Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Phát triển thương hiệu EIC tại Công ty cổ phần Giám định Năng lượng Việt Nam

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phát triển thương hiệu EIC tại Công ty cổ phần Giám định Năng lượng Việt Nam

  Luận văn thạc sĩ năm 2011
  Đề tài: Phát triển thương hiệu EIC tại Công ty cổ phần Giám định Năng lượng Việt Nam
  Mô tả bị lỗi font vài chữ, tài liệu thì bình thường

  MỤC LỤC
  LỜI CAM ĐOAN i
  MỤC LỤC . ii
  DANH MỤC CÁC CHỮVIẾT TẮT . vi
  DANH MỤC CÁC BẢNG . vii
  DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ . viii
  DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ& BIỂU ĐỒ . ix
  MỞ ĐẦU . 1
  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THƯƠNG HIỆU VÀ PHÁT TRIỂN
  THƯƠNG HIỆU 5
  1.1. TỔNG QUAN VỀTHƯƠNG HIỆU . 5
  1.1.1. Thương hiệu 5
  1.1.1.1. Khái niệm thương hiệu 5
  1.1.1.2. Đặc tính thương hiệu . 7
  1.1.1.3. Các thành phần của thương hiệu . 9
  1.1.1.4. Giá trịcủa thương hiệu 9
  1.1.1.5. Các liên hệthương hiệu . 14
  1.1.1.6. Vai trò của thương hiệu . 15
  1.1.1.7. Chức năng của thương hiệu . 16
  1.1.2. Thương hiệu Dịch vụ . 17
  1.1.2.1. Dịch vụ 17
  1.1.2.2. Thương hiệu dịch vụ 19
  1.2. PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU TRONG TỔCHỨC 20
  1.2.1. Đánh giá thịtrường - Phân tích môi trường kinh doanh . 20
  1.2.2. Đánh giá sức mạnh thương hiệu . 21
  1.2.2.1. Phân tích Vị th ếth ương hiệu – Công cụch ỉ báo trễ(giá tr ị hoạt ñộng hiện tại) 21
  1.2.2.2. Phân tích Sức mạnh thương hiệu- Công cụ chỉ báo sớm (giá trị tăng
  trưởng tương lai của thương hiệu) 22
  iii
  1.2.3. Phân ñoạn thịtrường và Lựa chọn thịtrường mục tiêu 26
  1.2.3.1. Phân ñoạn thịtrường: 26
  1.2.3.2. Lựa chọn thịtrường mục tiêu 28
  1.2.4. Định vị, tái ñịnh vịthương hiệu 29
  1.2.4.1. Định vịthương hiệu . 29
  1.2.4.2. Sứmệnh thương hiệu 33
  1.2.4.3. Tầm nhìn thương hiệu . 33
  1.2.4.4. Tái ñịnh vịthương hiệu . 34
  1.2.5. Các chiến lược phát triển thương hiệu . 34
  1.2.5.1. Chiến lược mởrộng dòng 34
  1.2.5.2. Chiến lược mởrộng thương hiệu 34
  1.2.5.3. Chiến lược ña thương hiệu 34
  1.2.5.4. Chiến lược thương hiệu mới 35
  1.2.6. Giải pháp phát triển thương hiệu . 35
  1.2.6.1. Nhóm các giải pháp marketing 36
  1.2.6.2. Đầu tưtài chính . 39
  1.2.6.3. Đăng ký Bảo hộthương hiệu . 40
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU EIC TẠI
  CÔNG TY CỔPHẦN GIÁM ĐỊNH NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM 42
  2.1. TỔNG QUAN VỀCÔNG TY EIC 42
  2.1.1. Khái quát vềCông ty EIC . 42
  2.1.2. Lịch sửhình thành và phát triển của Công ty EIC . 42
  2.1.3. Cơcấu tổchức và bộmáy quản l ý của EIC . 44
  2.1.3.1. Cơcấu tổchức c ủa Công ty và v ị trí Công ty trong c ơcấu tổchức củ a PV EIC 44
  2.1.3.2. Cơcấu Bộmáy quản lý của EIC . 46
  2.2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU EIC . 48
  2.2.1. Đánh giá thịtrường 48
  2.2.1.1. Môi trường bên trong 48
  2.2.1.2. Môi trường bên ngoài 55
  iv
  2.2.1.3. Phân ñoạn thịtrường của EIC . 78
  2.2.2 Đánh giá sức mạnh thương hiệu : 79
  2.2.2.1.Các thành phần của thương hiệu EIC . 79
  2.2.2.2. Nhận thức vềvấn ñềphát triển thương hiệu của công ty EIC . 81
  2.2.3. Định vịthương hiệu EIC trong thời gian qua . 85
  2.2.4. Các hoạt ñộng phát triển thương hiệu EIC . 87
  2.2.4.1. Các hoạt ñộng marketing của công ty EIC 87
  2.2.4.2. Hoạt ñộng ñầu tưtài chính 94
  2.2.4.3. Hoạt ñộng ñăng ký bảo hộthương hiệu 95
  2.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỊTRÍ THƯƠNG HIỆU EIC 95
  CHƯƠNG 3: PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU EIC . 97
  3.1. CĂN CỨ ĐỀXUẤT GIẢI PHÁP 97
  3.1.1. Bối cảnh trong nước và thếgiới trong giai ñoạn 2011 - 2015 97
  3.1.1.1. Trong nước 97
  3.1.1.2. Thếgiới 98
  3.1.2. Triển vọng phát triển thịtrường giám ñịnh giai ñoạn 2011 – 2015 99
  3.1.3. Dựbáo nhu cầu thịtrường ñối với sản phẩm dịch vụcủa EIC . 99
  3.1.3.1. Nhu cầu thịtrường thếgiới và khu vực . 99
  3.1.3.2. Nhu cầu thịtrường Việt Nam 100
  3.1.4. Kếhoạch kinh doanh giai ñoạn 2011 – 2015 của công ty EIC . 104
  3.1.4.1. Căn cứxây dựng kếhoạch 104
  3.1.4.2. Mục tiêu kếhoạch 2011 – 2015 104
  3.1.4.3. Các chỉtiêu kếhoạch sản xuất kinh doanh 2011 – 2015 106
  3.2. PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU EIC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM
  ĐỊNH NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM . 108
  3.2.1. Phân ñoạn, lựa chọn thịtrường mục tiêu 108
  3.2.1.1. Phân ñoạn thịtrường . 108
  3.2.1.2. Lựa chọn thịtrường mục tiêu: . 108
  3.2.2. Tái ñịnh vịthương hiệu EIC . 109
  v
  3.2.2.1. Nhận diện khách hàng mục tiêu 109
  3.2.2.2. Đối thủcạnh tranh . 110
  3.2.3. Lựa chọn chiến lược phát triển thương hiệu . 113
  3.2.3.1. Căn cứlựa chọn . 113
  3.2.3.2. Lựa chọn chiến lược phát triển thương hiệu EIC . 113
  3.2.3.3. Nội dung chiến lược mởrộng thương hiệu EIC 116
  3.2.4. Giải pháp phát triển thương hiệu EIC giai ñoạn 2011-2015 116
  3.2.4.1. Nhóm các giải pháp Marketing . 116
  3.2.4.2. Chính sách ñầu tưtài chính . 129
  3.2.4.3. Đăng ký bảo hộthương hiệu . 131
  3.2.5. Tổchức và kiểm tra việc thực hiện chiến lược 132
  3.2.5.1. Tổchức thực hiện 132
  3.2.5.2. Kiểm tra việc thực hiện chiến lược . 134
  KẾT LUẬN . 135
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 136

  MỞ ĐẦU
  1. LỜI NÓI ĐẦU
  Tiếng gõ búa thanh vang của ông Eirik Glenne - Chủtịch Đại Hội ñồng tổ
  chức Thương mại thếgiới WTO vang lên trong chiều ngày 7/11/2006 ñã ñánh dấu
  một cột mốc ñặc biệt quan trọng và ñầy ý nghĩa trong chặn ñường lịch sửcủa dân
  tộc Việt Nam – Việt Nam chính thức trở thành thành viên thứ 150 của tổ chức
  Thương mại thếgiới WTO. Sựkiện trọng ñại này một mặt ñem lại cho Việt Nam
  những lợi thếnhất ñịnh, ñó là Việt Nam từnay ñã có thểtham gia một cách bình
  ñẳng vào thểchếthương mại toàn cầu, nâng cao vịthếtrên trường quốc tế, và thúc
  ñẩy hơn nữa tăng trưởng kinh tế. Mặt khác, nó cũng ñặt ra nhiều thách thức cho
  Việt Nam cũng nhưcác quốc gia khác khi tham gia vào thương mại quốc tế. Từ ñó
  yêu cầu ñặt ra cho các doanh nghiệp Việt Nam là làm thếnào ñểcó thểgiữvững và
  phát triển thịtrường trong nước.
  Trong bối cảnh thương hiệu giờ ñây ñã trởthành một sức mạnh ñộc lập trong
  nền kinh tế, ñặc biệt có ý nghĩa quan trọng ñối với hầu hết các doanh nghiệp như
  ông David Haigh, Tổng Giám ñốc của Brand Finance ñã khẳng ñịnh giá trị của
  thương hiệu:”Tổng giá trị của 250 thương hiệu doanh nghiệp mà giá trị nhất là
  2.197 nghìn tỷ ñôla. Tổng giá trịcủa các thương hiệu này cao hơn mức GDP của
  nước Pháp”. Hay theo Booz& Company, họcho rằng giá trịcủa 10 thương hiệu giá
  trịnhất cũng cao hơn vốn hóa của 70% doanh nghiệp nhà nước của Mỹ
  [3, tr.36]
  . Có
  ñược một thương hiệu mạnh, mang lại giá trịto lớn nhưvậy ñòi hỏi một quá trình
  ñầu tư, xây dựng và phát triển lâu dài với sựhuy ñộng toàn bộnội lực, ngoại lực
  của một doanh nghiệp. Điều này càng cấp thiết và quan trọng hơn nữa cho những
  doanh nghiệp nào mới ra ñời, cần nắm lấy những cơhội cũng như ưu thếvốn có của
  mình ñể khẳng ñịnh vị thế doanh nghiệp trên thị trường. Công ty CP Giám ñịnh
  Năng lượng Việt Nam (EIC) không nằm ngoài bối cảnh ñó. Chính vì vậy tác giả ñã
  quyết ñịnh nhân cơhội này chọn ñềtài làm luận văn ñểcó thểvận dụng những kiến
  thức ñã ñược học, kinh nghiệm tích lũy vào thực tiễn xây dựng và phát triển thương
  hiệu EIC cho Công ty.
  - 2 -
  1.1. Tính cấp thiết của ñềtài
  Thứnhất,Công ty CP Giám ñịnh Năng lượng Việt Nam mới ñược thành lập
  từcuối năm 2010 – ñầu năm 2011 với lĩnh vực kinh doanh chính là giám ñịnh (chủ
  yếu là năng lượng, hàng hóa và máy móc thiết bị). Là một trong những công ty con
  của Tổng Công ty Công nghệNăng lượng Dầu khí Việt Nam (PV EIC) – ra ñời từ
  cuối năm 2008, thành viên của Tập ñoàn Dầu khí Việt Nam, mặc dầu thực sựcòn
  khá non trẻtrên thịtrường, Công ty EIC ñã khẳng ñịnh mình là một tổchức giám
  ñịnh ñộc lập, có uy tín trong và ngoài nước ngay những ngày ñầu thành lập. Tuy
  nhiên, sựnon trẻnày cũng là một trong những yếu tốkhiến Công ty chưa ñầu tư
  vào việc xây dựng và phát triển thương hiệu một cách có hệthống, bài bản. Năm
  năm tiếp theo – 2011 – 2015 vừa là giai ñoạn ñầu tiên của quá trình xây dựng và
  hoạt ñộng vừa là giai ñoạn quan trọng cho việc ñầu tưxây dựng hệthống thương
  hiệu cho toàn Công ty EIC
  Thứhai, thị trường dịch vụ giám ñịnh mang tính chất ñặc thù với những ñiều
  kiện khắc khe khi ñăng ký thành lập doanh nghiệp theo quy ñịnh của Luật Thương
  mại, cụthểlà Nghị ñịnh số20/2006/NĐ-CP ngày 20/2/2006 vềkinh doanh dịch vụ
  giám ñịnh thương mại. Con số các doanh nghiệp thực sự tham gia cạnh tranh trên
  thị trường dịch vụ giám ñịnh không nhiều, không quá 20 doanh nghiệp (năm
  2008) Số còn lại chủ yếu có ñăng ký dịch vụ giám ñịnh trong giấy phép thành lập
  nhưng không hề tham gia vì không ñủ ñiều kiện. Điều này mởra một cơhội lớn cho
  EIC ñể có thể mở rộng, phát triển và khẳng ñịnh thương hiệu của mình trên thị
  trường. Vấn ñềlà làm thếnào ñểnhanh chóng phát triển thịtrường, khách hàng và
  phát triển thương hiệu EIC của công ty trong những năm tiếp theo.
  Thứba,qua tìm hiểu và nghiên cứu ñềtài cũng nhưthực tếlàm việc, việc
  xây dựng và phát triển thương hiệu cho một tổchức trong ngành giám ñịnh thương
  mại ñộc lập là chưa có hoặc nếu có chỉ dừng lại ở những vấn ñề cơ bản. Bằng
  những nghiên cứu của mình, tác giảmong muốn mang lại một cái nhìn tổng quát
  liên quan ñến ngành giám ñịnh, cũng nhưtrong việc xây dựng và phát triển thương
  hiệu EIC nói riêng và thương hiệu một doanh nghiệp kinh doanh dịch vụnói chung.
  - 3 -
  1.2. Mục tiêu nghiên cứu
  Với vai trò ñặc biệt quan trọng của thương hiệu ngày nay trong khi thương
  hiệu EIC còn khá non trẻ trên thị trường, ñề tài “Phát triển thương hiệu EIC tại
  Công ty CP Giám ñịnh Năng lượng Việt Nam” nhằm các mục tiêu cơbản sau:
  - Hệthống hóa các lý luận cơbản vềthương hiệu và phát triển thương hiệu.
  - Tập trung nghiên cứu và phản ánh tình hình, những cơhội và thách thức của
  Công ty Cổ phần giám ñịnh năng lượng Việt Nam (EIC) trong việc phát triển
  thương hiệu.
  -Xác ñịnh những ñiểm mạnh, ñiểm yếu của Công ty trong hoạt ñộng phát triển
  thương hiệu. Từ ñó ñưa ra một sốgiải pháp có ý nghĩa thực tiễn nhất, khảthi nhất,
  phù hợp với xu thếthịtrường, tình hình kinh doanh và năng lực vốn có của Công ty
  ñểcó thể ñưa thương hiệu EIC có chỗ ñứng nhất ñịnh trên thịtrường giám ñịnh nói
  riêng và thịtrường thương mại nói chung.
  2. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
  2.1. Đối tượng nghiên cứu
  Đối tượng nghiên cứu của ñềtài là Công ty CP Giám ñịnh Năng lượng Việt
  Nam, cụ thể là dịch vụ giám ñịnh thương mại, thương hiệu EIC, Ban Lãnh ñạo
  Công ty, toàn thểCBCNV cùng các hoạt ñộng kinh doanh của công ty.
  2.2. Phạm vi nghiên cứu
  Phạm vi nghiên cứu của ñềtài này là tại môi trường nội bộCông ty CP Giám
  ñịnh Năng lượng Việt Nam, với các ñối thủcạnh tranh, khách hàng sửdụng dịch vụ
  của EIC. Thêm vào ñó, ñềtài tập trung phân tích và nghiên cứu trên lĩnh vực dịch
  vụchính của công ty EIC, ñó là: dịch vụgiám ñịnh
  Đềtài này cũng giới hạn ởcác hoạt ñộng kinh doanh của công ty trong giai
  ñoạn 2011-2015 ñểphát triển hình ảnh và thương hiệu EIC
  2.3. Phương pháp nghiên cứu:
  Phương pháp tập hợp, thống kê kết hợp với phương pháp so sánh, diễn dịch,
  qui nạp. Phương pháp quan sát thực nghiệm kết hợp nghiên cứu khảo sát thịtrường
  - 4 -
  3. QUI TRÌNH NGHIÊN CỨU ĐỀTÀI
  4. KẾT CẤU NỘI DUNG ĐỀTÀI
  Đềtài gồm 03 chương:
  Chương 1: Cơsởl ý luận vềthương hiệu & Phát triển thương hiệu
  Tổng hợp và giới thiệu các cơsởlý luận của các nhà nghiên cứu vềthương
  hiệu, và qui trình phát triển thương hiệu
  Chương 2: Thực trạng phát triển thương hiệu EIC tại Công ty CP Giám
  ñịnh Năng lượng Việt Nam
  Phân tích, so sánh các sốliệu thu thập và nghiên cứu ñược theo từng tiêu chí
  phục vụcho các giải pháp ñềxuất. Phân tích, nhận xét và ñánh giá tình hình kinh
  doanh hiện tại của công ty. Từ ñó, tìm ra cơhội, ñe dọa, ñiểm mạnh, ñiểm yếu trong
  hoạt ñộng kinh doanh của công ty. Đây cũng là một trong những tiền ñềcho việc ñề
  xuất các giải pháp ñối với phát triển thương hiệu EIC giai ñoạn 2011-2015
  Chương 3: Giải pháp phát triển thương hiệu EIC giai ñoạn 2011-2015
  Trình bày các quan ñiểm và cơsởcho việc ñềxuất các giải pháp phát triển
  thương hiệu. Chủyếu là ñềxuất các giải pháp phát triển thương hiệu phù hợp với
  trình ñộvà nguồn nhân lực của Công ty.
  Cơsởlý thuyết
  Dữliệu thực tiễn
  Thực trạng xây dựng
  và phát triển thương
  hiệu EIC
  Giải pháp, lộtrình
  thực hiện giải pháp
  Nhận diện Cơhội,
  thách thức, rào
  cản, rủi ro
  - 5 -

  CHƯƠNG 1
  CƠSỞLÝ LUẬN VỀ
  THƯƠNG HIỆU VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU
  1.1. TỔNG QUAN VỀTHƯƠNG HIỆU
  1.1.1. Thương hiệu
  1.1.1.1. Khái niệm thương hiệu
  * Theo Quan Điểm Truyền Thống:
  Theo Hiệp Hội Marketing Hoa Kỳ: “Thương hiệu là một cái tên, từngữ, ký
  hiệu, biểu tượng, kiểu dáng hay một sựphối hợp của các yếu tốtrên nhằm xác ñịnh
  và phân biệt hàng hóa, sản phẩm hay dịch vụcủa một nhà sản xuất và phân biệt
  với các thương hiệu khác của ñối thủcạnh tranh”
  [1, tr.17]
  * Theo Quan Điểm Tổng Hợp:
  - Theo Ambler & Styles ñịnh nghĩa:
  “Thương hiệu là một tập các thuộc tính cung cấp cho khách hàng mục tiêu
  các giá trịmà họ ñòi hỏi”. Thương hiệu theo quan ñiểm này cho rằng, sản phẩm chỉ
  là một thành phần của thương hiệu, chủyếu cung cấp lợi ích chức năng cho khách
  hàng. Nhưvậy các thành phần marketing hỗn hợp (sản phẩm, giá cả, phân phối và
  chiêu thị) cũng chỉlà các thành phần của một thương hiệu)
  [5,,tr7]
  * Theo David Aaker (1996):
  “ Thương hiệu là hình ảnh có tính chất văn hóa, lý tính, cảm xúc, trực quan
  và ñộc quyền mà bạn liên tưởng ñến khi nhắc ñến một sản phẩm hay một công ty”
  )
  [5, t.r7]
  * Quan Điểm Pháp Lý:
  -Điều 4 Mục 16 của Luật SởHữu Trí TuệNăm 2005 – Nước Cộng Hòa
  Xã Hội ChủNghĩa Việt Nam.
  “ Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng ñểphân biệt hàng hóa, dịch vụcủa
  các tổchức, cá nhân khác nhau”
  -Theo Hiệp Định Thương Mại Việt – Mỹ:
  “ Nhãn hiệu hàng hóa là những dấu hiệu của một doanh nghiệp (hoặc tập

  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
  Tiếng Việt:
  [1] Lê Anh Cường (2004), “Tạo dựng và quản trịthương hiệu – Lợi nhuận và Danh
  tiếng”, NXB Lao ñộng – Hà Nội
  [2] Alice M Tybout và Tim Calkins- Lời tựa bởi Philip Kotler (2007)“Kellogg bàn
  vềThương hiệu” – Khoa Marketing Trường Quản l y Kellogg, NXB Văn hóa Sài
  Gòn
  [3] John Gerzema Ed Lebar (2009) “ Bong bóng thương hiệu”, NXB Tổng hợp
  Thành phốHồChí Minh
  [4] Nhóm biên soạn PGS.TS Lê ThếGiới, TS Nguyễn Xuân Lãn, ThS Võ Quang
  Trí, ThS Đinh ThịLệTrâm, ThS Phạm Ngọc Ái (2010), Quản trịMarketing – Định
  hướng giá trị, NXB Tài chính
  [5] Nguyễn Văn Út (2009), Luận văn “ Giải pháp xây dựng thương hiệu Vifon giai
  ñoạn 2008 – 2012”, Trường Đại học Kinh tếTP HồChí Minh
  Báo-Tạp chí
  [6] ThS Nguyễn Thu Lan – Trường ĐH Kinh tếQuốc dân, “ Xây dựng thương hiệu
  nội bộ trong doanh nghiệp – Một chiến lược ñể xây dựng thương hiệu doanh
  nghiệp”, Tạp chí Kinh tếvà Phát triển, trang 49-52
  Tiếng Anh
  [7] Philip Kotler-Waldemar Pfoertsch, (2006), B2B Brand Management, Springer
  Berlin-Heidelberg
  [8] Kevin Lane Keller, (1998), Strategic Brand management- Building, Measuring,
  and Managing Brand Equity, Prentice Hall-Upper Saddle River, New Jersey Inc
  Website:
  [9] www.Baohothuonghieu.com, trang bài Bảo vệtên thương mại và ñiều kiện bảo
  hộtên thương mại
  [10] www.vovanquang.com/vi/marketing/21-/314-7p-strategy-.html

  Xem Thêm: Phát triển thương hiệu EIC tại Công ty cổ phần Giám định Năng lượng Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phát triển thương hiệu EIC tại Công ty cổ phần Giám định Năng lượng Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status