Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Bước đầu đánh giá khả năng sản xuất của tổ hợp đà điểu lai zimbabwe x f1 (black x australia) nuôi tạ

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Bước đầu đánh giá khả năng sản xuất của tổ hợp đà điểu lai zimbabwe x f1 (black x australia) nuôi tạ

  Luận văn thạc sĩ năm 2011
  Đề tài: BƯỚC ĐẦU ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SẢN XUẤT CỦA TỔ HỢP ĐÀ ðIỂU LAI ZIMBABWE x F1 (BLACK x AUSTRALIA) NUÔI TẠI MIỀN TRUNG VIỆT NAM


  MỤC LỤC
  Lời cam ñoan i
  Lời cảm ơn ii
  Mục lục iii
  Danh mục bảng vi
  Danh mục hình vii
  Danh mục ñồ thị viii
  Danh mục ký hiệu các chữ viết tắt ix
  1. MỞ ðẦU 1
  1.1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ðỀ TÀI.1
  1.2. MỤC ðÍCH CỦA ðỀ TÀI 2
  2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 3
  2.1. Nguồn gốc, vị trí phân loại của ñà ñiểu3
  2.2. ðiều kiện tự nhiên và ñặc ñiểm kinh tế xã hộicủa miền trung4
  2.3. Cơ sở khoa học của việc nghiên cứu các tính trạng gia cầm6
  2.4. Cơ sở khoa học của việc lai kinh tế9
  2.5. Cơ sở khoa học của sức sống và khả năng khángbệnh12
  2.6. Cơ sở khoa học về khả năng sinh sản13
  2.6.1. ðặc ñiểm sinh sản ñà ñiểu 13
  2.6.2. Sản lượng trứng và các yếu tố ảnh hưởng14
  2.6.3. Khả năng thụ tinh và kết quả ấp nở.17
  2.7. Cơ sở khoa học của sinh trưởng19
  2.7.1. Khái niệm về sinh trưởng 19
  2.7.2. Phương pháp ñánh giá 20
  2.7.3. Các yếu tố ảnh hưởng tới sinh trưởng22
  2.8. Cơ sở khoa học của khả năng cho thịt25
  2.8.1. Năng suất thịt 25
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  iv
  2.8.2. Chất lượng thịt 26
  2.9. Cơ sở khoa học của hiệu quả chuyển hóa thức ăn27
  2.9.1. ðặc ñiểm tiêu hoá và trao ñổi chất ở ñà ñiểu27
  2.9.2. Các yếu tố ảnh hưởng ñến tiêu tốn thức ăn29
  2.10. Tình hình nghiên cứu ngoài và trong nước29
  2.10.1. Kết quả nghiên cứu ñà ñiểu ngoài nước29
  2.10.2. Tình hình nghiên cứu trong nước36
  3. ðỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU42
  3.1. ðối tượng nghiên cứu 42
  3.2. ðịa ñiểm nghiên cứu và thời gian42
  3.3. Nội dung nghiên cứu 42
  3.3.1. Trên ñàn ñà ñiểu sinh sản 42
  3.3.2. Trên ñàn ñà ñiểu thương phẩm42
  3.4. Phương pháp nghiên cứu 43
  3.4.1. Phương pháp bố trí thí nghiệm43
  3.4.2. Chế ñộ chăm sóc 43
  3.4.3. Khẩu phần và chế ñộ dinh dưỡng nuôi ñà ñiểu44
  3.4.4. Phương pháp xác ñịnh các chỉ tiêu nghiên cứu46
  3.5. Phương pháp xử lý số liệu 52
  4. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN53
  4.1. Kết quả nghiên cứu trên ñàn ñà ñiểu sinh sản53
  4.1.1. Giai ñoạn ñà ñiểu con dò, hậu bị53
  4.1.2. Giai ñoạn sinh sản 61
  4.2. Kết quả nghiên cứu trên ñà ñiểu lai thương phẩm69
  4.2.1. Tỷ lệ nuôi sống 69
  4.2.2. Khối lượng cơ thể 70
  4.2.3. Sinh trưởng tuyệt ñối 73
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  v
  4.2.4. Sinh trưởng tương ñối 75
  4.2.5. Lượng thức ăn thu nhận 77
  4.2.6. Hiệu quả sử dụng thức ăn 78
  4.2.7. Chi phí thức ăn/kg tăng khối lượng cơ thể80
  4.2.8. Chỉ số sản xuất (PN), chỉ số kinh tế (EN)81
  4.2.9. Khả năng cho thịt 83
  4.2.10. Hiệu quả kinh tế chăn nuôi ñà ñiểu thương phẩm85
  5. KẾT LUẬN VÀ ðỀ NGHỊ86
  5.1. Kết luận 86
  5.2. ðề nghị 86
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 87
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  vi
  DANH MỤC BẢNG
  Bảng 3.1. Chế ñộ chăm sóc nuôi dưỡng ñà ñiểu qua các giai ñoạn43
  Bảng 3.2. Khẩu phần và chế ñộ dinh dưỡng nuôi ñà ñiểu45
  Bảng 4.1. Tỷ lệ nuôi sống giai ñoạn mới nở - 24 tháng tuổi57
  Bảng 4.2. Khối lượng cơ thể giai ñoạn mới nở - 24 tháng tuổi (ðvt: kg)58
  Bảng 4.3. Lượng thức ăn thu nhận giai ñoạn mới nở -24 tháng tuổi60
  Bảng 4.4. Tuổi thành thục sinh dục của ñà ñiểu bố mẹ61
  Bảng 4.5. Tỷ lệ ñẻ của ñà ñiểu bố mẹ (n= 45)63
  Bảng 4.6. Khả năng thu nhận thức ăn của ñà ñiểu bốmẹ64
  Bảng 4.7. Một số chỉ tiêu chất lượng trứng ñà ñiểu bố mẹ (n= 10)66
  Bảng 4.8. Kết quả ấp nở trên ñàn ñà ñiểu bố mẹ67
  Bảng 4.9. Chi phí và tiêu tốn thức ăn cho ñơn vị sản phẩm68
  Bảng 4.10. Tỷ lệ nuôi sống của con lai từ mới nở - 12 tháng tuổi69
  Bảng 4.11. Khối lượng cơ thể con lai từ mới nở - 12tháng tuổi (ðvt: kg)71
  Bảng 4.12. Sinh trưởng tuyệt ñối con lai từ mới nở - 12 tháng tuổi73
  Bảng 4.13. Sinh trưởng tương ñối của con lai từ mớinở -12 tháng tuổi76
  Bảng 4.14. Lượng thức ăn thu nhận của con lai78
  Bảng 4.15. Tiêu tốn thức ăn của con lai (ðvt: kg thức ăn/kg tăng khối
  lượng) 79
  Bảng 4.16. Chi phí thức ăn (ðvt: ñồng/kg tăng khối lượng)81
  Bảng 4.17. Chỉ số sản xuất, chỉ số kinh tế của con lai từ mới nở - 12 tháng tuổi 82
  Bảng 4.18. Một số kết quả năng suất thịt ñà ñiểu lúc 12 tháng tuổi83
  Bảng 4.19. Thành phần hoá học của thịt ñùi ñà ñiểu*85
  Bảng 4.20. Hiệu quả nuôi ñà ñiểu thương phẩm *85
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  vii
  DANH MỤC ẢNH
  Ảnh 2.1. Dòng ñà ñiểu Zimbabwe 40
  Ảnh 2.2. Dòng ñà ñiểu Australia 40
  Ảnh 2.3. Dòng ñà ñiểu Blue 41
  Ảnh 2.4. Dòng ñà ñiểu Black 41
  Ảnh 4.1. ðà ñiểu bố mẹ 1 ngày tuổi53
  Ảnh 4.2. ðà ñiểu bố mẹ 2 tháng tuổi53
  Ảnh 4.3. ðà ñiểu bố mẹ 6 tháng tuổi54
  Ảnh 4.4. ðà ñiểu bố mẹ 12 tháng tuổi54
  Ảnh 4.5. ðà ñiểu trống Zimbabwe 24 tháng tuổi55
  Ảnh 4.6. ðà ñiểu mái F1
  (Black x Australia) 24 tháng tuổi55
  Ảnh 4.7. Thịt ñùi con trống lai 84
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  viii
  DANH MỤC ðỒ THỊ
  ðồ thị 4.1. Tỷ lệ ñẻ 63
  ðồ thị 4.2: Khối lượng cơ thể con lai72
  ðồ thị 4.3. ðồ thị sinh trưởng tuyệt ñối của con lai74
  ðồ thị 4.4. Sinh trưởng tương ñối của con lai77
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  ix
  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
  Aust Australia
  cs Cộng sự
  ðvt ðơn vị tính
  KL Khối lượng
  LTĂTN Lượng thức ăn thu nhận
  ME Năng lượng
  TLNS Tỷ lệ nuôi sống
  TTTĂ Tiêu tốn thức ăn
  Zim Zimbabwe
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  1
  1. MỞ ðẦU
  1.1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ðỀ TÀI.
  Do có lợi thế vượt trội về khả năng thích nghi rất rộng (từ - 40
  0
  C ñến
  40
  0
  C), khả sản xuất thịt rất cao so với các vật nuôi truyền thống khác như trâu
  bò lợn gà: một ñà ñiểu mái trưởng thành một năm có thể sản xuất ñược 2 - 2,5
  tấn thịt hơi/năm . nên nghề chăn nuôi ñà ñiểu ñượcphát triển chăn nuôi mạnh
  mẽ ở nhiều nước trên thế giới.
  Ở nước ta sau, 14 năm nghiên cứu và phát triển ñà ñiểu, Trung tâm
  Nghiên cứu gia cầm Thụy Phương - Viện chăn nuôi ñã từng bước hoàn thiện,
  làm chủ ñược quy trình công nghệ chăn nuôi ñà ñiểu và ñang tích cực triển
  khai rộng rãi vào sản xuất. Việc chăn nuôi ñà ñiểu ở một số tỉnh phía Bắc và
  phía Nam ñã chỉ rõ, ñây là một loài vật nuôi mới ñầy tiềm năng, mang lại giá
  trị kinh tế cao. Trong những năm qua, hơn 10.000 ñàñiểu thuộc các giống
  Zimbabwe; Black và Blue nhập nội ñã ñược chuyển giao nuôi trên 40 tỉnh
  thành thuộc các vùng sinh thái khác nhau trong cả nước. Kết quả nghiên cứu
  thích nghi và theo dõi khả năng sinh trưởng của cácdòng ñà ñiểu nhận thấy,
  dòng Zimbabwe có khả năng sinh trưởng cao nhất, khối lượng cơ thể 14 tháng
  tuổi ñạt ñược 119,3 kg, dòng Black, Blue có khối lượng cơ thể ở mức trung
  bình là 110 và 108 kg, dòng Australia ñạt thấp nhất104,7 kg. ðể tạo ra con
  giống tốt, tận dụng ñược ưu thế lai về khả năng sinh trưởng, cho thịt, khả
  năng sinh sản trong sản xuất, ñồng thời nâng cao chất lượng con giống . từ
  lâu người ta ñã áp dụng biện pháp lai kinh tế hai, ba máu.
  ðà ñiểu là loài chim chạy có nguồn gốc xuất xứ từ châu Phi, rất thích
  nghi với khí hậu sa mạc cát khô và nóng. Miền trungnước ta là một dải ñất dài
  ven biển, ñời sống của nông dân ñang gặp nhiều khó khăn, có khí hậu tương
  ñối phù hợp với ñiều kiện sống của ñà ñiểu. Nếu việc thử nghiệm chăn nuôi ñà
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  2
  ñiểu tại khu vực này thành công sẽ mang lại cho nông dân một nghề chăn nuôi
  ñặc sản mới, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xoá ñói, giảm nghèo.
  Xuất phát từ ý tưởng nêu trên, chúng tôi tiến hành ñề tài: "Bước ñầu
  ñánh giá khả năng sản xuất của tổ hợp ñà ñiểu lai Zimbabwe x F
  1
  (Black x
  Australia) nuôi tại miền trung Việt Nam ".
  1.2. MỤC ðÍCH CỦA ðỀ TÀI
  Tạo ra một tổ hợp ñà ñiểu lai 3 máu có khả năng sinh trưởng phát triển
  tốt và hiệu quả kinh tế trong ñiều kiện chăn nuôi ởmiền trung Việt Nam
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  3
  2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
  2.1. Nguồn gốc, vị trí phân loại của ñà ñiểu
  Khoảng vài nghìn năm trước ñà ñiểu sinh sống tại các vùng ñồng cỏ bán
  sa mạc vùng Cận ðông và Châu Phi ñến sát các nước Châu Âu xung quanh vùng
  ðịa Trung Hải. Tuy nhiên, các loài này lại là nạn nhân của hiện tượng thay ñổi
  về thời tiết mà khoảng 6 nghìn năm trước ñã thay ñổi vùng Sahara thành sa mạc
  M. M. Shanawany, (1999)[21].
  Ngày nay gia ñình ñà ñiểu (Ostrich) chỉ còn lại duynhất 1 loài ñược
  gọi là ñà ñiểu lạc ñà (Struthio camelus) và ñược chia làm 4 phân loài.
  ðà ñiểu Syrian (Struthio camelus syracius)- sinh sống tại Syria và phía
  bắc tiểu vương quốc Arập thống nhất, Jordan, Iraq và tây Iran. Loài phụ này
  ñã tuyệt chủng vào năm 1941 là loài ostrich nhỏ nhất với bộ lông tuyệt vời.
  Syrian ostrich ñược sử dụng ñể lai tạo tại Nam Phi ñể nâng cao chất lượng
  lông của loài ñịa phương.
  ðà ñiểu Bắc Phi (Struthio camelus camelus)- trải dài phía nam dãy
  Atlas bao gồm Senegal, Nigeria, Sudan và Ethiopia. Trên ñầu có lông tơ bao
  phủ, tròng mắt nâu. Cổ có 1 ít lông phủ phía dưới và màu ñỏ tươi. Bắp ñùi
  con trống có màu ñỏ tươi ñến hồng xẫm với bộ lông màu ñen xẫm Kreibich
  A., Summer M., (1995)[96].
  ðà ñiểu Massai (Struthio camelus massaicus)- trải dài từ Kenya và 1
  phần Tanzania. ðầu có lông màu trắng, tròng mắt nâu. Cổ có lông tơ mọc
  ngược và có màu hồng nhạt hơn. Lông con trống có màu nâu ñen Kreibich A.,
  Summer M., (1995)[74].
  ðà ñiểu Somali (Struthio camelus molybdophanes)- trải dài ở ðông Phi
  chủ yếu ở Somali và Ethiopia. Loại này nhỏ hơn so với loài Nam Phi, trên ñầu
  có mảng trụi cứng, da màu xám và tròng mắt nâu. Mỏ có viền màu ñỏ sáng. ðùi
  và cổ con trống màu xanh xám. Holtzhausen A., Koetze M., (1995)[68]
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  4
  ðà ñiểu Nam Phi (Struthio camelus australis)- trải dài từ phía nam
  sông Zambezi bao gồm Namibia, Botswana, Zimbabwe. ðỉnh ñầu thường có
  nhiều lông hơn, tròng mắt nâu, mỏ thường không có vành ñỏ, từ cẳng chân
  xuống ngón cái có màu ñỏ phía trước. Cổ và ñùi có màu xám tro nhạt
  Kreibich A., Summer M., (1995)[74].
  Như vậy, trong hệ thống phân loại ñộng vật vị trí phân loại của ñà ñiểu
  như sau:
  Lớp chim : Aves
  Bộ : Struthioniformes
  Phụ bộ : Struthiones
  Họ (gia ñình) : Struthionidae
  Chủng (giống) : Struthio
  Loài : Struthio Camelus
  Phân loài: - ðà ñiểu Bắc Phi (Struthio Camelus Camelus)
  - ðà ñiểu Somali (Struthio CamelusMolybdophanes)
  - ðà ñiểu ðông Phi (Struthio Camelus Masaicus)
  - ðà ñiểu Nam Phi (Struthio Camelus Autralis).
  2.2. ðiều kiện tự nhiên và ñặc ñiểm kinh tế xã hội của miền trung
  Miền trung gồm 19 tỉnh thành, ñược chia làm 3 tiểu khu Bắc trung bộ,
  Nam trung bộ và Khu vực Tây nguyên. Là khu vực có khí hậu khắc nghiệt
  nhất nước ta, từ tháng 3 ñến tháng 9 thời tiết ít mưa, nắng và nóng, từ tháng
  10 ñến tháng 2 năm sau trời mưa nhiều. ðịa hình dốc, diện tích ñồng bằng
  nhỏ hẹp chủ yếu nằm dọc ven biển. Các tỉnh miền trung với ñặc ñiểm khí hậu
  khắc nghiệt, mùa hè nóng rát (từ 34 - 41
  o
  C) và mùa ñông rét buốt (từ 6 - 12
  o
  C
  và 31 - 86% ñộ ẩm). ðịa hình dốc, diện tích ñồng bằng nhỏ hẹp chủ yếu nằm
  dọc ven biển, tỉnh nào cũng có những dải cát trắng rộng hàng trăm km2. Hầu
  hết những trảng cát ven biển này vẫn ñang ở trong tình trạng hoang hóa, ngoài ra
  nếu không tìm các biện pháp tổng hợp thì tình trạngsa mạc hóa vùng ven biển


  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  I. TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT
  1. Brandsch và Biichel (1978), "Cơ sở sinh học của nuôi dưỡng và nhân
  giống gia cầm", Người dịch: Nguyễn Chí Bảo, NXB khoa học và kỹ
  thuật, tr. 129 - 191
  2. Chun Hua Zhang, Wen Chong Zhou (2002), “ðặc ñiểm cấu trúc của trứng
  Ostrich Red neck và phương pháp giúp nở vào thời ñiểm nở”,Hiệp hội
  công nghiệp Ostrich Quảng ðông Trung Quốc, Tài liệudịch.
  3. Cozales V., 1992, Kinh doanh lớn với loài chim lớn, World Poultrry, pp. 8 - 9
  4. Degen A.A., Well S., Rosentraucha A., Kam M., Dawson A., 1994, Mức
  ñộ huyết thanh lutein hoá theo mùa và hormon steroit ở ostrich thuần
  hoá trống và mái (Struthio camelus), General and Comparative
  Endocrinology pp. 93, 21-27.
  5. Nguyễn Huy ðạt (1991), Nghiên cứu một số tính trạng sản xuất của các
  dòng thuần bộ giống gà Leghorn trắng trong ñiều kiện Việt Nam,Luận
  án PTS Khoa học Nông nghiệp, Viện khoa học kỹ thuậtNông nghiệp
  Việt Nam.
  6. Lý Hồng ðức, Lâm Triết Huy (1995),Phương pháp nuôi dưỡng ñà ñiểu,
  Tài liệu dịch, tr. 4 – 6.
  7. Nguyễn Thị Hoà (2006),"Nghiên cứu mức protein và một số axit amin quan
  trọng trong khẩu phần nuôi ñà ñiểu sinh sản",Luận văn thạc sỹ nông
  nghiệp, Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp Việt Nam, tr. 56 – 61; 90.
  8. Nguyễn Duy Hoan, Trần Thanh Vân, Nguyễn Thuý Mỵ,ðào Văn Khanh,
  Nguyễn Quang Tuyên (1998), Chăn nuôi gia cầm, giáo trình thực hành,
  ðại học Nông - Lâm Thái Nguyên, tr. 20 - 23.
  9. Phạm Quang Hoán, Nguyễn Kim Anh (1994), “Nghiên cứu sử dụng cám ép
  ñể thay thế ngô trong thức ăn hỗn hợp của gà Broiler”, Thông tin khoa
  học kỹ thuật gia cầm,số 1 - 1994, tr. 34 - 40.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  88
  10. Horbanczuk J.O., Sales J., 1998, Hiệu quả ấp nhân tạo ñối với trứng
  ostrich, World Poultry 14 (7), pp. 21- 22.
  11. Horbanczuk J.O., Sales., 1999, Sinh sản, vấn ñề sống con trong chăn nuôi
  ostrich, World Poultry 15 (5), pp. 28 - 30.
  12. Nguyễn ðức Hưng, Nguyễn ðăng Vang, và cs (1999), “Khả năng cho thịt
  của một số giống gà ñịa phương ñang nuôi tại Thừa Thiên Huế”, Báo
  cáo khoa học chăn nuôi thú y 1998 - 1999, Phần chănnuôi gia cầm, Bộ
  Nông Nghiệp và PTNT.
  13. ðặng Quang Huy (2001), “Nghiên cứu một số ñặc ñiểm sinh học, khả
  năng sinh trưởng và cho thịt của ñà ñiểu Châu Phi thế hệ I nuôi tại Ba
  Vì”, Luận văn thạc sỹ, ðại học nông lâm Thái Nguyên, tr. 86 - 87.
  14. J.N. Petitte và G. Davis, Di truyền và giống Ostrich Khoa khoa học gia
  cầm, ðai học Bắc Carolins.
  15. Khavecman (1972), Sự di truyền năng suất ở gia cầm.Cơ sở di truyền của
  năng suất và chọn giống ñộng vật, tập 2, Johnhansson chủ biên, Phan Cự
  Nhân, Trần ðình Miên, Tạ Toàn, Trần ðình Trọng dịch, NXB Khoa học
  và Kỹ thuật, Hà Nội.
  16. Kushner K.F (1974), Các cơ sở di truyền học của sự chọn lọc giống gia
  cầm. Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật nông nghiệp, số (141) Phần thông tin
  khoa học nước ngoài, tr. 222 - 227.
  17. Kushner K. F (1978), Những cơ sở di truyền học của việc sử dụng ưu thế
  lai trong chăn nuôi,người dịch: Nguyễn Ân, Trần Cừ, Nguyễn Mộng
  Hùng, Lê ðình Lương, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội, tr.
  248 – 262.
  18. Ley D. H., Morris R.E., Smallwood J.E., Loomis M.R., 1986, Tỷ lệ chết ở
  con non và tỷ lệ phôi cũng như tỷ lệ nở giảm ở trứng ostrich nuôi nhốt.
  Nhật báo hiệp hội thú y Hoa Kỳ 189, pp. 1124 - 1126.
  19. Lê ðình Lương, Phan Cự Nhân (1994), Cơ sở di truyền học, Di truyền
  học, Nhà xuất bản giáo dục, Hà Nội, tr. 178 - 180.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  89
  20. Lê Viết Ly (1995), Sinh lý thích nghi. Sinh lý gia súc(Hoàng Văn Tiến
  chủ biên), Giáo trình cao học nông nghiệp, Nhà xuấtbản nông nghiệp,
  Hà Nội, tr. 246 – 183.
  21. M.M.Shanawany và John Dingle (1999), Kỹ thuật nuôi ñà ñiểu, Người
  dịch: Trương Tố Trinh, NXB Hà Nội, 2002.
  22. Bùi ðức Lũng, Lê Hồng Mận (1992), Nuôi gà Broiler ñạt năng suất cao,
  NXB Nông nghiệp, tr. 21; 23.
  23. Trần ðình Miên, Nguyễn Kim ðường (1992), Chọn giống và nhân giống
  gia súc.Nhà xuất bản nông nghiệp, Hà Nội, tr. 40 - 41; 48; 94; 99; 116
  24. Trần ðình Miên, Nguyễn Văn Thiện (1995), Chọn và nhân giống vật
  nuôi,Giáo trình cao học nông nghiệp, Nhà xuất bản nông nghiệp, Hà
  Nội, tr. 32, 73 – 74; 80; 94 - 95.
  25. Trần ðình Miên, Phan Cự Nhân, Nguyễn Văn Thiện,Trịnh ðình ðạt,
  (1994), Di truyền chọn giống ñộng vật (sách dùng cho cao học nông
  nghiệp), Nhà xuất bản nông nghiệp, Hà Nội 1994, tr.42; 74; 82; 160.
  26. More S.J., 1996, Tính năng ostrich sinh sản nuôi trong ñiều kiện trang trại tại
  ðông Australia, Preventive Veterinery Medicine 29, pp. 107 - 120.
  27. Phan Cự Nhân, Trần ðình Miên (1998), Di truyền học tập tính, Nhà xuất
  bản Giáo dục, Hà Nội, tr. 36 - 37.
  28. Reiner G., Dorau H. P., Drapo V., 1995, Hàm lượng Cholesterol, chất
  dinh dưỡng và thành phần axit béo trong trứng Ostrich (Struthio
  camelus), Archiv furgelkunde , pp. 59; 65- 68.
  29. Mạc Thị Quý và cộng sự (1999), “Nghiên cứu môt số ñặc ñiểm ngoại
  hình và chất lượng trứng ngỗng Rheinland”, Tuyển tập công trình
  nghiên cứu Khoa học kỹ thuật gia cầm và ñộng vật mới nhập 1989 -
  1999, Nhà xuất bản Nông nghiệp Hà Nội, tr. 471.
  30. TCVN 239 - 77.
  31. TCVN 240 - 77.
  32. TCVN 4326-2001.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  90
  33. TCVN 4327- 1: 2001.
  34. TCVN 4328-2001.
  35. TCVN 4331-2001.
  36. Tuyển tập công trình nghiên cứu khoa học, công nghệ chăn nuôi ñà ñiểu
  chim câu và cá sấu,NXB Nông nghiệp 2004, tr. 27- 45; 72-87; 117-132.
  37. Vũ Thị Thái (2006), "Nghiên cứu một số yéu tố ảnh hưởng ñến kết quả ấp
  trứng ñà ñiểu tại Ba Vì",Luận văn thạc sỹ nông nghiệp, Viện Khoa học
  kỹ thuật nông nghiệp Việt Nam, tr. 104.
  38. Nguyễn Văn Thiện (1995), Di truyền học số lượng ứng dụng trong chăn
  nuôi, Nhà xuất bản nông nghiệp, Hà Nội.
  39. Nguyễn Khắc Thịnh (2005), “Nghiên cứu khả năng sản xuất của một số
  công thức lai giữa các dòng ñà ñiểu Châu Phi”, Luận văn thạc sỹ nông
  nghiệp, Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp Việt Nam, tr. 99 - 100.
  40. Bùi Quang Tiến, Trần Công Xuân, Phùng ðức Tiến (1993), “Kết quả
  nhân thuần các dòng gà chuyên thịt Ross 208”, Tuyển tập công trình
  nghiên cứu khoa học kỹ thuật chăn nuôi 1969-1995, NXB Nông nghiệp,
  Hà Nội, tr 25-32.
  41. Phùng ðức Tiến (1996), Nghiên cứu một số tổ hợp lai gà Broiler giữa các
  dòng gà hướng thịt giống Ross - 208 và Hybro HV 8, Luận án PTS khoa
  học Nông nghiệp, 1996, tr. 28 - 112.
  42. ðặng ðình Tứ (2009), "ðánh giá khả năng sinh sản và cho thịt của ñà
  ñiểu nuôi tại huyện Ngân Sơn tỉnh Bắc Kạn", Luận văn thạc sỹ nông
  nghiệp, Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội, tr 100.
  43. Trần Công Xuân, Hoàng Văn Lộc, Phùng ðức Tiến, Nguyễn ðức Vực,
  Nguyễn Khắc Thịnh, ðặng Quang Huy, Nguyễn ðức Toàn,ðỗ Văn
  Hoan (1999), “Kết quả nuôi thử nghiệm thích nghi ñà ñiểu Châu Phi ở
  trung du phía Bắc Việt Nam"; ‘kết quả bước ñầu nghiên cứu nuôi dưỡng
  ñà ñiểu nhập từ Australia”; Chuyên san chăn nuôi gia cầm, Hội chăn
  nuôi Việt Nam, tr. 263-248.

  Xem Thêm: Bước đầu đánh giá khả năng sản xuất của tổ hợp đà điểu lai zimbabwe x f1 (black x australia) nuôi tạ
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Bước đầu đánh giá khả năng sản xuất của tổ hợp đà điểu lai zimbabwe x f1 (black x australia) nuôi tạ sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status