Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ So trùng mờ các đồ thị tri thức

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. So trùng mờ các đồ thị tri thức

  Luận văn thạc sĩ
  Đề tài: SO TRÙNG MỜ CÁC ĐỒ THỊ TRI THỨC

  MỤC LỤC
  LỜI CẢM ƠN .1
  TÓM TẮT .2
  SUMMARY 3
  MỤC LỤC .4
  DANH MỤC CÁC HÌNH 5
  DANH MỤC CÁC BẢNG .6
  1 - PHÁT BIỂU VẤN ĐỀ 7
  2 - CƠSỞLÝ THUYẾT 10
  2.1 - Ngôn ngữtruy vấn đồthịtri thức .10
  2.1.1 Sesame và SeRQL 10
  2.1.2 Đồthịý niệm 13
  2.2 - Độtương tựgiữa các từ .15
  2.2.1 Hướng tiếp cận dựa trên kho ngữliệu 15
  2.2.2 Hướng tiếp cận dựa trên ontology 17
  2.3 - Độ đo giữa các chuỗi .25
  2.3.1 Các độ đo dựa trên chuỗi 25
  2.3.2 Các độ đo dựa trên token 27
  3 - CÁC ĐỘ ĐO GIỮA HAI ĐỒTHỊTRI THỨC .32
  3.1 - Độtương tựgiữa các kiểu thực thể 32
  3.2 - Độbao phủgiữa các kiểu thực thể .35
  3.3 - Độbao phủgiữa các tên thực thể .37
  3.4 - Độ đo giữa đồthịtruy vấn và kết quả 39
  4 - THIẾT KẾVÀ HIỆN THỰC GIẢI THUẬT SO TRÙNG MỜ ĐỒTHỊTRI THỨC .42
  4.1 - Kĩthuật biến đổi truy vấn 42
  4.2 - Ánh xạ đồthịý niệm truy vấn sang ngôn ngữtruy vấn SeRQL 50
  4.3 - Giải thuật so trùng mờcác đồthịý niệm .57
  5 - ĐÁNH GIÁ 64
  6 - KẾT LUẬN 71
  7 - HƯỚNG MỞRỘNG 72
  DANH MỤC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ 73
  TÀI LIỆU THAM KHẢO .74

  TÓM TẮT
  Tri thức có thể được biểu diễn nhưlà các đồthịgồm các ý niệm và quan hệgiữa các ý
  niệm. Luận văn này đưa ra một cách tiếp cận mới cho việc tìm kiếm ngữnghĩa bằng cách so
  trùng mờcác đồthịtri thức dựa trên việc nghiên cứu độ đo vềmặt ngữnghĩa giữa hai kiểu ý
  niệm, kiểu quan hệvà các ràng buộc thuộc tính trên kiểu ý niệm đó. Trong đó, chúng tôi dẫn
  ra cách tính độ đo tương tựvà bao phủgiữa các kiểu ý niệm, kiểu quan hệdựa trên sốlượng
  thực thểcủa các kiểu ý niệm, kiểu quan hệ đó có trong cơsởtri thức. Từ đó, chúng tôi tính
  được độ đo tương tựvà độ đo bao phủgiữa một đồthịtruy vấn và một kết quả.
  Mặt khác, đểtận dụng khảnăng tìm kiếm có sẵn của hệthống Sesame, công trình này
  sửdụng kĩthuật biến đổi truy vấn đểtìm các đồthịkết quảmà gần với đồthịtruy vấn của
  người sửdụng. Điều đó có nghĩa là, tri thức sẽ được lưu dưới dạng các phát biểu RDF mà có
  thể được xem là các đồthịtri thức. Một đồthịtruy vấn mới sẽ được sinh ra thông qua kĩthuật
  biến đổi truy vấn và được sửdụng đểtruy vấn các đồthịRDF kết quả. Những đồthịRDF kết
  quảmà được so trùng chính xác với đồthịtruy vấn vừa được biến đổi sẽ được so trùng với đồ
  thịtruy vấn ban đầu đểtính toán các độ đo và trảvềcho người sửdụng.

  1 - PHÁT BIỂU VẤN ĐỀ
  Nhưchúng ta đã biết, ngày nay cùng với sựbùng nổvà phát triển nhanh chóng của
  World Wide Web, Internet lưu trữmọi tài nguyên thông tin chia sẻtrên toàn cầu. Vấn đề đặt
  ra là làm thếnào đểcó thểkhai thác và sửdụng tài nguyên đó một cách hiệu quảtrong khi dữ
  liệu được lưu trữtrên Web là bán cấu trúc và việc tìm kiếm dữliệu chỉdựa vào việc so trùng
  các từkhóa mà không sửdụng ngữnghĩa là không chính xác. Do đó, một cách tiếp cận mới
  đểcó thểbiểu diễn, tổchức thông tin, và xây dựng nên một mô hình tìm kiếm thích hợp là
  điều cần thiết.
  Một dạng chuẩn cho việc biểu diễn nội dung, thông tin của các tài liệu và ngữnghĩa tri
  thức trên Web là dùng các phát biểu RDF (Resource Description Framework), mà trong đó,
  các phát biểu có thểxem nhưlà các đồthị. Từ đó, các hệthống quản lý thông tin và tri thức
  dần dần xuất hiện. Cụthểlà Sesame ([14]) với ngôn ngữtruy vấn SeRQL ([23]) cho việc lưu
  trữvà truy vấn các đồthịRDF. Tất cảchúng đều là mã nguồn mởvà đã được sửdụng trong
  các hệthống lớn.
  Công trình mà chúng tôi đang nghiên cứu và hiện thực cũng sửdụng các phát biểu RDF
  đểlưu trữvà biểu diễn tri thức, đồng thời sửdụng Sesame và ngôn ngữtruy vấn mạnh, cho
  phép tìm kiếm chính xác của nó là SeRQL đểquản lý và truy vấn các đồthịRDF. Một đồthị
  RDF bao gồm các kiểu ý niệm, kiểu quan hệvà các ràng buộc vềgiá trịthuộc tính trên kiểu ý
  niệm. Trong đó, các kiểu ý niệm, kiểu quan hệ được định nghĩa trong một mạng phân cấp
  ontology. Do đó, mục tiêu của luận văn này là đưa ra cách tiếp cận mới cho việc tìm kiếm
  theo ngữnghĩa bằng cách so trùng mờcác đồthịtri thức dựa trên việc nghiên cứu các độ đo
  khoảng cách ngữnghĩa giữa các kiểu ý niệm, giữa các kiểu quan hệvà các độ đo giữa các giá
  trịthuộc tính.
  Mục tiêu đặt ra của công trình đã hướng chúng tôi nỗlực nghiên cứu các độ đo giữa các
  ý niệm, mà cụthểlà nghiên cứu các độ đo giữa các từcủa các công trình trước đây mà cách
  tiếp cận được phân chia làm hai hướng chính, gồm cách tiếp cận dựa trên tập ngữliệu và cách
  tiếp cận dựa trên ontology. Trong cách tiếp cận dựa trên tập ngữliệu, khoảng cách ngữnghĩa
  giữa các từ đại diện cho các ý niệm và các quan hệ được xác định dựa trên sự đồng xuất hiện
  của chúng trong các ngữcảnh khác nhau trong một tập ngữliệu. Trong cách tiếp cận dựa trên
  ontology, khoảng cách vềmặt ngữnghĩa được xác định dựa trên các mạng ngữnghĩa gắn liền
  với sựliên hệgiữa các từ. Tuy nhiên, các phương pháp theo các cách tiếp cận trên không thể
  So trùng mờcác đồthịtri thức
  Trang 8 / 77
  áp dụng được cho các nhãn kiểu không có ý nghĩa bởi vì chúng đều dựa trên sựxuất hiện thực
  sựvà ý nghĩa của các từcó trong một tập ngữliệu.
  Cơsởtri thức của công trình mà chúng tôi nghiên cứu được xây dựng dựa trên
  ontology, gồm các nhãn kiểu ý niệm và nhãn kiểu quan hệ. Do đó, đểthực hiện việc tính
  khoảng cách ngữnghĩa giữa các ý niệm được đại diện bởi các nhãn kiểu ý niệm và nhãn kiểu
  quan hệ đó, chúng tôi thực hiện việc sửa đổi công thức tính khoảng cách ngữnghĩa giữa các
  từdựa trên mạng phân cấp ontology của Jiang-Conrath ([13]). Cụthểnhưsau, thay vì tính
  xác suất xuất hiện của các từtrong công thức dựa trên một tập ngữliệu, chúng tôi dẫn ra xác
  suất xuất hiện của các kiểu ý niệm hoặc kiểu quan hệ được tính dựa trên sốlượng thực thểcủa
  kiểu ý niệm hoặc kiểu quan hệ đó có trong cơsởtri thức của công trình đang làm.
  Mặt khác, các độ đo khoảng cách ngữnghĩa trên là độ đo tương tựgiữa hai kiểu ý niệm,
  kiểu quan hệ. Đó là các độ đo đối xứng. Điều này hướng chúng tôi đến việc nghiên cứu các
  độ đo bất đối xứng. Bởi vì trên thực tế, chúng ta có thểcần đo và tính xem một đồthịtruy vấn
  bao phủmột đồthịkết quảmột giá trịlà bao nhiêu. Trong công trình, chúng tôi đưa ra một độ
  đo bao phủbất đối xứng cho các kiểu thực thểcũng dựa trên nền tảng xác suất của độ đo
  khoảng cách ngữnghĩa của Jiang-Conrath.
  Ngoài việc nghiên cứu các độ đo giữa các từcủa các công trình trước đây để đưa ra
  phương pháp mới cho công trình của mình, chúng tôi còn tiến hành nghiên cứu các độ đo giữa
  các giá trịthuộc tính. Trong công trình của luận văn, chúng tôi giới hạn chỉnghiên cứu các độ
  đo giữa các giá trịthuộc tính chuỗi là tên của thực thể. Các cách tiếp cận của các công trình
  trước đây về độ đo giữa các chuỗi được chia làm hai phương pháp, gồm phương pháp đo
  chuỗi tĩnh và phướng pháp đo chuỗi dựa trên các token. Trong công trình này, chúng tôi áp
  dụng phương pháp SoftTF-IDF ([1]), là phương pháp đo lai ghép giữa phương pháp đo chuỗi
  tĩnh và phương pháp đo dựa trên token cho việc tính độ đo giữa các thuộc tính chuỗi là tên
  thực thể.
  Nếu xét vềkhía cạnh hiện thực, việc tiến hành triển khai xây dựng một hệthống rút
  trích xấp xỉcác đồthịtri thức ngay từban đầu là công việc khó khăn, đòi hỏi nhiều thời gian
  và công sức. Vì vậy, chúng tôi sửdụng kĩthuật biến đổi truy vấn nhưlà một giải pháp chiến
  lược, đồng thời sửdụng lại các chức năng so trùng có sẵn của Sesame và ngôn ngữtruy vấn
  của nó là SeRQL cho việc quản lý và so trùng chính xác các đồthịtri thức.
  Điều đó có nghĩa là, tri thức sẽ được lưu dưới dạng các phát biểu RDF mà có thể được
  xem là các đồthịtri thức có trong cơsởtri thức được quản lý bởi hệthống Sesame. Một đồ
  So trùng mờcác đồthịtri thức
  Trang 9 / 77
  thịtruy vấn mới sẽ được sinh ra thông qua kĩthuật biến đổi truy vấn và được sửdụng đểtruy
  vấn các đồthịRDF kết quảthông qua ngôn ngữSeRQL. Những đồthịRDF kết quảmà được
  so trùng chính xác với đồthịtruy vấn vừa được biến đổi sẽ được so trùng với đồthịtruy vấn
  ban đầu đểtính toán các độ đo tương tựvà bao phủvà trảkết quảvềcho người sửdụng.
  So trùng mờcác đồthịtri thức
  Trang 10 / 77
  2 - CƠSỞLÝ THUYẾT
  2.1 - Ngôn ngữtruy vấn đồthịtri thức
  2.1.1 Sesame và SeRQL
  RDF cùng với định dạng cấu trúc của nó là RDF Schema (RDFS) là một dạng chuẩn
  cho việc biểu diễn nội dung, thông tin của các tài liệu và ngữnghĩa tri thức trên Web. Do đó,
  chúng ta cần có một hệthống hữu hiệu đểcó thểquản lý lưu trữ, truy vấn, sửdụng một cách
  hiệu quảcác tri thức và thông tin được lưu trữdưới dạng các phát biểu RDF và RDFS này.
  Sesame là một hệthống nhưvậy với mã nguồn mở, được viết bằng ngôn ngữlập trình Java,
  cho phép lưu trữ, truy vấn và suy diễn trên dữliệu RDF và RDFS. Ngoài ra, Sesame còn cung
  cấp các công cụcho phép phân tích cú pháp, thông dịch, truy vấn, quản lý lưu trữthông tin
  RDF và RDFS, cung cấp thưviện nhúng vào trong các ứng dụng hoặc có thểlàm việc từxa
  với nhiều giao thức giao tiếp khác nhau nhưHTTP, RMI, và SOAP.
  Cùng với sựxuất hiện với chuẩn RDF và RDFS, nhiều ngôn ngữtruy vấn RDF và
  RDFS đã ra đời nhưRQL và RDQL. Tuy nhiên, các ngôn ngữnày vẫn còn thiếu khảnăng
  biểu diễn biểu thức đường dẫn đủmạnh đểcó thể đơn giản biểu thức truy vấn. Vì vậy,
  Sesame đưa ra một ngôn ngữSeRQL (Sesame RDF Query Language) nhưlà một ngôn ngữ
  RDF và RDFS mới, thừa hưởng tất cảcác đặc điểm tốt của RQL và RDQL, và hỗtrợmột số
  đặc điểm mới mạnh hơn. SeRQL cũng hỗtrợkhảnăng bao phủ(subsumption), nghĩa là một
  kiểu ý niệm hoặc một quan hệtrong câu truy vấn có thểso trùng (match) được với các kiểu
  con của nó trong cơsởtri thức.
  Thành phần cơbản của truy vấn SeRQL là các URI (univeral resource identifiers),
  hằng, và biến. Một URI trong Sesame có thể được viết dưới hai dạng, hoặc là URI đầy đủ, ví
  dụ, ta có <http://www.dit.hcmut.edu.vn/vnkim/vnkimkb.rdf#Quốc_gia_1>là danh hiệu
  URI của thực thểquốc gia Việt Nam trong cơsởtri thức, hoặc ta có thểviết ởdạng URI viết
  tắt là <vnkimkb_rdf:Quốc_gia_1>. Trong trường hợp viết tắt, tiếp đầu ngữ vnkimkb_rdfsẽ
  được ánh xạthành chuỗi đầy đủlà http://www.dit.hcmut.edu.vn/vnkim/vnkimkb.rdftự
  động bởi hệthống tìm kiếm Sesame. Các thuộc tính của các đối tượng mang giá trịhằng
  thuộc các kiểu dữliệu cơbản nhưsốthực, sốnguyên, chuỗi, . Các biến đại diện cho các
  danh hiệu URI của các đối tượng hoặc các giá trịthuộc tính của đối tượng mà chúng ta muốn
  có và được chỉra trong câu truy vấn thông qua các tên biến.

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  [1] Bilenko M., Mooney R., Cohen W., Ravikumar P., and Fienberg S., 2003. “Adaptive
  Name Matching in Information Integration”. IEEE Intelligent system, vol. 18, No. 5, pp.
  16-23.
  [2] Budanitsky A. and Hirst G., 2001. “Semanticdistance in WordNet: An experimental,
  application-oriented evaluation of five measures”. Proceedings of the Workshop on
  WordNet and Other Lexical Resources, the 2nd
  Meeting of the North American Chapter of
  the Association for Computational Linguistics, Pittsburgh, Pennsylvania, USA.
  [3] Church K.W. and Hanks P., 1989. “Word Association Norms, Mutual Information, and
  Lexicagraphy”. Proceedings of the 27
  th
  Annual Meeting of the Association for
  Computational Linguistics, pp. 76-83.
  [4] Cohen W. W., Ravikuma P., and Feinberg S. E., 2003. “A comparision of string distance
  metrics for name-matching tasks”. Proceedings of the IJCAI-2003 Workshop on
  Information Integration on the Web.
  [5] Cohen W. W., Ravikuma P., and Feinberg S. E., 2003. “A comparision of string distance
  metrics for matching names and records”. Proceedings of the KDD-2003 Workshop on
  Data Cleaning, Record Linkage, and Object Consolidation.
  [6] Gauch S., Wang J., and Rachakonda S. M., 1997. “A corpus Analysis Approach for
  Automatic Query Expansion and its Extension to Multiple Database”. Proceedings of the
  International Conference on Information and Knowledge Management.
  [7] Gotoh O., 1981. “An Improved Algorithm for Matching Bological Sequences”. Journal of
  Molecular Biology, vol. 162, pp. 705-708.
  [8] Grefenstette G., 1992. “Use of Syntactic Context to Produce Term Association Lists for
  Text Retrieval”. Proceedings of the 15
  th
  Annual International conference on research and
  Development in Information Retreval, SIGIR’92.
  [9] Hirst G. and St-Onge D., 1998. “Lexical Chainsas Representations of Context for the
  Detection and Correction of Malapropisms”. C. Fellbaum (ed.): WordNet: An Electronic
  Lexical Database, Cambridge: MIT Press, pp. 305-332.
  So trùng mờcác đồthịtri thức
  Trang 75 / 77
  [10] Jaccard, 1912, “The distribution of the flora of the alpine zone”. New Phytologist vol.
  11, pp. 37-50.
  [11] Jaro M. A., 1989. “Advances in record-linkage methodology as applied to the 1985
  census of Tampa, Florida”. Journal of the American Statistical Society, vol. 84, no. 406,
  pp. 414-420.
  [12] Jaro M. A., 1995 “Probabilistic linkage of large public health data file”. Statistics in
  Medicine, vol. 14, pp. 491-498.
  [13] Jiang J. and Conrath D. W., 1997. “Semantic similarity based on corpus statistics and
  lexical taxonomy”. Proceedings of the International Conference on Research in
  Computational Linguistics, Taiwan.
  [14] Kampman A., Harmelen F., and Broekstra J., 2002. “Sesame: a generic architecture
  for storing and querying RDF and RDF Schema”. Proceedings of the 1
  st
  International
  Semantic Web Conference. Also at http://www.openRDF.org/ (Last visited: May 2005).
  [15] Kozima H. and Furugori T., 1993. “Similarity between words computed by spreading
  activation on an English dictionary”. Proceedings of 6th Conference of the European
  Chapter of the Association for Computational Linguistics (EACL-93), Utrecht.
  [16] Kozima H. and Ito A., 1997. “Context-sensitive word distance by adaptive scaling of a
  semantic space”. In Ruslan Mitkov and Nicolas Nicolov, editors, Recent Advances in
  Natural Language Processing, Amsterdam, John Benjamins Publishing Company, pp.
  111–124.
  [17] Leacock C. and Chodorow M., 1998. “Combining local context and WordNet
  similarity for wod sense identification”. In C. Fellbaum, editor, WordNet: An electronic
  lexical database, MIT Press, pp. 265-284.
  [18] Lin D., 1998. “An Information-Theoretic Definition of Similarity”. Proceedings of the
  15
  th
  International ConferenceOn Machine Learning, Madison, Wisconsin, USA.
  [19] Monge A. E. and Elkan C. P., 1996. “The Field-Matching Problem: Algorithm and
  Applications”. Proceedings of the Second International Conference on Knowledge
  Discovery and Data Minning, AAAI Press, pp. 267-270.
  [20] Needleman S. B. and Wunsch C. D., 1970. “A general method applicable to the
  search for similarities in the amino acid sequences of two proteins”. Journal of Molecular
  Biology 48: 443–453.
  So trùng mờcác đồthịtri thức
  Trang 76 / 77
  [21] Ho N. D. and Cédirick F., 2004. “Lexical Similarity based on Quantity of Information
  Exchanged – Synonym Extraction”. Proceedingsof the Research Informatics VietnamFrancophony, Hanoi, Vietnam, Feb. 2004, pp. 193–198.
  [22] Resnik P., 1995. “Using Information content to evaluate semantic similarity in a
  taxonomy”. Proceedings of the 14
  th
  International Joint Conference on Artificial
  Intelligence, Montreal, Canada, Aug. 1995, pp. 448–452.
  [23] SeRQL Manual. Available at http://www.openRDF.org/(Last visited: May 2005).
  [24] Smith T. F. and Waterman M. S., 1981. “Identification of common molecular
  subsequences”. Journal of Molecular Biology, 147: 195-197.
  [25] Sussna M. J., 1997. “Text Retrieval Using Inference in Semantic Metanetworks”.
  Ph.D. thesis, University of California, San Diego.
  [26] Tru H. Cao, Dat T. Huynh, 2005. “Approximate retrieval of knowledge graphs”.
  Proceedings of Intelligent Fuzzy Information Systems: Beyond the Relational Data Model
  for the 11
  th
  World Congress of International Fuzzy Systems Association (IFSA 2005),
  July 28-31, 2005, Beijing, China.
  [27] Tru H. Cao, Dat T. Huynh, 2005. “Approximate knowledge graph Retrieval: Measures
  and Realization”. Book Chapter in Sanchez, E. (Ed.): Fuzzy Logic and the Semantic Web.
  Elsevier Science, to appear.
  [28] Tru H. Cao, Hai T. Do, Bao T. N. Pham, Tuyen N. Huynh and Duy Q. Vu, 2005.
  “Conceptual Graphs for Knowledge Querying in VN-KIM. Proceedings of the 13
  th
  International Conference on Conceptual Structures, July 18-22, 2005, Kassel, Germany, to
  appear.
  [29] Winkler W. E., 1999. “The state of recordlinkage and current research problems”.
  Statistics of Income Division, Internal Revenue Service Publication R99/04. Available
  from http://www.census.gov/srd/www/byname.html(Last visited: June 2005).
  [30] Wu Z. and Palmer M., 1994. “Verb Semantics and Lexical Selection”. Proceedings of
  the 32
  nd
  Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics, Las Cruces,
  New Mexico, USA, pp. 133-138.
  [31] Yao H. and Etzkorn L., 2004. “Conversion from the Conceptual Graph (CG) Model to
  the Resource Description Framework (RDF) Model”. Contributions of the 12
  th
  International Conference on Conceptual Structures, pp. 98-114.

  Xem Thêm: So trùng mờ các đồ thị tri thức
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu So trùng mờ các đồ thị tri thức sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status