Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Phân lập và nuôi thử nghiệm giáp xác chân chèo trong bình 5L bằng ba loài tảo Nannochloropsis oculat

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phân lập và nuôi thử nghiệm giáp xác chân chèo trong bình 5L bằng ba loài tảo Nannochloropsis oculat

  Luận văn thạc sĩ
  Đề tài: Phân lập và nuôi thử nghiệm giáp xác chân chèo trong bình 5L bằng ba loài tảo Nannochloropsis oculata, Isochrysis galbana vàTetraselmis chui

  MỤC LỤC
  LỜI CẢM ƠN i
  MỤC LỤC . ii
  DANH MỤC CÁC BẢNG . iv
  DANH MỤC CÁC HÌNH . v
  PHẦN MỞ ĐẦU . 1
  CHƯƠNG I TỔNG QUAN TÀI LIỆU 3
  1. Các nghiên cứu về giáp xác chân chèo trên thế giới. 3
  1.1. Đặc điểm sinh học của giáp xác chân chèo. 3
  1.1.1 Vị trí phân loại 3
  1.1.2. Phân bố . 3
  1.1.3. Đặc điểm hình thái 4
  1.1.4. Đặc điểm dinh dưỡng 8
  1.1.5. Đặc điểm sinh sản. 8
  1.1.6 Chu kỳ sống 9
  1.2. Một số nghiên cứu và sử dụng giáp xác chân chèo trên thế giới: 10
  2. Nghiên cứu và sử dụng giáp xác chân chèo ở việt nam 12
  CHƯƠNG II PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 14
  1. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NGHIÊN CỨU. 14
  2. VẬT LIỆU NGHIÊN CỨU 14
  3. SƠ ĐỒ VÀ BỐ TRÍ THÍ NGHIỆM 15
  3.1. Sơ đồ thí nghiệm 1: Phân lập chân chèo. 16
  3.2. Sơ đồ thí nghiệm 2: Nuôi chân chèo trong bình 5L 19
  4. CHUẨN BỊ THỨC ĂN CHO CHÂN CHÈO 20
  5. Phương pháp xử lý số liệu . 21
  CHƯƠNG III KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN . 22
  1. KẾT QUẢ PHÂN LẬP GIỐNG THUẦN. 22
  iii
  2. THỜI GIAN PHÁT TRIỂN CÁC GIAI ĐOẠN, VÒNG ĐỜI CỦA
  Schmackeria dubia. 24
  2.1 Thời gian phát triển các giai đoạn của Schmackeria dubia 24
  3. CHU KỲ ĐẺ, SỐ LẦN ĐẺ VÀ SỐ LƯỢNG NAUPLLI CỦA Schmackeria
  dubia 26
  4. ẢNH HƯỞNG CỦA THỨC ĂN ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN
  CỦA Schmackeria dubia 27
  KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT Ý KIẾN 30
  KẾT LUẬN . 30
  ĐỀ XUẤT Ý KIẾN 31
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 32

  PHẦN MỞ ĐẦU
  Muốn nâng cao năng suất và đa dạng hóa các đối tượng nuôi hải sản thì
  công tác chọn giống phải được quan tâm đầu tiên. Trong công tác sản xuất giống
  nhân tạo hiện nay việc giải quyết thức ăn là khâu then chốt quyết định sự sinh
  trưởng và tỷ lệ sống của ấu trùng hải sản. Tuy nhiên khâu chuẩn bị thức ăn sốngcho
  quá trình sản xuất giống vẫn đang gặp nhiều khó khăn. Động vật phù du như luân
  trùng, Artemia, giáp xác chân chèo Copepoda là thức ăn rất tốt cho ấu trùng cá biển.
  So với động vật phù du khác thì giáp xác chân chèo có ưu điểm: phù hợp với cỡ mồi
  của ấu trùng cá biển, có chứa acid béo không no nhóm ω - 3 rất cần thiết chosự
  phát triển của ấu trùng cá biển. Đánhgiá theo chất lượng thức ăn thì thức ăn sống là
  động vật phù du rất cần thiết và hiện không có loại thức ăn nàothay thế được trong
  giai đoạn phát triển của ấu trùng cá biển.
  Ở Việt Nam, các công trình nghiên cứu về giáp xác chân chèo chủ yếu tập
  trung về đặc điểm phân loại, phân bố, sinh vật lượng. Nghiên cứu thu nuôi sinh khối
  còn mới, ít có báo cáo kết quả về vấn đề này.
  Từ thực tế trên, đồng thời bước đầu làm quen với nghiên cứu khoa học, tôi
  được Khoa Nuôi Trồng Thủy Sản cho phép thực hiện đề tài: “Phân lập và nuôi thử
  nghiệm giáp xác chân chèo trong bình 5Lbằng ba loài tảo Nannochloropsis
  oculata, Isochrysis galbana vàTetraselmis chui”.
  Nội dung đề tài bao gồm:
   Phân lập và tìm ra loài thuần từ khu hệ động vật phù du.
   Nuôi thử nghiệm loài giáp xác chân chèo phân lập được trong bình 5L
  bằng 3 loại tảo: Nannochloropsis oculata, Isochrysis galbana và
  Tetraselmis chui.
  Kết quả nghiên cứu của đề tài góp phần cung cấp những dữ liệu ban đầu về
  đặc điểm sinh trưởng của quần thể giáp xác chân chèo khi nuôi thử nghiệm bằng
  các loại thức ăn khác nhau nhằm góp phần xây dựng quy trình nuôi sinh khối giáp
  xác chân chèo phục vụ cho sản xuất giống hải sản.

  CHƯƠNG I
  TỔNG QUAN TÀI LIỆU
  1. Các nghiên cứu về giáp xác chân chèo trên thế giới.
  1.1. Đặc điểm sinh học của giáp xác chân chèo.
  1.1.1 Vị trí phân loại.
  Giáp xác chân chèo được xếp trong hệ thống phân loại như sau[8].
  Ngành chân khớp Arthropoda
  Ngành phụ có hàm Mandibullata
  Lớp giáp xác Crustacea
  Lớp phụ chân chèo Copepoda[8]
  Cho đến nay, có nhiều tác giả đã chia lớp phụ chân mái chèo theo các hệ
  thống phân loại khác nhau. TheoChen và Zhang(1965)chia lớp phụ chân chèo
  thành 7 bộ [8].

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Trần Minh Anh (1989). Đặc điểm sinh học và kỷ thuật nuôi tôm he.
  NXB Thành phố Hồ Chí Minh, trang 244-248.
  2. Trần Thái Bái, Hoàng Đức Nhuận & Nguyễn Văn Khang (1978) Động
  vật không xương sống ở nước, tập 3. NXB Giáo Dục
  3. Nguyễn Tiến Cảnh, 2001. Sinh vật phù du quần đảo Trường Sa. Tuyển
  tập công trình nghiên cứu nghề cá biển, tập 2. NXB Nông Nghiệp Hà
  Nội.
  4. Nguyễn Cho & Trương Sĩ Kỳ (1994) Sự di chuyển ngày đêm của động
  vật nổi cửa sông vào đầm và ngược lại. Trong cuốn: Trung tâm khoa
  học tự nhiên và công nghệ quốc gia-Viện Hải Dương Học. NXB Khoa
  học & Kỹ thuật, trang 45-46.
  5. Nguyễn Cho (1988) Sinh vật phù du và nguồn giống đầm Nha Phu.
  Trong cuốn: Tuyển tập nghiên cứu cá biển, tập 8. NXB Khoa học & Kỹ
  thuật, trang 122-133.
  6. Vũ Dũng (1997) Nghiên cứu kỹ thuật phân lập, giữ giống và nuôi sinh
  khối một số loài động thực vật phù du làm thức ăn cho ấu trùng tôm, cá
  giai đoạn đầu. Báo cáo tổng kết đề tài. Viện nghiên cứu Hải sản-Hải
  Phòng 12/1997.
  7. Đặng Ngọc Thanh, Trần Thái Bái & Phạm Văn Biên (1990) Định loại
  động vật không xương sống phía bắc Việt Nam. NXB Khoa học & Kỹ
  Thuật, trang 261 –304.
  8. Nguyễn Văn Khôi (1994) Lớp phụ chân mái chèo (Copepoda) vịnh Bắc
  Bộ. NXB Khoa học & Kỹ thuật.
  9. Vũ Trung Tạng (1987) Sinh vật biển đông. NXB Khoa học & Kỹ thuật,
  trang 56-70.
  10. Vũ Trung Tạng (1997) Sinh thái học các thủy vực. NXB Khoa học &
  Kỹ thuật.
  33
  11. Đỗ Văn Minh và cộng tác viên (2005) kết quả nghiên cứu hoàn thiện
  quy trình sản xuất giống cá giò. Báo cáo tổng kết đề tài.
  12. Nguyễn Thị Kim Liên, Vũ Ngọc Út và TrầnSương Ngọc (2007). Ảnh
  hưởng của các loại tảo làm thức ăn lên sự phát triển của quần thể
  Microsetella norrgica. Báo cáo tổng kết đề tài.
  13. Dussart B.H. & Defaye D. (1997) Introduction To The Copepoda,
  Volume 7. Guides To The Identigication Of The Microionvertebaraes
  Of The Continental Waters Of The Word(1997).
  14. Lacuisse M., Conceicao L. & Dinis M.L. Euterpina Acutifrons
  Handbook. Aquacultrure Research Group Centro De Ciencias Do Mar
  Universide Do Algarve Campus De Gambelas Portugal(2001).
  15. StottrupJ.G & Norsker N.H (1997) Production Use Of Copepoda In
  Marine Fish Larviculture. Aquaculture155, pp 232-247.
  16. Medina M. & Barata C. (2004) Static-Renewal culure Of Acartia tonsa
  (Copepoda: Calanoida) For Ecotoxicological testing. Aquaculture 229
  (2004), pp 203-213.

  Xem Thêm: Phân lập và nuôi thử nghiệm giáp xác chân chèo trong bình 5L bằng ba loài tảo Nannochloropsis oculat
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân lập và nuôi thử nghiệm giáp xác chân chèo trong bình 5L bằng ba loài tảo Nannochloropsis oculat sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status