Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Một số giải pháp phát triển đào tạo nghề cho lao động nông thôn huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Một số giải pháp phát triển đào tạo nghề cho lao động nông thôn huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh

  Luận văn thạc sĩ năm 2011
  Đề tài: Một số giải pháp phát triển đào tạo nghề cho lao động nông thôn huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh


  MỤC LỤC
  Lời cam ñoan i
  Lời cảm ơn ii
  Mục lục iii
  Danh mục bảng biểu vi
  Danh mục sơ ñồ và biểu ñồ viii
  1. MỞ ðẦU 1
  1.1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ðỀ TÀI1
  1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU3
  1.2.1 Mục tiêu chung 3
  1.2.2 Mục tiêu cụ thể 3
  1.3. ðỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU4
  1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU 4
  1.4.1. Phạm vi về nội dung 4
  1.4.2. Phạm vi về không gian 4
  1.4.3. Phạm vi về thời gian 4
  2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN5
  2.1. CƠ SỞ LÝ LUẬN 5
  2.1.1 Khái quát về nguồn nhân lực và lao ñộng nôngthôn5
  2.1.2 Khái niệm về ñào tạo nghề, phân loại và các hình thức ñào tạo
  nghề 6
  2.1.3 Khái niệm và quan ñiểm về phát triển ñào tạonghề cho lao
  ñộng nông thôn 11
  2.1.4 Quan ñiểm về chất lượng ñào tạo nghề và các yếu tố ảnh hưởng
  ñến chất lượng ñào tạo nghề13
  2.2 CƠ SỞ THỰC TIỄN 21
  2.2.1 Kinh nghiệm ñào tạo nghề cho lao ñộng ở một số quốc gia trên
  thế giới 21
  2.2.2 Tình hình ñào tạo nghề ở Việt Nam28
  3. ðẶC ðIỂM ðỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU37
  3.1 ðẶC ðIỂM ðỊA BÀN NGHIÊN CỨU37
  3.1.1. ðiều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên37
  3.1.2. Thực trạng phát triển kinh tế - xă hội39
  3.1.3 ðánh giá chung về ñiều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội42
  3.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU43
  3.2.1 Chọn ñiểm nghiên cứu 43
  3.2.2 Phương pháp ñiều tra thu thập số liệu44
  3.2.3 Phương pháp xử lý tài liệu45
  3.2.4 Phương pháp phân tích 45
  3.2.5. Hệ thống các chỉ tiêu phân tích46
  4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN47
  4.1 THỰC TRẠNG HOẠT ðỘNG ðÀO TẠO NGHỀ CHO LAO
  ðỘNG NÔNG THÔN HUYỆN GIA BÌNH47
  4.1.1 Năng lực ñào tạo của các cơ sở dạy nghề trênñịa bàn huyện
  Gia Bình 47
  4.1.2 Phân tích số lượng lao ñộng, nhu cầu học nghề và kết quả ñào
  tạo nghề cho người lao ñộng trên ñịa bàn huyện Gia Bình60
  4.1.3 ðánh giá của doanh nghiệp tiếp nhận lao ñộngsau ñào tạo67
  4.1.4 ðánh giá thực trạng hoạt ñộng ñào tạo nghề cho lao ñộng nông
  thôn trên ñịa bàn huyện Gia Bình68
  4.1.5. Một số kết luận rút ra qua ñiều tra, khảo sát các cơ sở dạy nghề
  trên ñịa bàn huyện Gia Bình70
  4.2 MỤC TIÊU ðÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ðỘNG NÔNG
  THÔN HUYỆN GIA BÌNH72
  4.2.1 Mục tiêu tổng quát 72
  4.2.2 Mục tiêu ñào tạo nghề ở huyện Gia Bình ñến năm 201573
  4.3 QUAN ðIỂM, ðỊNH HƯỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP
  PHÁT TRIỂN ðÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ðỘNG NÔNG
  THÔN HUYỆN GIA BÌNH75
  4.3.1 Một số quan ñiểm và ñịnh hướng chủ ñạo75
  4.3.2 Một số giải pháp 77
  5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ90
  5.1 KẾT LUẬN 90
  5.2 KIẾN NGHỊ 93
  5.2.1 Cần phát huy vai trò của Nhà nước và chính quyền ñịa phương
  trong công tác ñào tạo nghề cho lao ñộng nông thôn93
  5.2.2 ðối với các cơ sở ñào tạo nghề93
  5.2.3 ðối với lao ñộng học nghề93
  5.2.4 ðối với các doanh nghiệp94

  1. MỞ ðẦU
  1.1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ðỀ TÀI
  Theo Mục tiêu Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, ñến năm 2020
  nước ta trở thành nước công nghiệp có trình ñộ pháttriển trung bình (tỷ trọng
  các ngành công nghiệp và dịch vụ chiếm khoảng 85% trong GDP; tỷ lệ lao ñộng
  nông nghiệp còn khoảng 30% trong lao ñộng xã hội). Cùng với quá trình công
  nghiệp hoá (CNH) - hiện ñại hoá (HðH) nền kinh tế, cơ cấu lao ñộng nông thôn
  nước ta ñã có sự dịch chuyển theo hướng tích cực. Theo kết quả tổng ñiều tra
  thống kê ngày 01/4/2009, hiện Việt Nam có 70,4% dânsố sống ở nông thôn, với
  31,9 triệu lao ñộng nông thôn (chiếm 73,0% lực lượng lao ñộng của cả nước),
  lao ñộng làm việc trong nhóm ngành nông - lâm - ngưnghiệp là 21,7 triệu
  người, chiếm trên 68%, còn lại là lao ñộng phi nôngnghiệp.
  Quá trình công nghiệp hoá và ñô thị hoá ñòi hỏi phải sử dụng nhiều
  diện tích ñất nông nghiệp ñể xây dựng các hạ tầng công nghiệp và ñô thị, làm
  cho diện tích ñất canh tác bị thu hẹp ñáng kể. ðiềunày dẫn ñến số lượng lao
  ñộng bình quân trên một diện tích canh tác tăng lên. Hiện tượng ñất chật,
  người ñông ñang là xu hướng chung của các vùng nôngthôn nước ta, ñặc biệt
  là ở Vùng ñồng bằng sông Hồng và các ñịa phương có tốc ñộ ñô thị hoá cao.
  Như vậy, quá trình công nghiệp hoá và ñô thị hoá ñãlàm “dư thừa” một lượng
  lao ñộng nông nghiệp và ñã tạo ra cầu về lao ñộng phi nông nghiệp. Một
  lượng lao ñộng nông nghiệp buộc phải chuyển sang các nghề khác tại nông
  thôn hoặc trở thành lao ñộng công nghiệp.
  Mặt khác, ñể ñảm bảo an ninh lương thực, nuôi sống 99 triệu dân vào
  năm 2020 và giữ vững vị trí “cường quốc” về xuất khẩu lương thực và hàng
  nông sản, Việt Nam phải áp dụng mạnh mẽ tiến bộ củakhoa học và công
  nghệ vào sản xuất nông nghiệp ñể tăng năng suất laoñộng và nâng cao chất
  lượng sản phẩm hàng hoá. ðiều này ñòi hỏi người nông dân phải trở thành
  những “chuyên gia” trong lĩnh vực nông nghiệp, phảitrở thành những nông
  dân hiện ñại. Trong khi ñó hiện tại, tỷ lệ lao ñộngnông thôn qua ñào tạo nghề
  còn rất thấp, ñến nay mới ñạt 18,7%, còn rất thấp so với bình quân chung của
  cả nước là 25%, là trở ngại cho quá trình hiện ñại hoá này. Theo ñánh giá của
  WB, chất lượng nguồn nhân lực của Việt Nam chỉ ñạt 3,79/10 ñiểm (thang
  ñiểm 10), xếp thứ 11 trong 12 nước ở châu Á ñược tham gia xếp hạng. Nước
  ta còn thiếu nhiều chuyên gia trình ñộ cao, thiếu công nhân lành nghề; chỉ số
  kinh tế tri thức (KEI) còn thấp (ñạt 3,02 ñiểm, xếpthứ 102/133 quốc gia ñược
  phân loại); lao ñộng nông thôn chủ yếu chưa ñược ñào tạo nghề, năng suất lao
  ñộng thấp, ñây là nguyên nhân làm cho năng lực cạnhranh của nền kinh tế
  Việt Nam thấp (năm 2006 xếp thứ 77 trong 125 quốc gia và nền kinh tế tham
  gia xếp hạng, ñến năm 2009 xếp thứ 75 trong 133 nước xếp hạng) [9].
  ðể thực hiện thắng lợi mục tiêu của ðảng và Nhà nước ñã ñề ra, cần
  thiết phải có một chiến lược ñẩy mạnh ñào tạo nghề cho lao ñộng nông thôn,
  giúp họ có một nền tảng kỹ thuật cơ bản và một nghềnghiệp trong tay ñể "lập
  thân, lập nghiệp", làm giàu chính ñáng cho bản thânvà xã hội.
  Huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh là một huyện thuần nông. Trong
  những năm qua, huyện ñã tập trung khai thác thế mạnh từ sản xuất nông
  nghiệp và kinh tế nông thôn bằng việc quy hoạch cácvùng sản xuất hàng hóa
  tập trung, phát triển các làng nghề, ngành nghề truyền thống của ñịa phương,
  bên cạnh ñó huyện cũng tạo ñiều kiện thuận lợi ñể thu hút các doanh nghiệp
  bên ngoài vào sản xuất trên ñịa bàn, tạo ra nhiều công ăn việc làm cho người
  dân ñịa phương, ñặc biệt là những lao ñộng trẻ, khoẻ, năng ñộng. Tuy nhiên,
  chất lượng nguồn lao ñộng hiện nay trên ñịa bàn huyện phần lớn vẫn chưa ñáp
  ứng yêu cầu của người sử dụng lao ñộng.
  Một trong số các nguyên nhân gây ra tình trạng trênlà công tác ñào
  tạo nghề của huyện, bao gồm cả hệ thống cơ sở dạy nghề, cơ sở vật chất kỹ
  thuật, ñội ngũ giáo viên, ngành nghề, hình thức ñàotạo, chất lượng ñào tạo
  nghề còn nhiều hạn chế, chưa ñáp ứng nhu cầu của xãhội. Thực tế ñòi hỏi
  phải có giải pháp phát triển, nâng cao ñược chất lượng ñào tạo nghề ñể góp
  phần giải quyết việc làm cho lao ñộng nông thôn nóichung trên ñịa bàn
  huyện. Thực hiện ñược vấn ñề này, cũng là góp phần thực hiện ðề án "Tam
  nông" trong quá trình CNH - HðH nông nghiệp, nông thôn mà Hội nghị lần
  thứ bảy Ban Chấp hành TW ðảng khoá X ñã ñề ra, ñồngthời cũng nhằm cụ
  thể hoá chủ trương ñào tạo nghề cho 1 triệu lao ñộng nông thôn mỗi năm, ñể
  ñến năm 2020 sẽ có 12 triệu lao ñộng nông thôn ñượcqua ñào tạo nghề,
  hướng tới nâng tỷ lệ lao ñộng nông thôn ñược ñào tạo từ 20% năm 2010 lên
  50% vào năm 2020, cũng là góp phần vào công cuộc xây dựng nông thôn mới
  ñang ñược các ñịa phương ñẩy mạnh thực hiện.
  Xuất phát từ những lý do trên, tôi lựa chọn ñề tài: "Một số giải pháp
  phát triển ñào tạo nghề cho lao ñộng nông thôn huyện Gia Bình - tỉnh Bắc
  Ninh"làm nội dung luận văn nghiên cứu.
  1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
  1.2.1 Mục tiêu chung
  ðánh giá thực trạng hoạt ñộng ñào tạo nghề cho lao ñộng nông thôn
  trên ñịa bàn huyện trong những năm gần ñây; từ ñó ñề xuất một số giải pháp
  phát triển ñào tạo nghề cho lao ñộng nông thôn huyện Gia Bình ñến năm 2015.
  1.2.2 Mục tiêu cụ thể
  - Góp phần hệ thống hoá những vấn ñề lý luận và thực tiến về ñào tạo
  nghề ñối với lao ñộng nông thôn.
  - ðánh giá thực trạng và những yếu tố ảnh hưởng ñếnhoạt ñộng ñào
  tạo nghề cho lao ñộng nông thôn huyện Gia Bình.
  - ðề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm phát triển ñào tạo nghề cho
  lao ñộng nông thôn huyện Gia Bình ñến năm 2015.
  1.3. ðỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU
  Các cơ sở ñào tạo nghề, lao ñộng nông thôn tham giahọc nghề, ñơn vị
  sử dụng lao ñộng qua ñào tạo nghề trên ñịa bàn huyện Gia Bình.
  1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
  1.4.1. Phạm vi về nội dung
  ðề tài tập trung nghiên cứu các vấn ñề liên quan ñến ñào tạo nghề ñối
  với lao ñộng nông thôn. Các yếu tố ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp ñến
  ñào tạo nghề ñối với lao ñộng nông thôn trên ñịa bàn huyện Gia Bình.
  1.4.2. Phạm vi về không gian
  ðề tài ñược nghiên cứu tại Huyện Gia Bình - tỉnh Bắc Ninh.
  1.4.3. Phạm vi về thời gian
  + Nghiên cứu thực trạng công tác ñào tạo nghề lao ñộng nông thôn ở
  huyện Gia Bình trong 4 năm (2007 - 2010).
  + ðề xuất ñịnh hướng và một số giải pháp chủ yếu nhằm phát triển
  ñào tạo nghề cho lao ñộng nông thôn huyện Gia Bình ñến năm 2015.
  + Thời gian thực hiện ñề tài: Từ tháng 6/2009 ñến tháng 12/2010.

  2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
  2.1. CƠ SỞ LÝ LUẬN
  2.1.1 Khái quát về nguồn nhân lực và lao ñộng nông thôn
  - Nguồn nhân lực hay nguồn lực con người là số dân và chất lượng
  con người, bao gồm cả thể chất và tinh thần, sức khỏe và năng lực.
  Khi nói ñến nguồn nhân lực chính là nói ñến sức mạnh trí tuệ, tay
  nghề, ñặc biệt là trong cơ chế thị trường, vấn ñề ñặt ra là phải ñào tạo ñược
  nguồn nhân lực theo kịp ñón ñầu, ñủ sức kịp thời thích ứng thị trường lao
  ñộng, thị trường chất xám, nhất là sức lao ñộng có hàm lượng trí tuệ cao.
  Không những thế muốn nguồn nhân lực ñáp ứng ñược sựnghiệp CNH - HðH
  chúng ta phải ñào tạo nên những con người phát triển cao về trí tuệ, cường
  tráng về thể chất, phong phú về tinh thần, trong sáng về ñạo ñức, là ñộng lực
  của sự nghiệp xây dựng.
  - Nguồn lao ñộng hay lực lượng lao ñộng là bộ phận dân số trong ñộ
  tuổi quy ñịnh, có tham gia lao ñộng (ñang có việc làm) và những người không
  có việc làm nhưng ñang tích cực tìm việc làm. Nguồnlao ñộng có vai trò rất
  quan trọng trong sản xuất nói chung và trong nông nghiệp nói riêng.
  Nguồn lao ñộng trong nông nghiệp là tổng thể sức lao ñộng tham gia
  sản xuất nông nghiệp, bao gồm những người trong ñộ tuổi và những người
  trên ñộ tuổi, dưới ñộ tuổi có thể tham gia hoạt ñộng nông nghiệp.
  - Lao ñộng nông thôn là những người trong ñộ tuổi lao ñộng không phân
  biệt giới tính và những người trên ñộ tuổi, dưới ñộtuổi có thể tham gia lao
  ñộng ở khu vực nông thôn, bao gồm cả lĩnh vực nông nghiệp và phi nông
  nghiệp. Hiện nay ở Việt Nam quy ñịnh ñộ tuổi lao ñộng từ 15 - 60 tuổi ñối
  với nam và từ 15 - 55 tuổi ñối với nữ.
  2.1.2 Khái niệm về ñào tạo nghề, phân loại và các hình thức ñào tạo nghề
  2.1.2.1 Khái niệm về ñào tạo nghề
  ðào tạolà một quá trình họat ñộng có mục ñích, có tổ chứcnhằm
  hình thành và phát triển hệ thống các kiến thức, kỹnăng, thái ñộ ñể hoàn thiện
  nhân cách cho mỗi cá nhân tạo năng lực cho họ vào ñời hành nghề có năng
  suất và hiệu quả cao
  Nghềlà một lĩnh vực hoạt ñộng lao ñộng mà trong ñó, nhờ ñược ñào
  tạo, con người có ñược những tri thức, những kỹ năng ñể làm ra các loại sản
  phẩm vật chất hay tinh thần nào ñó, ñáp ứng ñược những nhu cầu của xã hội.
  ðào tạo nghề: Luật Dạy nghề ban hành ngày 29/11/2006 ñịnh nghĩa:
  “Dạy nghề (ñào tạo nghề) là hoạt ñộng dạy và học nhằm trang bị kiến thức,
  kỹ năng và thái ñộ nghề nghiệp cần thiết cho người học nghề ñể có thể tìm
  ñược việc làm hoặc tự tạo việc làm sau khi hoàn thành khoá học”.
  Mục tiêu dạy nghề là ñào tạo nhân lực kỹ thuật trựctiếp trong sản
  xuất, dịch vụ có năng lực thực hành nghề tương xứngvới trình ñộ ñào tạo, có
  ñạo ñức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tácphong công nghiệp, có
  sức khoẻ nhằm tạo ñiều kiện cho người học nghề sau khi tốt nghiệp có khả
  năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc học lên trình ñộ cao hơn, ñáp ứng yêu
  cầu của sự công nghiệp hoá, hiện ñại hoá ñất nước.
  Như vậy, nội dung của ñào tạo nghề bao gồm: trang bị các kiến thức
  lý thuyết cho học viên một cách có hệ thống và rèn luyện các kỹ năng thực
  hành, tác phong làm việc cho học viên trong phạm vingành nghề họ theo học
  nhằm giúp họ có thể làm một nghề nhất ñịnh.
  ðào tạo nghề bao gồm: ñào tạo công nhân kỹ thuật (công nhân cơ khí,
  ñiện tử, xây dựng, sửa chữa ); ñào tạo nhân viên nghiệp vụ (nhân viên ñánh
  máy, nhân viên lễ tân, nhân viên bán hàng, nhân viên tiếp thị ) và phổ cập
  nghề cho người lao ñộng (chủ yếu là lao ñộng nông nghiệp).


  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Ban Tuyên giáo Trung ương, 2008, Tài liệu nghiên cứu các Nghị quyết
  hội nghị Trung ương bảy, khoá X,NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội
  2. Học viện Chính trị - Hành chính KV I, 2008, Kỷ yếu Hội thảo khoa
  học: Chính sách của Nhà nước ñối với nông dân trongviệc thực hiện
  các cam kết của WTO,Bắc Ninh (11/2008).
  3. Quốc hội Khoá XI (2006), Luật Dạy nghề số 76/2006/QH11 ngày
  29/11/2006.
  4. Quyết ñịnh số 1956/Qð-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ
  ”V/v Phê duyệt ðề án ñào tạo nghề lao ñộng nông thôn ñến năm 2020”.
  5. ðặng Kim Sơn, 2008, Phát triển nguồn nhân lực nông thôn Việt Nam,
  thực trạng và giải pháp.
  http://www.isgmard.org.vn/Information%20Service/Report/Plenary%2
  0Meeting%20Report%2017-11-2008/Group%201/Bao%20cao%20de%20dan%20IPSARD%20(Dr.%2
  0Son)%20-%20EN.doc
  6. ðặng Kim Sơn, 2008, Nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam,
  hôm nay và mai sau,NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  7. Nguyễn An Ninh, 2008, Về xu hướng công nhân hoá ở nước ta hiện
  nay,Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia.
  8. Ban Tư tưởng - Văn hoá Trung ương, 2007, Việt Nam - WTO, những
  cam kết liên quan ñến nông dân, nông nghiệp, nông thôn và doanh
  nghiệp,Nhà xuất bản chính trị quốc gia.
  9. Nguyễn Thị Hằng, 2010, ðổi mới dạy nghề, nâng cao sức cạnh tranh
  của nguồn nhân lực kỹ thuật,Hội thảo chính sách và giải pháp thu hút
  người lao ñộng học nghề, Bắc Ninh 8/2010
  10 Cao Văn Sâm, 2010, Một số giải pháp nâng cao hiệu quả tuyển sinh
  học nghề,Hội thảo chính sách và giải pháp thu hút người laoñộng học
  nghề, Bắc Ninh 8/2010
  11. Hoàng Diệu Tuyết, 2007, Nông dân nước ta với hành trang hội nhập
  WTO,Tạp chí Cộng sản - chuyên ñề cơ sở, số 6 (6 - 2007), trang 25.
  12. Nguyễn Hữu Ngoan, 2007, ðào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao
  góp phần ñẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện ñại hoá nông nghiệp, nông
  thôn,Tạp chí Cộng sản - chuyên ñề cơ sở, số 6 (6 - 2007), trang 28.
  13. Tô Huy Rứa, 2008, Nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong ñổi mới ở
  Việt Nam - một số vấn ñề lý luận và thực tiễn,Tạp chí Cộng sản, số
  794, (12 - 2008), trang 25.
  14. Dung Thanh, 2009, ðề án ðào tạo nghề cho lao ñộng nông thôn: Chú
  ý ñặc thù vùng, miền,
  http://www.kinhtenongthon.com.vn/Story/laodonghuongnghiep/2009/4
  /17786.html
  15. Lan Hương, 2009, Nhức nhối vấn ñề dạy nghề,
  http://www.tin247.com/nhuc_nhoi_van_de_dao_tao_nghe-15-49158.html
  16. Thái Phúc Thành, 2009, Khó khăn và thách thức ñối với lao dộng và
  việc làm ở nông thôn- một số giải pháp trong bối cảnh khủng hoảng
  kinh tế.
  http://www.molisa.gov.vn/Details.asp?mbien2=202&mbien4=13923&
  mbien3={A036412D-1757-4445-A350-ACCEF37DE8FD}
  17. Minh Anh, 2009, Tạo ñột phá trong ñào tạo, phổ cập nghề cho lao
  ñộng nông thôn.
  http://www.molisa.gov.vn/details.asp?mbien2=201&mbien4=13893&m
  bien3={78CD1585-069A-4B9C-A22C-2684BF83F907}
  18. TS. Nguyễn Tiến Dũng, Cục trưởng Tổng cục dạy nghề, Bộ Lao ñộng
  - Thương binh và Xã hội, ðào tạo nghề cho nông dân trong thời kỳ hội
  nhập quốc tế
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  97
  http://www.molisa.gov.vn/news/detail2/tabid/371/newsid/53124/seo/D
  AO-TAO-NGHE-CHO-NONG-DAN-TRONG-THOI-KY-HOI-NHAP-QUOC-TE/language/vi-VN/Default.aspx
  19. TS. Cao Văn Sâm. Nâng cao chất lượng ñội ngũ giáo viên dạy nghề.
  Tạp chí Lð&XH. Số 281. Năm 2006. TS. ðàm Hữu ðắc, Thứ trưởng
  Bộ Lð,TB&XH, ðào tạo nghề theo nhu cầu của doanh nghiệp- Thực
  trạng và giải pháp
  http://www.molisa.gov.vn/news/detail/tabid/75/newsid/37604/seo/Dao-tao-nghe-theo-nhu-cau-cua-doanh-nghiep-Thuc-trang-va-giai-phap/language/vi-VN/Default.aspx
  20. Thanh Mai, Dạy nghề cho nông dân – Muôn nẻo khó khăn
  http://www.molisa.gov.vn/news/detail/tabid/75/newsid/51900/seo/DAY-NGHE-CHO-NONG-DAN--MUON-NEO-KHO-KHAN/language/vi-VN/Default.aspx
  21. Chi cục Thống kê huyện Gia Bình: Niên giám thống kê các năm: 2005,
  2006, 2007, 2008, 2009, 2010 huyện Gia Bình.
  22. Tỉnh ủy Bắc Ninh (2010): Báo cáo chính trị của Banchấp hành ðảng
  bộ tỉnh khóa XVII trình ðại hội ñại biểu ðảng bộ tỉnh lần thứ XVIII,
  nhiệm kỳ 2010 - 2015.
  23. Huyện ủy Gia Bình (2010): Báo cáo chính trị của Ban chấp hành ðảng
  bộ huyện khóa XIX trình ðại hội ñại biểu ðảng bộ huyện lần thứ XX,
  nhiệm kỳ 2010 - 2015.
  24. UBND tỉnh Bắc Ninh, Quyết ñịnh số 383/Qð-UBND, ngày 04 tháng 4
  năm 2011 về phê duyệt ðề án “ðào tạo nghề cho lao ñộng nông thôn
  tỉnh Bắc Ninh giai ñoạn 2011 - 2015 ñịnh hướng ñến năm 2020”.

  Xem Thêm: Một số giải pháp phát triển đào tạo nghề cho lao động nông thôn huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp phát triển đào tạo nghề cho lao động nông thôn huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status