Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Xí Nghiệp Khai Thác Và Dịch Vụ Thủy Sản Khánh H

  Linh Napie Linh Napie Đang Ngoại tuyến (4058 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Xí Nghiệp Khai Thác Và Dịch Vụ Thủy Sản Khánh H

  Khóa luận tốt nghiệp
  Đề tài: Phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Xí Nghiệp Khai Thác Và Dịch Vụ Thủy Sản Khánh Hòa


  MỤCLỤC
  PHẦN MỞ ĐẦU 1
  1. Sựcần thiếtcủa đề tài: .1
  2. Mục tiêucủa đề tài: 2
  3. Đốitượng và phạm vi nghiêncứu: .2
  4. Phương pháp nghiêncứu: .2
  5. Đóng gópcủa đồ án: 2
  6. Nội dung vàkếtcấucủa đồ án : . 2
  CHƯƠNG I:CƠSỞ LÝ LUẬN CHUNGVỀ HIỆU QUẢ HOẠT
  ĐỘNGSẢN XUẤT KINH DOANHCỦA DOANH NGHIỆP . 3
  I/KHÁINIỆM CHUNGVỀHIỆU QUẢSẢN XUẤT KINH DOANH .5
  1/ Sả n xuất kinh doa nh và hiệu quả sản xuất ki nh doanhcủa doanh nghiệp: 5
  2/ Vai tròcủa hiệu quảsản xuất kinh doanh đốivớisựtồntại và phát triểncủa
  doanh nghiệp: .6
  3/Bản chấtcủa hiệu quảsản xuất kinh doanh: 7
  4/ Các nhântố ảnhhưởng đến việc nâng cao hiệu quả kinh doanhcủa doanh
  nghiệp: 8
  II/ PHÂN LOẠI HIỆU QUẢKINH TẾ: .8
  1/Hiệu quả kinhtế cá biệt và hiệu quả kinhtế quốc dân: 8
  2/Hiệu quả tuy ệt đối và hiệu quả so sánh: 9
  3/Hiệu quảcủa những chi phíbộ phận và hiệu quả chi phítổnghợp: .9
  III/SỰCẦN THIẾT PHẢINÂNG CAO HIỆU QUẢKINH TẾ TRONG CÁC
  DOANH NGHIỆP CÔNGNGHIỆP: 10
  1/Nâng cao hiệu quả kinh doanh làcơsở để đảm bảosựtồntại và phát triểncủa
  doanh nghiệpcũng nhưcủa toàn xãhội: 10
  2/Nâng cao hiệu quả kinh doanh đểtạo ưu thế trongcạnh tranh vàmởrộng th ị
  trường: 10
  3/Nâng cao hiệu quả kinh doanh đểmởrộngsản xuất: . 11
  4/Nâng cao hiệu quả kinh doanh để đảmbảo đờisống cho người lao động trong
  doanh nghiệp: . 11
  IV/ CÁCNHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TRỰC TIẾP ĐẾN HIỆUQỦAKINH TẾ
  CỦADOANH NGHIỆP: 12
  A/ CÁCNHÂN TỐ KHÁCHQUAN: 12
  1/ Môi trường kinh doanh . 12
  2/ Môi trườngtự nhiên: . 13
  3/ Môi trường lu ật pháp, chính trị: 14
  B/ CÁCNHÂN TỐ CHỦQUAN: 14
  1/ Chấtlượngsản phẩm: . 14
  2/Gía thànhsản phẩm: 14
  3/Sảnlượng tiêu thụsản phẩm: 15
  4/Cơsởvật chất, kỹ thuật và công nghệsản xuất: 15
  5/ Chấtlượng máy quản trị và tay nghềcủa công nhân: 15
  6/ Trình độtổ chức và tiêu th ụ hàng hoá: 16
  7/Hệ thống trao đổi vàxử lý thông tin: . 17
  V/ CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCHHIỆU QUẢKINH TẾCỦA DOANH
  NGHIỆP: 17
  PDF created with pdfFactory Protrial version www.pdffactory.com
  121
  1/ Phương pháp so sánh: . 17
  2/ Phương pháp phân tích theomức độ ảnhhưởng: . 19
  V/ TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH
  DOANH TRONG DOANH NGHIỆP: 21
  1/ Thước đocơbản để đánh giá doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả: 21
  2/ Các quan điểm đánh giá hiệu quả hoạt độngsản xuất kinh doanh: 22
  3/ Tiêu chuẩn đánh giá hiệu quảsản xuất kinh doanhcủa doanh nghiệp: 23
  VII/HỆ THỐNG CHI TIÊU ĐÁNHGIÁ HIỆU QUẢSẢN XUẤTKINH DOANH
  TRONG CÁCDOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP 23
  1/ Nhóm chỉ tiêu hiệu quảsửdụng lao độngsống: 24
  2/ Nhóm chỉ tiêu hiệu quảsửdụng TSCĐ vàvốncố định : . 26
  3/ Nhóm chỉ tiêu hiệu quảsửdụng TSLĐ và VLĐ : 27
  4/ Nhóm các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinhtếtổnghợp: . 28
  5/ Nhóm chỉ tiêuvềmặt xãhội: 29
  6/Mộtsố chỉ tiêu khác: . 30
  VIII/ PHƯƠNG HƯỚNG VÀ BIỆN PHÁP CHỦYẾU ĐỂ NÂNG CAO HIỆU
  QUẢSẢN XUẤT KINH DOANH: 33
  IX/ VAI TRÒ CỦANHÀ NƯỚC TRONG VIỆC GÓP PHẦN ĐIỀU TIẾT CÁC
  DOANH NGHIỆPHOẠT ĐỘNG VÀ NÂNG CAO HIỆUQUẢSẢN XUẤT
  KINH DOANH: 34
  CHƯƠNG II: THỰC TRẠNGVỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNGSẢN XUẤT
  KINH DOANHCỦAXÍ NGHIỆP TRONG THỜIGIANQUA (2003-2005) 35
  A. KHAÍQUÁT CHUNGVỀXÍ NGHIỆP . 37
  I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA XÍNGHIỆP KHAI
  THÁC VÀDỊCHVỤ THUỶSẢN KHÁNH HOÀ (KHASPEXCO) 37
  II. CHỨCNĂNG, NHIỆMVỤ VÀ TÍNH CHẤTHOẠT ĐỘNGCỦA XÍ
  NGHIỆP . 39
  1. Chứcnăng hoạt độngcủa xí nghiệp: . 39
  2. Tính chất hoạt độngcủa xí nghiệp : 40
  3. Nhiệmvụ và quyềnhạncủa xí nghiệp : . 40
  III. CÔNG TÁCTỔ CHỨCQUẢN LÝ, TỔ CHỨCSẢN XUẤTCỦAXÍ
  NGHIỆP . 41
  1. Công táctổ chức quản lýcủa Xí Nghiệp 41
  Sơ đồ 1: SƠ ĐỒCƠCẤUTỔ CHỨCBỘ MÁYTẠIXÍNGHIỆP 42
  2. Công táctổ chứcsản xuấtcủa Xí Nghiệp 44
  Sơ đồ 2 :CƠCẤU TỔ CHỨCSẢN XUẤTCỦAXÍNGHIỆP 45
  IV. THUẬNLỢI, KHÓ KHĂN VÀ PHƯƠNGHƯỚNG PHÁT TRIỂN
  TRONG THỜIGIAN TỚICỦAXÍNGHIỆP 46
  1. Thuậnlợi: 46
  2. Khó khăn: 46
  3. Phươnghướng phát triển trong thời giantới: 47
  V. NHỮNGNHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾNHIỆUQUẢ HOẠT ĐỘNG KINH
  DOANH CỦA XÍNGHIỆP 47
  1. Môi tr ườngvĩ mô: 47
  2 . Môi trường vimô: . 50
  VI . NĂNG LỰCSẢN XUẤTKINHDOANH CỦAXÍNGHIỆP: 51
  PDF created with pdfFactory Protrial version www.pdffactory.com
  122
  1.Vềvốn : . 51
  Bảng 1:Tình hìnhsửdụng nguồnvốncủa Xí Nghiệp qua cácnăm (2003-2005) . 53
  2. Lao đ ông . 54
  B ảng 2 : B ảng th ống kêcơcấu lao độngcủa XíNghiệp trong 3 n ăm qua (2003-2005) 55
  3. Tình hình máymóc thiếtbị, nhàxưởng: . 56
  Bảng 3 :Bảng tình hìnhmáy móc thiếtbị nhàxưởng khotăngcủa Xí Nghiệp trong
  năm 2005 56
  Bảng 4:Bảng đánh giá trị cònlạicủa máy móc thiếtbị qua cácnăm (2003-2005) 59
  VII . TÌNH HÌNH THỰCHIỆN CÁCHOẠT ĐỘNG CHỦYẾU CỦA XÍNGHIỆP
  : 60
  1. Tình hình hoạt độngsản xuất kinh doanhcủa XíNghiêp: . 60
  Bảng 5 :Bảng báo cáokết quả kinh doanhcủa XíNghiệp qua cácnăm (2003-2005)
  . 61
  2. Tình hình thumua nguy ên liệucủaXíNghiệp : . 63
  3. Thị trường xuất khẩu : 65
  Bảng 7 : Khốilượng giá trị cácmặt hàng xuất khẩucủa Xí Nghiệp qua cácnăm
  (2003 -2005) . 66
  Bảng 8: So sánh khốilượng –giá trị cácmặt hàng xuất khâủcủa XíNghiệp qua các
  năm (2003-2005) 66
  Bảng 9:Cơcấu thị trường xuất khẩucủaXí Nghiệp qua cácnăm (2003-2005) . 67
  4. Hoạt động tiêu thụsản phẩm : . 67
  a. Thị trườngnội địa : . 67
  b. Tình hình kim nghạch xuất khẩucủaXíNghiệp : 68
  Bảng 10 :Cơcấumặt hàng xuất khẩu sang th ị trường Tai Wan qua cácnăm (2003-2005) 69
  Bảng 11:Cơcấumặt hàng xuất sang NhậtBản qua cácnăm(2003-2005) 70
  Bảng 12:Cơcấumặt hàng xuất khẩu sang các thị trường qua cácnăm (2003-2005)
  . 71
  B. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢHOẠT ĐỘNG SẢN XUẤTKINH DOANH
  CỦAXÍ NGHIỆP TRONG THỜIGIAN QUA: . 71
  I. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢSỬDỤNG LAO ĐỘNG : . 71
  1. Chỉ tiêu lao độngnăg suất bình quân : . 71
  Bảng 13:phân tích lao độngcủaXíNghiệp qua cácnăm (2003-2005) 72
  2. Chỉ tiêu thu nhập bình quâncủa 1 công nhân viên : 74
  Bảng 14: Ph ân t ích thu nh ập bình quâncủa 1 công nhân viêncủaXíNghiệp qua
  cácnăm (2003-2005) 74
  3. Chỉ tiêukết quảsản xuất trên chi phí tiềnlương : 75
  Bảng 15: Đánh giákết quảsản xuất trên chi phí tiềnlương . 76
  4. Mối quanhệ giữanăng suất lao động và bình quâncủa công nhân viên : . 77
  II.PHÂN TÍCH HIỆU QUẢSỬDỤNG TÀISẢNCỐ ĐỊNH VÀVỐN CỐ ĐỊNH:
  . 78
  1. Phân tích hiệu quảsửdụng TSC Đ : . 79
  Bảng 16:Bảng phân tích hiệu quảsửdụng TSCĐ . 79
  a. Hiệu suấtsửdụng TSCĐ :Quabảng trên ta thấy : 79
  b. Hiệu quảsửdụng TSCĐ: 80
  PDF created with pdfFactory Protrial version www.pdffactory.com
  123
  2. Phân tích hiệu quảsửdụng VCĐ: 81
  Bảng 17 :Bảng phân tích hiệu quả VCĐ: 81
  a. Hiệu suấtsửdụng VCĐ: . 81
  b. Hiệu quảsửdụngvốncố định : . 82
  Bảng 18 :Bảng phân tíchhệsố hao mònvốncố định . 83
  III. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢSỬDỤNG TÀISẢN L ƯU Đ ỘNG VÀVỐN
  LƯU ĐỘNG CỦAXÍNGHIỆP : 83
  Bảng 19: Phân tích hiệu quảsửdụngvốnlưu động . 85
  IV. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢHOẠT ĐỘNG SẢN XUẤTKINH DOANH THÔNG
  QUA CÁC CHỈ TIÊU TỔNG HỢP : 88
  Bảng 20 :phân tích các chỉ tiêulợi nhuận vàtỷ suấtlợi nhuận qua 3năm (2003-2005) 89
  V. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢVỀMẶTKINH TẾ-XÃ HỘI : . 90
  1. Đóng gópcủa Xí Nghiệp giải quyết việc làm cho người lao động vàcải thiện
  đờisống cho người lao động : . 90
  2.Phân tích tình hình nghĩavụ đốivới nhànước : 91
  Bảng 21:Bảng phân tích hiệu quả kinhtếvềmặt xãhộicủaXíNghiệp trong những
  năm vừa qua(2003-2005) 91
  VI. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢHOẠT ĐỘNG KINH DOANH THÔNGQUAMỘT
  SỐ CHỈ TIÊU KHÁC : . 92
  1.Phân tích tình hình baỏ toàn và phát triênvốn : 92
  Bảng 22 :Bảng đánh giá khảnăngtự tích lu ỹ vốncủa Xí Nghiệp qua cácnăm
  (2003-2005) 92
  2 . Phân tích tình hình tài chínhcủa XíNghiệp: 92
  a. Phân tích chungvề tình hình tài chính: . 92
  Bảng 23: Phân tích tình hình biến động tàisảncủaXíNghiệp qua 3năm (2003-2005) 93
  Bảng 24: Phân tích tình hình biến động nguồnvốncủaXí Nghiệp qua cácnăm
  (2003-2005) 95
  b.Phân tíchcấu truc tài chínhcủaXíNghiệp: 96
  Bảng 25: Phân tíchcấu trúc tài chínhcủaXí Nghiệp: . 96
  c) Đánh giámối quanhệ cân đối giữa tàisản và nguồnvốn 97
  Bảng 26:Bảng tính toánmối quanhệ giữa tàisản và nguồnvốn . 97
  Bảng 27 :Bảng tính toánmối quanhệ giữa nguồnvốn và tàisản . 98
  d. Phân tích khảnăng thanh toáncủaXíNghiệp : . 99
  Bảng 28: Phân tích khảnăng thanh toáncủa Xí Nghịêp 99
  e. Phân tích các chỉsố hoạt động : . 100
  Bảng 29 : Phân tích các chỉsố hoạt độngcủaXí Nghiệp . 101
  C. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HIỆU QUẢHOẠT ĐỘNG SẢN XUẤTKINH
  DOANH CỦA XÍNGHIỆP KHAI THÁC VÀDỊCH VỤ THUỶSẢN KHÁNH
  HOÀ: . 102
  1.Những thànhtựu đã đạt được : 102
  2. Nhữnghạn chế còntồntại: 102
  CHƯƠNG IIIMỘTSỐ BIỆN PHÁP NHẰM GÓP PHẦN NÂNG CAO HIỆU
  QUẢSẢN XUẤT KINH DOANHTẠI XÍ NGHIỆP KHAI THÁCDỊCHVỤ
  THUỶSẢN KHÁNH HÒA 103
  PDF created with pdfFactory Protrial version www.pdffactory.com
  124
  I/ BIỆN PHÁP 1:XÍ NGHIỆPCẦNHOÀN THIỆN CÔNG TÁC THU MUA
  NGUYÊN LIỆU ĐỂ ĐẢMBẢO CUNG CẤP NGUYÊN LIỆU ĐỦ, ỔN ĐỊNH ĐỂ
  PHỤCVỤ QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT LIÊN TỤC, HIỆU QUẢ 105
  1/Sựcần thiếtcủa biện pháp: . 105
  2/Nội dungcủa biện pháp: 105
  II/ BIỆN PHÁP 2: ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ BỒIDƯỠNG,
  NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ TAY NGHỀ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG 107
  1/ Lý do đưa ra giải pháp: 107
  2/Nội dungcủa giải pháp 108
  III/ BIỆN PHÁP 3 : CẢI TIẾN KỸ THUẬT, ĐỔIMỚI CÔNG NGHỆ , ÁP
  DỤNG THÀNHTỰU KHOAHỌC VÀO SẢN XUẤT 109
  1/ Lý do đưa ra giảI pháp: . 109
  2/Nộidung biện pháp: 109
  III/ BIỆN PHÁP 4: ĐẨY MẠNH HƠNNỮA CÔNG TÁC TIÊU THỤSẢN
  PHẨMCỦAXÍ NGHIỆP: 110
  1/Sựcần thiếtcủa biện pháp: . 110
  2/Nội dung biện pháp: . 111
  a. Thànhlậpbộ phận Marketing: . 111
  b. Linh động trong việc định giá: . 111
  c. Chiếnlược quảng cáo vàsức tiến bán hàng: . 112
  3/ Hiệu quả manglạicủa biện pháp: . 112
  IV/ BIỆN PHÁP 5: NÂNG CAO HƠN N ỮA HIỆU QUẢSỬDỤNGVỐN: . 113
  1/Sựcần thiếtcủa biện pháp: . 113
  2/Nội dungcủa biện pháp: 113
  a. Nâng cao hiệu quảsửdụng VCĐ: 113
  b.Nâng cao hiệu quảsửdụng VLĐ: 114
  IV. GIẢI PHÁP 6:GIẢMBỚTLƯỢNG HÀNG TỒN KHO . 115
  a. Căncứcủa giải pháp: 115
  b.N ội dung giải pháp : 115
  MỘTSỐ KIẾN NGHỊ: 116
  1. Đốivới Nhànước: . 116
  2. ĐốivớiXí nghiệp: 116
  KẾT LUẬN . 117


  MỞ ĐẦU
  1. Sựcần thiếtcủa đề tài:
  Thựctế đã cho thấy , trongbất kì xãhội nào thìtốc độ phát triểncủanền kinh
  tế ,khảnăng nâng caomứcsốngcủa nhân dân hoàn toàn phụ thuộc vào hiệu quảcủa
  nềnsản xuất xãhội đó.
  Đốivới doanh nghiệp thì nâng cao hiệu quả kinhtế làmục tiêucơbảncủa
  sản xuất kinh doanh, là điều kiện kinhtếcần thiết chosựtồntại và phát triểncủa
  doanh nghiệp vàcũng là tiền đềcơbản để nâng cao hiệu quả toànbộcủanền kinh
  tế quốc dân.
  Dù là lo ại hình doanh nghiệp nào, trongbấtkỳ th ờikỳ naò thì hiệu quảsản
  xuất kinh doanh luônlấy hiệu quả làmmục tiêu phấn đấu, hiệu quả ở đây được xem
  xét toàn diện trên haimặt là hiệu quả kinhtế và hiệu quả xãhội. Hiệu quả và nâng
  cao hiệu quảsản xuất kinh doanh luôn làvấn đề đặt ra cho các doanh nghiệp, đây là
  mục tiêu, điều kiệncơbản vàtổng quát nhất để các doanh nghiệptồntại và phát
  triển . Ngày nay , trong kinh doanh luôn diễn rasựcạnh tranhmạnhmẽ và khốc liệt
  hơn, vì thế các doanh nghiệp luôn đứng trước những thử thách khó khănrấtlớn. Để
  tồntại và phát triểntốt trong môi trườngcạnh tranh gaygắt đó thì các doanh nghiệp
  cần quan tâmhơnnữa đến hiệu quả hoạt độngsản xuất kinh doanhcủa doanh
  nghiệp mình. Không còn cách nào khác là doanh nghiệp không ngừng nâng cao
  hiệu quả kinh doanhcủa mình, không nên hài lòngvớI những gì đạt được mà phảI
  luôn phấn đấu đểvươn đến nhữngkết quả caohơn.
  Hiệu quả kinhtế là thước đokết quảcủa hoạt độngsản xuất kinh doanh, là
  khâu đánh giá cuối cùngcủa hoạt độngsản xuất kinh doanh, quy ết định khảnăng
  hay tụthậucủa doanh nghiệp. Việc đánh giá hiệu quả hoạt độngsản xuất kinh
  doanh làrất quan trọng vàcần thiết, nó đòihỏi phải nhận định, xem xét đánh giá
  một cách toàn diện vàtừ đó tìm ra các ngu y ên nhân, các nhântố ảnhhưởng có thể
  lượng hóa đượcmức độ ảnhhưởngcủa các nhântố đó đếnkết quả hoạt độngsản
  xuất kinh doanhcủa doanh nghiệp.Từ đó đưa ra các biện pháp để khắc phụcmặt
  y ếu kém và phát huy hơnnữa nhữngmặtmạnh để hoạt độngsản xuất kinh doanh
  ngày càng hiệu quả.
  Trong thờikỳ nền kinhtếnước ta đang có nhữngbước chuy ển đổI nhanh,
  vận hành theocơ chế th ị trường cósự quản lývĩ môcủa Nhànước, bêncạnhmộtsố
  doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả thìcũng có không ít những doanh nghiệp làm
  ăn thualỗ,dẫn đến phásản. Trong điều kiện đó đòihỏi các doanh nghiệp phải chủ
  động trongsản xuất kinh doanh,sáng suốt trong đườnglối quản lý và luônlấy hiệu
  quả kinhtế đặt lên hàng đầu. Hoạt độngsản xuất kinh doanh có hiệu quảvới ý
  nghĩa trướcmắt là manglạilợi ích cho các cá nhân trong doanh nghiệp vàvề lâu
  dài đó làvấn đề quy ết định chosựsống còn và phát triểncủa doanh nghiệp.
  Đốivới ngành thủ y sản là ngành kinhtếmũi nhọncủa đấtnước trong những
  năm qua đã cósự chuy ển biến đángkể. Đốivới Xí Nghiệp Khai Thác VàDịchVụ
  Thủy Sản Khánh Hòa trong nhữngnăm qua hoạt động hiệu quả chưa cao, cácsản
  phẩmsản xuất có giá trị th ấp,cơcấumặt hàng chưa phong phú. Vì thế việctập
  trung nghiêncứu những ngu y ên nhântồntại đốivớiXíNghiệp là nhiệm vụ rât quan
  trọng, khai thácmọi tiềmnăngcủa Xí Nghiệp để cókế hoạchtốthơn trong hoạt
  độngsản xuất kinh doanh. Đây chính là lý do em chọn đề tài :”Phân tích hiệu quả
  PDF created with pdfFactory Protrial version www.pdffactory.com
  2
  hoạt độngsản xuất kinh doanhcủa Xí Nghiệp Khai Thác VàDịchVụ ThủySản
  Khánh Hòa “
  2. Mục tiêucủa đề tài:
  Đề tài này nhằm phân tích và đánh giá hiệu quảsản xuất kinh doanhcủa Xí
  Nghiệp Khai Thác VàDịch Vụ Thủ y Sản Khánh Hòa trong thờI gian qua và thông
  qua đó đưa ramộtsố biện pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt độngsản
  xuất kinh doanhcủa Xí nghiệp trong thờI giantới.
  3. Đốitượng và phạm vi nghiêncứu:
  ĐốItượng nghiêncứu là hoạt độngsản xuất kinh doanhcủa Xí Nghiệp Khai
  ThácDịchVụ Thủy SảnKhánh Hòa.
  Phạm vi nghiêncứu là hiệu quả kinhtế,cụthể là đi sâu phân tích và đánh giá
  hiệu quả hoạt độngsản xuất kinh doanhcủa Xí nghiệp trong 3năm: 2003, 2004,
  2005.
  4. Phương pháp nghiêncứu:
  Phương pháp so sánh
  Phương pháp thống kê
  Phương pháp loạI trừ
  5. Đóng gópcủa đề tài:
  Vềmặt lý thuyết, đề tài đãhệ thống hóa được nhữngvấn đềcơbảnvề hiệu
  quả hoạt độngsản xuất kinh doanh.Vềmặt thực tiễn, đề tài đẫ đề ramộtsố biện
  pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt độngsản xuất kinh doanhcủa Xí Nghiệp Khai
  Thác VàDịchVụ Thủ y Sản Khánh Hòa trong th ời giantới.
  Đề tài này được hoàn thànhdướisựhướngdẫntận tìnhcủa thầyNguyễn Thế
  Dũng cùng quý th ầy cô trong khoa KinhTế trường ĐạiHọc Nha Trang vàsự giúp
  đỡ nhiệt tìnhcủa Ban Giám Đốc cùng các anh chị cánbộ công nhân viên trong Xí
  nghiệp đãtạo điều kiện thuậnlợi cho em trong thời gian thựctập.
  Tuy nhiên, do thời gian th ựctập là cóhạn, kinh nghiệmbản thân cònhạn chế
  nên đề tài này không tránh khỏi những thiếu sót. Emrấtmong đượcsự chỉbảo đóng
  góp ý kiếncủa các thầy cô, cùng cácbạn để bài lu ậnvăn này được hoàn chỉnhhơn.
  6. Nội dung vàkếtcấucủa đồ án :
  Ngoài phầnmở đầu,kết lu ận,mụclục và tài liệu tham khảo thìnộI dungcủa
  đề tài baogồm 3 chương:
  Chương I :Cơsở lý luận chungvề hiệu quả hoạt độngsản xuât kinh doanh
  của doanh nghiệp.
  Chương II: Thực trạngvề tình hình hoạt độngsản xuất kinh doanhcủa Xí
  Nghiệp Khai Thác VàDịchVụ Thủy Sản Khánh Hòa trong th ời gian qua (từ
  2003 đến 2005).
  Chương III :Mộtsố biên pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động
  sản xuất kinh doanhcủa Xí Nghiệp Khai Thác VàDịchVụ Thủy Sản Khánh Hòa
  trong thời giantới.


  CHƯƠNG I:CƠSỞ LÝ LUẬN CHUNGVỀ HIỆU
  QUẢ HOẠT ĐỘNGSẢN XUẤT KINH DOANH
  CỦA DOANH NGHIỆP
  PDF created with pdfFactory Protrial version www.pdffactory.com
  5
  I/ KHÁINIỆM CHUNGVỀ HIỆU QUẢSẢN XUẤTKINH DOANH
  1/ Sản xuất kinh doanh và hiệu quảsản xu ất kinh doanhcủa doanh nghiệp:
  a/Sản xuất kinh doanh:
  Sản xuất kinh doanh làmột quá trìnhgồm nhiều khâu tronglĩnhvựcsản xuất
  vàlưu thông, giữa các khâu đó cómối quanhệmật thiếtvới nhau không th ể tách
  rời.Nếumột trong những khâu đó khôngtốt thìsẽ ảnhhưởng đếncảmột quá trình
  sản xuất kinh doanhcủa doanh nghiệp. Chính vìvậy hiệu quảsản xuất kinh doanh
  chính là hiệu quảcủatấtcả quá trình đó, nó th ể hiện trình độ và khảnăngsửdụng
  cácyếutố trong quá trìnhsản xuất kinh doanh để đạt đượckết quả cao nhất. Nâng
  cao hiệu quảsản xuất kinh doanh chính là nâng cao hiệu quảcủatấtcả các quá trình
  hoạt độngsản xuất kinh doanh.
  b/ Hiệu quảsản xuất kinh doanh:
  Trong thời đại ngày nay , hiệu quả kinhtế làvấn đề mà các nhà nghiêncứu và
  quản lý kinhtế luôn quan tâm. Thế nào là hoạt độngsản xuất kinh doanh có hiệu
  quả? Hiệu quảsản xuất kinh doanh cólợi chosản xuất kinh doanh trướcmắt và lâu
  dài như thế nào? Trong thực tiễn hay trong lý luận, cách hiểu đơn giản là hiệu quả
  sản xuất kinh doanh manglạikết quảhữu ích.
  Khi xem xét hiệu quả kinhtế, không cho phép đồng nhấtgữakết quả và hiệu
  quảbỡi vìkết quả chỉmới thể hiệnmức độ hoàn thành chỉ tiêusản xuất, giá thành
  sản phẩm của doanh nghiệp hay chỉ đáp ứng nhucầu con người trong xãhội. Còn
  khi nóivề hiệu quả kinh doanh chúng ta phải nghĩ đếnbản chất, chấtlượng điều
  hành hoạt độngcủa doanh nghiệp. Khi xem xét hiệu quảsản xuất kinh doanh phải
  đánh giácả haimặt hiệu quảvề kinhtế và hiệu quảvềmặt xãhội.
  Hiệu quảvềmặt xãhội là nhữnglợi íchvềmặt kinhtế được xét trên phạm vi
  toàn xãhội, toànbộnền kinhtế quốc dân, tức là xét trêntầmvĩ mô. Hiệu quả xãhội
  là chênhlệch giữa cáclợi ích mànền kinhtế và xãhội thu được sovới các đóng
  góp mànền kinhtế và xãhội đã phảibỏ ra để thu đượclợi ích đó.
  Nhưvậy , hiệu quả xãhội chính làkết quả so sánh cómục đích giữalợi ích mà
  xãhội nhận được và cái giámà xãhội phải trả trong việcsửdụng các nguồnlựcsẵn
  cócủamìnhmột cáchtốt nhất cho toànbộnền kinhtế
  Về hiệu quả kinhtế,từ trước đến nay , các nhà kinhtế đã đưa ra nhiều khái
  niệm khác nhauvề hiệu quảsản xuất kinh doanhcủa doanh nghiệp như:
  Hiệu quảsản xuất kinh doanh làsựtăng trưởng kinhtế phản ánh qua nhịp độ
  tăngcủa các chỉ tiêu kinhtế.
  Hiệ u quả sản xuất ki nh doanh làmức độ tiết kiệm c hi phí v àmức độtăngkết quả.
  Hiệu quảsản xuất kinh doanh là chỉ tiêu được xác địnhbằngtỷ lệ so sánh giữa
  kết quảvới chi phí.
  PDF created with pdfFactory Protrial version www.pdffactory.com
  6
  Hiệu quảsản xuất kinh doanh làmứctăngcủakết quảsản xuất kinh doanh
  trênmức lao động haymức doanhlợicủavốnsản xuất kinh doanh
  Trong các khái niệm này ,mỗi khái niệm thể hiệnmộtvấn đề riêng biệt, chưa
  khái quát đượccốt lõicủavấn đề. Do đó, ta cómột khái niệm bao quáthơn:
  Hiệu quảsản xuất kinh doanh làmột phạm trù kinhtế biểu hiệntập trungcủa
  phát triển kinhtế theo chiều sâu, phản ánh trình độ khai thác các nguồnlực trong
  quá trình táisản xuất nhằm thực hiệnmục tiêu kinh doanh. Nó là th ước đo ngày
  càng trở nên quan trọngcủasựtăng trưởng kinhtế và là chỗdựacơbản để đánh giá
  việc thực hiệnmục tiêu kinhtếcủa doanh nghiệp trongtừng thờikỳ .
  Biểu hiệncơbảncủa hiệu quảsản xuất kinh doanh chính làlợi ích,vấn đềcơ
  bản ở đây làkếthợp hài hoà giữalợi ích trướcmắt vàlợi ích lâu dài, lợi ích cá nhân
  vàlợi íchtập thể.
  Trongnền kinhtế thị trường hiện nay các doanh nghiệp đều muốn thu đượclợi
  nhuận cao. Tuy nhiên các doanh nghiệp muốn đạt được điều đó trướcsựcạnh tranh
  giữa các doanh nghiệp đang diễn ra ngày càng gay gắt trên th ị trường làmột bài
  toán khó đốivới doanh nghiệp. Để đảmbảo đượcmục tiêutồntại, phát triển vàtăng
  lợi nhuận thì doanh nghiệp phải đảmbảo được chấtlượngsản phẩm,hạ giá thành,
  tăng doanhsố bán ra. Nhưvậy để đạt đượcmục tiêu trên, doanh nghiệp phải tìm
  biện pháp để nâng cao hiệu quả hoạt độngsản xuất kinh doanhcủa doanh nghiệp
  mình.
  Tómlại phạm trù hiệu quả bao hàmrấtrộng nógồm cả hiệu quảvềmặt xãhội
  (xét ởtầmvĩmô) và hiệu quả SXKDcủa doanh nghiệp (xét ởtầm vi mô), tuy nhiên
  ở trong cuốn luậnvăn này em chỉ đi sâu vào phần phân tích hiệu quảsản xuất kinh
  doanhcủamột doanh nghiệp.
  2/ Vai tròcủa hiệu quảsản xuất kinh doanh đốivớisựtồntại và phát
  triểncủa doanh nghiệp:
  Có thể nóirằng hiệu quảvừa làmục tiêu,vừa là điều kiện để doanh nghiệptồn
  tại và phát triển. Hiệu quả và quá trình hoạt độngsản xuất kinh doanh cómối quan
  hệmật thiếtvới nhau. Trongbấtkỳmộtcơ chế nào, SXKD phải luônlấy hiệu quả
  làmmục tiêu để phấn đấuvươn lên,nếu SXKD không đạt hiệu quả thì doanh
  nghiệp không thểtồntại được màsẽbị đào thải ra khỏi thị trường nhất là trongsự
  cạnh tranh khốc liệtcủanền kinhtế thị trường.
  Doanh nghiệp muốn đầutư đổimới máy móc thiếtbị,mởrộng quy môsản
  xuất,tănglương và các chế độ khuyến khíchvật chất cho công nhân nhằmtăng
  năng xuất lao động, dẫn đếnhạ giá thànhsản phẩmthì doanh nghiệp phải làm ăm có
  hiệu quảmới có tiền để tái đầutư, tăng thu nhập cho người lao động.Qua đó ta thấy
  một chuỗi móc xích có liên quanvới nhau, mà đặc điểm quan trọng nhất là hiệu
  quả. Nhưvậy hiệu quảsản xuất kinh doanh quy ết định đếnsựsống còncủa doanh
  nghiệp.
  PDF created with pdfFactory Protrial version www.pdffactory.com
  7
  Thông thường thìmục tiêutồntạicủa doanh nghiệp trong điều kiệntối thiểu
  nhất là các hoạt động SXKDcủa doanh nghiệp phảitạo ra thu nhậpvề tiêu thụ hàng
  hoá đó. Cònmục tiêu phát triểncủa doanh nghiệp là đảmbảo quá trình táisản xuất
  mởrộngcủa doanh nghiệp. Việc đó đòihỏi quá trìnhsản xuất kinh doanhcủa
  doanh nghiệpvừa đảmbảo bù đắp chi phí đãbỏ ravừa tích lu ỹ để tiếptục quá trình
  sản xuất.Sự phát triểntấty ếu đó đòihỏi các doanh nghiệp phải luôn phấn đấu làm
  thế nào để hiệu quả kinh doanh đạt được ngày càng cao. Đócũng làmục tiêucơbản
  nhất ởbấtkỳ doanh nghiệp nào, là nhântố quan trọng để khẳng địnhvị trícủa
  doanh nghiệp mình trên thị trường trongnước và quốctế.
  3/Bản chấtcủa hiệu quảsản xuất kinh doanh:
  Hiệu quả kinhtế luôn làmối quan tâm hàng đầucủa các đơnvị kinhtếcũng
  nhưbấtkỳmộtnền kinhtế xãhội nào.Bỡi vì nó làmột chỉ tiêu chấtlượng, là thước
  đocủamọi hoạt độngsản xuất kinh doanhcủamột đơnvị kinhtế. Phạm trù hiệu
  quả bao giờcũng được đặc ra đúngvớitầm quan trọngcủa nó, vì trongmọi chế độ
  xãhộitốc độ phát triểncủamộtnền kinhtế, nhịp độ nâng caomứcsốngvềvật chất
  và tinh thầncủa toàn dân hoàn toàn phụ thuộc vào hiệu quảsản xuất xãhội. Hiệu
  quảsản xuất kinh doanh nó nói lên trình độsửdụng lao động xãhội và hao phí
  trong quá trìnhsản xuất, nó được phản ánhbằngmốitương quan giữakết quảsản
  xuất và lao độngvật hoá để đạt đượckết quả đó.
  Bản chấtcủa hiệu quả kinh doanh là nâng caonăng xuất lao động xãhội và
  tiết kiệm lao động xãhội. Chính việc khan hiếm nguồnlực và việcsửdụng chúng
  có tínhcạnh tranh nhằm thoả mãn nhucầu ngày càngtăngcủa xãhội đặt ra y êucầu
  phải khai tháctậndụng triệt để và tiết kiệm các nguồnlực. Để đạt đượcmục tiêu
  kinh doanh các doanh nghiệp buộc phải chú trọng các điều kiệnnộitại, phát hu y
  nănglực, hiệunăngcủa cácy ếutốsản xuất và tiết kiệmmọi chi phí.
  Vìvậy yêucầucủa việc nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD là phải đạtkết
  quảtối đavới chi phítối thiểu hay chính xáchơn là đạtkết quảtối đavới chi phí
  nhất định hay ngượclại đạt hiệu quả nhất địnhvới chi phítối thiểu, chi phí ở đây
  được hiểu là chi phítạo ra nguồnlực và chi phísửdụng nguồnlực đồng thời bao
  gồmcả chi phícơhội.
  Mặc khác khi đềcập đến hiệu quả kinhtế chúng ta phải xem xétmột cách toàn
  diệncảvềmặt thời gian và không gian tr ongmối quanhệvới hiệu quả chungcủa
  toànbộnền kinhtế quốc dân, hiệu quả đó baogồm hiệu quả kinhtế và hiệu quả xã
  hội.
  *Vềmặt thời gian: Sự toàn diệncủa hiệu quả đạt được trongmột thờikỳ
  không được làm ảnhhưởng đến hiệu quả kinh doanh trongmột thời gian dài hoặc
  hiệu quảcủa chukỳ sản xuất trước không được làm ảnhhưởng đến hiệu quảcủa
  chukỳ sau.
  *Vềmặt không gian: Có hiệu quả kinhtế hay không còn tu ỳ thuộc vào chỗ
  hiệu quảcủa hoạt động kinhtếcụ th ể nào đó, có ảnhhưởng như thế nào đến hiệu
  quả kinhtếcủacảhệ thống mà nó liên quan,tức là giữa các ngành kinhtế này với


  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Phân tích hoạt động kinhtế doanh nghiệp
  Huỳ nh ĐứcLộng- Nhà xuấtbản thống kê-1997
  2. Bài giảng kinhtế công nghiệp
  Dương Trí Thảo- Trường ĐạiHọc Thủy Sản
  3. Quản trị tài chính
  VõVănCần – Trường ĐạiHọc Thủ y Sản
  4. Bài giảng Quản trị doanh nghiệp I
  Trường ĐạiHọc Thủy Sản
  5. Bài giảng Quản trị doanh nghiệp II
  Trường ĐạiHọc Thủy Sản
  6. Các báo cáo quyết toáncủa công ty
  7. Luậnvăntốt nghiệpcủa sinh viên các khóa trước
  8. Thời báo kinhtế SàiGòn
  9. Tạp chí kinhtế thủ y sản
  10. Tài liệu khác.

  Xem Thêm: Phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Xí Nghiệp Khai Thác Và Dịch Vụ Thủy Sản Khánh H
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Xí Nghiệp Khai Thác Và Dịch Vụ Thủy Sản Khánh H sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status