dựa trên quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng và
  duy vật lịch sử, những quan điểm của chủ nghĩa M ác-Lê nin và đ-ờng lối
  văn hóa văn nghệ của Đảng để tiếp cận và phân tích sự vật hoặc hiện
  t-ợng.
  Trong luận án này, chúng tô i dùng ph-ơng pháp nghiên cứu lý
  thuyết nhìn từ góc độ âm nhạc nhạc học và dùng ph-ơng pháp tiếp cận
  lịch sử để nghiên cứu t- liệu. K hi phân tích để minh chứng cho các nhận
  định về nền khí nhạc Việt Nam chúng tôi có sử dụng các t- liệu trong
  các công trình khoa học về lý thuyết âm nhạc cổ truyền đã đ-ợc công bố
  10
  kết hợp với việc đối chiếu, so sánh các lý thuyết của âm nhạc ở thế kỷ
  XX.
  6. Đóng góp của luận án
  Đây là công trình nghiên cứu đầu tiên ở Việt Nam mang tính chất
  tổng quát v à hệ thống hóa những thủ pháp sáng tác âm nhạc thế kỷ XX.
  Từ cách phân tích, khái quát rồi đánh giá, chúng tôi hy vọng đ-a ra
  một số nhận xét có cơ sở về những nét nổi trội trong thủ pháp sáng tác
  của một số tr-ờng phái âm nhạc thế kỷ XX và của nền khí nhạc Việt
  Nam, khẳng định khuynh h-ớng sáng tác này là hệ quả tất yếu của cả
  một quá trình tiếp biến văn hóa dựa trên cơ sở tầm nền truyền thống văn
  hóa dân tộc Việt Nam.
  Quan niệm nền âm nhạc giao h-ởng và thính phòng Việt Nam d-ới
  góc độ là một khuynh h-ớng sáng tác xuất hiện ở thế kỷ XX trên thế giới
  là một cách nhìn mới. Từ cách tiếp cận này, luận án hy vọng sẽ có một
  đóng góp nhỏ trong cách phân tích các tác phẩm khí nhạc đ-ơng đại Việt
  Nam. Đó là cách nhìn toàn diện, bao quát trong mối liên hệ giữa lịch sử,
  quan điểm sáng tác, quan điểm thẩm mỹ để hiểu và phân tích tác phẩm
  sâu hơn. Hơn nữa, chúng tôi hy vọng sau khi bản luận án này đ-ợc công
  nhận sẽ là cơ sở để bổ sung vào giáo trình giảng dạy môn lịch sử âm
  nhạc thế kỷ XX của Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam.
  7. Bố cục của luận án
  Ngoài phần mở đầu (07 trang), phần kết luận (06 trang ), phụ lục
  (91 trang ), nội dung luận án gồm 3 ch -ơng:
  Ch-ơng 1: Sự hình thành và phát triển những khuynh h-ớng âm
  nhạc trong bối cảnh lịch sử thế kỷ XX.
  Ch-ơng 2: Những đổi mới trong ngôn ngữ âm nhạc thế giới ở thế kỷ
  XX.
  Ch-ơng 3: Đặc điểm ngôn ngữ âm nhạc trong tác phẩm khí nhạc
  của nhạc sĩ Việt Nam.


  11
  Ch-ơng 1
  Sự hình thành và phát triển các khuynh h-ớng
  âm nhạc Trong bối cảnh lịch sử thế kỷ XX
  1.1. Những sự kiện có ảnh h-ởng trực tiếp tới sự phát triển của âm
  nhạc thế kỷ XX
  1.1.1 Sự kiện chính trị xã hội
  Có thể nói rằng tình hình chính trị xã hội ở thế kỷ XX đ-ợc đánh
  dấu bằng bốn sự kiện lớn. Những sự kiện này có một tác động sâu sắc tới
  đời sống xã hội và đã để lại n hững dấu ấn đậm nét trong sự phát triển của
  âm nhạc thế kỷ XX.
  Sự kiện đầu tiên , cuộc Chiến tranh thế giớ i lần thứ nhất ( 1914-1918). Đây là một trong những cuộc chiến tranh quyết liệt và có qui mô
  to lớn nhất trong lịch sử nhân loại cho đến thời điểm ấy. Các chiến
  tr-ờng chính của cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất đã bao trùm khắp
  các n-ớc châu Âu và ảnh h-ởng ra toàn thế giới, lôi kéo tất cả các c-ờng
  quốc ở châu lục này và cả Bắc Mỹ vào cuộc chiến.
  Đây là một cuộc chiến tranh bắt nguồn từ những mâu thuẫn trong
  sự phát triển của các chủ nghĩa đế quốc đứng đầu ở châu Âu nhằm phân
  chia lại thế giới và thị tr-ờng giữa chúng. Cuộc chiến này còn nhắm đến
  mục đích lập lại trật tự thế giới mới và làm sụp đổ bốn đế chế hùng mạnh
  nh-ng đã già nua lúc bấy giờ là Đế quốc Nga, Đế quốc Đức, Đế chế áo -Hung và Đế chế Ottoman. Tuy nhiên kết quả của cuộc chiến không nh-
  mong đợi, nó không những không giải quyết đ-ợc vấn đề đặt ra mà còn
  làm cho mâu thuẫn giữa các n-ớc ngày càng gia tăng và hình thành nên
  chủ nghĩa cộng sản ở Nga, chủ nghĩa quân phiệt và phát xít tại ý, Đức,
  Nhật cũng nh- sự xâm phạm, chia cắt quyền tự quyết của các dân tộc

  Xem Thêm: Những thủ pháp sáng tác trong một số trường phái âm nhạc ở thế kỷ XX
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Những thủ pháp sáng tác trong một số trường phái âm nhạc ở thế kỷ XX sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status