Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ B-spline và ứng dụng trong đồ họa máy tính

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. B-spline và ứng dụng trong đồ họa máy tính

  Luận văn thạc sĩ năm 2011
  Đề tài: B-SPLINE VÀ ỨNG DỤNG TRONG ĐỒ HỌA MÁY TÍNH

  MỤC LỤC
  MỞ ĐẦU 1
  1. Đặt vấn đề 1
  2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu . 1
  3. Hướng nghiên cứu của đề tài . 1
  4. Những nội dung nghiên cứu chính 2
  5. Phương pháp nghiên cứu . 2
  6. Ý nghĩa khoa học của đề tài . 2
  Chương 1 Lý thuyết mô hình hóa hình học 3
  1.1. Cơ sở của mô hình hóa hình học 3
  1.1.1. Các phép biến đổi tọa độ 2D 3
  1.1.2. Phép biến đổi đồng nhất . 4
  1.1.3. Các phép biến đổi tọa độ 3D 4
  1.1.4. Phép ánh xạ 6
  1.1.5. Khung tọa độ 8
  1.2. Đường cong – Curve 9
  1.3. Mặt cong - Surface . 13
  1.3.1. Biểu diễn mặt cong . 13
  1.3.2. Mô hình hóa các mặt cong . 14
  Chương 2 Đường cong, mặt cong B-Spline . 16
  2.1. Thuật toán Casteljau . 16
  2.2. Đường cong và mặt cong Bezier 18
  2.2.1. Đường cong Bezier 19
  2.2.2. Mặt cong Bezier . 23
  2.3. Đường cong B-Spline . 25
  2.3.1. Đánh giá đường cong Bezier 25
  2.3.2. Đường cong B-Spline . 27
  2.3.2.1. Hàm cơ sở B-Spline . 27
  2.3.2.2. Tính chất của đường cong B-Spline 29
  2.3.2.3. Đường cong B-Spline đều và tuần hoàn 30
  2.3.2.4. Đường cong B-Spline không tuần hoàn . 32
  2.3.2.5. Đường cong B-Spline hữu tỷ không đều . 32
  2.4. Mặt cong B-Spline 34
  Chương 3 Ứng dụng B-Spline mô hình hóa các vật thể 3D 35
  3.1. Bài toán mô hình hóa các vật thể 3D 35
  3.2. Phép nội suy và mịn hóa đường cong 36
  3.2.1. Nối điểm một chiều 37
  3.2.2. Xấp xỉ hóa hai chiều . 38
  3.3. Tìm điểm kiểm soát cho đường cong B-Spline 38
  3.4. Vẽ một số đối tượng 3D . 39
  3.4.1. Vẽ quả táo . 39
  3.4.2. Vẽ lọ hoa 44
  3.4.3. Vẽ máy bay . 46
  3.4.4. Giao diện chương trình chính . 50
  KẾT LUẬN 51
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 52

  MỞ ĐẦU
  1. Đặt vấn đề
  Công nghệ thông tin ngày càng phát triển và đồ họa máy tính là một lĩnh
  vực công nghệ phát triển rất nhanh. Đồ họa đã được áp dụng rộng rãi trong
  nhiều lĩnh vực khác nhau từ khoa học, công nghệ, y tế, kỹ thuật đến giải trí .
  Đồ họa máy tính phát triển dựa trên các kết quả của hình học họa hình,
  hình học vi phân cùng với nhiều kết quả toán học khác đặc biệt bao gồm đại
  số và giải tích. Hiện nay, với sự phát triển của phần cứng máy tính, đồ họa
  cũng phát triển nhanh hơn, tuy vậy nền tảng của nó vẫn là cơ sở mô hình hóa
  hình học. Có nhiều bài toán đặt ra trong đồ họa máy tính. Một trong những
  bài toán cơ bản của nó là xử lý các đường cong và mặt cong.
  B-Splines là một dạng đường cong và mặt cong trong mô hình hóa hình
  học đã được nhiều tác giả trên thế giới nghiên cứu.
  Đề tài này tìm hiểu về B-Splines, từ đó đưa ra một ứng dụng trong đồ
  họa máy tính, cụ thể là ứng dụng trong bài toán mô hình hóa vật thể 3D.
  2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
   Đối tượng: Cơ sở mô hình hóa hình học, B-Splines, Ứng dụng BSplines trong đồ họa.
   Phạm vi: Đề tài tập trung tìm hiểu lý thuyết về B-Splines của mô hình
  hóa hình học.
  3. Hướng nghiên cứu của đề tài
   Tổng hợp một số kết quả cơ bản của hình học vi phân và phép biến
  đổi hình học sử dụng trong mô hình hóa hình học. Trong đó tập trung
  chủ yếu đến các lý thuyết về đường cong, mặt cong và các phép biến
  đổi tọa độ.
   Tìm hiểu lý thuyết mô hình hóa các thực thể hình học bao gồm đường
  cong và mặt cong.
   Tìm hiểu lý thuyết B-Splines.
   Từ những kết quả lý thuyết B-Splines, ứng dụng vào bài toán mô hình
  hóa vật thể 3D.
  4. Những nội dung nghiên cứu chính
   Tìm hiểu những kiến thức tổng quan về mô hình hóa hình học.
   Tìm hiểu lý thuyết về đường cong B-Splines, mặt cong B-Splines.
   Ứng dụng B-Splines vào bài toán mô hình hóa vật thể 3D.
  5. Phương pháp nghiên cứu
   Phương pháp chuyên gia: Tham khảo ý kiến của các thầy cô trong lĩnh
  vực đồ họa, đảm bảo toán học cho máy tính và hệ thống tính toán và
  các lĩnh vực có liên quan.
   Thu thập, nghiên cứu tài liệu từ các giáo trình, bài báo, tạp chí, bài giảng.
   Phương pháp thực nghiệm: Cài đặt ứng dụng bằng ngôn ngữ
  MATLAB.
  6. Ý nghĩa khoa học của đề tài
  Kết quả nghiên cứu của đề tài là đưa ra 1 ứng dụng cụ thể của B-Splines
  trong bài toán mô hình hóa vật thể 3D. Bên cạnh đó, đề tài cũng đã tổng hợp
  được các kết quả nghiên cứu cơ bản của hình học vi phân và phép biến đổi
  hình học sử dụng trong mô hình hóa hình học, đặc biệt là các kết quả về BSplines.

  Chương 1.
  Lý thuyết mô hình hóa hình học
  Chương này dành trình bày về: Các kết quả cơ bản của hình học vi
  phân và phép biến đổi hình học sử dụng trong mô hình hóa hình học. Lý
  thuyết về đường mặt cong và các phép biến đổi tọa độ trong không gian 3D.
  1.1. Cơ sở của mô hình hóa hình học
  1.1.1. Các phép biến đổi tọa độ 2D
  Tất cả các phép biến hình trong ĐHMT và mô hình hóa hình học đều
  dựa trên 3 hình thức biến đổi tọa độ cơ bản là dịch chuyển tịnh tiến, lấy tỷ lệ
  và quay [5].
  Xét điểm P'(x', y') là vị trí của điểm P(x, y) sau phép biến đổi tọa độ. Tọa
  độ (x', y') của điểm P' tương ứng với vector dịch chuyển t(t
  x
  , t
  y
  ) (Hình 1.1a),
  hệ số tỷ lệ s(s
  x
  , s
  y
  ) (Hình 1.1b); góc xoay θ ngược chiều quay kim đồng hồ
  (Hình 1.1c) được xác định như sau:

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  Tiếng Việt
  [1]. Đặng Quang Á, Giáo trình Phương pháp số, Nxb Đại học Thái Nguyên,
  2009.
  [2]. Trịnh Thị Vân Anh, Giáo trình Kỹ thuật Đồ họa, Nxb Thông tin và truyền
  thông, 2006.
  [3]. Phạm Anh Phương, Giáo trình Lý thuyết Đồ họa, 2003.
  [4]. Đỗ Năng Toàn, Giáo trình Xử lý ảnh, NXB Đại học Thái Nguyên, 2007.
  [5]. Nguyễn Thế Tranh, Giáo trình Công nghệ CAD/CAM, NXB Đại học
  Bách khoa Đà Nẵng, 2007.
  Tiếng Anh
  [6]. Andrés iglesias, B-Splines and nurbs curves and surfaces, 2001.
  [7]. David William Bullock, Computer Assisted 3D Craniofacial
  Reconstruction, 1996.
  [8]. Katrina Marie Archer, Craniofacial reconstruction using hierarchical BSpline interpolation, B.Eng, Mcgill University, 1992.
  [9]. Hemant Narendra Khatod, Towards automation of forensic facial
  reconstruction, B.A. Marathwada University, 2001.
  [10]. Hartmut Prautzsch, B´ezier- and B-Spline techniques, 2002.
  [11]. R. Sevilla, 3D nurbs-enhanced finite element method, 7th Workshop on
  Numerical Methods in Applied Science and Engineering, 2008.
  [12]. Sung Soo Han, The NURBS human body modeling using local knot
  removal, Fibers and Polymers, 2008.
  [13]. Thomas W. Sederberg, An Introduction to B-Spline Curves, 2005.
  [14]. Vincent Prat, Nurbs curves and surfaces tutorial, 2001.
  [15]. G. Greiner, Geometric Modelling, 2001.
  [16]. Edmond Nadler, Interactive NURBS Tutorial in Virtual Reality, Eng 477
  Project Fair, October 10, 2006.
  [17]. Kenneth I. Joy, Biquadratic uniform b-spline surface refinement, 2000.
  Website
  [18]. http://www.rw-designer.com/NURBS
  [19]. http://www.cs.mtu.edu/~shene/COURSES/cs3621/NOTES
  [20]. http://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange
  [21]. http://en.wikipedia.org/wiki/Non-uniform_rational_B-Spline
  [22]. http://interactive-mathvision.com/mck/CalculusII/BezierCurves

  Xem Thêm: B-spline và ứng dụng trong đồ họa máy tính
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu B-spline và ứng dụng trong đồ họa máy tính sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status